Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0155-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „За да живеем достойно”
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: 1. Формиране на екипа за организация и управление на проекта. 2. Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониториг. 3. Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали. 4. Осигуряване на консумативи и материали, свързани с предоставяне на услугите, както и материали, консумативи и оборудване за обучения. 5. Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник. 6. Разработване на план за обучение на социални асистенти и домашни помощници. Провеждане на въвеждажо обучение. Провеждане на поддържащи обучения. 7. Назначаване на социалните асистенти и домашни помощници. 8. Набиране на заявления от потенциалните потребители. Изготвяне на социални оценки на потребностите и подбор на потребителите на услугите. Сключване на договори с потребителите. 9. Изготвяне на индивидуални планове на всеки потребител. 10. Предоставяне на социалните услуги на потребителите. 11. Консултиране на социалните асистенти и
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; - Провеждане на работна среща в община Момчилград за определяне на задълженията на екипа за админстриране и управление на проекта;
Дейност 2: Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг - Работна среща на екипа по проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача. - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг
Дейност 3: Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали. - Информиране на местната общност, представители на местната и държавната власт, институции и заинтересовани лица с проекта – цели, дейности и очаквани резултати. - Издаване на информационни материали (дипляни, плакати, химикали, папки и блок-нот) за потенциалните потребители.
Дейност 4: Осигуряване на консумативи и материали, свързани с предоставянето на услугите, както и материали, консумативи за обучения Осигуряването на консумативите и материалите, свързани с обученията и предоставянето на услугите ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. Предвижда се доставка на консумативи и материали, необходими за провеждане на обученията и предоставяне на услугите. Ще бъдат закупени лаптоп и мултимедия за представяне на обучителни презентации и филми с добри практики по време обученията.
Дейност 5: Набиране и подбор на кандидатите за СА и ДП Набирането и подборът на СА и ДП ще се извършат от комисия по подбора, определена със заповед на кмета. Подбора на кандидатите за СА и ДП ще се извършва в съответствие с българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигуряване защита на потребителите, както и спазване на хоризонталния принцип на подкрепата от ЕСФ „Равенство между половете и недопускане на дискриминация” Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Разработване на критерии за подбор; - Публикуване на обява за набиране на СА и ДП; - Разглеждане на документите и провеждане на интервюта с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа на кандидатите; - Извършване на подбор, съобразен с удовлетворителните резултати ; - Уведомяване на одобрените кандидати.
Дейност 6: 6.1. Разработване на план за обучение и развитие на СА и ДП. 6.2. Провеждане на въвеждащо обучение. 6.3. Провеждане на поддържащи обучения и супервизия. По 6.1.: Планът за обучение и развитие на социалните асистенти следва следните стъпки: - Анализ на нуждите от обучения; - Разработване на план за обучение; -Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение. - Анализ на резултатите от обучението. По 6.2. Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на СА и ДП за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Ще бъдат направени прожекции на добри практики. Въвеждащото обучение ще е с продължителност четири дни и ще бъде насочено към кандидати за социални асистенти и домашни помощници, които не са преминали курс на въвеждащо обучение в предишни фази. Обучението ще се проведе от двама обучители, осигурени от партньорската организация, с необходимите познания и опит в предоставяне на социални услуги. То ще включва следните теми: • Общи познания за домашните грижи и за необходимите на СА и ДП умения; • Основни задължения на СА и ДП; • Специфика на грижите за стари хора, лица с увреждания и болни; • Методики за предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”; • Етични стандарти в работата на СА и ДП; • Здравословни и безопасни условия на труд; • Процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; • Разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя. както и за нововъзникнали потребности; • Умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт; На лицата, преминали въвеждащо обучение ще се издадат удостоверения, за което ангажимент ще има фондация ЕКИП По 6.3: Ще се проведат 4 двудневни поддържащи обучения на СА и ДП. Те ще се провеждат от двама обучители с необходимите опит и познания, свързани с предоставянето на социални услуги в общността. Обучителите ще се осигуряват от Фондация ЕКИП. Темите на поддържащите обучения ще се определят от обратните връзки на СА и ДП по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите, установени пропуски при предоставяне на услугата по време на мониторинг, както и въпроси възникнали по време на консултации. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. По време на поддържащите обучения ще се извършва и еднодневна супервизия от назначен за целта експерт супервизор. Същият ще бъде осигурен от партньорската организация. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: -Правилник за вътрешния ред; -Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите, в съответствие с методиката за предоставяне на услугите в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”; -Регистър на потребителите; -Правила за вътрешен контрол и мониторинг;
Дейност7: Назначаване на социалните асистенти и домашни помощници - Изготвяне на длъжностни характеристики; сключване на договори с избраните кандидати; назначаване и инструктаж; изготвяне на индивидуален работен график на всеки СА и ДП; Договорът на социалния асистент и домашен помощник ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работното място и работното време, условия за наблюдение, контрол на услугите и др. В индивидуалния работен график на всеки СА и ДП ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на СА и ДП при всеки потребител, видовете услуги или тяхната продължителност, както и времето за предвижване от един потребител до друг (касае се предвижването след първия потребител за деня).
Дейност 8: 8.1. Набиране на заявления от потенциалните потребители, изготвяне на социални оценки на потребностите и подбор на потребителите на услугите. 8.2. Сключване на договори с потребителите. По 8.1. Приемането и регистрирането на заявленията ще се извърши от екипа. На всеки регистриран случай ще се извършва оценка на потребностите в дома на потенциалния потребител, която в последствие ще определя и подбора. За извършване на тази дейност ще се назначи експерт за извършване на индивидуална оценка на потребностите. Подборът на потребителите на услугите ще се извършва на база индивидуална оценка на потребносите. Комисията категоризира кандидатите в списъци по следните показатели: степен на неотложност за включването им в проекта, видове услуги, местоживеене на кандидата. Потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции се ползват с предимство при включването им като потребители. По 8.2.: В съответствие с методиките за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” доставчикът ще сключи договори с потребителите на услуги.
Дейност 9: Изготвяне на индивидуални планове за всеки потребител Индивидуалния план за предоставянето на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Планът се изготвя с участието на потребителя или законен представител и се подписва от него и от доставчика на социални услуги. Планът се актуализира на всеки шест месеца или при промяна на потребностите и желанията на потребителя. Актуализираният план се съгласува с потребителя. В планът се описват всички специфични потребности и проблеми на клиента, свързани с ежедневния живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт; заболявания; оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя; конкретни договорени услуги и честотата на оказване на услугата; име и телефон на СА/ДП;
Дейност 10: Предоставяне на социалните услуги на потребителите Въз основа на направената оценка на потребностите и индивидуалния план ще се предоставят следните видове услуги: 1.Битови и персонални услуги: - текущо почистване - основно почистване - поддържане на лична хигиена - хранене - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: - палене на печка през зимния период; 2.Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или специалист и при извършване на медицински манипулации и изследвания. - помощ при настаняване в болнично заведение и грижа в болницата 3.Социални услуги: - четене на ежедневници и литература; -придружаване извън дома -организиране на занимания по интереси –подкрепа при кризистни ситуации . 4.Административни услуги. -съдействие при подаване на документи -съдействие за снабдяване с технически помощни средства . Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. СА и ДП ще гарантират поверителност на личните данни. За да се гарантира качеството на предоставяните от СА и ДП ежемесечно ще се извършва мониторинг на услугите от експерт по мониторинг, притежаващ необходимото образование и опит в предоставянето на социални услуги. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи и отчитането ще е съгласно установените процедури на ОП „РЧР”. Ще се сключи договор за Трудова медицина.
Дейност 11: Консултиране 11.1. Консултиране на социалните асистенти и домашни помощници. 11.2. Консултиране на потребителите на услугите През периода на предоставяне на услугата фондация ЕКИП ще е отговорна за осигуряване на консултант. Консултациите ще бъдат извършвани както по заявка на нуждаещите се лица, така и при настъпване на кризисни ситуации. По 11.1. Консултациите на СА и ДП ще са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. Социалните асистенти и домашните помощници ще получават консултиране един път месечно по два дни от експерт - консултант. Акцент в консултирането ще бъде подкрепа на СА и ДП в предоставянето на услугите, помощ при решаване на специфични казуси от практиката, напътстване и съветване в спешни ситуации, касаещи здравето на потребителите. Освен това консултирането ще има за цел да регулира и превентира евентуални рискове за здравето и живота на потребителите. По 11.2.: На потребителите на услугите се осигурява социално, психологическо и здравно консултиране и информиране. Хората трябва да бъдат стимулирани като съавтори и собственици на личните си стратегии за развитие, за да възстановят самоувереността си, за да се чувстват сигурни и защитени в домашната си среда, подкрепяни от специалисти. Те ще бъдат стимулирани за развитие на автономия и допълнителни умения за независим живот, възстановяване на самооценката и увереността им, възобновяване на връзките и контактите с обкръжаващата среда. Консултирането ще се извършва от експерт-консултант, познаващ местните специфики и реалните нужди и очаквания на целевата група.
Дейност 12: Популяризиране на проекта Ще бъде подготвена и издадена брошура, в която ще се представят услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Брошурата ще бъде изготвена на достъпен език за голям брой хора. На всеки три месеца ще се публикува информация в местната преса за напредъка по проекта .
Дейност 13: Заключителна конференция. Издаване на информационни материали. Организиране и провеждане на заключителна конференция с представители на местната и държавната власт, институции, потребители на услугите, СА и ДП, и други заинтересовани лица за представяне на резултатите по проекта; Издаване на информационни материали - дипляна с резултати и дейности от реализирането на проекта, снимков материал; рекламни химикали, папки и блок-нот.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 627 BGN
Общ бюджет: 139 460 BGN
БФП: 139 460 BGN
Общо изплатени средства: 132 777 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 525 BGN
2011 0 BGN
2012 103 251 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 777 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 097 BGN
2011 0 BGN
2012 87 764 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 860 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 429 BGN
2011 0 BGN
2012 15 488 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 917 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз