Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0067-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на качеството на живот на възрастните хора и на хората с увреждания в домашна среда
Бенефициент: Читалище "Възраждане"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Популяризиране на резултатите от проекта. Формиране на екип за организация и управление на проекта; Разработване и усъвършенстване на документи свързани с реализацията на проекта; Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител, разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугата „Домашен помощник”; Подбор и сключване на договори с потребителите на социалната услуга; Подбор и назначаване на преките доставчици; Развитие и обучение на домашните помощници Стартиране и предоставяне на услугата Индивидуални и групови супервизии; Провеждане на информационна кампания; Изработване на интернет сайт; Наблюдение и вътрешна оценка;
Дейности: Формиране на екип за организация и управление на проекта; Формиране на екип за организация и управление на проекта;
Разработване и усъвършенстване на документи свързани с реализацията на проекта; Разработват се: -Типов договор за предоставяне на социални услуги - „План и програма за обучение и развитие на домашните помощници” с акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността и пр. - ”Критерии и оценка на труда на домашните помощници”; „Система за подкрепа на домашните помощници”, ”Процедура за достъп до дома на потребителя” -„Процедура за жалби и сигнали”, която е неотменна част от договора с клиента. -„Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация”. -„Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. - Длъжностни характеристики на прекия доставчик на услугата – домашен помощник. -Изготвяне на индивидуален план за работа с потребителя. - ”Правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящ услугата „Домашен помощник”.
Извършване на индивидуална оценка и оценка на риска на потребностите на всеки потребител, разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугата „Домашен помощник”; Експерт социална педагогика и експерт безопасни условия на труд съвместно с потребителя реализират преглед и характеристика на общо физическо и психическо състояние,способността му да се справя с ежедневни задачи,битови условия на живот,потенциални опасности и рискове за здравето и безопасността на потребител и доставчик.Въз основа на оценките се разработва индивидуален план за предоставяне на социалната услуга в съответствие с Методика за предоставяне на социалната услуга в общността”Домашен помощник”
Подбор и сключване на договори с потребителите на социалната услуга; Подборът на лицата, които ще ползват услугата ” Домашен помощник” става след проучване на потенциални клиенти, въз основа на оценката на потребностите, изготвена от двама експерти, среща на представител на екипа с потребителя за проучване личния му избор . 2. След подбора на потребители и преки доставчици се провежда среща между потребителя на услугата и определения да я изпълнява. Срещата протича като събеседване, което внимателно се наблюдава от експерт по проекта. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображения на наблюдаващия срещата се прави нов подбор и организира нова среща. При подбора на потребители се спазва принципа на равнопоставеност между половете. Същият принцип се спазва и при подбора на прекия доставчик на услугата.
Подбор и назначаване на преките доставчици Подборът на кандидатите за домашни помощници е съобразен с равнопоставеността,антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Със заповед на доставчика се съставя комисия, която провежда интервюта с кандидатите за домашни помощници. Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата, нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, трудовия и професионален опит, физическото и психично състояние. Одобрените от комисията кандидати,които са показали добър резултат се предлагат на доставчика за назначаване. Водещо при наемането на домашни помощници е правото на личен избор на потребителя.
Развитие и обучение на домашните помощници През периода на реализиране на проекта се предвижда eдно тридневно, въвеждащо и едно двудневно, поддържащо обучения. Въвеждащото обучение ще се проведе с новоназначени домашни помощници, необучавани в предходните фази и по други програми в срок до 15 дни от назначаването. Поддържащото обучение ще се проведе през 8-ия месец. Обученията ще се извършат от лицензиран обучител.
Стартиране и предоставяне на услугата, Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: Дейността включва следните услуги: • Битови и персонални услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. • Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване в болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. • Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Домашният помощник ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за вътрешен контрол и мониторинг. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Индивидуална и групова супервизия на домашните помощници Ще се осигури участие на всеки домашен помощник в две групови и една индивидуална супервизии с екип от психолог, социален педагог и медицинско лице, които правят оценка на мотивацията, общата култура, здравословно състояние, характера, психо-емоционалния статус и нагласи на прекия доставчик на услугата.
Провеждане на информационна кампания 1. Грижата в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора - дейността „Домашен помощник” е добре позната в общността.. Необходимо е да се информира общността за целите и обхвата на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” – Фаза 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационни брошури. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на участващите села срещи с жителите на общината. Брошурите съдържат описание на услугите, условия за предоставяне, потребителски такси и други. 3. Брошурите запознават общността с партньорите по проекта - опит и сфера на дейности; с начина на определяне на таксите; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугите; критериите и стандартите за качеството на услугата „Домашен помощник”. 4. Провеждане на начална конференция -Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати; 5.Провежда се заключителна конференция с представители на кметствата, доброволци, потребители на услугите и доставчици; журналисти.
Изработване на интернет сайт Изработване на интернет сайт
Наблюдение и вътрешна оценка - Работна среща на екипа за организация и управление на проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг.
Популяризиране на резултатите от проекта. Чрез изготвените информационни материали за реализацията проекта- брошури и видеофилм ще бъде популяризирана дейността по предоставяне на качествена грижа в семейна среда. На заключителната конференция пред представители на местната власт, структури на държавната власт, представители на професионалните общности и заинтересовани лица(близки на потребителите) ще бъдат представени резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:
Община Стралджа
Изпълнители:
ЕТ " Илшя Дичев - 53"
" ЛУЖЕЦКИ " ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 857 BGN
Общ бюджет: 83 226 BGN
БФП: 83 226 BGN
Общо изплатени средства: 75 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 370 BGN
2011 29 474 BGN
2012 29 153 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 765 BGN
2011 25 053 BGN
2012 24 780 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 597 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 606 BGN
2011 4 421 BGN
2012 4 373 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 400 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 2 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз