Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0200-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Достоен живот в семейна среда”
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Провеждане на информационна кампания и изготвяне на информационни материали. Дейност 2: Подготвителни дейности по създаване на материално техническите и организационни условия на работа. Дейност 3: Подбор на желаещи да работят като социални асистенти и домашни помощници и сключване на договори. Дейност 4: Провеждане на въвеждащи обучения за социални асистенти и домашни помощници. Дейност 5: Подбор на потребители на услугите, сключване на тристранни договори и изготвяне на индивидуални планове на потребителите Дейност 6: Доставка на услугите Социален асистент и Домашен помощник на лица със зрителни увреждания. Дейност 7: Консултантска помощ и поддържащо обучение на екипа. Дейност 8: Изготвяне на практическо помагало за общуване с незрящи потребители Дейност 9: Провеждане на заключителен семинар по проекта. Дейност 10: Администриране, мониторинг и вътрешен контрол
Дейности: Дейност 1 Подбор на потребители и разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Обявяване на период за подаване на молби на желаещите да ползват услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. На всяко лице подало молба за ползване на социалната услуга се разработва индивидуална оценка на потребностите, която включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др. Изборът на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” ще се извърши от комисия сформирана от Кандидата.
Дейност 2 Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, разясняване на правата и отговорностите на страните по договора. Екипът на проекта подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора-права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик- домашен помощник, права и отговорности на бенефициента-доставчик на социални услуги.
Дейност 3 Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска. Съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на индивидуалните потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори, включително на онези от тях, произтичащи от евентуалната склонност на потребителя към (авто)агресивно поведение или към злоупотреба с вредни субстанции. Рисковете се формулират описателно, на разбираем и приемлив за потребителите неутрален език, така че да не провокират тревога или негативни чувства у тях. Планът се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана.
Дейност 4 Подбор на социалните асистенти и домашни помощници. Обявяване на период, в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби. Подборът и наемането на персонал от доставчика съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигурява защита на потребителите. Кандидатите за социални асистенти и домашни помощници задължително се интервюират от доставчика с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. При кандидатстване на работа, кандидатите за социални асистенти и домашни помощници задължително представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Наемат се само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. Новоназначените социални асистенти и домашни помощници подписват трудов или граждански договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, запознават се с длъжностна си характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика.
Дейност 5 Обучение на социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествени услуги и супервизия Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на домашни помощници и социални асистенти преди да започнат работа в дома на потребителя, както и провеждане на поддържащо обучение за изграждане на умения и знания необходими за удовлетворяване на потребностите на целевите групи. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на 30 часа, а поддържащото обучение също ще бъде 30 часа. Ежемесечно ще се провежда и супервизия. Обучението се провежда по съответна Програма от екип от специалисти с предхождащ опит в областта на социалните услуги.
Дейност 6 Реализиране на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник Ще се предлага услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на територията на община Бобов дол.
Дейност 8 Управление на проекта-координация, администриране, мониторинг, текуща и крайна отчетност на проекта Администриране Цялостното администриране на проекта ще се извърши от водещата организация и ще се състои в: -Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. -Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. -Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. -Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. -Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява начина на водене на документацията по проекта- пълнота, точност, периодичност, съхранение и т.н.. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност -Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. -месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителя на проекта. Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите.
Дейност 7 Провеждане на дейности за информация и публичност на проекта и услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта – запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за нейното предоставяне. - Проектът ще стартира с информационна пресконференция, на която ще бъде представен екипа за управление и ще бъде информирана обществеността с целите на проекта, същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, реда за предоставяне на съответната социална услуга. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. 2. Провеждане на Кръгла маса с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни за оценка на предоставяната услуга и нуждите от допълнителни социални услуги. Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху хора в неравностойно положение. 3. Изготвяне на информационна диплянка при стартирането на проекта с информация за дейностите заложени в него и кой по какъв начин може да се включи в тях. 4. Изготвяне на информационна брошура с резултатите от проекта. В нея ще се покажат етапите през които е преминало изпълнението на проекта и постигнатите резултати. 5. Периодични съобщения в медиите и интернет, поставяне на информационна и указателна табели. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Партньори
Партньори:
ЕТ"Евроконсулт-Цветан Цонев"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 688 BGN
Общ бюджет: 146 562 BGN
БФП: 146 562 BGN
Общо изплатени средства: 119 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 938 BGN
2011 65 881 BGN
2012 19 020 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 697 BGN
2011 55 999 BGN
2012 16 167 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 241 BGN
2011 9 882 BGN
2012 2 853 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 976 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 200
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 200
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 200
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 200


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз