Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0266-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Домашна грижа”
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: 1. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители. 2. Избор на подизпълнител за извършване на индивидуална оценка на потребностите на целевата група. 3. Подбор на потребителите на социалната услуга „Домашен помощник”. 4. Подбор на лицата, предоставящи услугата „Домашен помощник”. 5. Въвеждащо обучение на домашни помощници. 6. Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”. 7. Поддържащо обучение и супервизия. 8. Организация и управление на проекта.
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители. 1. Доставчикът на социалната услуга изготвя дипляна, съдържаща информация за наименованието и бенефициента на проекта, източника на финансиране – Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, териториалния обхват, периода за изпълнение, целите на проекта, към кого е насочен и дейностите, които ще се изпълняват. 2. Презентация на проекта пред местната общност; прес-съобщения в местната и регионалната преса.
Избор на подизпълнител за извършване на индивидуална оценка на потребностите на целевата група. Оценките се извършват от подизпълнител с доказан опит в предоставяне на услуги в социалната сфера, на база подадени заявления от кандидат – потребителите, съвместно с тях при посещение в дома им. Идентифицират се специфичните потребности на лицата – социално-битово, здравословно и медико- социално състояние на кандидат потребителите. Оценките се предават с приемо - предавателен протокол. Подизпълнителят ще се избере като се спазят изискванията на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чл.2, ал.2. т.2.
Подбор на потребителите на социалната услуга „Домашен помощник” На база индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и индивидуални срещи с кандидатите за потребители, се извършва подбор на реално нуждаещите се потребители на предоставяната социална услуга. Подборът се извършва от комисия в състав –ресорен зам. кмет, членове на екипа, представител на общинската организация на хората с увреждания, определена със заповед на Кмета на Общината. С ползвателите на услугата ще се сключат договори.
Подбор на лицата, предоставящи услугата „Домашен помощник” Съставя се комисия, която провежда интервюта и преглед на документи на кандидатите за работа като домашни помощници, като се отчитат нуждите на потребителите и техния личен избор. Подборът на кандидатите за домашни помощници е съобразен с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата, нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, трудовия и професионален опит, физическото и психично състояние. С одобрените домашни помощници ще се сключат трудови договори за работа на пълен работен ден.
Въвеждащо обучение на домашни помощници Провеждане на 20 часа обучение (5 дни по 4 часа) за 30 домашни помощници, не преминали такова по фаза 1 по темите: нормативната база за извършване на социални услуги, функционалните задължения; поддържане за личната хигиена на обслужваните лица и на дома; решаване на проблеми и конфликти и др.
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Екипът на проекта, с участието на потребителите, прави оценка на риска и разработва индивидуални планове въз основа на направените оценки на потребностите им от социалната услуга. Актуализация на специфичните потребности на потребителите и техните индивидуални планове се прави веднъж на 6 месеца или при необходимост. Сключват се тристранни договори между община Никопол, назначените домашни помощници и потребителите на социалната услуга. За всеки домашен помощник се разработва месечен график по часове и видове дейности за лицата, които обслужва в съответствие с индивидуалните планове на ползвателите.
Поддържащо обучение и супервизия Поддържащите обучения за домашните помощници се провеждат ежемесечно по 4 часа от партньора. Осигуряват се специализирани консултации и супервизии по 1 час/месечно, целящи повишаване и балансиране на психо-емоционален статус на домашните помощници.
Организация и управление на проекта Екипът за управление на проекта се сформирва със заповед на кмета на Община Никопол. Екипът разработва и приема Правила за организация на работа и вътрешен мониторинг при изпълнение на проекта. В тях се разписва процедурата за вътрешен мониторинг на социалната услуга, с цел получаване на обратна връзка за степента на удовлетвореност на потребителите от качеството на предоставяните услуги; редовно се наблюдава работата на домашните помощници и се оценява нейното качество. Домашните помощници водят ежедневно дневник за посещенията си и извършената работа за конкретното обслужено лице и в края на работния месец го предоставят в офиса на проекта за съхранение към досието им. Координаторите провеждат ежемесечно посещения на потребителите и попълват формуляр за мониторинг на предоставяне на социалната услуга. Изготвят доклад за извършените мониторингови проверки по населени места.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 352 BGN
Общ бюджет: 192 711 BGN
БФП: 192 711 BGN
Общо изплатени средства: 173 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 192 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 670 BGN
2011 72 783 BGN
2012 61 412 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 720 BGN
2011 61 866 BGN
2012 52 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 786 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 951 BGN
2011 10 918 BGN
2012 9 212 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 080 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 266
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 266
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 266
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 266
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 266
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 266
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 266


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз