Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0184-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижа и подкрепа за нашите деца и родители в Община Лом”
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: 1. Провеждане на встъпителна информационна среща по проекта; 2. Изработване на информационна брошура; 3. Подбор на потребители на социалната услуга „Домашен помощник”; 4. Подбор на домашни помощници; 5. Провеждане на основно и поддържащо обучение за домашните помощници; 6. Предоставяне на социалната услуга; 7. Изготвяне на индивидуални планове и актуализирането им; 8. Провеждане на заключителна информационна среща по проекта;
Дейности: Дейност:1 Изработване на информационна брошура и информационна табела с цел представяне на проекта и дейността “Домашен помощник” Съобразено с «Методиката за предоставяне на услугата «Домашен помощник»» се планира: 1.1Изработване на 250 броя информационна брошура в която се съдържа информация за проекта, информация за целия процес на предоставяне на услугата «Домашен помощник», описание на правата и задълженията на домашния помощник и потребителя на услугите по проекта, реда за определяне на потребителската такса, описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка; продължителността на предоставяне на услугите и др. Ще бъде избран подизпълнител, който ще изготви дизайна, ще редактира и аранжира текстa в брошурата. За съставянето на текста и аранжирането ще бъде наето лице с опит в областта. 1.2.По проекта ще бъде изработена и информационна табела с информация за срока на проекта, общите разходи по проекта и източника на финансирането.
Дейност:2 Изработка на рекламни материали за популяризиране на проекта и финансирането му. С цел създаване на „видимост” на Оперативната програма за широката общественост и приобщаване на различни целеви групи към активно участие в програмата, в съответствие с т.9 Мерки за комуникация и публичност от Комуникационния план по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2007г.-2013г.” ще се изработят сувенири и материали, които ще се разпространят сред местната общност – шапки, тениски, химикалки, чаши, календари и др.
Дейност:3 Провеждане на две пресконференции в началото и края на проекта за популяризиране на дейностите по проекта На пресконференцииите ще бъдат поканени членове на семейства на потенциални потребители на услугата “Домашен помощник”, потребители, местни ключови партньори и медии, които да отразят събитието и да популяризират проекта.
Дейност: 4 Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. След приемането на заявления от кандидат-потребителите на услугите по проекта ще бъде изготвена оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности. Оценките ще бъдат изготвени от наети по граждански специалисти и ще бъдат съобразени със Методиката за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на услугата „Домашен помощник”.
Дейност:5 Подбор на потребители на услугата «Домашен помощник». Изградена комисия от екипа на проекта и социален работник от отдела „Социална закрила” разглежда подадените молби от кандидатите да ползват социалната услуга и направените индивидуални оценки на потребностите. При разглеждане на молбите водещо е разбирането, че подпомагащите дейности за хора със специфични потребности следват личните предпочитания на потребителите, а не тези на Доставчика на услугата.
Дейност:6 Подбор на домашни помощници Ще се подберат 40 броя домашни помощници от община Лом, съгласно изготвена Методика за подбор, включваща критерии за образование, квалификация, мотивация. Ще се даде възможност за кандидатстване за длъжността “Домашен помощник” на безработни лица, медицински работници, пенсионери и др. лица, мотивирани да предоставят услугата «Домашен помощник». Кандидатите ще бъдат интервюирани за работа от екипа по проекта с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа. След подбора на кандидатите ще се сключат договори с тях, съгласно Кодекса на труда или Граждански договори.
Дейност: 7 Провеждане на обучения на домашните помощници Организиране на провеждане на 1 въвеждащо 3-дневно обучение в началото на проекта и 1 поддържащо обучение в рамките на един ден в средата на предоставяне на услугата,съответстващо на нововъзникнали потребности в хода на изпълнение на проекта. Обученията имат за цел запознаване с утвърдената от Изпълнителния директор на АСП «Методика за предоставяне на услугата в общността «Домашен помощник». Развиване на умения за предоставяне на качествени социални услуги, спазвайки основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство. Обученията ще бъдат проведени от наети експерти, притежаващи необходимия потенциал за осъществяване на дейността. Във въвеждащото обучение ще бъдат включени задължително следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на домашния помощник умения; • основни задължения на домашния помощник; • специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни; • методика за предоставяне на услугата „Домашния помощник “; • етични стандарти в работата на домашния помощник; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедури- те за оказване на услуги с физически контакт; • процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг.
Дейност: 8 Сключване на договор между доставчик и потребител и предоставяне на услугата «Домашен помощник». Договорът се сключва в 3-дневен срок преди предоставянето на услугата. Договорът е тристранен – между потребителя, Домашния помощник и Доставчика на социалната услуга.След сключване на договора стартира предоставяне на услугата «Домашен помощник» от наетите и обучении лица.
Дейност: 9 Разработване на индивидуални планове за предоставяне на социални улуги и индивидуални работни графици за предоставяне на услугата Домашен помощник на всеки потребител Индивидуалния план ще се изготви от координатора на проекта с участието на потенциалния потребител на услугата “Домашен помощник”, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Той включва преглед и характеристика на: • общо физическо и психическо състояние на потребителя; • способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; • социална активност и интереси; • битови условия на живот; • изисквания за медикаментозно лечение и диети; • допълнителни потребности, свързани със специфични състояния; • безопасност и рискове. Индивидуалния план ще се актуализира поне веднъж на 6 месец или преди този срок при необходимост. На база на така изготвения индивидуален план се изготвя работен график на Домашния помощник, в който са описани подробно: - име и точен адрес на потребителя; - вида на предоставяните услуги; - периодичност – ежедневно или еднократно; - времетраене на социалната услуга.
Дейност: 10: Организация и управление на доставката на услугата „Домашен помощник” Изграждане на управленска структура,съответстваща на обема на дейността с ясно разпределение на отговорностите. Използване на доказали ефективността си счетоводни и финансови процедури и практики ,осигуряващи устойчивостта на услугата „Домашен помощник”.Изработване и използване на ясни и прозрачни процедури за изчисляване и събиране на потребителските такси. Разработване на правилник за вътрешния ред и ефективна система за вътрешен мониторинг на предоставяните услуги , гарантиращи тяхното качество.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 926 BGN
Общ бюджет: 163 348 BGN
БФП: 163 348 BGN
Общо изплатени средства: 148 408 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 985 BGN
2011 63 995 BGN
2012 46 428 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 408 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 287 BGN
2011 54 395 BGN
2012 39 464 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 146 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 698 BGN
2011 9 599 BGN
2012 6 964 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 261 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0184
Индикатор 8 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях:
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 0184
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 0184
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 0184


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз