Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора с увреждания и самотноживеещи хора в община Костенец
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: 1. Подготовка за стартиране на проекта. Информационна кампания 2. Подбор на кандидати за ползватели на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник 3. Подбор на социални асистенти и домашни помощници 4. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на подбраните ползватели на услугите, разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги и сключване на договори с ползвателите 5. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници 6. Изготвяне на графици за изпълнението на дейностите и сключване на договори със социалните асистенти и домашните помощници 7. Определяне на теми за консултиране и сключване на договори със специалисти и консултанти 8. Изпълнение на дейностите от социалните консултанти и домашните помощници 9. Контрол и мониторнг, междинно практическо обучение и работна среща 10. Предоставяне на специализирана информация по здравни и правни въпроси на бенефициентите чрез лични консултации на място, дискусии, семинари, и др. 11. Мо
Дейности: 1. Подготовка за стартиране на проекта. Информационна кампания 1.1 Провеждане на пресконференция за стартирането на проекта 1.2. Изработване и поставяне на плакати – 35 бр. в 6 населени места в общината, с определен срок за кадидатстване по програмата. 1.3. Изготвяне на брошури – 200 бр. за предлаганите услуги и изискванията за кандидатстване за ползване и предлагане на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Разпространение на брошурите в публичните сгради в общината, клубовете на пенсионера и по местоживеене. 1.4. Публикуване на съобщения в местния вестник „Костенец днес” и сайта на общината.
2. Подбор на кандидати за ползватели на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” 2.1. Изготвяне на списък от кандидати за ползване на услугите 2.2. Изготвяне на критерии за оценка на нуждите и класиране на кандидатите – според степента на нуждата, вид на увреждането, материалното и здравословно положение и др. 2.3. Извършване на подбор и класиране на записаните желаещи на база изготвените критерии
3. Подбор на социални асистенти и домашни помощници 3.1. Изготвяне на критерии за подбор на кандидатите 3.2 Пускане на обява за наемане по договор 3.3 Изготвяне на списък на кандидатите, отговарящи на изискванията вкл. прехвърлени от предишна фаза 3.4. Провеждане на интервю за подбор на изпълнителите от комисия, включваща представители на общината, АСП, БТ
4. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на подбраните ползватели на услугите, разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги и сключване на договори с ползвателите 4.1 Избор на външен експерт, който ще изготвя индивидуалните оценки и индивидуалните планове на ползвателите 4.2.Изготвяне на оценка относно състоянието и нуждите на одобрените потребители от експерт 4.3. Изготвяне на индивидуални планове, съобразени с нуждите на крайните бенефициенти, включващи конкретните дейности, които социалните асистенти и домашни помощници ще извършват за всеки от потребителите. 4.4. Изготвяне и сключване на договори с потребителите.
5. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници 5.1. Сключване на договор с обучителна организация и изготвяне на програма за обучението. 5.2. 5 - дневно обучение на наетите лица – едно 3 -дневно - въвеждащо за 6 домашни помощници и 6 социални асистенти и едно 2 -дневно – поддържащо за 10 домашни помощници и 10 социални асистенти; по теми, определени в раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”
6. Изготвяне на графици за изпълнението на дейностите и сключване на договори със социалните асистенти и домашните помощници 6.1 Изготвяне на графици за работата на наетите по проекта лица 6.2 Изготвяне и сключване на договори
7. Определяне на теми за консултиране и сключване на договори със специалисти и консултанти 7. 1. Подбор на 4-ма консултанти – а) двама лекари с опит в работата с хора с трайни увреждания; б) психолог; в) специалист в областта на осигурително и пенсионно право – юрист или др. 7.2.Сключване на граждански договори за предоставяне на услуги
8. Изпълнение на дейностите от социалните асистенти и домашните помощници 8.1. Предоставяне на услугата „Социален асистент” – помощ при осъществяване на социални контакти, контакти с институции, организиране на свободното време и др., от 10 човека за 12 месеца на минимум 26 нуждаещи се 8.2. Предоставяне на услугата „Домашен помощник” – битово комунално обслужване - 10 човека за 12 месеца най-малко на 20 нуждаещи се
9. Контрол и монитрониг, междинно практическо обучение и провеждане на работна среща с ползвателите и техни близки 9.1. Анализиране на резултатите от дейностите след първото тримесечие от предлагането на услугите, с цел подобряването им в процеса на изпълнението. 9.2. Провеждане на работна среща с ползвателите и/или техни близки и изпълнителите на дейностите, за решаване на възникнали проблеми.
10. Предоставяне на специализирани консултации по здравни и правни въпроси на бенефициентите чрез лични консултации на място, дискусии и др. Предоставяне на специализирани консултации, предимно чрез посещения на място, консултации по телефон., организиране на дискусии по групи лица. Ползвателите имат затруднения при упражняване на социалните и имуществените си права в условията на непрекъснати промени в нормативната уредба. Проведените проучвания и резултатите от проекта по предходна фаза показват необходимост и от допълнителна здравна помощ за лицата.
11. Мониторинг и контрол върху изпълнението на дейността 11.1 Изготвяне и предоставяне на екипа по управление на проекта на месечни справки за финансовото управление на проекта; ежемесечни посещения на бенефициентите от членове на екипа и специалист „Социални дейности” 11.2 Провеждане на 3 анкети относно качеството на предлаганата услуга; 11.3 Финансов контрол за събиране на таксите и изразходване на сумите – от счетоводителя по проекта 11.4 Изготвяне и представяне пред Общинския съвет и Кмета на общината на тримесечни доклади и заключителен доклад за изпълнението на дейностите по проекта и финансови отчети и доклад; 11.5 Проверка на документацията и участие при провеждане на конкурси за подбор на изпълнители и бенефициенти при поискване от представители на НПО- сдружение на хората с увреждания;
12. Популяризиране на резултатите от проекта Провеждане на финална пресконференция; Изготвяне и отпечатване на брошури – 200 бр. и флаери – 200 бр.с логото и слоган на ЕС и ЕСФ на схемата; Изготвяне на табло в Община Костенец за източника на финансиране и резултатите, публикации в местния и регионалния печат; публикация в интернет страницата. Съдействие за разпространение на информацията ще окажат и читалищата, кметствата и клубовете на пенсионера в населените места
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 105 BGN
Общ бюджет: 118 095 BGN
БФП: 118 095 BGN
Общо изплатени средства: 109 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 221 BGN
2011 27 563 BGN
2012 56 032 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 288 BGN
2011 23 428 BGN
2012 47 627 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 343 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 933 BGN
2011 4 134 BGN
2012 8 405 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 472 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0124-C0001
Индикатор 9 Брой лица с ментални увреждания, подкрепени на работното място BG051PO001-5.2.07-0124-C0001
Индикатор 10 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” BG051PO001-5.2.07-0124-C0001
Индикатор 11 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз