Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0073-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0024
Наименование: „Подкрепа за социално включване
Бенефициент: Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици чрез изграждане на Служба за кризисно консултиране за лица с психологични и психични разстройства от Община Търговище
Дейности: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛУЖБА ЗА КРИЗИСНО КОНСУЛТИРАНЕ Възнамеряваме да оборудваме две помещения в Комплекса за психично-здравни грижи в общността, в които да разположим Службата за кризисно консултиране. В едната стая ще открием телефонен пост и открита телефонна линия, чрез която ще се осъществява достъп до услугите на Службата от 9 до 17 часа, всеки делничен ден. На нея ще отговаря рецепционист. Той ще осигурява достъп до услугите на Службата, като провежда телефонно интервю. Ще попълва изработена в хода на проекта скрининг карта. В нея ще се отбелязват заявените нужди на клиента, ще се оценява психологичното и психичното му състояние, риска за живота и здравето му, емоционалното му състояние и степента на спешност. Рецепционистът, съобразено с клиента, ще определя удобен час за среща със съответния консултант на Службата. При необходимост от спешна намеса, ще осъществява връзка с мобилния екип, който ще провежда кризисна интервенция на място. Рецепционистът същевременно ще поддържа актуална база данни. Към Службата ще бъде сформиран екип от специалисти: социални работници, психолози, психиатри и юрист. Те ще провеждат консултативна дейност. При необходимост ще се свързват със семействата и близките на клиентите, ще посредничат пред съответните институции, ще лобират пред работодатели, ще защитават правата и интересите на клиентите и ще координират действията за извеждане от кризата. Към екипа ще бъде нает на граждански договор юрист за провеждане на правно консултиране, според нормативните уредби на Българското законодателство. Ще бъдат разработени програми за индивидуална и групова работа за овладяване състояние на криза и преодоляване на социалното изключване. Всяка програма ще има ясно формирана цел, идентифициране на проблемите и организиране на мерките за тяхното решаване в краткосрочен или дългосрочен план. Включването в отделните програми ще става след представяне на случаите от рецепциониста на екипни съвещания, обсъждане и изготвяне на оценка и по определен график. Предвиждаме изработване на минимум 8 нови програми, насочени към подпомагане на клиентите на Службата за кризисно консултиране за преодоляване на социалното изключване. Ще бъдат изготвени и попълвани досиета за всеки клиент на Службата. До приключването на проекта, предвиждаме 150 лица от целевата група да преминат през програмите на Службата за кризисно консултиране, като паралелно с това при нужда ще се работи и със семействата, близките, институции, работодатели.
ИЗГРАЖДАНЕ НА МОБИЛНИ ЕКИПИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРИЗИСНИ ИНТЕРВЕНЦИИ НА МЯСТО. В община Търговище има 52 села. Голяма част от хората живеят отдалечени от града, от службите и институциите, ангажирани с психично - здравните грижи. Много от тях не знаят към кого да се обърнат при наличие на проблем, а дори да имат необходимата информация, много от клиентите нямат финансова възможност или не желаят да пътуват до града. Ще изградим два мобилни екипа, в които ще участват психолог, социален работник, медицинска психиатрична сестра, които ще се отзовават на сигнал, подаден от рецепциониста при спешен случай на криза. Там на място ще работят по програма за справяне с остър стрес и криза. Още на терен ще започне работа по фокусиране върху преципитиращите фактори или стресогенни събития, довели до кризата; изследване на специфичното значение и смисъл на кризисното поведение; оценяване на възможностите на подкрепящата социална среда на клиента и кризисно интервениране. През другото време членовете на мобилните екипи ще участват в програмите на Службата за кризисно консултиране. За правилната, пълноценна и ефективна организация на мобилната дейност, ще закупим автомобил.
РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕСТНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ. Предвиждаме в серия от мероприятия да обединим усилията на служби и институции, заинтересовани от превенцията на социалното изключване и работещи за опазване на психичното здраве. Ще поканим представители на: Община Търговище, Дирекция «Социално подпомагане», РЦЗ - гр. Търговище, РИОКОЗ - гр. Търговище, РДВР - гр. Търговище, Дирекция «Бюро по труда», МБАЛ - Търговище АД, Център за спешна медицинска помощ, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Индивидуални практики за специализирана психиатрична помощ - 8 бр, общопрактикуващи лекари, ДКЦ «Св. Иван Рилски», МЦ - 6 бр, представители на НПО, работещи с рискови групи и доставчици на социални услуги. Ще бъдат проведени предварителни индивидуални разговори с всички страни, които ще бъдат поканени на работна среща. Тя ще се проведе в началото на проекта. На нея ще присъстват 30 човека, ще осигурим подходяща зала под наем и кафе - пауза. На работната среща участниците ще бъдат запознати със същността на социалното изключване, идеята за координиране усилията и разработването на мрежа от подкрепящи дейности за преодоляване на изолацията на хората с психични разстройства, като една голяма уязвима група от общ. Търговище. Ще се заложи идеята за разработване на местна политика, която ще запълни редица празноти в цялостната социална политика, произтичащи от ангажираността на различни заинтересовани страни, между които координацията е недостатъчна. Ще се наблегне на липсата на добри практики за предоставяне на социални услуги за успешно съчетаване на професионалния и семейния живот, на липсата на подкрепяща среда и подходящи комплексни услуги за лица с психични заболявания. След това, предвиждаме да проведем двудневен изнесен семинар. На него ще присъстват 30 участници от посочените по-горе институции, за които ще осигурим храна за два дни, нощувка и транспорт. В рамките на семинара усилията ни ще са насочени към мотивиране за участие и акумулиране на активност и вземане на отношение по проблема на социалното изключване и начините за превенция през погледа на различните институции. Ще запознаем участниците с предварително изготвени Оценка на съществуващия проблем и Анализ на възможностите за разрешаване. Ще представим на участниците проучени добри европейски практики и начините за прилагането им у нас. На участниците ще се даде думата за дискутиране по представената информация. Ще обсъдим законовите разпоредби, касаещи работата по превенцията на социалното изключване, тяхното съблюдаване в полза на целевата ни група. Ще се положат основите за формиране на местна политика в областта на превенцията на социалното изключване на хора с психични разстройства. Ще се създаде работна група, която да съгласува идеите и предложенията на различните заинтересовани страни и да изработи проекто-програма. След изработването на проекто-програмата, ще организираме кръгла маса за обсъждането и приемането й. Ще присъстват 30 човека в наета под наем зала и ще осигурим кафе-пауза. На нея освен досегашните участници ще поканим кмета и заместник-кметовете, Председателя на Общинския съвет, членове на Областния съвет по психично здраве, представители на различни политически сили от местния парламент. Ще подпишем споразумение между заинтересованите страни за съвместна работа по новоутвърдената местна политика за превенция на социалното изключване за хора с психични проблеми. Ще обсъдим възможностите за иновативни подходи за електронно базирани услуги, които подкрепят социалното и електронно включване на хора със специфични увреждания и насочени към положителна промяна в качеството им на живот. След приемане на програмата, ще лобираме за приемането й от Общинския съвет и превръщането й в част от социалната политика на Общината. Смисълът на тези мероприятия е укрепване на междуинституционалното сътрудничество в полза подобряване качеството на живот, чрез превенция на социалното изключване не само за хора с психични проблеми, но и за всички уязвими групи в община Търговище
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЛУЖБАТА ЗА КРИЗИСНО КОНСУЛТИРАНЕ Предвиждаме медийната кампания да се провежда през целия период на реализиране на проекта. Ще започнем с промоция за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Регулярно ще има 8 публикации в местните медии, за да отразяваме напредъка на проекта през целия период на реализацията му. В началото на проекта предвиждаме: • издаването на 1000 дипляни, в които ще дадем кратка информация за същността на проекта. Дипляната ще съдържа и информация насочена към хората от целевата група за възможностите за включване в проектните дейности със съответните координати за връзка; • изработване и поставяне на възпоменателна табела, която да информира гражданите за финансиращата организация и изпълнителя на проекта. В края на проекта предвиждаме: • провеждане на заключителна конференция, на която ще поканим широк кръг представители на институции, НПО, граждани, медии и потребителите на предоставяните услуги. На нея ще бъдат представени резултати от проекта, срещаните трудности, мнението на потребителите и изпълнителите; • ще бъдат изработени 300 наръчника за популяризиране на Службата за кризисно консултиране като иновативна услуга за превенция на социалното изключване. Те ще бъдат разпространени сред доставчици на социални услуги, насочени към същата целева група, от цялата страна, на Национална психиатрична конференция, сред заинтересовани институции и местна власт.
АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА Ежедневно екипа по проекта ще осъществява работа по реализирането на конкретните дейности, спазването на времевия график, изготвянето на необходимите документи, воденето на документация и работно досие на проекта, създаването на контакти и работни взаимоотношения. В края на работния ден, всеки член на екипа ще се отчита пред ръководителя на проекта. Предвиждаме осъществяването на работни срещи, един път седмично с екипа на проекта и Управителния съвет на Сдружението. На тези срещи ще се обсъжда графичното изпълнение на дейностите; планиране на следващите стъпки за реализация на проекта; възникнали проблеми и начините за разрешаването им; финансова и техническа отчетност. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме един път в месеца провеждане на работна среща с екипа на проекта, УС на водещата организация и партньорската организация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 431 BGN
Общ бюджет: 161 436 BGN
БФП: 161 436 BGN
Общо изплатени средства: 159 392 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 486 BGN
2011 91 623 BGN
2012 30 283 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 392 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 863 BGN
2011 77 879 BGN
2012 25 741 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 623 BGN
2011 13 743 BGN
2012 4 543 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 909 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена и функционираща иновативна форма на социална услуга в общността.
Индикатор 2 Брой програми разработени за превенция на социалното изключване
Индикатор 3 Изградени мобилни екипи
Индикатор 4 Брой проведени мероприятия по разработване на местната политика- работна среща, семинар и кръгла маса
Индикатор 5 Брой институции ангажирани с разработването на местна политика
Индикатор 6 Подписано междуинституционално споразумение
Индикатор 7 Брой институции подписали споразумението
Индикатор 8 Разработена и приета местна политика за превенциа на социалното изключване
Индикатор 9 Брой публикации 073
Индикатор 10 Брой издадени материали по проекта-дипляна и наръчник
Индикатор 11 Брой разпространени материали по проекта с оглед популяризиране на иновационната форма на услуга
Индикатор 12 Брой лица ползвали новата социална услуга
Индикатор 13 Брой лица ползвали програмите
Индикатор 14 Брой осъществени интервенции на терен
Индикатор 15 Брой лица получили индивидуални консултации
Индикатор 16 Брой лица с предотвратена институционализация или нужда от специализирани грижи
Индикатор 17 Брой лица до които е достигнала информацията за новосъздадената форма на социална услуга.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз