Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0114-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0035
Наименование: Дневен център за деца
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Създаване на Дневен център за деца в риск за предлагане на комплекс от социални услуги с цел повишаване качеството на живот на уязвимите групи.
Дейности: 1. Сформиране екипа за управление на проекта За успешното реализиране на проекта е необходим екип, който да може прецизно и качествено да осъществи дейностите заложени в настоящото проектно предложение. Предвид спецификата на материята на проекта ще бъдат подбрани компетентни лица, които имат нужните знания и квалификация.
2. Ремонт и обзавеждане на помещенията, в които ще се предлагат услугите за деца. Дейността предвижда ремонт на помещението в което ще се предоставя социалната услуга , което се състои от дневна /занималня/, спално помещение, умивалня, разливна, санитарен възел, кабинет на психолога и логопеда, медицински кабинет и стая за персонала. Ремонтните дейности включват боядисване, шпакловка, подмяна подова настилка, доставка и монтаж на осветителни тела. В санитарните помещения предвиждаме подмяна на фаянс и доставка на мивки, казанчета, гърнета и др. Предвиждаме доставка на оборудване и обзавеждане което включва, маси, столове, легла, гардероби, бюра , спално бельо, прибори за хранене и др.
3.Разработване на методики за предлаганите социални услуги и социална работа с родителите на децата от целевата група За ефективното функциониране на социалните услуги и повишаване на качеството на социалната работа е необходимо да бъдат описани и детайлно разработени методики. Методиките ще бъдат разработени от външни експерти с дългогодишен опит в предоставянето на социални услуги за деца . Опитът ще се ползва като се адаптират вече създадени методики и разработят нови в зависимост от конкретните нужди на региона и целевата група, нормативната база, установените стандарти и добри практики в България и Европа.
4.Подбор и формиране на екипа обслужващ дневния център. Подбора и формирането на екипа обслужващ дневния център ще се извърши спазвайки методиката за определяне числеността на персонала в социалните заведения.Предвиждаме за доброто функциониране на центъра да бъде сформиран екип от: Управител – 1 ,назначен на пълен работен ден; Психолог- 1,назначен на ½ работен ден; Социален работник-1,назначен на пълен работен ден; Специален педагог -1,назначен на пълен работен ден; Логопед – 1, назначен на ½ работен ден; Медицинско лице – 1 , назначен на пълен работен ден; Възпитател – 2 , назначени на пълен работен ден; Хигиенист – 1 , назначен на пълен работен ден; Ще бъде проведен подбор чрез конкурс на два етапа – класиране по документи и интервю с кандидатите. Одобреният персонал ще формират общ екип за работа с децата.
5.Подбор и експертна оценка на индивидуалните потребности на децата от целевата група и разпределянето им в групи в зависимост от оценката. От гледна точка повишаване качеството на работа с децата и родителите и формиране на целевата група на социалната услуга е необходимо да се извърши експертна оценка на децата и техните потребности. Подбора и оценката ще се извърши от мултидисциплинарен екип включващ експерти: психолог, социален работник, логопед, ресурсен учител /ако детето е на ресурсно подпомагане/, обществен възпитател /ако детето е отпаднало от училище или има опасност от отпадане/ и медицинско лице. За всяко дете ще бъде извършена индивидуална оценка и ще бъдат разработени индивидуални планове за работа по индивидуални и/или групови програми.
6.Провеждане на обучение на екипа на дневния център Дейността предвижда организиране и провеждане на обучение на 23 лица/екипа за работа в Дневния център за деца /. Обучението ще се извърши от специализирана обучителна организация. Предвиждаме обучението да се извърши на три модула: 1. Работа по случай. Основен акцент е индивидуализирането на работата по случай и мотивиране на работещите за активно включване в процеса на планиране на грижата. 2.Работа с родители. Обучителният модул ще включва: същност на работата с родители; работа с родители от различни социални групи; усвояване на практически умения и техники за работа с родители ; инструменти за оценка, работна документация; 3. Организация и функциониране на социалната услуга. Включва запознаване със същността на комплексната услуга – Дневен център за деца. Промотиране на добри практики в социалните услуги за деца, организиране работата по предоставяне на социалните услуги, водене на задължителната документация, запознаването на методология за предоставяне на социални услуги за деца, обезпечена с необходимите ресурси. Разработване на примерни процедури, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и др. Завършилите участници в обучението ще получат Удостоверение за повишаване на професионалната квалификация.
7. Доставка на храна за децата посещаващи дневния център Тази дейност предвижда ежедневна доставка на храна за всички деца посещаващи Детския дневен център. През учебно време когато децата ще ползват услугите на центъра следобед предвиждаме осигуряване на обяд и следобедна закуска, а през периода на ваканции осигуряване на закуска, обяд и следобедна закуска. Доставката на храна ще се извършва от външен доставчик, след предоставянето на седмичното меню, изготвено от медицинската сестра на центъра и дежурната детска седмична група. При желание от страна на родителите, същите също могат да бъдат включени в този процес.
8.Работно посещение с цел споделяне на добри практики в предоставянето на сходни социални услуги на територията на Р. България. В тази дейност предвиждаме организиране на работно посещение в Дневен център за деца в Пловдив и г. Пазарджик, където предлагат сходни социални услуги. За екипа от специалисти назначен на работа в Дневния център за деца ще бъде организирано 3 дневно посещение на 2 социални заведения в България. На тези работни срещи ще бъдат споделени и обсъдени опита, нови методи на работа, проблеми и др. на вече съществуващи такива социални услуги.
9. Консултиране и супервизия на екипа по отношение на индивидуалната и групова работа с целевата група Моделът на работа в специализираната институция все още е предимно групов. Персоналът ще е започнал обучения по темите „Работа по случай” и „Работа с родители”. За постигане на поставените цели е необходимо тези знания да се задълбочат и най-вече да се формират практически умения за работа с потребители, институции и общност. Ще бъде сключен договор с НПО предлагащо такъв вид консултации и обучение. В периода на договора ще се провеждат регулярни супервизии и консултации по теми, свързани с работата в екип и работата с потребители. Темите ще бъдат предлагани от самите социални работници. Консултирането и супервизията ще бъдат по регламентиран в договора график .
10 Организиране и провеждане на конференция във връзка с откриване на Дневен център за деца. За откриване на Дневния център за деца предвиждаме организиране на конференция на която ще присъстват представители на медиите в града, жители на града, представители на целевата група и техните семейства, директори на училища, социални работници от други институции в общността както и представители на местната власт. На конференцията ще бъдат оповестени – приноса на ЕСФ и Оперативната програма, целта за откриване на Дневния център за деца, както и услугите които ще се предлагат за децата от община Свиленград.
11.Работа по случай с деца и родители Воденето на случай е възможност за индивидуализиране на работата с деца и семейства. Предвиждаме мултидисциплинарен екип да работи по отделен случай в зависимост от идентифицираните индивидуални потребности на детето и неговите родители. Оценките и плановете ще се изготвят от водещ на случая, ще се обсъждат и приемат от мултидисциплинарния екип с участието на потребителите. От гледна точка на качествената работа по случай всички документи ще се попълват електронно. Предвиждаме провеждане на едно 3 дневно тренинг обучение с родители от двама външени експерта и 2 тридневни с децата от Дневния център.
12.Организиране на свободното време на децата от дневния център Целта на тази дейност е да се съчетаят свободното време на децата с полезни занимания за развитие на техните умения и създаване на личностни контакти и подобряване общуването помежду им. След подготовката на уроците за следващия ден предвиждаме провеждане на различни занимания като, рисуване, четене, гледане на образователни филми , игри и др. ще бъде организиран и пикник сред природата на който ще бъдат поканени и родителите на децата от центъра. С това мероприятие се цели сближаване на родителите с децата си, както и изграждане на нови запознанства с хора със сходни проблеми. За ежедневните занимания на децата ще бъдат осигурени материали.За пикника ще бъде осигурена за децата храна и материали за спортни занимания-топки, въжета, федербали и др. По повод 1-ви Юни деня на детето ще организираме Тийм билдинг за всички деца от Дневния център в местността “Божура”. Ще бъде представена театрална постановка в Дневния център от външен изпълнител.
13. Информационна кампания на проекта Предвиждаме организиране на една конференция за откриване на Дневния център за деца; 4 публикации в местни и регионални вестници; 2 излъчвания в местни телевизии, отпечатване и разпространение на 500 броя брошури; изработка на 2 броя табели, за сградата на Дневния център и един за офиса на проекта. Дизайн и отпечатване на 100 бр. книжки – Методика, Информационни постери с апели – 500 броя.Създаване интернет сайт на проекта с цел подобряване на комуникацията между родители,деца и експерти.Чрез този сайт ще могат да споделят проблемите си деца в риск и родители като ще получават компетентна помощ от специалистите работещи вдневния център.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 500 BGN
Общ бюджет: 170 346 BGN
БФП: 170 346 BGN
Общо изплатени средства: 166 815 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 300 BGN
2011 0 BGN
2012 121 515 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
166 815 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 505 BGN
2011 0 BGN
2012 103 288 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 795 BGN
2011 0 BGN
2012 18 227 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 022 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой обучени специалисти 114
Индикатор 3 Брой разработени методики за предоставяните услуги
Индикатор 4 Брой проведени експертни оценки
Индикатор 5 Брой супервизии и консултации с брой участници
Индикатор 6 Брой реализирана работа по случай, тренинг обучения
Индикатор 7 Брой издадени информационни материали и събития
Индикатор 8 Брой лица ползващи социалната услуга в общността. Брой лица започнали работа след осигуряване на грижа за техните деца
Индикатор 9 Повишаване на професионалните умения за предоставяне на социалната услуга в общността
Индикатор 10 Брой разкрити форми на грижа и работа с клиенти
Индикатор 11 Дял на децата обхванати от предлаганите форми на грижа и услуги
Индикатор 12 Дял на персонала преминал през обучения, консултации и супервизии за повишаване на професионалните умения
Индикатор 13 Дял на децата и родителите обхванати от предлаганата услуга
Индикатор 14 Брой информирани потребители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз