Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0105-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0028
Наименование: “Равнопоставени - създаване на Дневен център за възрастни с увреждания в град Видин”
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото, чрез създаване на Дневен център за възрастни хора с увреждания предлагащ постоянни грижи, нов тип услуги, общуване и възможности за изява на членовете;
Дейности: 1. Учредяване на Дневен център за възрастни След представянето на проекта пред обществеността и първата среща на екипа ще започнат дейностите по избор на доставчици. За изпълнението на ремонтните работи и осигуряване с необходимото офис оборудване и обзавеждане, ще се проведат процедури за избор на изпълнител и доставчик в съответствие с изискванията на програмата. Подготовка на тръжни задания; Обявяване (покани) с условия за участие; Сформиране на комисии за избор на изпълнител и доставчик; Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на ремонтни работи; Сключване на договор с изпълнител на ремонтни дейности; Провеждане на процедури за оборудване и доставки и услуги; Сключване на договори за външна услуги, доставка и оборудване; Доставка на оборудване и обзавеждане. Монтаж. Сключване на договор с изпълнител дейности –публичност. Цялостният процес по провеждане на тръжните процедури ще бъде в изпълнение със специфичните изисквания и в съответствие с МП 55 и принципите на безпристрастност, конфиденциалност, прозрачност.
1.2.Ремонт сграда определена за Център. Доставка на оборудване Предоставянето на услугите на целевата група ще се извършва в сграда, собственост на Община Видин. Сградата е разположена в ж.к.”Христо Ботев „и има застроена площ 222 м2. Разполага с просторни помещения за осигуряване стаи по интереси и вътрешно помещение подходящо за трапезария, както за ежедневно хранене,оформяне на кътове по интереси , така и за организиране и провеждане на тържества. Сградата е едноетажна и това я прави достъпна за лица с увреждания. Към сградата има прилежащ терен с възможност за провеждане на трудотерапия, лечебна физкултура, отдих и почивка. Ремонта на сградата предвижда вътрешни ремонтни работи (направа наподова настилка, доставка и монтаж на РVС прозорци и врати , боядисване на стени ,подмяна на водопроводна и ел. инсталация. Необходима е частична реконструкция за обособяване на авариен изход, WC и миално помещение, с оглед изискванията за експлоатация на сградата, целите на проекта и предоставяните услуги. В сградата ще се обособят: трапезария, кухненски бокс, три къта но интереси за възрастни с увреждания , три кабинета за персонала в центъра, тоалетна. С предвидените в бюджета средства за закупуване на мебели ще бъдат обзаведени кабинетите на персонала, кътовете по интереси и трапезарията на центъра. Предвижда се обособяване, обзавеждане и оборудване на помещение за кухненски бокс, което максимално да доближава условията на центъра към домашната среда, и в което при желание от страна на бенефициентите може да се приготвя храна с техни продукти за празници, чествания и др. Закупената компютърната техника ще се използва за обработка и съхраняване на данни, осчетоводяване, попълване на молби, картотекиране и др За нормалното функциониране на центъра е необходимо свързване в интернет, разкриване на телефонен пост и факс. Изработката на интернет страница на центъра ще позволи по-широко популяризиране на донора, дейностите на проекта и в частност Дневния център за хора с увреждания . След приключване на ремонтните дейности и навременно финансиране от донора, на фасадата на ремонтираната със средства от проекта сграда ще се монтира рекламно табло с логото на проекта.
1.3.Подбор на екипа за работа в центъра на конкурсен принцип. Процедури за провеждане на конкурс и назначаване на екипа. С оглед ефективното функциониране на центъра, по проекта се предвижда да се сформира екип от специалисти за извършване на специфичните проектни дейности за предоставяне на медицински, социални, консултантски и образователни услуги. Подборът протича след съставяне и публикуване на обява за съответната длъжност с упоменати условия на труд и изисквания към кандидатите, набиране на кандидатури до определен срок от време и същински подбор. Процедурата по подбор на служители ще премине през следните етапи: Публикуване на обява за разкриване на работни места с определени критерии; Сформиране на комисия за подбор на кандидатите; Приемане на молби; Подготовка и провеждане на конкурс между кандидати за разкриване на работни места в центъра; Сключване на договори с одобрените след конкурса кандидати . Екипът от служители ще включва следните длъжности Дъгласно Методиката за численост на персонала за доставка на социални услуги вДЦВХ ще включва: • Управител на “Дневен център за възрастни; • Социални работници -2 бр.; • Трудотерапевт-2,5 бр.; • Психолог; • Медицинско лице; • Кинезитерапевт-1/2 бр.; • Рехабилитатор; • Работник кухня (на четиричасов работен ден); • Хигиенист; • Касиер Изборът на специалисти за работа в центъра ще се извърши съвместно с Дирекция “Социално подпомагане” и Дирекция “Бюро по труда” Видин. За тази цел ще бъде сформирана комисия с представители на екипа за управление на проекта, общинска администрация и посочените поделения на МТСП.
1.4.Обучение на екип – Дневен център и обмяна на опит с екип на Дневен център за хора с увреждания в град Правец. След учредяването на Дневния център ще се проведе обучение на представители от екип-дневен център в рамките на три работни дни. В обучението ще се бъдат включени общо служителите от дневния център, ръководителя и координатора на проекта. Обучението ще се проведе от експерти. По проекта ще бъдат осигурени средства за: хонорар (8 дни по 6 часа), командировачни на експерта ; кафе пауза за 88 лица (11 лица за осем дни); наем зала и учебни пособия за лица за нормалното провеждане на обучението. Ден І-ви - Теми: a. Социална политика в Европа; b. Социалната политика в България; c. Социалната политика в община Видин; Ден ІІ-ри - Теми: а. Запознаване със същността на проекта; b. Роля на участниците в проект; Ден трети и четвърти- Теми: Изготвяне на критерии за подбор на бенефициенти: изразено съгласие за съпричастност и взаимопомощ към хора с увреждания, съгласие за участие в дейностите по проекта, съгласие за уведомяване на близки и познати за дейността на центъра и социалните услугите, които се предоставят от Кандидата; Ден пети и шести Комуникативни умения. Работа с възрасни с увреждания; Ден седми и осми: Умения за работа в екип. За обмяна на опит и добри практики, ръководителят, координатора, управителя, двама трудатерапевт и социалните работници и психолога ще посетят Дневния център за възрастни хора с увреждания в град Правец, който функционира от 4 години и е натрупал опит в предоставянето на социалната услуга за възрастни с увреждания. Там ще получат тридневно практическо и теоретично обучение от експерти на терен в реална обстановка на предоставяне на услуги.
1.5.Подбор на бенефициенти. Предоставяне на пълен пакет социални, психично-здравни и консултантски услуги в Дневния център за възрастни хора с увреждания Организиране и предоставяне на храна в центъра за 10месеца Приоритетно от услугите на “Дневния център” ще се ползват възрастни с увреждания запазили активното си отношение към социалния живот, които могат да оказват активна подкрепа на обществото и особено на общността. По предварително разработени критерии и съгласно Указание за организиране работата по предоставяне на социалната услуга в общността „Дневен център за възрастни с увреждания” и Методиката за социалните услуги за хора с физически увреждания ще бъде направен подбор на 30 възрастни хора с увреждания , които са мотивирани да преодолеят социалната изолация и да се включат активно в живота на обществото, чрез ползване услугите на “Дневния център”. - Организиране и предоставяне на храна в центъра за 12 месеца Предоставяне на еднократно хранене (обяд за членовете на Центъра.) отговарящо на санитарно-хигиенните норми и действащото законодателство. Храненето ще бъде съобразено с изискванията за здравословно хранене на лицата с увреждания ползватели на услугата и здравословното състояние на бенефициентите. Ще бъдат изискано назначаване на диета от личните лекари на лица със здравословни проблеми, която ще бъде вписана личния картон на лицето. Менюто ще бъде съобразено с препоръчителния здравен режим на хранене и изготвено от диетолог Освен организираното хранене в Центъра по повод празнуване на рождени и именни дни, национални и християнски празници и др. могат да се организират тържества, като в приготвянето на празничната трапеза вземат участие самите бенефициенти, използвайки оборудваният за целта кухненски бокс. Организиране на свободното време. 2.1 Абонамент на 4 вида вестници. 2.2 Закупуване на занимателни игри (шах, табла, карти, Не се сърди човече, дама) за клубове по интереси. 2.3 Трудотерапия – създаване и поддържане на цветни лехи в прилежащ терен, засаждане на дървета, оформяне цветен бордюр, шиене, плетене и др. 2.3.1.Формиране на група за плиложна изкуство-рисуване,работа с глина и дърво-2 пъти в седмицата по два часа. 2.4.Обучение за управление на семеен бюджет и водене на домакинство- за 16 часа; 2.5.Обучение за Европейски консуматор - правата на потребителя- 30 часа. 2.6Обучение на бенефициентите в умения за работа с компютър и интернетобщуване . 2.7. Организиране посещения на културни мероприятия (концерти, театрални постановки и др.). 2.8. Организиране на 3 екскурзии в региона по направление: (Видин-Враца-Леденика–Враца–Видин; Видин–Белоградчик-Видин; Видин-Вършец-Берковица-Видин).; 2.9. Организиране на игри по интереси. Провеждане на състезания (турнири) 2.9.1. Турнир – „Не се сърди човече” – 2.9.2. Турнир по шах, табла, карти –с представители на ОО на СИБ Видин. Осигурен награден фонд и грамоти на участниците. Личностно опознаване и контакти на преките бенефициенти и служителите в центъра. Във всяка организация отделните работни места са взаимно свързани по един или друг начин. За да бъде ефективно общуването между тях, трябва така да се организират хората, че всеки да е наясно какво прави, с кого е свързан. Необходимо е време за опознаване на служителите по между им, а също и ползвателите на услугите да се опознаят със служителите в центъра, с техните служебни ангажименти и отговорности.. Запознаване на бенефициентите с изготвения Правилник за вътрешния ред в Дневния център и графика на предстоящите дейности; Повишаване на здравния статус на бенефициентите. Запознаване с Програма за ежедневна, лечебна сутрешна гимнастика и спортни занимания. За нормалното провеждане на програмата ще бъдат закупени гири, гимнастически тояжки и медицински топки. Организиране и провеждане на групова гимнастика, подходяща за всеки според здравословното му състояние, на индивидуални възстановителни дейности и програми и извършване на рехабилитационни процедури – масаж и раздвижване. -Провеждане на здравни беседи свързани с проблемни, области специфични за възрастните с увреждания (правилно хранене, депресии, стрес, рак на гърдата, проблеми с простата и др.). - Здравна профилактика – периодично измерване на кръвно налягане и пулса на бенефициентите. - Организиране на групови консултации със лекари специалисти (лабораторни, кардиолог, невролог, психиатър, уролог, ехограф, костна плътност, мамограф). Нанасяне на резултатите и препоръките в индивидуалните картони (в центъра). Уведомяване на личните лекари на лицата. Провеждане на обучение в хорово пеене – музикотерапия. Дейността ще се осъществява два пъти седмично от музикотерапевт. Взаимоотношенията в група осигуряват социална подкрепа. Малката, но реално подпомагаща мрежа от социални контакти е безспорно полезна. Хористите (след определен период от време) започват да чувстват близка привързаност един към друг и загриженост, доверие, склонност към съпреживяване. Придаването на увереност засилва самочувствието и убедеността в собствената способност за справяне с проблемите. В съвременния свят на отчуждение, хоровото пеене предлага разнообразни форми на общуване, интеграция и духовно развитие. Съвместно участие в кръгла маса, изложби, благотворителен концерт.
1.6.Развитие на личността - публични изяви. Стимулиране на дарителство в общността. Организиране и провеждане на изложби – конкурс. 1.1.Изложба на Великденски козунак и боядисани яйца; 1.2.Изложба на ръчно изработени на мартеници; 1.3.Коледна баница с късмет и вино; 1.4.Изработка на ръчни плетива. Ще бъдат изработени и изпратени покани до домуващите от „Дом за възрастни хора за съвместно участие в конкурс: “Коледна баница с късмет”. След приключване на изложбата ще е организиран “Коледен коктейл” за членовете на Дневния център, и служителите от Дневния център. Идеята е да се внесе топлина във взаимоотношенията в навечерието на коледните и новогодишните празници. По проекта са предвидени средства за осигуряване на награден фонд и грамоти на участниците и наемане за провеждането зала. Организация и провеждане на Благотворителен Великденски концерт от членовете на дневния център. Публична изява на участниците ще повиши самочувствие и увереността им в собствените им възможности. Съвместното участие на целевите групи във изява пред публика създава чувство за съпричастност и формира нов вид потребности - като удовлетвореност, съпричастност и значимост. За изявата на сцена (пред публика) на лицата участващи в изявата ще бъдат закупени със средства по проекта сценични костюми за участието в благотворителния концерт. Ще бъде наета зала и озвучаване. Събраните средства от провеждането на благотворителния концерт ще бъдат описани в протокол от сформирана комисия с представители на общинска администрация, екипа за управление на проекта и служители от Дневния център и ще се предадат с договор за дарение на Управителя на Дома за възрастни хора за подобряване на битовите условия в дома. За отразяване и документиране на дейността, на концерта ще бъдат поканени местната кабелна телевизия и местните медии Чрез публичната изява на хората с увреждания ще бъде отправен апел към обществото за човеколюбие, благотворителност и добротворство.
2.Участие на местна власт и структури на гражданското общество в решаване на проблема за деинституционализация на услугите предоставяни в общността на хората с увреждания. Провеждане на кръгла маса на тема: „Как се чувстват хората с увреждания в България?”. Кръглата маса ще се осъществи в наета за целта зала с участието на поканени 60 лица, представители на местна власт, организациите на хората с увреждания в региона ,НПО, Дирекция “Социално подпомагане”, управители на институции за предоставяне на социални услуги, домуващи от “Дом за стари хора”, членове, управителя и служители на Дневния център за хора с увреждания в гр Видин. Организацията за провеждане на кръглата маса, ще включва: осигуряване на зала, консумативи и материали, кафе пауза, вечеря. Медиатор на кръглата маса ще е координатора на проекта; Ще запознае участниците с реформите в сферата на социалните услуги и въвеждането на деинституционализацията като основен приоритет на социалната политика. Ще представи целите, дейностите и бенефициентите по настоящия проект. Ще мотивира НПО за адаптиране към предизвикателствата в областта на социалната политика. Ще бъдат дискутирани предоставяните в общността медико-социални услуги, отговорността на семейството, проблемите и перспективите на възрастните хора. За популяризиране на дейността и донора на проекта, информираност и документиране на срещата ще бъдат поканени местните медии. Обществената дискусия е възможност за изразяване на собствена позиция на проблемите, открито дебатирате с аргументи пред обществото и пряко участие при вземане на конкретни решения за подобряване качеството на предоставените социални услуги в община Видин.
3.Популяризиране – информационни кампании. Визуализация Проекта ще стартира с пресконференция за местни и национални медии. На страниците на вестник “Кураж”, орган на Съюз на инвалидите в България ще се открие рубрика за обсъждане на възможностите за разнообразяване на социалните услуги за хора с увреждания. Ще се разработи видеоклип за повишаване обществената осведоменост и подкрепа на необходимостта от предоставяне на социални услуги за хора с увреждания от НПО. Широко отразени цели, дейности на проекта на страниците на местния и национален печат. По проекта са предвидени 20 публикации в местните медии и 15 излъчвания в местната телевизия за отдаване на необходимата широка гласност и признание на ЕС за отпусната безвъзмездна помощ. Всички средства за визуализация по този проект ще съдържат емблемата на ЕС, поставена на видно място, заедно със следния текст: «Осигурено с подкрепата на ЕС», изписан както на английски, така и на български език. По проекта са предвидени: изработка, подвързване, отпечатване на дипляни, членски карти, покани за участие, грамоти за участие, афиши, закупуване на светещо рекламно табло, две знамена, шапки, фланелки, календари, тефтери и химикалки.
Дейност 4.: Организация и управление. За навременното и точно изпълнение на проектните дейности е необходимо той да бъде управляван екипно. За целта ще бъде разработен отделен подробен план за работа на екипа и времеви график. В него ще бъдат включени дейностите осигуряващи ежедневен мониторинг върху протичането на проекта. Работните срещи на проектния екип ще се провеждат минимум два пъти в месеца. За провеждането на тръжните процедури ще се спазват всички изисквания на закона. Текуща координация и мониторинг. Организиране и стриктно водене на техническата и финансовата документация на проеката. Вътрешна оценка и контрол. Управлението, оценката и финансовата отчетност на проекта ще преминат при спазени процедури за прозрачност и гласност, ясно разписани критерий и съобразени срокове за изпълнение, избегнат конфликт на интереси, извършена отчетност, стриктно водени техническа и финансова документация, сертификати за произход, доклади, одит, архив на документите, вътрешни механизми за контрол. Стриктното изпълнение на тази дейност ще доведе до успешно реализиране на проекта и постигане на заложените резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 995 BGN
Общ бюджет: 154 357 BGN
БФП: 154 357 BGN
Общо изплатени средства: 147 834 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 599 BGN
2011 56 994 BGN
2012 51 241 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 834 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 659 BGN
2011 48 445 BGN
2012 43 555 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 659 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 940 BGN
2011 8 549 BGN
2012 7 686 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 175 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз