Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0267-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социално включване
Бенефициент: Сдружение "Нов избор"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Кресна
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Дейност2 Разработване на необходимата документация по проекта Дейност 3 Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали Дейност 4: Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник Дейност 5:Обучение и развитие на социалните асистенти. Супервизии Дейност 6: Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници Дейност7: Подбор на потребителите на услугите; Изготвяне оценка на потребностите Сключване на договори с потребителите Дейност 8: Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител Дейност 9: Предостaвяне на социалните услуги ”Социален асистент”и/или „Домашен помощник” Дейност 10 Популяризиране на проекта и провеждане на заключителна конференция
Дейности: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; - Провеждане на работна среща в община Кресна за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта За дейността са необходими печатна хартия, химикалки, папки.
Закупуване на материали за обученията и услугите - Осигуряването на материалите за обученията ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. - Предвижда се закупуване на 200 папки с прозрачно лице, 8 пакета джобове; 30 класьора, 8 кашона хартия А4, 5 тонера, 30 химикала - Предвижда се доставка на материали за обученията, включващи флипчарт, блок за флипчарт, 60 химикалки, комплект фулмастри, 45 тетрадки, и други, необходими за провеждане на обученията. - За отпечатване на необходимия брой материали за обучения ще се закупят 1 тонер, 2 кашона печатна хартия А4; За визуализация се изготвят 5 табели
Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали - Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани за конференцията - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Издадена дипляна за проекта 1000 броя. Тя ще достигне до хората от общността със съдействието на заинтересованите страни. За отпечатване на материали за конференцията и за участниците в нея ще се закупят 30 папки, 30 химикалки с визуализация на тях, 30 тефтера за записки, 1 пакет джобове, 6 пакета хартия, 1 тонер; Остатъкът от хартията и тонера ще се използват за отчетите до заинтересованите страни и заключителната конференция.
Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник Набирането и подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършват от комисия по подбора( председателят на УС на водещата организация издава заповед и определя състава й) Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Спазване на критериите за подбор; - Публикуване на обява за назначаване на социални асистенти и домашни помощници; - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта; - Уведомяване на кандидатите.
Обучение и развитие на социалните асистенти. Супервизии Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите договори със социалните асистенти и домашните помощници, преди да започнат работа в дома на потребителите. Основното обучение ще се проведе в 5 модула: Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на социалния асистент и домашния помощник. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за самотно живеещи възрастни хора Модул 4: Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Работа по случай. Развиване на професионални умения на социалния асистент – процедури за осигуряване на качество и мониторинг на услугата. Модул 5:. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни. Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения на социалните асистенти и домашните помощници. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. В обученията ще се използва и издадения наръчник Надграждащото обучение за преминалите курс на обучение изпълнители на услугата е еднодневно и акцентира върху разрешаването на кризисни ситуации с клиентите. За проследяване на качеството на предоставяната услуга и коригиране на слабости и пропуски са предвидени по 3 групови супервизии – поотделно за социални асистенти и домашни помощници
Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници Дейността протича последния начин: -Изготвяне на длъжностни характеристики; - Сключване на договор с избраните кандидати; - Назначаване и инструктаж; - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки социален асистент и домашен помощник (работен график). Договорът на социалния асистент и домашния помощник ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време и други. В индивидуалния работен план на всеки социален асистент и домашен помощник ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на социалния асистент или домашния помощник при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и социалния асистент или домашния помощник.
Подбор на потребителите на услугите; Изготвяне оценка на потребностите; Сключване на договори с потребителите Подборът на потребителите на услугите се извършва от комисия, съгласно заповед на председателя на УС на водещата организация. Подборът се извършва на база на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотно живеещите възрастни хора от двама консултанти, външни изпълнители от организация, подбрана с конкурс Комисията изготвя списък на потенциалните потребители, като ги категоризира по следните показатели: - видове услуги; - местоживеене на кандидата; - степен на неотложност на включването им в проекта. При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители. В съответствие с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги, доставчикът ще сключи тристранни договори с потребителите на услуги, който ще включва: - името на социалния асистент или домашния помощник, който ще предоставя услугите; - видовете услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на услугите; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне от потребителя; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя.
Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител) от консултанти на външен изпълнител, подбран с конкурс. В плана се описват: - Проблеми и потребности - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на социалния асистент или домашния помощник; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител), изготвилият го консултант и доставчика на услугите. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се съгласува с потребителя.
Предостaвяне на социалните услуги ”Социален асистент”и/или „Домашен помощник” Дейността включва следните поддейности: 1. Оценка на риска за здравето и безопасността на потребителите, които са сведени до минимум. Опазване здравето на потребителите. Доставчикът подкрепя всички потребители, които имат затруднения с приема на лекарствени средства като подпомага закупуването, съхраняването и разпределението им по указание на лекаря или фармацевта; поддържа връзка с личния лекар на потребителя на услугата. 2. Прилагане на всички, изготвени при стартиране на проекта, правила и процедури. Създаване на безопасни и здравословни условия на труд. 3. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата и информационна база данни за потребителя и за прекия доставчик на услугите, съхранявана в съответствие със Закона за защита на личните данни. 4. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите комплексно или поотделно, включващ: - Лични данни за прекия доставчик - Честота на социалните услуги, съгласно договора - Видове социални услуги за месеца Социалният асистент, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. /Организиране на срещи, празници, четене на ежедневници, общуване чрез свободни разговори и др./ - Административни услуги - съдействие при изготвяне, подаване и получаване на документи в административни звена на различните институции. - Медицински услуги - мерене на кръвно, на кръвна захар, проследяване на приема на лекарства, контакти с личния лекар. Домашният помощник, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Текущо почистване на дома, изразяващо се в подреждане и хигиенизиране на жилището. - Основно почистване с измиване на прозорци, дограма, кухненски уреди и пособия, хигиенизиране около дома. - Помощ при ежедневния тоалет и поддържане на лична хигиена - Приготвяне на храна, зимнина,подпомагане при хранене - Битови услуги, които се изразяват в закупуване на продукти, лекарства, хигиенни материали, заплащане със средства на клиента на консумативи – ток, вода; палене на печка през зимата. Потребителите получават и следните консултантски услуги: - Предоставяне на потребителите на консултации в домашна среда по здравни, социални и психологични проблеми; Всеки потребител ползва по 1 час консултации месечно от социални консултанти по проекта с опит по дейността, един от които задължително е психолог. Консултациите започват от 3 месец след началото на предоставяне на услугата. Социалните асистенти и домашни помощници получават 3 групови супервизии. При кризисни ситуации и признаци на професионален стрес ще се осигурява психологическа подкрепа на социалните асистенти и домашните помощници. Дейността на социалния асистент и домашния помощник насърчава социалното включване на клиентите. Услугите се предоставят с участие на потребителите, съобразено с техните възможности и желания. Всички възнаграждения и осигуровки по дейността са съобразени с нормативната уредба;
Популяризиране на проекта и провеждане на заключителна конференция 1.На всеки два месеца до заинтересованите страни и до Общинския съвет на община Кресна се изпращат кратки отчети за развитието на проекта 2. При стартиране на проекта се излъчва платен телевизионен репортаж 3.Провеждат се 2 информационни кампании, на които се разпространяват 1000 листовки, популяризиращи проекта и инициативите на ЕСФ и Българското правителство. 3. Провежда се заключителна конференция, на която се отчитат резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 228 BGN
Общ бюджет: 172 969 BGN
БФП: 172 969 BGN
Общо изплатени средства: 159 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 245 BGN
2011 74 333 BGN
2012 50 043 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 958 BGN
2011 63 183 BGN
2012 42 536 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 287 BGN
2011 11 150 BGN
2012 7 506 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 943 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 267
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 267
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 267
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 267
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 267
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 267
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 267


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз