Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0096-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Грижи за независим и достоен живот”
Бенефициент: Специализирана болница за активно лечение по физиотерапия и рехабилитация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: 1.Информационна кампания 2.Набиране, оценка и подбор на преки бенефициенти на услугата 3.Сключване на договори с бенефициентите на услугата „Социален асистент” 4: Изработване на индивидуални планове/графици за доставка на услугите. 5.Подбор и назначаване на социални асистенти 6.Въвеждащо, поддържащо обучение и мотивация на социалните асистенти, наети по проекта 7.Предоставяне на услугата „Социален асистент” и мониторинг 8. Поддържащо консултиране и социална подкрепа за потребителите и социалните асистенти 9.Разпространение на проектните резултати за осигуряване на публичност, прозрачност и обмен на добри практики
Дейности: Информационна кампания Дейността е насочена към целевата група на проекта -хора с увреждания над 50% намалена работоспособност и възрастни хора, семейното и близкото им обкръжение. Тази група ще бъде запозната с целите и очакваните резултати от проекта, с конкретните ползи за бенефициенти и хората от тяхното обкръжение, с техните права, с ангажиментите на Доставчика на услугата и пр. Дейността ще се осъществи чрез следните форми: създаване и разпространение на информационен плакат в тираж 10 бр. и информационна дипляна в тираж от 300 бр., разпространение на прессъобщение до местните информационни средства и провеждане на информационни срещи в офиса на Доставчика с целевата група. Изпълнението на тази дейност ще улесни подбора на преки бенефициенти по проекта и ще ги мотивира за активно и равноправно участие.
Подходящо за целите на проекта оборудване на офиса В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на СБАЛФРМ „Медика” ще бъдат закупени: два компютъра-лаптопа, които ще се ползват и от социалните консултанти при извършване на дейността си на терен. Извършването на дейността ще бъде съобразено с действащото българското законодателство и условията за финансиране със средства от ЕС
Набиране, оценка и подбор на преки бенефициенти на услугата Набирането на кандидат потребители ще се извършва в съответствие на всички антидискриминационни практики и закони. Индивидуалната оценка на преките бенефициенти се извършва, съгласно условията и процедурите на Грантовата схема и на Методиката за предоставяне на услугата. След провеждане на информационната кампания Доставчикът на услугата извършва, чрез наетите двама социоконсултанти социална оценка на лицата подали заявление за ползване на услугата социален асистент съпътствано с всички необходими документи. Социалните консултанти оценяват физическото и психическото състояние на потенциалния бенефициент, социалния и семейния му статус, способността му да се справя с ежедневни битови дейности, интереси и пр. и оценява неговите индивидуални потребности от услугата. Паралелно с оценката Социалните консултанти провеждат анкета за установяване на индивидуалните потребности на потенциалните бенефициенти. Отговорите на всички въпроси в оценката и анкетата носят определен брой точки. В резултат на оценката извършена от социоконсултантите и анализа на анкетата , потребителите получават определен брой точки, на тази база се съставя „кратък” списък от 45 крайни бенефициенти с получени на голям брой точки - най-неотложни нужди от обгрижване. За реализацията на тази дейност, която ще се реализира в началото и в средата на проекта а както и при необходимост през останалото време ще са необходими различни материали и консумативи, които сме заложили в т.3 от Бюджета. Предложената дейност, както и процедурата на изпълнението й включва активното участие на доставчика и крайния бенефициент.
Сключване на договори с бенефициентите на услугата „Социален асистент” Дейността включва подробна разяснителна работа с крайните бенефициенти на услугата по отношение на техните права и отговорности /на тяхното семейно и близко обкръжение/, на задълженията и правата на доставчика и социалните асистенти, която предшества подписването на договора. По време на разяснителната работа още веднъж се уточняват потребностите и желанията на бенефициентите, свързани с предоставянето на услугата. Подписването на договорите е предпоставка за стартиране на дейността по разработване на индивидуалните планове.
Изработване на индивидуални планове/графици за доставка на услугите. Индивидуалният план.график се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът/графикът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план/график се изготвя на база анкета, анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги. Индивидуалният план формулира целта на предоставянето на услугата „Социален асистент” и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените индивидуални потребности на потребителя, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана.
Подбор и назначаване на социални асистенти Подборът на кандидатите за социални асистенти Доставчикът ще извърши както сред работещите и сътрудниците на СБАЛФРМ „Медика” по предвидената процедура в Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” така също и сред студенти в Русенския Университет с подходящи специалности. Предимство на Кандидата е, че той е специализиран доставчик на медицински и здравни услуги и работи с широк кръг специалисти в тази област /медицински сестри, лекари, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, ерготерапевти/ с подходящ за целевата група на проекта опит. СБАЛФРМ „Медика”ще привлече като социални асистенти за почасова работа лица с медицинско, социално и друго специализирано образование, подходящо за длъжността „Социален асистент”. В проекта ще се включат и студенти по кинезитерапия, ерготерапия от Русенския университет, кинезитерапевти, ерготерапевти, логопеди, медицински сестри, психолози. Специфичното в проектното предложение е включването на ерготерапевти и студенти по ерготерапия, което е надграждащо в тази сфера за града и областта. Ерготерапевтите допринасят за развиване, възстановяване и поддържане на ежедневните умения за самообслужване и трудова дейност на лица с физически, умствени и емоционални отклонения, както и за адаптиране на домашната, училищна и работна среда за компенсиране на трайно увредени функции. Интервенцията е насочена към пълноценно функциониране, участие и интеграция на хората с увреждания в обществото.. След извършване на подбора по установените критерии /мотивация, подходящо здравословно и физическо състояние, неосъждани/ с 45 от тях се сключват договори за почасова работа в 7-дневен срок от началото на предоставяне на услугата. Договорите ще съдържат необходимите реквизити, описани в Методиката за предоставяне на услугата. Извършването на дейността по гореописания начин гарантира в максимална степен качеството на предоставените услуги, поради привличането на професионалисти с подходящо образование за изпълнение на длъжността „социален асистент”.
Въвеждащо, поддържащо обучение и мотивация на социалните асистенти, наети по проекта Обучението и допълнителната мотивация на социалните асистенти в началото ще бъде въвеждащо за новите кандидати, предвид факта, че те не са работили до момента по действащите програми на МТСП за предоставяне на тази услуга. От друга страна, те са лица с медицинско и друго специализирано образование и са предоставяли медицински и здравни грижи на целевата група, така и поддържащо за тези , които са работили по предоставянето на услуги, за укрепване на познанията им и увеличаване на капацитета им.Учебното съдържание ще бъде съобразено с основните теми за въвеждащо и поддържащо обучение на Методиката за предоставяне на услугата, както и с общата характеристика на групата обучаеми. Продължителността му ще бъде 3 дни с общ хорариум от 24 часа, формата – обучителни семинари. За изпълнение на дейността ще бъдат привлечени лектори с подходящ капацитет. Продължителността на поддържащото обучение на всички социални асистенти, което ще се извърши през IX месец ще бъде 1 ден с общ хорариум от 8 часа, формата – обучителен семинар. За изпълнение на дейността ще бъдат привлечени лектори с подходящ капацитет. Обучението ще увеличи професионалния капацитет на наетите лица и възможностите им за допълнителна заетост като квалифицирани доставчици на услугата. То допринася за устойчивостта и мултиплицирането на проектните резултати. За успешната реализация сме предвидили наемане на зала за провеждане на въвеждащото и поддържащи обучения, включили сме необходимите за целта учебни материали, обяд за участниците и кафе паузи.
Предоставяне на услугата „Социален асистент” и мониторинг През периода на 45-те преки бенефициенти се предоставя услугата „Социален асистент” в общността, съгласно планираното качество и многообразие, отразено в индивидуалните план-графици, съобразени със специфичните им потребности. Общата типология на дейностите обхваща: Медицински услуги; Съдействие за рехабилитиране на бенефициентите; Помощ за достъп до административни услуги; Психологическо подпомагане на бенефициентите, семейното и близкото им обкръжение; Помощ при общуването и социалните контакти; Предоставяне на комплексни социални услуги в подкрепа на семействата и близкото обкръжение на бенефициентите; Сформиране на групи за взаимопомощ и подкрепа; Услуга „от и до работното място /пълно описание на комплекса услуги в т 4.5./ Качеството на предоставяните услуги ще се мониторира ежемесечно, чрез посещение на място, както и чрез попълване на дневници от социалните асистенти всекидневно с предоставяните услуги и потвърждение от страна на потребителя, че е получил съответната услуга, чрез полагането на подпис. Направените констатации от мониторинга се документират.
Поддържащо консултиране и социална подкрепа за потребителите и социалните асистенти Дейността е свързана с осигуряване на текуща подкрепа на социалните асистенти в периода на предоставяне на услугата „Социален асистент” и на потребителите. Липсата на практически опит в някои от обучените социални асистенти по проекта и подкрепата на останалите налага осигуряването на такава помощ, което е в интерес на потребителя и на самия асистент. Наетите почасово по проекта лица ще имат медицинско, социално и/или друго релевантно на потребностите на бенефициентите от здравни услуги професионално образование, но те не са предоставяли услуги за социално приобщаване, поради което ще имат необходимост от текущо консултиране по време на целия период от предоставяне на услугата. Формите за консултиране ще бъдат индивидуални и групови /обсъждания/, вкл. и по телефона. Потребителите и наетите социални асистенти по проекта ще имат възможност да бъдат консултирани и социално подкрепяни от експерти - социоконсултанти. Формите за консултиране ще бъдат индивидуални и групови /обсъждания/. Социална подкрепа: Социалната подкрепа е интеракция между двама или повече лица, която има за цел да подкрепи и промени дадена криза или страдание или ако неможе да промени ситуацията на страдание и криза да се опита да смекчи техните последствия върху личността. Различават се различни под-конструкти на социална подкрепа – социална интеграция,емоционална подкрепа, информация, инструментална подкрепа,подкрепа на другия. Първи фактор – психологическа форма на подкрепа – близост, съпричастност, доверие и свързаност, емоционална подкрепа, ориентиране и решаване на проблемите на когнитивно ниво. Вторият фактор съдържа инструментални форми на подкрепа като: информация, съвети, финансова помощ, материална помощ и услуги, практическа помощ и интервенции. Осъществяването на дейността по социална подкрепа ще се осъществява от двамата социоконсултантите, които ще ангажираме за 14 месеца. През първите два месеца те ще извършват оценка на потребностите а през останалите месеци ще консултират потребителите и СА заедно с членове на екипа по проекта и ще предоставят социална подкрепа както на потребителите така и на СА. При необходимост ще извършват социални оценки и през останалото време на проекта. За извършването на дейността им се предвидили съответните материали и консумативи. Дейността им ще бъде документирана.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 115 BGN
Общ бюджет: 170 712 BGN
БФП: 170 712 BGN
Общо изплатени средства: 159 932 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 823 BGN
2011 86 744 BGN
2012 38 365 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 932 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 145 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 600 BGN
2011 73 732 BGN
2012 32 611 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 223 BGN
2011 13 012 BGN
2012 5 755 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 990 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз