Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0133-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0029
Наименование: „Център за обществена подкрепа – Момчилград”
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Създаване на подкрепа за деца в риск и техните семейства, чрез изграждане чувство за собствена стойност у децата, като се насърчи процеса на пълноценното им развитие и социална интеграция, чрез развиване на алтернативни социални услуги в общността.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта • Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта със заповед на кмета; • Провеждане на работна среща в община Момчилград за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка за извършване на СМР в обект „Център за обществена подкрепа. Строително монтажните работи ще се извършат от Община Момчилград. Ще бъдат закупени необходимите строителни материали и ще се осигурят необходимите човешки ресурси. Дейностите ще се изпълняват съгласно предварително зададени технически параметри.
Дейност 3. 1. /3.2 3.3 - Дейност 3. 1. Подготовка за извършване на доставка на обзавеждане и оборудване на Центъра за обществена подкрепа. Дейност 3.2. Подготовка за извършване на процедури по доставка на материали и консумативи за обучения, конфе За 3.1.За извършване на доставка на оборудване и обзавеждане, Община Момчилград ще отправи писмена покана до конкретна фирма. На база на направена покана, фирмата трябва да представи оферта, съдържащи данни за лицето, което прави предложението, предложение за изпълнение, ценово предложение и срок на валидност, когато е приложимо. За 3.2. и 3.3.Изборът на изпълнители на предвидените доставки и услуги ще се извърши съгласно НВМОП. Дейностите ще се изпълняват съгласно предварително зададени технически параметри. За подготовка и провеждане процедурите по НВМОП ще бъде назначен експерт за подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура.
Дейност 4. Ремонт, обзавеждане и оборудване на сградата, предназначена за изграждане на ЦОП. Ремонт на помещенията, предоставени за ЦОП. Извършване на необходимите ремонтни дейности, свързани с подмяна на врати, прозорци, замаска на под и поставяне на ламиниран паркет, гипсово измазване и шпакловане по стени и латексова боя. Необходимите подобрения в техническото състояние на помещенията на първия етаж на сградата, предоставени за реализация на проекта ще се извършат чрез строителни и/или ремонтни работи (СМР) по изготвена количествено-стойностна сметка. Предвижда се СМР да бъдат извършени по стопански начин. Ще се осигури инвеститорски контрол на помещенията. Помешенията предвидени за услугата се състоят от: стая 1 – 17,4 кв.м ще се поставят две бюра, компютърна конфигурация, столове и стелаж. Там ще работят педагога и специалния педагог. В стая 2 – 11,3 кв.м. ще се постави конферентна маса и столове, в нея ще се извършват групови занимания с децата. Тя е предвидена и за Арт-студио, там ще е и единия стелаж, най който ще се поставят и необходивите за целта материали и консумативи. В стая 3 – 10,7 кв.м е ще се постави бюро, стелаж, посетителски столове и стол за бюро и компютърна конфигурация с мултифункционално устройство. Стая 4 – 11,6 кв.м. е предвидена за консултации, ще се поставят 2 бюра, стелаж, посетителски столове, ще се постави диван и ниска маса с информационни материали. Доставка и монтаж на оборудване за ЦОП. Доставка и монтаж на необходимото оборудване на помещенията, с цел оптимално функциониране на ЦОП. Осигуряването на подходящо оборудване на помещенията на Центъра за обществена подкрепа ще се извърши чрез покупка и доставка на предвидените в остойностената спецификация на дълготрайните материални и нематериални активи: 5 броя бюра, 4 стелажа, 5 стола – за бюрата, 10 посетителски стола, 1 конферентна маса, 1 ниска маса и 1 диван, 2 компютърни конфигурации, 1 мултифункционално устройство. Ще бъде изработена и поставена обозначителна табела на входа на сградата, предвидена за ЦОП
Дейност 5. Провеждане на конференция. Публикации в местна преса за стартиране и популяризиране на проекта. Информационна кампания. • Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани; • Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и национални медии за провеждане на встъпителна конференция на проекта /едно прессъобщение в местен ежедневник за предстояща встъпителна конференция; публикация в национален ежедневник встъпителната конференция и 2 публикации за проведената встъпителна конференция в местни преса и в сайта на общината/; • Осигуряване на папки, химикали, нот-пад за 50 участника във встъпителната конференция. • Запознаване на 50 представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. • Издадени 250 брошури и за проекта. Тя ще достигне до хората от общността със съдействието на местната администрация от общинския център и кметствата и ще бъде разпространявана редовно и ритмично. • Издадени 100 плакати за проекта. Те ще бъдат поставени на видни места по населените места на община Момчилград. • Изработена и поставена информационна табела на Центъра за обществена подкрепа на видно място на фасадата на сградата, предоставена за нуждите на Центъра; • Изработване са специална web страница за Центъра за обществена подкрепа, привързан към официалния сайт на община Момчилград; • Три публикации в местна преса за напредъка на проекта
Дейност 6: Набиране, подбор и назначаване на персонал ЦОП Съгласно определените държавни стандарти за численост на персонала и за веществена издръжка на делегираните от държавата дейности ЦОП ще работи с персонал от 6 човека в това число: - Директор -1 - Социален работник – 1 - Педагог - 1 - Психолог – 1 - Специален педагог – 1 - Помощен персонал - 1 Набирането и подборът на персонала ще се извършва от комисия по подбора, определена със заповед на кмета на общината, състояща се от 5 човека, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, местни експерти. Екипът по подбор ще работи, следвайки следната процедура: • Определена комисия по подбора със заповед на кмета на община Момчилград; • Изготвяне на длъжностни характеристики за съответните позиции; • Определяне на критерии за подбор; • Публикуване на обява за назначаване на персонал; • Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; • Провеждане на интервю с кандидатите; • Избор на кандидатите; • Сключване на договор с избраните кандидати; • Назначаване и инструктаж.
Дейност 7: Укрепване и развитие Момчилград капацитета на ЦОП в община • Развитие и укрепване на организационната структура, вътрешните функционални връзки; взаимоотношенията с местните власти, правораздавателните и правоохранителни органи, неправителствени организации и общности; • Определен експерт за разработване на процедури, който в рамките на 3 дни за по два месеца съмвестно с екипа на ЦОП ще разработи всички необходими процедури и формуляри необходими за качествено предоставяне на услугата ЦОП • Развитие и приложение на ефективни механизми за срочно и качествено изпълнение на работата и обслужването на клиентите (система за управление на качеството); • Подобряване на съществуващата схема за информационните и документо-потоци; • Изработване на график за дейностите в ЦОП; • Изграждане на ефективна партньорска мрежа. • Участие в редовните работни срещи;
Дейност 8: Обучения на персонала на ЦОП, общински власти, Детска педагогическа стая, предсатвители на МКБППМ, педагогически съветници от училища, специалисти от ДЦДУ, представители на НПО – работещи с деца. Ще се проведат 9 тридневни обучения, в рамките на 4 месеца. В две от обученията ще бъдат обхванати 26 представители, в това число 5 човека от персонала на ЦОП, 2 представители от местни НПО, 1 представител от Детска педагогическа стая, 2 представители от МКБППМН, 3 представители на общински власти, 4 представители на Дневен център за деца с увреждания, 7 представители на общообразоватилни училища. Седем от обученията ще бъдат тясно специализирани, насочени конкретно към персонала на ЦОП. Те ще обхванат 15 представители, в това число – 5 от представителите на ЦОП, 2 представители на местни власти, 1 представител на Детска педагогическа стая, 2 представител на МКБППМН, 4 представител от ДЦДУ. Процесът на обучение и развитие цели създаване и повишаване на уменията за качествено и ефективно справяне с работата с деца в риск на индивидуално ниво и за екипна, междуинституционална работа като цяло. Също така обучението цели и развиване на капацитет в областта на техническите и организационни умения. В допълнение, обученията включвт и разработването на план за развитие на персонала и техническото подпомагане. Модулите на обученията ще бъдат насочени към усъвършенстване и разширяване на практическите умения на ръководните екипи и специалистите, работещи в ЦОП и представителите на различните институции имащи отношение към работата с деца в риск и техните семейства. Планът за обучение и развитие следва следните стъпки: • Анализ на нуждите от обучение – този процес цели да разгледа задълбочено нуждите от обучение на екипите на база на провеждане и събиране на допълнителна информация и обратна връзка, чрез разработване на въпросници и анкети; • Разработване на план за обучение – осъществява се на база събраната информация от анализа на нуждите от обучение; • Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; • Анализ на резултатите от обучението – предвижда се събиране, обработване и анализ на информацията от процеса на проведеното обучение, както и обратната връзка от участниците; • Разработване на стратегия за развитие на персонала – цели да представи методологичните насоки за управление на процеса за обучение и развитие на персонала в дългосрочен план. Обученията на екипите ще се фокусира върху следните тематични области: • Законодателна рамка • Управление на екипи; • Работа в мрежа; • Работа в мултидисциплинарен екип; Специализираното обучение ще бъде насочено към повишаване на компетентностите на работещите в следните области: • Обучение за изготвяне на индивидуални социални оценки; • Изготвяне на индивидуални планове за работа и планове за услуги; • Работа с родители; • Арт – терапия; • Реч и комуникация; • Мобилна работа; • Специфики при работа с деца в риск; Фондация ЕКИП ще осигурява необходимите обучители, притежаващи компетенции за съответното обучение. Община Момчилград ще осигури всички необходими материали, консумативи, зали и кетеринг за участниците. Община Момчилград ще предостави мултимедия.
Дейност 9: Организиране на посещение с цел обмяна на опит в КСУДС - София В посещението ще участват 15 човека – 5 представители от екипа на ЦОП, 5 представители на местните власти, и екипа на проекта. Посещението ще бъде тридневно. Посещенията в действащ ЦОП към КСУДС - София е с цел повишаване мотивацията за разкриването на ЦОП, както и за прилагане на индивидуален подход в процеса на оценката и планиране на грижите. Посещенията КСУДС/ЦОП София ще подпомогне екипа по предоставяне на услугите в новосъздадения ЦОП за обмяна на добри практики.
Дейност 10: Предоставяне на услуги в ЦОП В ЦОП ще се предлагат следните услуги По превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции чрез подготовка, организиране и провеждане на: • социални, психо-социални и психологически консултации; подкрепа на родителите в грижите за децата; • Пре-натална и пост-натална грижа – социално консултиране по време на бременността и в след родовия период на майки в риск да изоставят децата си; • Семейно планиране- - консултиране в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи; болести, предавани по полов път; проактивен подход към високо рискови общности. - Подготовка, дизайн, печат и разпространение на 200 броя тематични информационни дипляни и 200 листовки по Превенция на изоставянето За деца с увреждания и техните семейства - Семейно консултиране и подкрепа за повишаване на родителския капацитет за отглеждането на децата, педагогическа помощ и консултиране, правна защита, подготовка, организиране и провеждане на ресурсна подкрепа на деца със специфични образователни потребности; индивидуални почасови занимания; включване в клубни и в групови дейности с други деца, насочване, посредничесто. - Подготовка, дизайн, печат и разпространение на 200 броя тематични информационни дипляни «Как да окажем подкрепа на децата с увреждания». За деца с противообществени прояви. - Психо-социална подкрепа за преодоляване на кризата в развитието, професионалната педагогическа и психологическа подкрепа за създаване на умения за общуване и самоконтрол, развиване на адекватни жизнени и социални умения, групова работа, мотивиране на детето за участие в групови и индивидуални формати на работа със специалист. По превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психотерапевтична работа с деца, жертви на насилие и техните семейства. - срещи и консултации с родители, семейства и родственици на деца–потенциални/предполагаеми обекти на малтретиране и неглижиране - Социална, психотерапевтична и педагогическа работа с деца-потенциални/предполагаеми обекти на насилие и неглижиране - Отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост - Информационни кампании – подготовка, дизайн и печат на 200 тематични дипляни „Не на насилието”, 100 плакати против насилието; - Повишена гражданска отговорност за превенция на насилието чрез подготовка, организиране и провеждане на две кръгли маси и срещи с представители на заинтересованите страни, местни общности, правителствени и неправителствени организации. За кръглите маси фондация ЕКИП ще осигури фасилитатор. Община Момчилград ще индентифицира участниците и ще има ангажимент за информационите материали. Ще се извършат публикации в местната преса и сайта на община Момчилград. Ще се осигури кетеринг за участниците / по 20 участника в две кръгли маси/ - Подготовка, постигане и изпълнение на договорености за ефективни взаимодействия с местните правозащитни и правораздавателни органи, ОЗД и представители на общностите за превенция и решаване на ситуации, застрашаващи психичното и физическо здраве и социализацията на децата. Превенция на отклоняващо се поведение: - консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им; извънкласни занимания и дейности – ще се организират в зависимост от техните интереси; - образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им; - провеждане на образователни програми за опасностите и последиците от трафик на хора, сексуална експлоатация, насилието, пренебрежението/ неглижиране и др. - отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост Превенция на отпадането от училище: - индивидуално консултиране и подкрепа на децата в риск от отпадане от училище; - консултиране и подкрепа на родители на деца в риск от отпадане от образователната система; - социална работа на терен като се ползва опита натрупан от ЕКИП при осъществяване на проект „Пилотиране на система за наблюдение на детския труд”; - изграждане на мрежа за работа с педагогическите съветници в училищата; - организиране на занимални в ЦОП за учениците; организиране на различни събития за учениците с развлекателна, занимателна и обучителна цел; ангажиране на учители и родители в превантивни дейности; - подготовка, дизайн и печат на 200 тематични дипляни. За деца от социално слаби семейства и многодетни семейства: - Консултиране, посредничество, насочване, подкрепа, защита. За деца с емоционални, поведенчески и психически проблеми: - индивидуално консултиране и подкрепа на децата и техните семейства; - посредничество - включване в групи по интереси в ЦОП /арт- студио/ - педагогическа помощ
Дейност 11: Консултация и супервизия на персонала Консултациите и супервизията е предназначена за екипа на ЦОП. Целта е да се подпомогнат специалистите при разработване на Индивидуалните оценки, Плановете за грижи, както и да повишава непрекъснато качеството на услугите, които се предлагат в ЦОП. Консултациите и супервизията ще стартира веднага след назначаването на екипа и ще има за цел да подпомогне организационното укрепване на ЦОП. Те ще продължат до края на проекта и ще има за цел да подкрепи практическото прилагане на новите знания и умения на работещите. Освен към директната работа с клиенти и управление на случай, супервизията ще подкрепи специалистите при организационното изграждане и стабилизиране на новата услуга. Ще се провежда в индивидуален и групов формат от 4 до 14 месец, Консултациите, както и супервизиите ще се провеждат по два дни всеки месец. След всяка консултация и супервизия, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет, като в него прави анализ, както на положителните резултати в работата на персонала, така и очертава проблемите, които са идентифицирани и очертава задачите на следващата супервизия. Екипът на ЦОП ще получава текущи консултации и супервизия от експерти на Фондация ЕКИП
Дейност 12: Официално откриване на ЦОП • Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани • Осигуряване на кетеринг и зала за участниците в официлното откриване; • Връзка с медиите - изпращане на информация до 2 местни и 1 национална медии за официално откриване на ЦОП и в сайта на общината; • Разпространение на брошури • Презентация на услугите предоставяни
Дейност 13: Изготвяне и издаване на „Сборник материали за директна работа с деца и техните семейства” • Изготвяне на сборник от експерт на Фондация ЕКИП с участието на представители на екипа на ЦОП и местни власти. • Редакция, дизайн и печат на сборника • Разпространение на 500 сборника
Дейност 14: Заключителна конференция • Изготвяне на списък с участници в т.ч. представители на местни власти, институции, заинтересовани, целева група. • Отправяне на поканите • Осигуряване на папки, химикали и блок-нот за 50 участника в конференцията. • Осигуряване на зала и кетеринг за участниците; • Провеждане на еднодневна конференция с 50 участника. • Организиране и провеждане на конференция с представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне резултатите от проекта • Издавена на 250 дипляни с резултати от проекта • Публикации в две местни медии
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 253 BGN
Общ бюджет: 138 212 BGN
БФП: 138 212 BGN
Общо изплатени средства: 137 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 451 BGN
2011 25 261 BGN
2012 82 753 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 033 BGN
2011 21 472 BGN
2012 70 340 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 418 BGN
2011 3 789 BGN
2012 12 413 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 620 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Общ брой потребители на услугата ЦОП /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/
Индикатор 2 2. Брой назначен персонал в ЦОП
Индикатор 3 3. Брой лица, участвали в обученията
Индикатор 4 4. Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата ЦОП
Индикатор 5 5. Брой участници в информационните кампании
Индикатор 6 6. Брой разработени индивидуални планове за деца в риск
Индикатор 7 7. Брой консултирани семейства на деца в риск
Индикатор 8 1.Брой деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз