Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0064-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Независимост и достоен живот за хората с увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Троян
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Закупуване на оборудване и обзавеждане на офиса по проекта Разработване на информационни материали и провеждане на медийна кампания сред потенциалните потребители и обществеността Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Сключване на трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите и изясняване на подробности по правата и задълженията на страните по договорите Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Предоставяне на социални услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите Организация и управление на проекта, контрол и наблюдение на качеството на социалните услуги
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на медийна кампания сред потенциалните потребители и обществеността Отпечатване на информационни брошури, публикации във вестниците “Троянски глас” и “Троян 21” и телевизинна презентация в местната кабелна телевизия “Спринт”-Троян Досегашната информация не е достатъчна за подробно запознаване на потенциалните потребители с дейностите на проекта
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Активно издирване на потенциалните потребители Извършване на социални анкети и изготвяне на индивидуални оценки Необходимост от оценяване на потребностите с оглед определяне вида на социалната услуга
Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Предвижда се изборът на социални асистенти и домашни помощници да включва предварителен подбор по документи и провеждане на събеседване Предоставянето на социални услуги в общността изисква притежаване на подходящи умения и личностни качества от кандидатите
Сключване на трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници Сключване на 25 (двадесет и пет) трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници. Договаряне и подписване на длъжностни характеристики. Предвижда се първоначално договорът да е със срок на изпитание в рамките на 6 месеца Провеждане на първоначален инструктаж Подготовка на лични досиета на наетите лица
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата и изясняване на подробности по правата и задълженията на страните по договорите Подготовка и сключване на индивидуални договори за ползване на социалните услуги Чрез сключването на договор се регламентират взаимоотношенията между доставчика и потребителите на социални услуги
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на назначените социални асистенти и домашни помощници по предварително разработена програма, която съдържа задължителните теми от одобрената програма на МТСП-АЗ и допълнителни теми и актуални проблеми. Предвижда се въвеждащото обучение да проведе в 2 модула по 3 дни по 4 сесии на ден , а поддържащото да се провежда след стартирането на услугите и да е периодично до края на Проекта – общо 3 модула по 2 дни по 4 сесии. Първият модул на поддържащото обучение ще се проведе в град Трявна с цел показване на добри практики по предоставяне на социалните услуги в общността – „Домашен помощник” и „Социален асистент”. Необходимост от формиране на познания и умения за работа с целевата група
Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Дейностите на социалния асистент и домашния помощник са в групата на помагащите професии, с висок риск от емоционално прегаряне. Дори и в начална фаза това крие рискове за качеството на предоставяните услуги – риск от поемане на чужди роли, синдром на зависимост, неудовлетвореност от работата. Това налага включването на супервизията като основно средство за професионална подкрепа. Предвижда се възможност за супервизия да имат всички социални асистенти и домашни помощници, които са ангажирани с реалното предоставяне на услугите. Предвижда се провеждане на индивидуална супервизия 3 месеца по 25 часа на месец и групова супервизия 2 месеца – 3 групи по 10 часа на месец. Общо за проекта 135 часа. Часовете за супервизия са организирани в 13 дни.
Предоставяне но социални услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите Предоставяне на социални услуги съобразно индивидуалните потребности на потребителите и в съгласие с установените критерии и стандарти Услугите се предоставят със стремеж към максимално запазване на достойнството и автономността на клиентите Изготвяне на лични досиета на потребителите Необходимост от подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности за водене на самостоятелен живот
Организация и управление на проекта, контрол и наблюдение на качеството на предоставените социални услуги Реализация на проекта изисква оптимална организация и управление на дейностите Извършване на ежемесечни проверки и периодични оценки за качеството на предоставените услуги Поддържане на високо ниво на качеството на социалните услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 854 BGN
Общ бюджет: 171 041 BGN
БФП: 171 041 BGN
Общо изплатени средства: 156 281 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 170 BGN
2011 32 925 BGN
2012 87 186 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 281 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 745 BGN
2011 27 986 BGN
2012 74 109 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 839 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 426 BGN
2011 4 939 BGN
2012 13 078 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 442 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз