Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "За независим и достоен живот в семейна среда на територията на общините Доспат и Борино ”
Бенефициент: Община Доспат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Борино
Описание
Описание на проекта: 1.Информиране на населението за а/ целта на проекта ,какви услуги ще бъдат предоставяни ,кои могат да получат помощта и реда за предоставянето й; б/за хода и резултатите от дейностите на проекта 2.Определяне на потребители на услугите , подбор на лицата за „СА” и „ДП”, съобразени с потребностите и при зачитане на желанието на потребителите на услугите. Разработване на графици за предоставяне на услугите . 3.Обучение на лицата за „СА” и „ ДП” 4..Предоставяне на социални услуги-„СА-социален асистент"
Дейности: 1.Информиране на населението за : а/целта на проекта ,какви услуги ще бъдат предоставяни ,кои могат да получат помощта и реда за предоставянето й; б/за хода и резултатите от проекта ; Провеждане на две информационни кампании/в началото и края / ,публикуване на информации в местен вестник и интернет страниците на двете Общини за набиране на потребители и персонал. Запознаване на заинтересованите с методиката за извършване на оценка на потребностите по настоящата схема, ще се използва методиката и образците към нея. С цел да не се допускат дублиране на обгрижвани лица ще се правят справки в РДСП с искане да потвърдят, че лицата, които ще бъдат обгрижвани в рамките на проекта, не ползват същата услуга по други програми и проекти.
2.Определяне на потребители на услугите , подбор на лицата за „СА” и „ДП”, съобразени с потребностите и при зачитане на желанието на потребителите на услугите. Разработване на графици за предоставяне на услугите . Изготвя се списък с потенциалните потребители на услугите и се извършва оценка на нуждите им ,съгласно правилника за прилагане на ЗСП/закон за социално подпомагане/. Изработват се:а/ критерии за подбор на асистенти и помощници ;б/ длъжностна характеристика на кандидатите за СА и ДП Кандидатите се набират чрез обявите в медиите,разлепените съобщения и от интернет страниците на общините Доспат и Борино Предвиждаме потребителите да бъдат минимум 62 с цел обхващане на по-ширък кръг от потребители . Това ще е предпоставка за по-пълно обхващане на реалните нуждаещи се от социални услуги .Класиране и на резервни потребители . Определяне на потребителите на услугите и съответните лица за СА и ДП ще стане по критерии на съвместни срещи . На срещите присъстват потребителите и/или техни представители,лицата кандидати за СА ДП ,екипа по организация и управление на проекта,кметовете или секретари на населеното място,както и здравно лице-служител на общинска администация. Сключване на договори и попълване на анкетни карти . Обработват се данните за дохода на потребителите,договаряне на услугите ,какви и колко,кой ще ползва ,размера на месечната потребителска такса .Разработват се графици за предоставяне на услугите.
3.Обучение на лицата за „СА” и „ ДП” Избор на обучаваща организация съгласно НВМОП . Организиране и провеждане на обучение. .Заниманията ще се организират и проведат в рамките на 3 дни , 3 пъти за периода на изпълнение .
4.Предоставяне на социални услуги-„СА-социален асистент” и „ДП-домашен помощник”,съответстващи на оценките и нуждите на всеки потребител. 1.Ежедневно предоставяне на услугите 2.Мониторинг на услугите в домовете на потребителите и оценка; 3 Актуализиране на индивидуалните планове; 4.Водене на информация ,поддържане на база данни за проекта,попълване и актуализация на досиета. 5.Покупка и раздаване на материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите, пряко свързани с предоставянето на социалната услуга
5.Организация ,управление , контрол,отчет. Организиране изпълнението на дейностите .Назначаване на екип на проекта-Ръководител,Координатори.-двама –по един за територията на всяка Община,Счетоводител .Изработване на система за контрол и оценка с ясни критерии и индикатори.Запознаване и даване на указания за водене на документацията от всеки СА и ДП. Ежемесечни селективни проверки и посещения на потребителите,проверка на дейността на „СА” и „ ДП” .Проверка на дневниците на потребителите и съставяне на протоколи за проверка.Ежемесечни отчети на база проверки на документацията-досие,график на услугите,дневници. В екипа е включен ,представител на Община Доспат с опит в организацията на подобни дейности и се занимава с подготовката и издаване на документите по трудови взаимоотношения .
Популяризиране на проекта. 1.Изготвяне и разпространение на брошури изработени съобразно правилата за информиране и публичност .2.публикуване на статии в регионалния и местен печат.3.Изработване и поставяне на плакати в населените места от двете общини,с информация за ЕСФ и ОП „РЧР” и схемата .
Партньори
Партньори:
Община Борино
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 900 BGN
Общ бюджет: 174 230 BGN
БФП: 174 230 BGN
Общо изплатени средства: 154 285 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 980 BGN
2011 18 287 BGN
2012 99 018 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 285 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 433 BGN
2011 15 544 BGN
2012 84 165 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 547 BGN
2011 2 743 BGN
2012 14 853 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 143 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз