Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ - дейност „Домашен помощник”
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании за описание на обхвата на услугата “Домашен помощник”, реда за нейното предоставяне и финансиращата организация Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” Изработване на индивидуален план за предоставяне на услугата “Домашен помощник” на всеки потребител Изготвяне на Правилник за вътрешния ред и длъжностни характеристики Подбор и назначаване на домашните помощници Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”
Дейности: 1. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании за описание на обхвата на услугата “Домашен помощник”, реда за нейното предоставяне и финансиращата организация Изработване на 500 броя брошури, размер А5 -10 страници, съдържащи информация за организация на услугата и за финансиращата организация и на 300 листовки и 40 плаката със синтезирана информация. Разпространението на книжките ще обхване пенсионерските организации и клубове във всички селища от общината. Организациите на Съюза на слепите и Съюза на инвалидите. Публикации в сайта на общината информация за развитие на дейността “Домашен помощник” Закриване на проекта с презентация за отчитане на дейността “Домашен помощник и концерт „Знаем как и можем да си помогнем взаимно!”
2. Закупуване на оборудване За изпълнение на проект по Фаза 1на ОП РЧР за 15 „Домашни помощници” Община Суворово получи оборудване, което включва мултимедиен проектор, стенен екран и флипчарт. Това оборудване и исканият преносим компютър (лаптоп) и принтер ще се използва за онагледяване на обучения и възникнали казуси и в другите населени места, където се осъществява проекта, като и в административната работа по проекта. Използването на съвременни технологични средства ще даде възможност за осъществяване на нагледност и достъпност на обученията, повишаване квалификацията на персонала, за избягване на конфликтни ситуации и превенция на стреса. След реализиране на проекта по фаза 1 на Оперативната програма стана ясно, че някои от домашните помощници се предвижват с велосипед от единия потребител до останалите, както и при нужда от отиване до аптека или магазин. Това спестява много време и улеснява дейността на домашните помощници. Град Суворово е малък град, където предвижването с велосипед е лесно и много достъпно. Няма проблемите на големия град с паркирали неправилно автомобили и засилен трафик.
3. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Оценките се разработват от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане”, съвместно с представител на екипа и участие на потребителя на услугата “Домашен помощник” и на негов представител при необходимост В следствие на направеното предварително проучване по населени места 127 лица желаят и отговарят на условията да получават услугата “Домашен помощник” за 2010 г., първоначалните социални оценки ще бъдат готови през първия месец от стартиране на проекта. Това ни дава възможност да осигурим социалната услуга за 12 месеца. Социалните оценки на потребностите се актуализират на 6 месеца, но могат да се актуализират и по-рано при настъпили промени в състоянието на потребителя.
4. Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” Подборът ще се извърши при осигурена прозрачност от Съвета за сътрудничество, при спазване принципа за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация и принципа за Добро управление на програми и проекти. Подборът ще се извърши от смесена комисия „Съвет за сътрудничество”, която ще включва: Екипа на проекта и представители на пенсионерските организации и на Съюза на слепите и Съюза на инвалидите в България. Услугата се осигурява на всички желаещи, независимо от пол, етническа принадлежност и вероизповедание, които отговарят на определените условия за целевата група.
5. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” Договорът се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата, като включва задълженията на доставчика и потребителя и се издава в два еднообразни екземпляра. При настъпили промени в обстоятелствата се прави актуализация на договора. Подписва се декларация за информирано съгласие за начина на получаване на услугите, достъп до дома му и Правилника за вътрешния ред.
6. Изготвяне на индивидуалният план за предоставяне на услугата „Домашен помощник” на всеки потребител Планът се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска. Съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените с оценката потребности и времетраене на услугата. Планът се съобразява с начина на живот на потребителя и неговите предпочитания. Създава се възможност за максимална подкрепа и стимулиране на самостоятелността на потребителя. Индивидуалният план включва оценка на рисковите за здравето и безопасността на потребителя, както и процедута за контролиране на основните рискови фактори. Всичко се описва в дневника на потребителя. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по рано, ако са настъпили промени в общото състояние на потребителя. На база индивидуалния план и договора се изготвя графика на домашния помощник. Индивидуалния план се изготвя съвместно с потребителя на услугата или с негов представител на достъпен за потребителя език. Изпълнението на плана се контролира ежемесечно от координатора, който следи работата на домашния помощник и реагира при конфликти.
7. Изготвяне на Правилник за вътрешния ред и длъжностни характеристики Екипът по проекта ще разработи длъжностни характеристики, на които трябва да отговарят домашните помощници. В тях подробно са описани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи съответната длъжност, задълженията, отговорностите им, както и нивата на подчиненост в йерархичната структура. Ще се подготви и правилник за вътрешния трудов ред. Ще бъдат разработени включени в Правилника за вътрешния ред правила и процедури, основаващи се на практиката и съответстващи на законодателството и чието спазване се мониторира в рамките на процеса на осигуряване на качеството на услугата.
8. Подбор и назначаване на домашните помощници Подбора ще се извърши от Екипа за управление на проекта при спазване принципите за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация. Добро управление на програми и проекти, Партньорство и овластяване. При финансиране на проекта веднага се задейства процедура за набиране на кандидати за работа като домашни помощници. Желаещите да работят попълват заявление за работа като домашни помощници, представят нужните документи и биват интервюирани за установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Домашните помощници подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията.
9. Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги Провеждане на въвеждащо, основно обучение за всички новоназначени домашни помощници -18 и поддържащо обучение за всички работещи домашните помощници. Предвижда се да се обучат 18 домашни помощници, защото разполагаме с 15 обучени по време на изпълнение на проект по фаза 1 на ОП РЧР, а целта е да се обучат 33 дом. помощници. Въвеждащата обучителна програма включва общо 3 обучителни дни. Обучението се провежда през вторият месец от стартирането на проекта , след подбора на домашните помощници и ще включва: Права и задължения на домашният помощник; Оценка на риска; Социални услуги в общността за самотни възрастни болни хора; Поддържащо обучение насочено към : Развитие на професионалните умения на домашните помощници; Консултиране работата на домашния помощник. Темите на поддържащото обучение се определят от обратната връзка от натрупания им опит и актуалните потребности на домашните помощници.Обучението ще премине във форма на дискусия, споделяне на опит при решаване на възникнали казуси по време на работа. Обучението ще e изнесено извън града. Ще се проведе в туристически комплекс с цел изолиране на ежедневната обстановка и преодоляване на професионалното натоварване. Консултиране на домашните помощници - консултирането се осигурява при искане от страна на домашния помощник, той си избира консултанта като специалист или представител от екипа на проекта. При нужда се осигурява консултиране и на потребителя или на негов близък. Води се протокол за консултиране и месечен отчет.
10. Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Услугите се осигуряват от домашните помощници в рамките на месечния индивидуален план на всеки потребител и договорените часове за получаване на услугата по подписания договор в съответствие с Методиката за предоставяне на социлната услуга в общността „Домашен помощник” Отчитане изпълнението на исканите услуги задължително се отразява в потребителският дневник. В зависимост от броя и вида на получаваните услуги, потребителят заплаща месечна такса.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 506 BGN
Общ бюджет: 134 197 BGN
БФП: 134 197 BGN
Общо изплатени средства: 122 817 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 501 BGN
2011 44 291 BGN
2012 48 025 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 817 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 926 BGN
2011 37 647 BGN
2012 40 821 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 395 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 575 BGN
2011 6 644 BGN
2012 7 204 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 423 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0046-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз