Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0225-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” в община Враца
Бенефициент: Асоциация Враца 2007
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Организация на работата по проекта; Дейност 2: Информация и публичност; Дейност 3: Подбор и наемане на подходящи лица за свободните позиции „социален асистент” и „домашен помощник”; Дейност 4: Провеждане на обучения, консултации и супервизия на персонала; Дейност 5: Оценка на потребности на потребители; Дейност 6: Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”.
Дейности: Дейност 1: Организация на работата по проекта Дейността включва: o организиране и провеждане на първоначална/работна среща на екипа, на която се разпределят основните задължения и отговорности между членовете на екипа; o организиране и провеждане на работна среща между ВО и партньора по проекта; o изготвяне на необходимата документация за предоставянето на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”; o подробно запознаване на екипа по проекта със съществуващата нормативна уредба в областта.
Дейност 2: Информация и публичност В рамките на проекта се разработва брошура, 800 бр., която съдържа информация за целите, предоставяните услуги „социален асистент” и „домашен помощник”, както и информация за процеса на предоставяне на самите услуги. Брошурите се разпространяват по начин, който съответства на спецификата на целевата група, на обществени места на територията на община Враца, сградите на общината и местни институции (ДБТ, ДСП и др.) Същевременно водещата организация периодично провежда информационни кампании в общността (най-малко 2 бр.), като за целта, при възможност, използва предимно електронни средства, което води до по-лесен достъп, по-голяма ефективност и прозрачност. Тези информационни кампании са необходими за поддържане на отношенията и връзките с други правителствени и неправителствени организации и институции, информиране на потребителите и/или техните законни представители за изпълнението на проекта, както и осъществяване на посредничество между потребителите и останалата част на общността – граждани, доброволци, неправителствени организации, община, социални служби, пр., с цел подобряване социалното включване на потребителите
Дейност 3: Подбор и наемане на подходящи лица за свободните позиции „социален асистент” и „домашен помощник” Водещата организация създава правилата и процедурите за подбор и назначаване на персонал /система за подбор и оценка на персонал/, които съответстват на изискванията на българското трудово и анти-дискриминационно законодателство. Системата за подбор и оценка на персонала, предвижда следните етапи: изготвяне и публикуване на обява за набиране на кандидати за свободните работни места за позициите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; набиране на документи за кандидатстване; осъществяване на подбор по документи – разглеждат се кандидатурите на всички кандидати, подадени в обявения краен срок в обявата по набиране на персонал; провеждане на интервю с преминалите подбора по документи кандидати; подбор на преминалите интервюто кандидати. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. С избраните социални асистенти/ домашни помощници се подписва трудов или граждански договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда или Закона за задълженията и договорите, същите подписват и декларация за спазване на поверителност на личните данни и информация и се запознават с длъжностната си характеристика.
Дейност 4: Провеждане на обучения, консултации и супервизия на персонала Дейността предоставя възможност за развитие на социалните асистенти и домашни асистенти чрез обучение и обмен на опит. Основното обучение е предназначено за всички новоназначени социални асистенти и домашни помощници, които не са преминали такова обучение до този момент. Това обучение е насочено към придобиване на общи познания за домашните грижи и за необходими знания и умения; основни задължения и права; етични стандарти в работата на социалния асистент/ домашен помощник (принципи и ценности на социалната работа, поверителност, антидискриминационно поведение, др.); специфика на грижите за стари хора, за лица с увреждания, за терминално болни по време, както и за осигуряване на качество на услугата. Обучението е интерактивно и се провежда под формата на семинар с продължителност 3 работни дни. То се осъществява от обучител, който има опит в областта, съгласно разработена програма. Проектът предвижда и провеждането на надграждащи обучения, консултации и супервизия. Всяко надграждащо обучение (най-малко 3 бр.) се провежда в рамките на един работен ден и се предоставя след установяване на потребностите от него.. Тези потребности се идентифицират поне веднъж на 3 месеца и се включват в програма за развитие и обучение на персонала. Консултациите и супервизията се извършват от психолог, като следва те да бъдат най-малко 6 бр., проведени в рамките на 1 ден. В рамките на дейността ще бъдат ангажирани 2 външни експерти: обучител (18 дни) и психолог (20 дни), които притежават необходимите знания, квалификация и опит с цел постигане на максимална ефективност и ефикасност от изпълнението на дейността.
Дейност 5: Оценка на потребностите на потребителите Дейността включва разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги, които следва да се актуализират веднъж на шест месеца. Оценката се разработва от 1 външен експерт: социален работник (20 работни дни), който притежава необходимите знания, квалификация и опит с цел извършване на оценка на потребности на кандидат-потребителите. Тя представлява оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител и свързаните с това допълнителни потребности. Въз основа на направената оценка в индивидуалния план за предоставяне на услугите се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. За успешното реализиране на дейността се сключва писмен договор с потребителя в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата.
Дейност 6: Предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник Дейността включва предоставяне на потребителите на следните услуги от социални асистенти: 1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, др.); 2. Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); 3. Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); 4. Услуга „от и до работно място”; От домашните помощници: 1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); 3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригван и др. или придружаване до мястото на услугата); 4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); 5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне на дърва и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.). Тези услуги се извършват съгласно сключените договори и предварително изготвените индивидуални планове за предоставяне на услуги на потребителите.
Партньори
Партньори:
Община Враца
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 746 BGN
Общ бюджет: 7 681 BGN
БФП: 7 681 BGN
Общо изплатени средства: 5 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 749 BGN
2011 6 451 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 40 719 BGN
5 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 787 BGN
2011 5 483 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 270 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 962 BGN
2011 968 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 40 719 BGN
- 33 789 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 225
Индикатор 7 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 0225
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 225
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 225
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 225
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 225


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз