Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0137-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0030
Наименование: Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип - „Съботно – неделна грижа за деца и родители”
Бенефициент: Сдружениеза подкрепа на лица с увреждания "Приятели" - Бализ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за предлагане на комплексни социални услуги от нов тип, с цел рехабилитация на деца и лица с увреждания и техните семейства, чрез подобряване качеството им на живот.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. За осъществяване на дейността ще се приеме конкретен подробен времеви график, разпределение на задълженията и отговорностите, екипни срещи, междуекипни срещи, работни срещи с експертите, ежеседмични и месечни, текущи и периодични, формални и неформални условия на работа и изпълнение на задълженията. Ръководител на проекта ще изпълнява г-жа Елка Крумова Йовчева, гр. Горна Оряховица. Г-жа Йовчева е председател на Сдружение „Приятели”-БАЛИЗ, координатор на Информационно-консултативния център към сдружението и родител на лице с увреждания. Тя ще ръководи цялостната дейност на проекта, ще осъществява връзката между екипите и родителите на деца и лица с увреждания и ще участва в медийните изяви с цел повишаване информираността на широката общественост по проблемите на децата и лицата с увреждания и начините за тяхното решаване. Координатор на проекта ще изпълнява Ивайло Христов Добрев, гр. Горна Оряховица, инженер Комуникационна техника и технологии, който ще координира дейностите на екипите по проекта, ще организира пресконференциите, да отговаря за изготвянето на графиците на дежурствата на екипите, ще изработва необходимата за проекта техническа документация (граждански договори, сметки за изплатени суми, констативни протоколи, анкетни карти и други), както и месечни отчети за дейностите по проекта. Г-жа Стефка Иванова Райнова, гр. Горна Оряховица, счетоводител на сдружението и член на Сдружение ”Приятели”-БАЛИЗ, ще осъществява контрол и отчетност върху финансовата дейност на проекта. Моля, погледнете приложените автобиографии. Предвидени са разходи за възнаграждения на координатора и счетоводителя на проекта, а също така и средства за банково обслужване, пощенски услуги и комуникации, за да се осигури изпълнението на дейностите
Дейност 2. Разработване на модел за предоставяне на социални услуги от нов тип и програми за медицинска, професионална и социална рехабилитация на хора с увреждания, деца и техните семейства. Предвижда екипа по проекта да изработи методика за предоставяне на социална услуга „Съботно-неделна грижа за деца и родители” и внасянето на предложение в Министерството на труда и социалната политика за включването на социалната услуга в списъка на услугите финансирани от държавния бюджет. Предлаганата услуга „съботно-неделна грижа” е нововъведение за България, като за изпълнението на дейността ще бъде използван компетентен специалист с опит в сферата от Сдружение „БАЛИЗ”, гр. София и с подкрепата на Холандската неправителствена организация „Де Пасарел”. Експертите ще разработят модел за предоставяне на съботно-неделни грижи за деца и хора с увреждания и техните семейства. Предвидения модел ще включва комплексни услуги за постигане на социална, медицинска и професионална рехабилитация, с мултиплициране на успешни европейски практики.
Дейност 3. Подготовка на помещение за предоставяне на съботно-неделни грижи. Изпълнението на дейността включва изготвянето на предварителен списък с обзавеждане и оборудване на ляво крило от ЦДГ „Славейче”, гр. Лясковец на предвидените помещения за ползване в процес на изпълнение на проектно предложение. Предвиденото помещение ще бъде предоставено за ползване през почивните дни от страна на Община Лясковец. Предвидената сграда за предоставяне на социална услуга съботно-неделна грижа разполага с отделни входове, което от своя страна позволява да изграждането на рампа за инвалидни колички с минимални разходи. Изграждането на допълнителната рампа се предвижда да се поеме от Сдружение „Приятели” – БАЛИЗ. Основните предвидени разходи за оборудване и обзавеждане на две спални помещения са: едно за деца и едно за възрастни с увреждания, баня и две тоалетни /една за деца и една за възрастни, която ще бъде изградена с доброволен труд на родители членове на Сдружение „Приятели”- БАЛИЗ извън общият бюджет на проекта/, кухненски бокс, столова, дневна, помещение за екипа обслужващ ползвателите на услугата с отделна баня и тоалетна , кът за занимания и фоайе.
Дейност 4. Обучение на екипи за работа в Центъра за съботно-неделна грижа. Дейността по обучение на екипи предвижда провеждане на специализирани обучения на екипите от експерти и специалисти, които ще работят с децата и хората с увреждания и техните семейства в центъра за съботно-неделни грижи. Обучението ще се проведе по методика и съобразно комплексните мерки в три направления: медицинска рехабилитация; професионална рехабилитация; социална рехабилитация. Подборът на екипи за съботно неделната грижа ще се извърши от експерти от Сдружение „Приятели”-БАЛИЗ, гр.Горна Оряховица в лицето на г-жа Елка Йовчева и г-ца Маринела Костадинова. Обучението за работа с деца и лица с интелектуални затруднения в тази услуга ще се извърши от г-ца Маринела Костадинова, която е социален работник в Дневен център за деца и възрастни с увреждания в гр. Горна Оряховица и член на Сдружение ”Приятели”- БАЛИЗ. Тя ще организира и ръководи екипите от специалисти, които ще обгрижват децата и лицата с увреждания по време на съботно-неделната грижа, ще отговаря за изготвянето на графиците на дежурствата на екипите. Ще бъдат сформирани три екипа. Във всеки екип ще бъдат включени следните специалисти: възпитател, помощник възпитател и медицинско лице. Моля, погледнете приложената автобиография. Предвидени са разходи за възнаграждение на ръководителя на екипите.
Дейност 5. Стартиране на Центъра за Съботно- неделна грижа за деца и родители. Дейността включва почасово гледане на деца и лица с увреждания в събота и неделя с едно преспиване / събота срещу неделя/ в условия близки до семейните. Като максималният брой на ползващите социалната услуга на ден е 12 потребители /6 деца и 6 лица с увреждания/ и ползващите за нощувка 8 потребители /4 деца и 4 лица с увреждания/. Поради липса на второ помещение за спалня за лица с увреждания ще бъде изготвен график за ползването на спалното помещение за възрастни /една седмица девойки, една седмица младежи/. За осъществяването на дневната грижа се предвижда да се осигурят специалисти /социален работник, социален педагог и логопед - психолог/, които да провеждат консултации на децата и лицата с увреждания и техните семейства и логопедични услуги. Към екипа ще бъде включен и Консултант по социално включване, преподавател от Великотърновския университет, който да предоставя консултации 2 пъти в седмицата по 4 часа на лица с увреждания и родители по всички въпроси свързани с повишаване на квалификацията, професионално развитие и преодоляване на социалната изолация. От услугата ще се възползват 600 потребители: 80 деца и 120 лица с увреждания и 400 членовете на семейства, които полагат грижи за увредени близки /240 от гр. Горна Оряховица и региона, 240 от гр. Велико Търново и 120 от гр. Лясковец и региона/. За качественото обгрижване на потребителите на тази услуга ще бъде назначен един ръководител на екипите, касиер - домакин и сформирани 3 екипа. Всеки един от екипите включва следните специалисти за работа с деца и лица с увреждания: възпитател, помощник възпитател и медицинско лице, които ще дават 12 часови дежурства четири пъти в месеца, като минимум едно от тях ще е нощно. На потребителите на съботно-неделната грижа ще бъде осигурена храна / закуска, обяд и вечеря/, а също и транспорт от домовете на потребителите до гр. Лясковец и обратно, които ще бъдат осигурени чрез договор с външни доставчици. Предвижда се родителите да заплащат такса по 2 лева на ден за ползването на услугата „Устойчива рехабилитация” чрез социални услуги от нов тип “Съботно-неделната грижа за деца и родители”. Приходите от тази такса /при пълен капацитет 16 лева на ден, 102 дни х 16 лв. = 1632 лв. за целия период на проекта/ ще осигурят част от финансовите средства за продължаване на дейностите по проекта и след неговото приключване. За изпълнението на тази дейност са предвидени разходи за възнаграждение за ръководител на екипите, консултант по социално включване, психолог/логопед, касиер - домакин, възнаграждения за трима възпитатели, трима помощник възпитатели и три медицински лица участници в екипите за обгрижване на потребителите на съботно-неделната грижа разходи за заплащане на ток, вода и парно, разходи за транспорт и такса за ползване на басейн, командировъчни, разходи за доставка на храна /закуска, обяд и вечеря/, разходи за закупуване на хранителни продукти за трудотериапия, санитарни материали , перилни и миещи препарати, разходи за закупуване на дидактически материали и други материали необходими за провеждане на заниманията
Дейност 6: Развитие и предоставяне на иновативна социална услуга „Съботно-неделна грижа за деца и родители”. За добрата организация на тази дейност ще бъдат изработени месечни графици на дежурствата на екипите и на потребителите. Подготовката за съботно-неделната грижа ще започва в петък, когато касиер-домакина с помощта на част от екипа ще закупи всички необходими за събота и неделя материали и консумативи, ще бъдат засечени показанията на електромера и водомера за правилно отчитане разходите на ток и вода и завършва в понеделник с почистване и дезинфекциране на помещенията, подмяна и изпиране на бельото, отчитане на разходите за социалната услуга и приходите от таксите. Предоставянето на съботно-неделната грижа започва в 7.00 ч. в събота и завършва в неделя в 19.00 ч. При желание от страна на родителите децата и лицата с увреждания могат да ползват само дневната грижа, без преспиване. По време на престоя в съботно-неделната грижа на децата ще бъдат осигурени консултации с логопед и социален педагог, на лицата с увреждания консултации с психолог и социален работник, а на родителите консултант по социално включване и социален работник. Възпитателите ще полагат грижи за децата и лицата с увреждания по време на престоя им в Съботно-неделната грижа, ще организират занимания: четене, писане, рисуване, арт терапия, трудотерапия, спорт, туризъм за децата и лицата с увреждания. Помощник възпитателите ще полагат грижи за децата и лицата с увреждания по време на престоя им в Съботно-неделната грижа, ще почистват помещенията, ще помагат за изпълнението на ежедневните нужди на децата и лицата с увреждания: обличане, хранене, лична хигиена и ще участват четири пъти в месеца по 4 часа в подготовката и приключването на съботно-неделната грижа. Медицинските лица ще изготвят менютата за хранене, ще следят за качеството на храната, ще дават необходимите лекарства на потребителите и при нужда ще оказват помощ на децата и лицата с увреждания до пристигането на лекарски екип и родителите. По тази дейност са предвидени и разходи за телефон и интернет, които да бъдат използвани за връзка с родителите при необходимост, а също и за обучение на потребителите за работа с компютър и интернет. Детската градина „Славейче” разполага с чудесен двор и се намира в близост до „Лесопарк” на гр. Лясковец, които могат да се използва за игри и разходки сред природата от потребителите на съботно - неделната грижа. В близост до детската градина има плувни басейни подходящи за деца и лица с увреждания. Детското заведение се намира на половин час път от Манастира „Св. Св. Петър и Павел”, където децата и лицата с увреждания могат да ходят на излети. През летните месец ще бъдат организирани четири седмични летни лагери. Родителите ще имат възможност да оставят децата си за една седмица в съботно-неделната грижа и да се отдадат на пълноценна почивка, лечение или други занимания, спокойни за своите деца, които ще се наслаждават на прекрасната почивка, посещения на плувен басейн 2 часа дневно и грижите на специалистите. Поради голямата натовареност на екипите през този месец в дежурствата ще се включат всички участници в проекта, ще бъде привлечен допълнителен персонал от доброволци и родители на деца и лица с увреждания
Дейност 7. Мерки за публичност на проекта пред общността и провеждане на регионална информационна кампания „Социална интеграция тук и сега - от нас зависи” По тази дейност се предвижда да бъдат проведени 2 пресконференции, една в началото на проекта за официално стартиране на проекта и една в края на проекта за представяне на постигнатото и представяне на новата социална услуга. Провеждане на информационни кампании под мотото „Социална интеграция тук и сега - от нас зависи”. За целта ще бъдат разработени и публикувани поредица от обучително/информационни материали, които ще включват информация касаеща повишаване на толерантността към хората с увреждания, възможностите за оказване на помощ и подкрепа на семействата на децата и лицата със затруднения и тяхното израстване като пълноценни граждани в обществото. В процеса на реализация ще бъдат изработени презентации и информационни пакети за медиите, с цел представяне на проекта и проектните дейности. Предвижда се изработването и поставянето на две информационни табели в Центъра за съботно-неделни грижи в ЦДГ “Славейче”, гр. Лясковец и една информационна табела в офиса на Сдружение ”Приятели” –БАЛИЗ, гр. Горна Оряховица, които ще включват информация за проекта. Всеки един от изготвените материали за публичност и информация ще бъде съобразен с насоките за публичност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Друг информационен материал, който ще се изготви в процеса на изпълнение на проекта е популяризирането на дейностите, чрез тяхното заснемане с видеокамера собственост на Сдружение “Приятели” – БАЛИЗ и публикуване периодично новини и събития от живота на проекта в местни и регионални медии. Предвидени са разходи за изработка на информационни табели, 1000 броя диплянки и провеждането на две пресконференции.
Дейност 8. Мониторинг и отчетност на проекта. Мониторингът на проекта ще се осъществява на всички равнища на проектната и финансова дейност. По време на мониторинга ще се набират количествени и качествени данни за ежедневния процес по прилагането на всяка дейност от проекта, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими корективни действия. Мониторингът ще бъде разделен на няколко вида: вътрешно–екипен; на проектния мениджър върху цялостния процес; на медиите; на ключовите участници във всеки един проектен момент; външен и независим мониторинг от експерти и представители на целевите групи, на които периодично ще се осигурява достъп до проектната и финансова документация; медиен мониторинг, който е част от кампанията за достъпност и прозрачност на проекта и осигуряването на актуална информация до общностите; мониторинг на междуекипните връзки от страна на проектния мениджър. Успешно изпълнение на проекта и стартиране на следпроектна устойчивост. Добро финансово и документално/ административно управление на проекта. Дейността е пряко и косвено ще доведе до качествено и ефективно изпълнение на всяка проектна дейност, до преодоляване на евентуални рискове и конфликти, до навременно постигане на цели и задачи. Чрез дейността ще се спомогне за натрупването на информация, полезна за анализи и ползване по всяко време за целите на проекта. Също така ще отчете и документира полезният опит от внедряването на точно такъв тип проект, ще съхрани като успешна практика неговата идентичност и ще спомогне за по-доброто управление на дейности и екип. Изготвени мин. 12 междинни, 12 месечни, 6 периодични и 1 финален отчет/доклад за внедряването и управлението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 850 BGN
Общ бюджет: 79 773 BGN
БФП: 79 773 BGN
Общо изплатени средства: 76 664 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 370 BGN
2011 30 744 BGN
2012 27 550 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 664 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 614 BGN
2011 26 133 BGN
2012 23 418 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 165 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 755 BGN
2011 4 612 BGN
2012 4 133 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 500 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 4 Изработена методика за предоставяне на социална услуга „Съботно-неделна грижа за деца и родители” и внесено предложение в Министерствовото на труда и социалната политика за включването на тази услуга в списъка на услугите финансирани от държавния бюд
Индикатор 5 • Разработени програми за медицинска рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните семейства.
Индикатор 6 • Разработени програми за професионална рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните семейства. •
Индикатор 7 • Разработени и приложени програми за социална рехабилитация на деца, хора с увреждания и техните семейства
Индикатор 8 Оборудвана и обзаведена една занималня за нуждите на съботно-неделната грижа, поставена рампа за инвалидни колички, която ще бъде използвана за продължаване на услугата и след приключване на проекта.
Индикатор 9 • Стартиране на Центъра за Съботно- неделна грижа за деца и родители. Осигурена качествена грижа за децата и лицата с увреждания под наблюдението на добри специалисти, даваща възможност на потребителите за развиване на самостоятелен и независим живот, д
Индикатор 10 Достъпност и прозрачност на проекта: осигуряване на винаги актуална информация до общностите; -мониторинг на междуекипните връзки.
Индикатор 11 Брой деца, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 12 Членове на семейства, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 13 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа за техните деца и близки
Индикатор 14 Провеждане на специализирани обучения на екипите от експерти и специалисти, които ще работят с децата и хората с увреждания и техните семейства в центъра за съботно-неделни грижи.
Индикатор 15 Получени приходи от дейността на „Съботно-неделната грижа” в размер на 1632 лв.
Индикатор 16 Проведени пресконференции в началото и края на проекта
Индикатор 17 Изработени и разпространени диплянки
Индикатор 18 Изработени информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз