Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0232-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на висококачествена услуга „домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи
Бенефициент: Сдружение "Общинско дружество на инвалидите- Габрово"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Сформиране на Екип за управление на проекта /ЕУ/; Мониторинг и контрол; Отчитане и докладване; Изработка и разпространение на визуализиращи материали; Официален старт на проекта и заключителна среща; Набиране и подбор на потребители на услугата „домашен помощник”; Набиране и проучване на кандидати за „домашни помощници”; Обучения на „домашните помощници”; Регламентиране на услугата „домашен помощник”; Реализиране на услугата „домашен помощник”.
Дейности: Дейност 1.1 Сформиране на Екип за управление на проекта /ЕУ/ Организацията, управлението и отчитането на проекта ще се осъществява от Екип за управление /ЕУ/ на проекта, който ще включва ръководител проект, координатор, социален консултант, счетоводител и технически асистент. Членовете на екипа са избрани на база следните критерии: образователна степен, професионален опит, опит в сферата на настоящото проектно предложение, способност за работа в екип, организационни и комуникативни умения. Ръководителят на проекта, координаторът, социалният консултант, техническият асистент и счетоводителят са определени, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема с приложени автобиографии (Приложение Г).
Дейност 1.2. Мониторинг и контрол Мониторингът е цялостен преглед на дейността по изпълнение на проекта и има за цел да удостовери, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. По време на изпълнение на проекта ще се осъществяват текущ и периодичен мониторинг. Ще бъдат проведени периодични посещения на потребителите за получаване на обратна връзка за идентифициране и преодоляване на трудностите, положителните страни при предоставяне на услугата и за създаване на добра практика. По този начин се ще бъде извършен и контрол на изпълнението, като се следи предоставянето на услугите да се извършва качествено в съответствие с индивидуалните планове на потребителите. ЕУ ще ръководи, контролира и наблюдава реализацията на дейностите по проекта, като при констатиране на нередности, ще уведомява УО.
Дейност 1.3 Отчитане и докладване С всяко искане за междинно плащане ЕУ ще изготвя и предава междинни технически доклади и финансови отчети по изпълнението на дейностите в проекта през периода на изпълнението му. В края на изпълнение на проекта ЕУ ще изготви финален технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане работата по проекта ще бъде съобразена с изискванията на сключения Договор с УО. В хода на изпълнение на проекта, екипът за управление ще поддържа контакти и синхронизира дейността си с регионалните представители на МТСП и АСП в Габрово, Дирекция “Социално подпомагане” – Габрово, Дирекция “Бюро по труда” - Габрово и други страни с професионална ангажираност към съответната проблематика. Осигуряването на отчетност и документираност е в съответствие с принципите на добро финансово управление и точно администриране на дейностите, при съгласуваност и координация с институциите и заинтересованите страни, ангажирани в социалната сфера на територията на община Габрово.
Дейност 2.1 Изработка и разпространение на визуализиращи материали Във връзка с осигуряване публичност и информиране относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта се предвижда да бъдат изработени следните визуализиращи материали: • Информационни листовки за популяризиране целите на проекта сред обществеността – 150 бр.; • Специализирана брошура, представяща социалната услуга „домашен помощник” – 300 бр; • Плакати – 100 бр. • Публикуване на прес-съобщения – 8 бр. прес-съобщения ще бъдат публикувани периодично в местната, регионална и национална преса. • Публикуване на актуална информация за проекта на уеб-страницата на Община Габрово www.gabrovo.bg - от стартиране на проекта до неговото приключване ЕУ ще публикува информация за хода на изпълнениe на проекта на уеб-страницата на Община Габрово. • радио съобщения - 12 бр.; • изработване на визуализираща табела – 2 бр.; • изработване на пакет от отличителни материали (папка, химикалка, нотпад, пазарска чанта) – 100 бр.;
Дейност 2.2 Официален старт на проекта и заключителна среща Тези информационни мерки ще доведат до прозрачност и информираност на общността относно заложените цели, постигнатите резултати и добрите практики на проектната реализация. Поканени ще бъдат представители на заинтересованите страни, институции, местни медии и др.
Дейност 3.1 Набиране и подбор на потребители на услугата „домашен помощник” Кандидатите за потребители на услугата „домашен помощник” ще бъдат набирани след публично оповестяване и в срок от 21 дена. ЕУ събира заявления и необходимите документи, след което ги предоставя на експерт-оценители, за извършване на оценка на потребностите на лицата. Оценката на потребностите се извършва от експерт- оценители, в срок 15 дни от предоставяне на необходимите документи. Експертите предоставят на бенефициента изготвените оценки и списък на лицата, подредени в низходящ ред. Екипът за управление ще извърши подбора на потенциалните потребители въз основа на предоставените оценки на най-нуждаещите се лица. След оценка на конкретните нужди на всеки потребител ще бъде изготвен и индивидуален план от експерт- оценителите за предоставяне на социалната услуга „домашен помощник”. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки един потребител и разработване на индивидуални планове ще бъде в съответствие с чл. 40 г от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, като същите ще бъдат адресирани към реалните потребности на хората с различни видове увреждания или самотно живеещи хора, предвид изразеното желание от негова страна и резултатите от социалната оценка на нуждите. Ползвателите на социалната услуга се определят, при изпълнение на изискванията в раздел 4 от Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „домашен помощник”- Организация и управление на доставката на социалната услуга в общността „домашен помощник”.
Дейност 3.2. Набиране и проучване на кандидати за „домашни помощници” Екипът за управление /ЕУ/, след публично оповестяване, в 14 – дневен срок, набира кандидати за „домашни помощници”. След изтичане на срока, ЕУ ще осъществи преглед на документацията на кандидатите, включващ предишен опит и квалификация, личностни качества, мотивация и др. Подборът на лицата за изпълнение на услугата „домашен помощник” ще бъде осъществен в съответствие с изискванията на раздел 4.5 от Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „домашен помощник”- Организация и управление на доставката на социалната услуга в общността „домашен помощник”- Подбор и назначаване на домашни помощници. Настоящата дейност е необходима за постигане на обективен избор на кандидати за „домашен помощник”, при максимално съответствие между качествата на определените лица и характера на предлаганата услуга. Всички избрани домашни помощници ще бъдат ангажирани по трудово правоотношение към Община Габрово- партньор по настоящия проект.
Дейност 3.3. Обучения на „домашните помощници Обученията ще дадат възможност за придобиване на знания и умения, както и подобряване на компетенциите, необходими за качествено предоставяне на услугата „домашен помощник”. За целите на проекта ще бъде нает външен изпълнител, който ще организира и проведе обученията (въвеждащо и поддържащо) на „домашните помощници” в наето за целта помещение. Основното обучение въвежда в същността на социалните услуги, предоставяни в домашна среда, като в процеса на обучение ще бъдат: • придобити необходимите знания и умения за качествено предоставяне на услугата, с оглед зачитане личното пространство и достойнство на потребителя; • предоставена информация за специфичните изисквания при реализиране на услугата, предвид социалните характеристики на потребителите; • представени добри практики от сходни дейности и установени положителни практики и опит в ЕС. Обучението ще включва: запознаване с действащата в сферата нормативна уредба; основни права и задължения на домашния помощник, етичини стандарти, основи на социалната работа; въвеждащо обучение по социална работа със самотноживеещи и хора с увреждания; предоставяне на социални услуги в общността; мобилна социална работа; съвместни дейности с близки на самотноживеещи и хора с увреждания и др. Основното обучение обхваща всички новоназначени домашни помощници, които не са преминали такова в рамките на фаза 1 или фаза 2 от настоящата схема за безвъзмездна помощ. Поддържащото обучение ще бъде проведено в хода на предоставяне на услугата /3 пъти х 2 дена/, като има за цел да предостави специализирана информация на „домашните помощници” за работа с възрастни хора и терминално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора и работа с възрастни с увреждания; специфика на работата при физически и интелектуални увреждания; характеристика на уврежданията.
Дейност 3.4. Регламентиране на услугата „ домашен помощник” Дейността предвижда регламентирането на услугата чрез изготвяне на следните документи: • Договор-образец между бенефициента и потребителя. За предоставяне на услугата „домашен помощник” се изисква регламентиране предмета на договора и взаимните права и задължения на страните. • Длъжностни характеристики на „домашния помощник”. С длъжностните характеристики се фиксират изискванията за длъжността, задълженията и времевата заетост на лицата, ангажирани като „домашни помощници”. • Правилник за вътрешния ред /ПВР/.Правилникът за вътрешния ред : - урежда цялостната организация и дейност на социалната услуга - предлага разработена процедура по подаване и разглеждане на жалби. Разработването на горепосочената документация е в съответствие с утвърдените изисквания на Агенцията за социално подпомагане и гарантира законосъобразно предоставяне на социалната услуга.
Дейност 3.5 Реализиране на услугата „домашен помощник” Реализиране на услугата „домашен помощник” ще премине през следните етапи: 1. Сключване на договор между бенефициента и потребителя Съгласно Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „домашен помощник” по настоящия проект се предвижда сключването на договор между бенефициента и потребителя за условията на предоставяне на услугата. В договора ще се регламентират правата и задълженията на страните, като се конкретизират предоставяните услуги и плащането им. При сключване на договора се взема под внимание и индивидуалния план за предоставяне на социалната услуга, който е съобразен в максимална степен с начина на живот на потребителя и неговите предпочитания. 2. Осъществяване на дейностите, предоставяни от „домашните помощници” на потребителите При работата си с потребителите, „домашните помощници” ще осъществяват дейности в домашни условия, подпомагащи определените потребители в ежедневието им, при организиране на бита и поддръжка на хигиената в дома им, а именно: текущо почистване; основно почистване; поддържане на лична хигиена;пазаруване; битови услуги. 3. Предоставяне на възнаграждение на „домашните помощници” За осъществените услуги лицата, наети за предоставяне на услугата „домашен помощник”, ще получават ежемесечно възнаграждение. Община Габрово в качеството си на партньор по настоящия проект се задължава да изчислява реално отработените дни/часове, според отчетни присъствени форми, и да изплаща възнаграждението на лицата. Гореописаните дейности са необходими за качествено предоставяне на услугата „домашен помощник” и в съответствие с изискванията на настоящата схема. Чрез реализирането на дейностите се осигурява: • подкрепа при зачитане на личността; • поощряване на самостоятелността и развиването на позитивните характеристики в ценностната система; • предоставяне на възможност за преодоляване на изолацията и последващо социално включване на потребителите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 135 BGN
Общ бюджет: 186 164 BGN
БФП: 186 164 BGN
Общо изплатени средства: 172 314 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 227 BGN
2011 78 963 BGN
2012 55 124 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 314 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 493 BGN
2011 67 119 BGN
2012 46 855 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 467 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 734 BGN
2011 11 844 BGN
2012 8 269 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 847 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 232
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 232
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 232
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 232
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ дп 232
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 232
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 232


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз