Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0207-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа в семейна среда на хора в неравностойно положение от Община Горна Оряховица
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: 1.Организация и управление на проекта; 2. Провеждане на информационна кампания в началото и края на проекта; 3.Подбор и сключване на договори с потребителите на услугите; 4.Подбор и сключване на договори с домашните помощници и социалните асистенти; 5.Обучение на социалните асистенти и домашните помощници; 6.Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”; 7.Консултиране на социални асистенти, домашни помощници, потребители и техни близки; 8.Мониторинг, оценка и отчетност на дейността
Дейности: 1. Организация и управление на проекта 1.1.Сключване на граждански договори с членовете на екипа по проекта; 1.2.Подготовка на длъжностни характеристики; 1.3.За планиране на работата по проекта ще бъде разработен детайлен график на дейностите – подробно времево разпределение на задачите и отговорните лица; 1.4.Разработване на правила и процедури, гарантиращи качеството на услугите, съгласно Методиките за предоставяне на услугите в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник” 1.5. Тримесечни екипни срещи Екипът за управление на проекта включва ръководител, координатор, счетоводител и експерт „Човешки ресурси” като отговаря за цялостната организация и вътрешния мониторинг на дейностите. Екипът осъществява администрирането на услугите, дейностите по популяризиране на проекта, ЕСФ и социалните услуги и дейностите за отчетност.
2. Провеждане на информационна кампания в началото и края на проекта 2.1.Информационна среща в началото на проекта с преставители на ключови институции, потенциални потребители, медии и др.; По време на информационната среща ще се даде информация относно заплащането на социалните услуги и труда на домашните помощници и социалните асистенти, сроковете за подаване на документи и критериите за подбор на домашни помощници и социални асистенти. 2.2.Изработване и разпространение на информационни материали – брошури ( 500 бр.) и плакати (200 бр. плакати) при старта на проекта; 2.3.Публикации в печатни медии при старта на проекта – 2 бр. и при приключването му – 2 бр.;
3. Подбор и сключване на договори с потребителите 3.1.Информационна работа сред потенциалните потребители на услугите от специалиста по социални дейности; 3.2.Събиране на заявления от кандидатите за ползване на социални услуги по проекта; 3.3.Провеждане на социална оценка на кандидат-потребителите от нает външен специалист по социални дейности; 3.4.Подбор на 65 потребители съобразно получената крайна оценка на потребностите – изготвен списък на кандидат-потребителите (по низходящ ред) според получената крайна оценка на потребностите; 3.5.Сключване на тристранни договори за ползване на социалните услуги с необходимите параметри (брой часове, потребителска такса, др.); 3.6.Изготвяне и поддържане на лични досиета на потребителите.
4. Подбор и сключване на договори с домашните помощници и социалните асистенти 4.1.Информационна работа сред потенциални кандидати за домашни помощници и социални асистенти от специалиста по социални дейности; 4.2.Събиране на заявления за кандидатстване от желаещите да работят като домашни помощници и социални асистенти; 4.3.Подбор на кандидатите на два етапа - предварителна оценка по документи и интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Подборът се провежда от Комисия с членове: ръководителят по проекта, експертът „Човешки ресурси” и представител на организациите на хората с увреждания на територията на общината. Критериите за подбор включват: за социалните асистенти: средно или по-високо образование, мотивация за работа и предшиен опит; за домашните помощници: основно или по-високо образование, мотивация за работа и предишен опит; 4.4.Сключване на 28 трудови договори с необходимите параметри и изготвяне на длъжностни характеристики. 4.5.Осигуряване на безопасни условия на труд; Дейността по подбор, договаряне и осигуряване на безопасни условия на труд е от изключително значение за предоставянето на качествени социални услуги. Сключва се договор със Служба по трудова медицина за оценка и предотвратяване на риска в процеса на работа. На основа на извършената оценка на условията на труд се разработват правила за осигуряване на безопасността на социалните асистенти и домашните помощници. Службата по трудова медицина ще се произнесе дали съответния кандидат може да заеме длъжноста „Домашен помощник” или „Социален асистент” - преди сключване на договора с него. Извършват се първоначален инструктаж, инструтаж на работното място и периодичен инструктаж. Осигурява се работно облекло за асистентите и помощниците – манта, грейка и обувки.
5. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници 5.1.Подготовка на въвеждащо професионално обучение – изработване на учебна програма, обучителни материали, формуляр за обратна връзка. 5.2.Провеждане на 5-дневно въвеждащо обучение по теми, залегнали в Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” за 18 социални асистенти 5.3. Провеждане на 5-дневно въвеждащо обучение по теми, залегнали в Методиката за предоставяне на услугата в общността „Домашен помощник” за 9 домашни помощника от 10 назначени (1 е обучен по предходна фаза). 5.4.Оценка и анализ на резултатите от обучението; 5.5.Текущо проучване на потребностите от обучение на асистентите и помощниците съобразно профила на потребителите (възраст, съпътстващи хронични заболявания, среда и др.); 5.6.Подготовка на поддържащи обучения по теми, идентифицирани при проучване на потребностите от обучение – изработване на учебни програми, обучителни материали, формуляри за обратна връзка; 5.7.Провеждане на 2 еднодневни сесии поддържащи обучения за домашните помощници и 2 еднодневни сесии поддържащи обучения за социалните асистенти, равномерно разпределени в периода на предоставяне на услугите; 5.8.Оценка и анализ на резултатите.
6. Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” 6.1.Изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за социални услуги съобразно потребностите на потребителите от ръководителя по проекта с участието на наетия консултантски екип; 6.2.Изготвяне на индивидуални планове за работа на социалните асистенти и домашните помощници; 6.3.Предоставяне на договорените почасови ежедневни услуги в дома на потребителите; 6.4.Взаимодействие с близки на потребителите. Въз основа на направената социална оценка и план се прави оценка на рисковете. В оценката на риска вземат участие потребителят (законен представител), представители на консултантския екип и други специалисти (личен лекар и др. лекари). В процеса на доставка на услугите екипът за управление и консултантският екип поддържат комуникация с близки на потребителите с цел осигуряване на допълнителна подкрепа (за времето без услуги) и обратна връзка за нови потребности, рискове.
7. Консултиране на социални асистенти, домашни помощници, потребители и техни близки 7.1.Информационно консултиране на кандидати за асистенти, помощници, потребители и техните близки; 7.2.Консултиране по възникнали проблеми във взаимодействието: „социален асистент/домашен помощник-потребител-близки на потребителя; 7.3.Провеждане на психологически консултации при необходимост и по заявка на потребители и техните близки. Дейността гарантира високо качество на оказваната подкрепа и грижа както към потребителите, така и към социалните асистенти и домашните помощници. Консултантският екип ще предоставя подкрепа като: Специалиста по социални дейности: ще работи с кандидати и подбрани за участие потребители, асистенти и домашни помощници ежедневно от самия старт на проекта като разяснява същността на услугата и консултира по проблеми във взаимодействието „социален асистент/домашен помощник-потребител-близки на потребителя”. Психологът ще работи при тежки случаи на загуба, домашно насилие и при рискови ситуации с потребители, асистенти и помощници. Той заедно с ръководителя по проекта ще провежда ежемесечни посещения по домовете на потребителите, където ще извършва и професионални консултации в слуачай на необходимост. По време на тези посещения психологът ще следи психоемоционално състояние на потребителите (за рискови моменти) и оказва личностна подкрепа. Информацията от мониторинга ще бъде отразяване в обобщени месечни отчети.
8. Мониторинг, оценка и отчетност на дейността 8.1.Текуща счетоводна отчетност. 8.2.Провеждане на ежемесечен вътрешен мониторинг на услугите чрез посещения в домовете на потребителите от ръководителя по проекта и наетия психолог; 8.3.Изготвяне на месечен план за мониторинг и обобщени месечни отчети от проведения мониторинг по домовете; 8.4.Тримесечни екипни срещи за проследяване на дейността; 8.5.Изготвяне на технически и финансови и др. отчети, съгласно изискванията на ОПРЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 314 BGN
Общ бюджет: 181 754 BGN
БФП: 181 754 BGN
Общо изплатени средства: 167 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 063 BGN
2011 78 811 BGN
2012 50 556 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
167 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 353 BGN
2011 66 989 BGN
2012 42 972 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 315 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 709 BGN
2011 11 822 BGN
2012 7 583 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 114 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 207
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 207
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ДП 207
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 207
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 207


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз