Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0110-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0027
Наименование: Преходно жилище „ Надежда” – шанс за социално включване
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процесите на социално включване и деинституционализация на лица с умствена изсотаналост, да повиши качеството им на живот и възможностите за социална интеграция, чрез създаване и развитие на алтернативна социална услуга „Преходно жилище” в с. Церова кория в среда близка до семейната.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Тази дейност включва сформиране на екип за управление на проекта, който ще се състои от: Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител. За членовете на екипа ще бъдат разработени характеристики на задълженията и подписани граждански договори. Екипът на проекта ше провежда регулярни срещи за планиране на дейности по проекта, разпределяне на отговорности и вземане на решения за оперативно управление на проекта. За ефективна координация с партньора, както и за включване на всички заинтересовани страни, ще бъде създаден Съвет за социално партньорство, който ще включва представители на: екипа на проекта, Община Велико Търново, ДВХУИ и ЗЖ, както и представител на НПО. Заседанията на Съвета за социално партньорство ще се провеждат най-малко веднъж на три месеца за обсъждане напредъка на проекта. За осигуряване на надеждна система за вътрешен мониторинг по техническото и финансово изпълнение на проекта се предвиждат следните дейности: ежемесечна оценка от страна на екипа на проекта за изпълнение на дейностите, тримесечна оценка от страна на Съвета за социално партньорство, както и извършване на окончателен финансов одит на проекта.
Дейност 2: Доставка на оборудване за изпълнение на предвидените услуги в Преходното жилище. При реализацията на тази дейност ще бъде обособено „Прехдно жилище” и ще бъдат оборудвани следните помещения - три спални за 8 потребители, кухненски кът с трапезария и дневна, офис зала за индивидуални и групови занимания. В рамките на дейността се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за: - три спални помещения с изградени към тях санитарни възли (легла, матраци, гардероби, шкафчета, постеловъчен инвентар - спални комплекти, възглавници, олекотени завивки, покривки за легла, пердета, аксесоари за баня,); - кухненски кът с трапезария и дневна – обзавеждане/ мебелировка за кухня и трапезария / шкафове, маси, столове, мека мебел, аудиовизуален кът/, електроуреди / готварска печка, аспиратор, съдомиялна, хладилник с фризер, пералня със сушилня, микровълнова фурна, фритюрник, , скара, кафе машина за шварц кафе, сандвич – тостер /, домакинска посуда, телевизор, домашно кино; - офис зала за индивидуални и групови занимания /бюро, столове, заседателна маса, 2 компютърни конфигурация, лазарен принтер, многофункционално устройство, 2 шкафа за материали; Във връзка с реализацията на предвидените образователни модули за целевите групи се предвижда закупуване на учебни материали, помагала и инструменти. За осигуряване на необходимото оборудване ще бъдат предприети следните действия: Провеждане на процедури по избор на доставчици на оборудване за жилището. Процедурите ще се проведат при спазване на изискванията на ЕО за доставка на стоки и услуги и националното законодателство.
Дейност 3: Управление на преходното жилище в село Церова кория. - Изготвяне на система за подбор и оценка на персонала От огромно значение за създаването на благоприятен климат в Преходното жилище е подбора на персонала, с оглед преодоляване на социалните бариери и интеграция на потребителите. Като част от проекта се предвижда изготвянето на Система за подбор и оценка на персонала, която да гарантира качествени грижи за лицата. Предвижда се наемането на 6 души / психолог, специалист Социални дейности – 3 бр., трудотерапевт - 2 бр., хигиенист / - Административно-техническо управление на услугата „Преходно жилище”- включва водене на задължителна документация във връзка с пряката организация на работния процес. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени и утвърдени всички изисквани документи. - Планиране на дейностите и услугите в „Преходно жилище” с. Церова кория Планирането на дейностите е свързано с активното участие на потребителите при провеждане на екипните срещи. Те се ръководят от дежурният специалист и имат за цел изготвяне на седмичен план на дейностите, личното участие на всеки потребител и разпределение на задачите. - Работа в мрежа и взаимодействие с институции За да се подпомогне процеса на социална интеграция и включване на лицата с умствена изостаналост, екипа на Преходното жилище трябва активно да работи за търсене на партньори и съмишленици, изграждане на партньорства с НПО и взаимодействие с институции като: Община В.Търново, Бюро по труда, ДСП, Здравни заведения и други.
Дейност 4: Дейности преди извеждане на лицата с умствена изостаналост от институцията Разработване на процедура по извеждане на лицата с умствена изостаналост от ДВХУИ в с. Церова кория. Важен елемент от дейностите преди извеждане на лицата от институцията е разработването на процедура по извеждане, която да включва подробно разписани указания за сформиране на комисия по оценка и подбор на лицата, методика, която да бъде използвана, както и отделните етапи на процеса. Целта е да се използва процедура, която да даде възможност за съставяне на оптимална група от бъдещи потребители на Преходното жилище, съобразно техните нужди от услуги, ниво на придружаване, планиране на типа и количество грижи, който ще им бъдат предоставени. - Сформиране на междуведомствена комисия за оценка на обективното състояние на лицата, настанени в институцията, които да бъдат изведени. Комисията ще включва представители на различни институции, като ДВХУИ с. Ц. кория, Дирекция „СП”, Община В. Търново, медицински специалист, психолог. Целта на комисията е да направи оценка на социалните възможности на лицата да водят самостоятелен живот. При оценката комисията ще следва разработената по предходен проект Методика за определяне индекса на социалните възможности, ще се запознае с личните дела на потребителите на социалната услуга и ще бъде извършено наблюдение в естествената им среда. За реализация на тази дейност ще бъде нает външен Консултант методист „Преходно жилище”.
Дейност 5: Адаптация на лицата с умствена изостаналост, които ще бъдат настанени в „Преходно жилище”. Подготвителна програма за адаптация на лицата Подготвителната програма за адаптация на лицата с умствена изостаналост включва провеждане на сутрешни и следобедни занимания, както и индивидуални разговори с тях. Целта е да бъдат разработени и въведени базисни правила за функциониране на групата и запознаване на бъдещите потребители със същността на промяната. - Провеждане на почасови занимания с обучителен характер Почасовите занимания се провеждат веднъж седмично като включват цялата група от 8 бъдещи потребители на услугата ”Преходно жилище”. Тези занимания са насочени предимно към изграждане на практически умения, необходими за независим живот в общността и формиране на модели за самоорганизация на ежедневието. - Запознаване на потребителите с персонала на „Преходното жилище” Запознаването на потребителите с персонала на „Преходното жилище” е част от процеса на адаптиране на лицата с умствена изостаналост. Неговата цел е постигане на взаимно опознаване и поставяне основите на доверителни отношения между потребителите и екипа на новата услуга. При реализацията на дейността ще се осъществят срещи – разговори между екипа на Преходното жилище и лицата, както и с персонала на ДВХУИ с. Ц. кория, пряко ангажиран с обгрижването им за получаване на пълна и адекватна информация за тяхното състояние. Запознаване с личните дела на предложените за приемане лица. За реализация на тази дейност ще бъде нает външен Консултант „Социално включване”.
Дейност 6: Извеждане на лицата с умствена изостаналост от ДВХУИ с. Церова кория и предоставяне на социалната услуга ”Преходно жилище” - Разработване на настанителна схема за потребителите на услугата „Преходно жилище” Тази дейност е от изключително значение за да се избегнат рисковете, свързани с психическата устойчивост на потребителите в процеса на извеждане от институцията, както и с формирането на групови механизми в „Преходното жилище”. Извеждането ще стане поетапно, като се очаква, че първите потребители ще успеят да формират модели на поведение, към които да бъдат приобщени и останалите ползватели на услугата „Преходно жилище”. - Провеждане на срещи за планиране на грижите и изготвяне на индивидуален план на потребителите на социалната услуга След приемане на лицата с умствена изостаналост в Преходното жилище се провеждат срещи за планиране на грижите, в които участват: ръководителя, психолог, трудотерапевт, социален работник, роднина или настойник на лицето и самия потребител. На тази среща се изготвя индивидуален план за грижите в съответствие с нуждите на лицето, като се определят целите и стъпките за реализирането му. Важен елемент на срещата е да се обсъдят очакваните резултати от работата с лицето, като максимално се ангажират самото лице и всички страни в процеса. - Запознаване на потребителите с правилата и принципите на живот в „Преходно жилище” и разпределяне на задачите между членовете на екипа на „Преходното жилище” Тази дейност включва запознаване на потребителите с правилата и принципа на живот в “Преходното жилище”. Важен елемент от процеса на запознаване с обстановката е детайлното и достъпно обяснение за всички обособени части на жилището. Практическото запознаване на потребителите с особеностите на новият им дом има голямо значение за психологическия климат и възможностите на потребителите да се справят сами с ежедневните си нужди. Разпределяне на задачите между членовете на екипа и потребитерлите с цел спазване на правилата и стандартите. Това разпределение касае действията по поддържане на личната хигиена, дейностите в трапезарията, поддържане на чистота, сервиране и хранене, безопасно боравене с електроуреди, обличане и поддържане на външния вид на потребителите. - Програма за организиране на храненето и битово обслужване на лицата Изпълнението на настоящата програма е насочено към организиране на ежедневното обслужване на 8 лица и предоставяне на социалната услуга за период от 10 месеца, включващо хранене, санитарно-битово обслужване, осигуряване на отопление, ел. енергия, вода, комуникации и др. Същата ще бъде реализирана в съответствие с предвидените в ППЗСП стандарти и критерии, както и изискванията на счетоводната отчетност. В рамките на дейността се предвижда осигуряване на необходимите консумативи, хранителни продукти, перилни и почистващи материали, гориво за отопление, електричество, вода, телефон, интернет, офис консумативи и др.
Дейност 7: Услуги за лицата с умствена изостаналост, обитаващи преходното жилище, за водене на самостоятелен живот. Образователен курс „Планиране на бюджета за домакинството” Тази дейност включва поредица от теоретични и практически занимания за запознаване на лицата с парите с цел самостоятелно пазаруване, представяне на средните цени на стоките, който най-често се пазаруват, запознаване с най-близките магазини в региона. По този начин потребителите ще придобият увереност за справяне с процеса на пазаруване и планиране на средствата за домакинството. - Здравни грижи, рехабилитация и спорт за потребителите на социалната услуга „Преходно жилище” Здравните грижи, които ще се предоставят на потребителите е необходимо да отговарят на определените в чл. 41 ал. 2 от ППЗСП стандарти и критерии. Във връзка с тяхното изпълнение и задоволяване на здравните им потребности е необходимо всяко лице да има избран личен лекар и стоматолог, както и да му бъде изготвен индивидуален писмен план за здравни грижи – чл. 40 г ал. 4 / ППЗСП. Като част от услугите за водене на самостоятелен живот се предвижда изготвяне от специалист на Програма за рехабилитационни и спортни занимания съобразена с общото развитие и потребността от закаляване на организма на лицата. Програмата включва провеждане на физически упражнения, разходки на открито, рехабилитация и др.. - Групова работа с потребителите на услугата „Преходно жилище” Преходното жилище е базирано на модела „живот в малка група”, а именно изграждането на сигурна, подредена и подкрепяща среда е основния инструмент за терапевтично въздействие. Чрез активна групова работа се цели създаването на собствени групови правила на потребителите, като се поощрява участието на всички. Друг аспект е възпремането на групови ритуали, като средство за регулиране на взаимоотношенията в жилището. Важен резултат от груповата работа е изграждането на нагласа и умения за групово вземане на решения, развитие на взаимотърпимост и толерантност. - Изготвяне на личен наръчник на потребителя Целта на тази дейност е да документира в лесен за възприемане вид най-важната информация за потребителите от жилището, която да подпомага тяхната самостоятелност в общността. Личният наръчник на потребителя ще съдържа най-важната контактна информация, къде да потърсим помощ при необходимост, как да се предвижим до града, към кого да се обърнем в случай на злополука. При изготвяне на наръчника активно участие ще вземат самите потребители, и той ще отразява техното разбиране за самостоятелен живот в общността.
Дейност 8: Програма за социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици на лицата Оценка на образователните, трудови и социални умения и навици на лицата с умствена изостаналост в Преходното жилище Първият етап за преценка на уменията на лицата, индивидуалното ниво и нуждите от изграждане и развитие на такива, включва извършане на оценка на възможностите на настанените, с оглед постигане на оптимално социално включване, подходящ режим на ангажираност, развитие и реализиране на потенциала на лицата. Въз основа на която се преценява съвместно от специалистите и потребителите в кои видове обучения и дейности да бъде включен всеки един от тях. - Образователно направление „Ограмотяване” Във връзка със задоволяване на образователните потребности на лицата, се планира провеждане на образователен курс за ограмотяване. Той е съобразен с индивидуалното ниво на грамотност на всеки един потребител и е насочен към затвърждаване и доразвиване на уменията за четене, писане, смятане и повишаване на познанията за околния свят. - Направление „Моето свободно време” Това направление включва организиране на свободното време и различни занимателни дейности. Има за цел с помоща на специалист изграждане на самостоятелност и постепенна деинституционализация на лицата. Целта е да се насочат потребителите към модели за пълноценно запълване с разнообразни и полезни дейности. Потребителите могат да участват в еднотипни занимания по различни дейности като: занимания по интереси, тип хоби, развлекателни и образователни игри, прочит на художественна литература, грижи за личните дрехи и др. Основната цел на занимателните дейности е общуването чрез изкуство или хоби като обхваща различни елементи на изобразителната дейност, декориране, конструктивна дейност и музика. - Образователно направление „Безопасно движение” По това направление потребителите ще се запознаят от специалист с правилата за безопастно движение по улиците и видовете транспортни средства. Чрез провеждането на теоретични практически занятия се цели формирането на адекватно поведение на пътя. - Направление „ Изграждане на комуникативни умения” Целта на заниманията по това направление е лицата с помоща на специалист чрез прилагане на подходящи терапевтични методи да преодолеят нарушенията в речта, да изградят и да подобрят комуникативните си умения, които са от особено важно значение за тяхното социално включване. - Направление „Аз уча, за да си помагам” Направлението има за цел да поощри потребителите на социалната услуга към придобиване на допълнителни знания за самостоятелен живот и умения за комуникация с околния свят. Важен елемент на тази програма е обучението по работа с компютър и придобиване на базисни умения за ползване на компютър и Интернет. - Направление „Готварство” и „Битов труд” Организирането на занимания от специалист по „Готварство” включва запознаване с хранителните продукти, кулинария, обработка на храните и запазване на хранитените продукти, правилно и естетично сервиране и хранене. Провежда се и запознаване с електруредите, като потребителите участват във всички етапи при приготвяне на различни ястия. Заниманията по „Битов труд” включват плетене, шиене, бродиране и гладене. - Направление „Цветарство” Заниманията по това направление ще бъдат насочени към придобиване на знания за отглеждане на различните видове цветя, производство на посадъчен материал, подготовка на почвата, засяване, поливане, торене. - Училище на открито При реализацията на дейността ще бъдат организирани в рамките на три дни практически занимания за лицата, включващи затвърждаване на усвоените умения и знания в различните образователни модули под формата на ролеви игри. За провеждане на същите се предвижда посещение в хотелска база в гр. Трявна, осигуряване на храна и нощувки, транспорт, наемане на зала, подготовка на материали. - Организиране на екскурзии за лицата, настанени в „Преходно жилище” с. Церова кория Като част от настоящия проект с оглед осигуряване на независим и пълноценен живот се предвижда организирането на 3 еднодневни екскурзии, а именно посещение в столицата на България, както и до градовете Варна и Русе. - Културна програма Важна част от външните контакти на лицата с умствени затруднения е осигуряването на достъп до културния живот на град Велико Търново. В рамките на проекта се предвиждат посещение на театрална постановка, кинопрожекция, изложба и концерт. За реализацията на мероприятията се предвижда осигуряване на транспорт, заплащане на билети за вход за лицата и техните придружители.
Дейност 9: Кампания за информиране на обществеността, визуализация и публичност на проекта. За осигуряване на визуализация и публичност на проекта ще бъдат предприети следните действия: 1. Организиране на две пресконференци с представители на местните медии при стартирането и приключването на проекта; 2. Изготвяне на 3 прес-съобщения в хода на проекта; 3. Изработка и поставяне на 2 информационни табели на и в сградата на СИ, където ще се реализират дейностите по проекта; 4. Изработка на информационни стикери, съгласно изискванията за визуализация; 5. Изработка и разпространение на 2 типа промоционални материали. В рамките на проекта ще бъдат изработени цветни флаери, формат А5, тираж 500 броя, съдържащи обща информация за „Преходното жилище”, както и информационни цветни дипляни, формат А4, тираж 500 броя, за новия живот на лицата с умстена изостаналост извън институцията. 6. Изработване и разпространение на 15-минутен филм и 100 DVD за дейността на Преходно жилище „Надежда”. 7. PR дейности за представяне на „Преходно жилище - Надежда”. В рамките на проекта ще бъдат организирани две PR събития за представяне на услугата „Преходно жилище”, а именно: Церемония по официално откриване на „Преходно жилище” с. Церова кория и организиране на Ден на отворените врати.
Дейност 10: Развитие на професионалния капацитет на персонала на „Преходно жилище” с. Церова кория. - Обучения за повишаване на професионалния капацитет на персонала на Преходно жилище с. Церова кория В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на специализирани обучения и консултации за развитие на професионалните умения на персонала на Преходното жилище. Разширяването на възможностите за квалификация и преквалификация ще допренесе за прилагането на съвременните стандарти за предоставяне на грижи. Планира се провеждането на три цикъла от тренинги за целия екип в следните модули: - Организация и методика на социалната работа /2 пъти в месеца по един ден , за период от пет месеца/; - Конфликти в социалната работа /2 пъти в месеца по един ден , за период от три месеца/; - Работа в екип / 2 пъти в месеца по един ден , за период от два месеца/; За провеждане на тренингите за развитие професионалния капацитет на екипа на Преходното жилище се предвиждат наемане на лектори, зали, подготовка на материали за обучение, осигуряване на кафе паузи. - Обмяна на опит с функциониращи социални услуги в общността за лица с умствена изостаналост Като част от проекта, екипа на „Преходно жилище” с. Церова кория, в рамките на два дни ще бъде командирован за обмяна на опит и запознаване с една от алтернативните социални услуги в страната, работеща с хора с умствена изостаналост и утвърдила се като добра практика в тази област. - Организиране на кръгла маса за обмен на добри практики В рамките на проекта се предвижда организирането на Кръгла маса за представяне на добри практики, специфични моменти и тенденции в развитието на алтернативните социални услуги за хора с интелектуални увреждания. В мероприятието ще вземат участие 50 представителя на доставчици на социални услуги, НПО, държавна и местна власти и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 815 BGN
Общ бюджет: 158 287 BGN
БФП: 158 287 BGN
Общо изплатени средства: 157 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 563 BGN
2011 0 BGN
2012 121 230 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 079 BGN
2011 0 BGN
2012 103 046 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 124 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 484 BGN
2011 0 BGN
2012 18 185 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 669 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз