Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0208-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социална услуга „Домашен помощник” в Община Брезник
Бенефициент: Община Брезник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: Назначаване на екипа за управление на проекта. Провеждане на информационни кампании. Подбор и назначаване на домашните помощници. Супервизия. Подбор, индивидуална оценка на потребностите на кандидат - потребителите и сключване на договори между доставчика и потребителите. Обучение на домашните помощници. Конкретни дейности извършвани от домашните помощници по предоставяне на услугата. Мониторинг и вътрешен контрол. Оценка на риска за безопасни и здравословни условия на труд. Обработване, оформяне и водене на финансовата и задължителна документация.
Дейности: 1.Назначаване на екипа за управление на проекта. През първия месец от стартирането на проекта се назначава екипа за управление. Екипът за управление се състои от ръководител, координатор, счетоводител, специалист и технически сътрудник. Всички включени в екипа са с професионален опит. Екипът за управление отговаря за цялостното ръководство и организация по изпълнение на дейностите по проекта. Задълженията на членовете на екипа за управление са разписани подробно в проекта. От първия до трети месец ще бъде подготвена и разработена цялата задължителна документация от правила, процедури и инструкции по изпълнение на дейностите от домашните помощници и управление на проекта. Екипът за управление ще бъде подкрепян от консултантски услуги за успешното му реализиране. Ръководството на проекта се осъществява на територията на Община Брезник – гр. Брезник в сградата на Дневен център за стари хора с адрес ул. „Радослав Григоров” 6А в гр. Брезник, където ще бъде офиса за управление на проекта. Предвидените са разходи за канцеларски материали и консумативи за администриране на проекта. Предвиждат се пощенски разходи и банкови такси при администрирането.
2.Провеждане на информационни кампании През първия месец от стартирането на проекта ще се подготвят и отпечатат необходимите информационни материали. Ще бъдат отпечатани 50 плакати и 500 дипляни, които ще информират за началото на стартирането на проекта, достъпа до услугата, която ще се предоставя, мястото, условията за достъп, срок на реализация и контакти и 1000 самозалепващи се стикери за визуализация. През втория и тринадесетия месец ще се проведат две пресконференции в гр.Брезник – стартираща и заключителна, с участие на медии, институции имащи отношение към проекта, заинтересовани граждани, потребители на услугата.През втория месец ще се проведат два информациионни дни в селата с.Велковци, с.Ноевци, с.Кошарево и с.Долна Секирна. За представяне на проекта ще бъдат разпространени плакатите, които ще бъдат поставени на видно място в населените места и институциите. Дипляните ще бъдат разпространени чрез различните институции и на самата пресконференция. Информационните материали ще съдържат информация за ролята на Европейския социален фонд и ОП ”Развитие на човешките ресурси” за безвъзмездното финансиране на проекта, която се осигурява за реализиране на територията на Община Брезник. Ще бъдат обявени условията и срока за кандидатстване за домашен помощник и съответно за потребителите на услугата. В края на тринадесетия месец ще се проведе още една пресконференция за отчитане на резултатите от реализацията на проекта. Ще бъдат направени публикации в местните медии за началото на реализиране на проекта, хода на изпълнение и приключването на проекта. Информационните кампании ще допринесат за информиране на обществеността за безвъзмездната финансова помощ на ЕСФ на проекта. В пресконференциите ще бъдат включени общо 30 участника. Предвиждат се разходи за информационните материали, публикации и две кафе- паузи.
3.Подбор и назначаване на домашните помощници. Супервизия. През втория месец от стартирането на проекта след информационната кампания започва приемане на заявленията и подбор на кандидатстващите за домашни помощници, съгласно разписаната процедура от доставчика. Заявленията от кандидатите ще се приемат в гр. Брезник в сградата на Дневен център за стари хора с адрес ул. „Радослав Григоров” 6А . Към заявлението се прилага: автобиография, копие от диплома за образование, медицинско свидетелство за работа, свидетелство за съдимост, документ за самоличност – за справка. Комисия, назначена от ръководителя на проекта, извършва подбора, който обхваща два етапа - по документи и събеседването. С одобрените по документи се провежда събеседване за установяване нагласата и мотивацията за работа с хора от целевите групи. След събеседването, показалите задоволителен резултат се предлагат за назначаване. Сключва се договор с 22 домашни помощници за предоставяне на услугата, съгласно заложените в проекта. Конкретното разпределение по населени места ще се проследи при изпълнението на дейностите. Останалите одобрени кандидати се включват в списъка на чакащите. Основните критерии за оценка на кандидатите включват – здравословно състояние, комуникативност, мотивация, образование. Назначаването на предложените домашни помощници се извършва през третия месец. Одобрените кандидати преди да започнат да извършват конкретните дейности се обучават в знания и умения за работа с възрастни хора с увреждания. Назначените домашните помощници получават екземпляр от трудовия договор, длъжностна характеристика, вътрешни правила и всички правила и процедури касаещи предоставянето на услугата. С предвидената супервизия се цели да се постигне положително отношение към работата на домашните помощници и преодоляване на риска. Супервизията ще се организира и извършва от експерт-супервизия, който ще започне да работи от третия месец заедно с домашните помощници. Предвиждат се групова и индивидуална супервизия. Груповата супервизия с всички домашни помощници ще се провежда един път месечно в рамките на два часа, а индивидуалната по заявка на домашните помощници. След провеждането на груповата или индивидуална супервизия се подготвя доклад и списък на присъстващите. Предвиждат се банкови разходи и такси при оформяне на документите за трудовите възнаграждения. За супервизията се предвиждат 15 часа месечно, от които 3 часа за групова супервизия и 12 часа за индивидуална. Предвидени са разходи за канцеларски материали по съставяне на документацията.
4. Подбор, индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите и сключване на договори между доставчика и потребителите. През втория месец ще започне приемането на заявления от кандидат –потребителите за социалната услуга, непосредствено след информационната кампания в гр. Брезник в сградата на Дневен център за стари хора с адрес ул. „Радослав Григоров” 6А. Желаещите да ползват услугата подават следните документи: -Заявление от кандидат - потребителя или негов законен представител, когато лицето е недееспособно; -Документ за самоличност на лицето и законния му представител, когато има такъв за справка; -Медицински документи – Експертно решение на ТЕЛК или други медицински документи; -Копие от амбулаторен картон с данни за личния лекар; -Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на потребителската такса. Оценката на потребностите се извършва на базата на Правила разработени от доставчика. Индивидуалната оценка се извършва от експерт - социален работник, който се наема за определено време .Оценка на индивидуалните потребности се извършва на всички кандидат-потребители, които са подали заявление. Съставя се комисия , която на базата на индивидуалната оценка извършва подбор на кандидат - потребителите, с които да бъдат сключени договори за ползване на услугата. В зависимост от индивидуалната оценка на потребностите се прави подбор, като се съставя списък в низходящ ред. Сключват се договори с 44 потребители на услугата, колкото са предвидени в проекта. Конкретното разпределение по населени места ще бъде възможно да се проследи при реализиране на дейността. Извършването на конкретните дейности стартира от третия месец. Останалите кандидати се включват в списъка на чакащите, от който списък при възможност се включват в проекта. Индивидуалните планове на потребителите, оценката на риска и план - графика се разработват на базата на индивидуалната оценка. Индивидуалната оценка на потребностите на кандидатите и индивидуалните планове се изработват от експерт-социален работник.Индивидуална оценка на потребностите се извършва на всички кандидат - потребители, подали заявления. Предвидени са разходи за канцеларски материали и консумативи по съставяне на документацията.
5.Обучение на домашните помощници. Обучението ще се извърши от партньорската организация. През втория месец от стартирането ще бъде организирано и проведено въвеждащо обучението с одобрените кандидати. В обучението ще бъдат включени само тези кандидати, които не са преминали подобен курс на обучение. През осмия месец ще се проведе едно поддържащо обучение в рамките на два дни. Двете обучения ще се проведат гр. Брезник. Партньорската организация ще организира и проведе обученията от двама обучители по Програма. Програмата за обучение е съобразена с Методиката за предоставяне на социална услуга в общността „Домашен помощник”.Във въвеждащото обучение няма да бъдат включени домашни помощници, които са преминали такова обучение. Предвидени са разходи за канцеларски материали и нормативни документи за обучаваните, кафе- паузи и закуска.
6.Конкретни дейности извършвани от домашните помощници по предоставяне на услугата. Извършването на дейностите ще започне след подписване на договора с доставчика и съгласно залегналите условия в него от третия месец на стартирането на проекта. Назначените 22 домашните помощници ще извършват дейности, които са отразени в индивидуалния план на потребителя при спазване на план - графика и в съответствие със задължителната документация и правила, процедури и инструкции за предоставяне на услугата. Основните дейности ще бъдат извършвани от домашните помощници след сключване на тристранния договор и провеждане на обучението на домашните помощници. Основни дейности извършвани от домашния помощник в домашна среда: - Битово - хигиенни – текущо почистване на помещението обитавано от ползвателя на услугата. - Поддържане на личната хигиена -тоалет, обличане къпане и др. - Хранене – приготвяне на храна, пазаруване, сервиране и др. - Помощ при вземане на лекарства по лекарско предписание. - Осигуряване на отоплителни материали – палене на печка. - Заплащане на ел енергия, вода и др. - Пране и химическо чистене. - Съдействие за дребни ремонти. - Еднократни социални услуги – основно почистване, настаняване в болница и др. - Други специфични услуги ,от които има нужда. Извършване на конкретните дейности от домашните помощници ще продължи 12 месеца. За защита на домашните помощници се предвижда закупуване на работно облекло , работни обувки и ръкавици. За защита на домашните помощници се предвижда закупуване на работно облекло –панталон или пола, риза или блуза, чехли, които се получават еднократно и ръкавици, които ще се предоставят периодично в зависимост от потребностите.
7.Мониторинг и вътрешен контрол Ръководителят на проекта възлага непрекъснато наблюдение и контрол по изпълнение на дейностите заложени в проекта на координатора. Координаторът, подпомогнат от специалиста от екипа, ежемесечно отчита хода на изпълнение на дейностите и се подготвят справки за резултата на индикаторите. Извършват се проверки на място на домашните помощници за качеството на предоставяне на услугите и спазването на трудовата дисциплина от специалиста. Резултатите се отразяват във формуляр за проверка на място. Ежемесечно се отчита и финансовото изпълнение на бюджета. Подготвят се ежемесечни, междинни технически доклади за изпълнението, полугодишен доклад и заключителен. Периодични проверки на място се извършват и от координатора. Проверките се документират. Обратната връзка се осъществява при посещението на място.
8.Оценка на риска за безопасни и здравословни условия на труд. Служба по Трудова медицина извършва оценката на риска на назначените 22 домашни помощници, които ще обслужват 44 в гр. Брезник и селата - Велковци, Ноевци, Кошарево и Долна Секирна. Предварително се възлага изпълнението на Службата „Трудова медицина” и се сключва договор. За предотвратяване на риска при извършване на конкретните дейности от домашните помощници. Оценката ще се извърши от 3 до 5 месец, при новоназначен домашен помощник ще се извършва допълнителна оценка, ако са променени потребителите.
9.Обработване, оформяне и водене на финансовата и задължителна документация . Обработване на първичните финансово –отчетни документи, и съхраняването им. Изплащане на всички трудовите възнаграждения, отчитане на потребителските такси. Изготвяне на всички финансови отчети необходими по проекта. Изготвяне на искания за финансиране или корекция на бюджета, ако се налага. Всички документи за управлението на проекта и извършване на дейностите за осигуряване защита на потребителите и предоставящите услугата се създават и съхраняват съгласно българското законодателство в определените срокове. За воденето и опазването на документацията отговаря целия екип за управление на проекта. Задължителна документация: входящ дневник за цялата кореспонденция, входящ дневник за кандидат-потребителите и домашни помощници, регистър на потребителите, лично досие за: потребители, социални асистенти, домашни помощници, всички други включени в проекта по трудови или граждански договори, правилник за вътрешния ред, присъствена форма за домашните помощници на трудов договор, други необходими документи. Цялата документация се съхранява заключена в определени за целта секции, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС. За реализацията на дейността се предвиждат разходи за материали и консумативи, пощенски разходи. За реализацията на дейността се предвиждат канцеларски разходи за материали и консумативи, пощенски разходи, банкови такси.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 708 BGN
Общ бюджет: 111 690 BGN
БФП: 111 690 BGN
Общо изплатени средства: 102 974 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 342 BGN
2011 45 374 BGN
2012 30 259 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 974 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 240 BGN
2011 38 568 BGN
2012 25 720 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 101 BGN
2011 6 806 BGN
2012 4 539 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 446 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 208
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 208
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 208
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 208


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз