Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0226-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социални услуги за достоен и независим живот - 2”
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Организация и управление на проекта, Информационна кампания, Подбор на потребители, Подбор на социални асистенти и домашни помощници, Оценка на потребността от социални услуги на потребителите, Обучение на социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги, Сключване на тристранен договор.
Дейности: Дейност № 1 Организация и управление на проекта Сформиране на екип, логистика, координация и управление на дейностите по проекта, финансова и техническа отчетност. Вътрешен контрол и взимане на решения. 1. Сформиране на екип за Управление на проекта, чиято основна функция е координиране и контрол на дейностите, логистика и вземане на решения, свързани с промените в средата. 2. Управлението се осъществява от Ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. 3. Дейности спрямо изисквания на Оперативната програма: • Откриване на банкова сметка •Техническа и финансова отчетност
Дейност № 2 Информационна кампания За целите на проекта се предвижда да бъдат разработени и отпечатани 1000 бр. брошури и 100 бр. плакати които ще съдържат информация с подробно описание на обхвата на предлаганите услуги и реда за тяхното предоставяне. Материалите ще бъдат с информационна и практическа насоченост, което ще гарантира публичност и прозрачност на процедурите по проекта. Те ще бъдат изготвени от Столична община съобразно всички изисквания. Предвижда се да бъдат разпространявани безплатно чрез Дирекция „Социални дейности” при Столична община, Бюрата за социални услуги и Национален Център за социална рехабилитация. -Интернет публикация в сайта на Столична община.
Дейност № 3 Подбор на потребители Потребителите, които желаят да ползват услугите ”Социален асистент” и/или „Домашен помощник” и имат постоянен или настоящ адрес на територията на град София ще могат да подават заявление за включване по проекта пред Дирекция „Социални дейности” при Столична община. Към заявлението ще се прилагат следните необходими документи: документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител (за справка), Експертно решение на ТЕЛК (копие и оригинал за справка), документ за актуален доход и декларация за доход (по образец). Когато потенциалният потребител е дете, заявлението ще се подава от неговия родител, настойник или попечител. Необходимият пакет от документи ще послужи и при изготвяне на оценката на потребности на всеки желаещ потребител.
Дейност № 4 Подбор на социални асистенти и домашни помощници За целите на проекта се предвижда кандидатите за работа да подават заявление в Дирекция „Социални дейности”, придружено от следните документи: свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, копие от дипломата за завършено образование (оригинал за справка), автобиография и други документи при необходимост. Кандидатите за социални асистенти и домашни помощници задължително ще се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Интервюто ще се осъществява от комисия, която включва експерти работещи в Дирекция „Социални дейности” при Столична община. Подборът ще се извършва в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще осигурява защита на потребителите. За осъществяване на дейностите, заложени по проекта ще се наемат лица в трудоспособна възраст или пенсионери. Одобрените асистенти ще подписват трудов договор с Кмета на Столична община, декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията, и ще получават длъжностна характеристика, след провеждане на обучение. Ще се наемат само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, не са осъждани и се намират в добро физическо и психическо здраве. Социалните асистенти и домашните помощници ще обслужват двама или повече потребители. Предвид големите разстояния в града се предвижда на всеки социален асистент/домашен помощник карта за градския транспорт в столицата.
Дейност № 5 Оценка на потребността от социални услуги на потребителите За целите на проекта се предвижда след подаване на заявлението от потребителя с необходимите документи към него, да бъде изготвена анкета с цел оценяване на потребностите от социални услуги на лицето/детето. Оценката ще се извършва от специалисти притежаващи необходимата професионална квалификация, които ще бъдат определени със заповед на кмета на Столична община. Същите са служители в Бюрата за социални услуги към Дирекция „Социални дейности” при Столична община. Оценката ще се извършва с участието на потенциалния потребител на услугата (или негов законен представител), а ако е дете с неговия родител/настойник. Оценката ще включва преглед и характеристика на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневните дейности; социалната му активност и интереси; Взаимоотношенията му със семейството и други значими за него хора, битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка в индивидуалния план за предоставяне на услугата ще се разписват конкретните дейности, които ще са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител.
Дейност № 6 Обучение на социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги. На всички одобрени за работа по проекта социални асистенти/домашни помощници, преди да започнат да предлагат услугата в дома на потребителя ще се осигурява въвеждащо обучение, за хората, които не са преминали такова в рамките на фаза 1 и фаза 2, което е задължително и съобразено с Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”. Продължителността му е три дни и включва следните съдържателни групи: І. Значими теми, които въвеждат в проблематиката и поставят основата на добрите знания и умения; ІІ. Основни теми, които представят спецификата на социалните услуги в общността за основните групи потребители III. Спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство и правото му на лично пространство и ІV. Теми, които разглеждат професионалните и етични страни на професиите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Обучението ще бъде проведено от избрана лицензирана обучаваща организация. Подготвят се материали за ползване от страна на социалните асистенти и домашни помощници. Формата на обучение е интерактивна: теория, мултимедийна презентация на теми, решаване на казуси, ролеви игри. Обучението ще подготви социалните асистенти и домашни помощници да предоставят грижи с уважение и достойнство спрямо потребителите (хора с увреждания и деца с намалена възможност за социална адаптация). Обучението ще ги подготви и ще им даде основни умения и знания за подкрепа на потребителите за независим живот. След приключване на обучението на социалните асистенти/домашните помощници ще бъде издадено удостоверение за завършен курс.
Дейност № 7 Сключване на тристранен договор За целите на проекта се предвижда договорът да се сключва писмено от началото на предоставяне на услугата и да се издава в три еднообразни екземпляра, по един за потребителя, за социалния асистент/домашния помощник и за доставчика. Договорът трябва да съдържа подробна информация за доставчика на социалните услуги - име, адрес и телефон, подробни данни на социалния асистент, видовете дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване. Обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява, процедури за преоценка и актуализация на специфичните потребности от страна на потребителя. Задълженията за осигуряване на качеството на услугата, отговорности на потребителя и на доставчика по опазване на здравето и взаимната им безопасност. Формиране на размера на потребителската такса и начина за нейното заплащане, отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора, както и срока на договора и начините за неговото прекратяване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 555 BGN
Общ бюджет: 169 921 BGN
БФП: 169 921 BGN
Общо изплатени средства: 156 910 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 311 BGN
2011 72 449 BGN
2012 46 150 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 910 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 564 BGN
2011 61 582 BGN
2012 39 227 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 373 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 747 BGN
2011 10 867 BGN
2012 6 922 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 536 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 226
Индикатор 7 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 226
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 226
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 226
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 226
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 226


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз