Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0186-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Солидарност
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Дейност 1. Организация и подготовка; Дейност 2 – Информация и публичност; Дейност 3 - Оценка и подбор и на потребителите на услугите “Домашен помощник” и „Социален асистент”; Дейност 4 - Подбор на домашните помощници и социалните асистенти и сключване на договори с тях Дейност 5 - Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Домашен помощник” и „Социален асистент”; Дейност 6 - Обучение на домашните помощници и социалните асистенти; Дейност 7- Поддържащи обучения на домашните помощници и социалните асистенти; Дейност 8 - Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на домашните помощници и за социалните асистенти; Дейност 9 - Предоставяне на социалните услуги “Домашен помощник” и „Социален асистент” на потребителите; Дейност 10 - Социално консултиране на потребителите, техните семейства, домашните помощници и социалните асистенти; Дейност 11 – Мониторинг; Дейност 12 - Управление, счетоводство, контрол и отч
Дейности: Дейност 1. Организация и подготовка 1. Сформиране на Екип за управление на проекта, 5 души: ръководител, координатор, счетоводител, 2 техн. сътрудници; 2. Разработване и утвърждаване със Заповед на Кмета на Общината, за нуждите на проекта, на следните процедури и правила, в съответствие с Методиките за СА и ДП: • Инструкция за ДП и Инструкция за СА • Правила и процедури за своевременно сигнализиране и компетентна намеса в случаи на злоупотреба, неглижиране или насилие с цел осигуряване закрила и безопасност на потребителя; за отчитане на операции, свързани с имуществото и финансовите средства на потребителите; за съобщаване и реагиране в случай на спешна ситуация; за разглеждане на жалби. 3. Създаване информационна и документална система, в която да се водят лични досиета за всеки потребител и за всички социални асистенти, домашни помощници и други лица, работещи по трудово правоотношение и/или предоставящи услуги по граждански договори; регистри на трудови злополуки и инциденти; на установените случаи на насилие/злоупотреба; на отправените похвали и жалби и предприетите действия; финансови документи за всички осъществени транзакции.
Дейност 2 – Информация и публичност За да получи проектът и в частност приносът на ЕСФ и ЕФРР по ОПРЧР по-добра популярност на местно ниво и да бъде достъпен за целевата група, ще бъдат разработени и разпространени печатни информационни материали и ще бъдат проведени разяснителни кампании чрез местните медии. Ще бъдат издадени брошури по проекта за услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент”, 2 х 1000 бр. Предвиждат се публикации в местни медии: вестниците „Искра” и „Седмица”, информационен бюлетин на Община Казанлък, на сайта на Община Казанлък: www.kazanlak.bg, рекламно-информационно съобщение по местното радио „Вис виталис”. Изработване и разпространение в населените места от общината на плакат по проекта. Освен в началото, местната общественост и заинтересованите страни ще бъдат периодично информирани за реализирането на дейностите по проекта.
Дейност 3 - Оценка и подбор на потребителите на услугите “Домашен помощник” и „Социален асистент” Въз основа на постъпилите заявления от кандидат-потребителите на социалните услуги ДП и СА ще бъдат изработени индивидуални оценки на потребностите на всички кандидати за потребители от социални работници, наети по граждански договор по проекта. Ще бъде направена оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, според Методиките, въз основа на която ще се включват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. За по-добра обективност и прозрачност ще се сформира Комисия за подбор в състав минимум 3 души, в която ще бъдат поканени да участват и представители на Дирекция “Социално подпомагане”, Дирекция “Бюро по труда” Казанлък и НПО. Комисията ще разглежда и одобрява документи и заявления на кандидатите за потребители. При определяне на потребителите на социални услуги ще бъдат спазвани принципите за недискриминация по признак увреждане, както и ще се осигури равенство на половете.
Дейност 4 - Подбор на домашните помощници и социалните асистенти и сключване на договори с тях За качественото предоставяне на социалните услуги ДП и СА ще бъде извършен подбор на кандидатите за ДП и СА от специално сформирана за целта Комисия. Кандидатите за домашни помощници и за социални асистенти задължително ще бъдат интервюирани от доставчика с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. При кандидатстване на работа те задължително ще представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост, след което ще бъдат сключени договори с тях. Домашните помощници и социалните асистенти ще бъдат уточнени след подбор на подходящи лица, които ще защитават здравето, сигурността и благополучието на потребителите. Те ще могат да бъдат също и специалисти, търсещи допълнителна работа, които ще повишат своите професионалните умения в качеството си на социални асистенти и домашни помощници чрез надграждащи обучения. След започване на работа домашните помощници ще подпишат декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията.
Дейност 5 - Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Домашен помощник” и „Социален асистент” Съобразно изискванията на Методиките за предоставяне на социалните услуги, след извършения подбор на потребителите по проекта, ще бъдат сключени договори между тях и доставчика. В тях ще бъдат регламентирани правата и отговорностите на всички страни по договора, права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик–социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на доставчика на социални услуги.
Дейност 6 - Обучение на домашните помощници и социалните асистенти Ще бъдат обучени домашни помощници и социални асистенти за предоставяне на качествени услуги, в съответствие с Методиките. Броят на обучените ДП и СА ще бъде по-голям от определените за назначаване бройки с оглед обезпечение в случай на текучество на персонал или заместване при дълго отсъствие на титуляр. Те ще придобият необходимите знания и умения за удовлетворяване на потребностите на потребителите на социални услуги. Предвиденото въвеждащо обучение на всички нови социални асистенти и домашни помощници ще се проведе преди те да бъдат назначени и да започнат работа в дома на потребителя и ще бъде с продължителност 3 дни по темите, посочени в Методиката.
Дейност 7 - Поддържащи обучения на домашните помощници и социалните асистенти С оглед спецификата на работата и необходимостта от непрекъснато повишаване на познанията за целевата група, за методите на работа, на уменията за предоставяне на социалните услуги и намаляване на рисковете се предвижда провеждането на две поддържащи обучения за домашните помощници и за социалните асистенти с продължителност по един ден. Техният обхват ще бъде съобразно Методиките и заявените от домашните помощници и социалните асистенти нужди. Ще бъдат реализирани от специализираната обучаваща организация, подбрана по НВМОП, която ще осъществи и основното обучение в началото на проекта. Обучението ще преминат всички назначени домашни помощници и социални асистенти.
Дейност 8 - Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на домашните помощници и за социалните асистенти Въз основа на направените индивидуални оценки и оценки на риска ще бъдат изработени индивидуални планове и графици за предоставяне на услугата, с конкретни дейности. Индивидуалният план ще се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител, на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска, за да бъде стимулиран потребителя да използва максимално своя потенциал и да разширява самостоятелността си. Той ще се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания и съобразно индивидуалните им потребности удовлетворяване на ежедневните им потребности, както и нуждите от организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения, с оглед тяхното социално включване. Ще бъде изготвен на достъпен за потребителя език и формат в два еднообразни екземпляра, подписани от него или от негов законен представител и от доставчика. Планът ще се актуализира на шест месеца или по-рано, при промяна в констатираните обстоятелства, след съгласуване на промените в него с потребителя или с неговия законен представител. На базата на изготвените индивидуални планове на потребителите ще се изготвят и подпишат индивидуални работни планове и с асистентите и домашните помощници.
Дейност 9 - Предоставяне на социалните услуги “Домашен помощник” и „Социален асистент” на потребителите. Предоставянето на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще се базира на Методиките за предоставяне на тези социални услуги в общността, утвърдени от изпълнителния директор на АСП. Домашните помощници и социалните асистенти ще извършват предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразявайки се с ежедневните му нужди, с предпочитанията и потребностите му. Социалните асистенти и домашните помощници ще обслужват двама или повече преки потребители. Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден от лица, търсещи работа и/или под формата на почасови услуги от работещи, учещи или пенсионирани лица в условия за разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини. Ще се работи непрекъснато в посока насърчаване на социалното им включване.
Дейност 10 - Социално консултиране на потребителите, техните семейства, домашните помощници и социалните асистенти Доставчикът ще осигурява при нужда консултиране на потребителите, техните семейства, домашните помощници и супервизия на социалните асистенти, както и психологическа подкрепа в кризисни ситуации, чрез ангажирането на квалифициран социален консултант.
Дейност 11 - Мониторинг При спазване утвърдените Методики чрез осъществяването на редовен мониторинг в домовете на потребителите, ще се получи обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги от потребителите, техните законни представители, близки или роднини. Това включва: редовни ежемесечни посещения на всички потребители от доставчика, по време на които се мониторира дейността на домашния помощник; годишна среща с потребителите, техните законни представители, близки или роднини за запознаване с тяхното мнение за предоставените услуги и предложения за подобряването им; периодична проверка и преглед на документацията. Предложенията на потребителите, на техните законни представители или роднини се отчитат за подобряване на социалната услуга.
Дейност 12 - Управление, счетоводство, контрол и отчетност по проекта През целия период на изпълнение на проекта се спазват правилата на Системата за финансово управление и контрол, въведена в Община Казанлък. Назначеният Екип за управление на проекта ще има ясно разпределени функции между всички членове, описани в длъжностните им характеристики/техническите задания. Счетоводителят по проекта ще осъществява и предварителен контрол за допустимост на разходите и за съответствие с бюджета на проекта. В процеса на реализиране на проекта екипът ще се придържа към бюджета на проекта, графика на дейностите, заложените дейности и ще управлява проекта с насоченост към постигане на набелязаните резултати и спазването на договореността с потребителите. Екипът по проекта ще осъществява системно управление, наблюдение и контрол върху изпълнение на дейностите през целия период на изпълнение на проекта чрез цялата документация във връзка с проекта, снимков материал, посещения на място и попълване/подписване на разработени формуляри за наблюдение напредъка по проекта на база планираните дейности, договорите с изпълнителите, графика за провеждане на дейностите, бюджета на проекта. За по-голяма прозначност и откритост при отчитане резултатите по проекта в края му ще бъде направена анкета с потребителите за степента им на удовлетвореност от предоставените им услуги.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МЕГАКОМЕРС ГРУП ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 568 BGN
Общ бюджет: 170 838 BGN
БФП: 170 838 BGN
Общо изплатени средства: 158 087 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 714 BGN
2011 54 724 BGN
2012 63 649 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 087 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 757 BGN
2011 46 515 BGN
2012 54 102 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 957 BGN
2011 8 209 BGN
2012 9 547 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 713 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0186
Индикатор 8 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/.
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 0186
Индикатор 10 . Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз