Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0071-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0023
Наименование: Електронно училище за родители
Бенефициент: Сдружение “Екомисия 21 век”, Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Повишаване на социалните, психологическите и образователните познания на настоящи и бъдещи родители във връзка с отглеждането и възпитаването на техните децa и предоставяне на алтернативни социални услуги в региона на Област Ловеч.Създаване, укрепване и популяризиране на „Електронно Училище за родители“ като възможност за получаване на алтернативни услуги от представителите на общността, съобразени с условията на средата;
Дейности: 1. Създаване на екип за управление на проектните дейности Екипът за управление на проекта ще се състои от: ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Членовете на екипа ще изпълняват конкретни фукции, свързани с планираниране, анализ, практическа реализация и счетоводно отчитане на проектните дейности.
2. Създаване на писмени и рекламни материали В рамките на проекта ще бъде създадено лого на проекта, което ще бъде поставено на всички писмени материали, създадени по проекта. Ще бъдат създадени и разпространени: рекламен видеоклип, радиоклип, статии във вестник, транспаранти флаер, А6, двустранен цветен и листовка, А4, двустранна, цветна които ще популяризират сред местната общност възможността за участие в проектните дейности. Рекламните материали ще бъдат отпечатани в тираж 3000бр., за да да направи възможно достигане на посланията на проекта до всички представители на целевите групи и заинтересовани страни. В края на проекта ще бъде създаден 20 мин. филм, отразяващ постигнатите резултати по проекта.
3. Кампания за информиране на обществеността Ще бъдат проведени изпратени уведомителни писма за стартирането на проекта и рекламни материали до представителите на заинтересованите страни с оглед бъдещо въвличане в реализацията на проекта. Ще бъдат проведени и срещи с педагогическите съветници на общинските и държавни училища, социални заведения в гр. Ловеч, с членовете на ОКБППМНЛ за информиране относно посланията на проекта и предоставяне на информационни и рекламни материали и планиране на бъдещи съвместни действия. Ще бъдат изпратени прессъобщения до представителите на местните и регионални медии с оглед широко отразяване на възможността за участие в проектните дейности. В рамките на кампанията за информиране на обществеността ще бъде организирано „Ден на младежта и семейството“ по повод честването на 12 август – Международният ден на младежта. Инициативата ще се проведе за трета поредна година на този ден като уличен хепънинг, с участието на деца, младежи и техните родители, с много музика, забавни игри за цялото семейство: игра „Скрито съкровище“ за търсене на логото на проекта, спортни дейности на открито за цялото семейство – стрийтбаскет, катерене на изкуствена стена и др. за децата със специални потребности ще бъде организиран специален кът за направа на предмети от екологични материали.
4. Създаване на чернови вариант за основната структура на сайта „Електронно училище за родители“ За нуждите на тази дейност ще бъдат наети екип от разработчик на сайта и графичен диайнер. Екипът на проекта ще възложи задание на екипа за разработване на чернови вариант на сайта, който ще бъде предствен за обсъждане. Ще бъдат проучени възможностите за хостинг и домейн на сайта. Сайтът на Електронното Училище за родители ще бъде динамичен уеб сайт, който лесно се актуализира с необходимата информация и съдържа достатъчно възможности за потребителите: лесен за използване, съдържащ много информация по темата, както и нормативната база на социалните услуги, препратки към сайтове ва държавни и общински институции и НПО и др. Всеки регистриран потребител ще има свой персонален акаунт, който ще му дава допълнителни възможности освен публикациите в основният сайт. Ще бъдат създадени и 4бр дискусионни листи, които ще бъдат ръководени от експертите, ангажирани за провеждане на обученията. Експертите ще изпащат по листа материали за обученията, помощни материали, опит от други организации и интернет ресурси, ще отговарят на поставени въпроси от потребителите и др.
5. Провеждане на Въвеждаща работна среща с представители на заинтересованите страни. Въвеждащата работна среща по проекта ще се проведе с участието на представители на целевите групи, социални и образователни институции, представители на местната и държавна власт, екипа разработил черновият вариант на сайта и медии. Провеждането на срещата е обусловено от необходимостта за широко обществено представяне, обсъждане и обогатяване на методологията за предоставяне на иновативната социална услуга, включване на допълнително идентифицирани области на въздействие.
6. Стартиране на работата на интернет страницата на проекта и провеждане на обучение за администратори, модератори на сайта и експерти Разработената в окончателен вариант интернет страница ще бъде качена на подходящ домейн. Ще стартира регистрацията на потребителите и сформирането на групи за обучение. Желаещите участници ще попълват заявка, в която ще бъде необходимо да опишат проблема, довел до желанието им за получаване на услугата, както и мотивацията си за участие. Екипът, разработил страницата ще проведе обучение на администратори, модератора и експертите, които ще работят активно за поддържане динамиката на сайта и дискусионните листи - обучението ще бъде двудневно с участието на експертният екип и обучители.
7. Създаване на обучителни програми и времеви графици за предоставяне на услуги на четири категории родители. Четирима експерти ще разработят програми за обучение на четирите категории родители, включващи девет теоретични и девет практически модула. Теоретичните теми ще бъдат изпращани онлайн на участниците в съответната група, а практическите ще бъдат осъществени на организирани периодични за целта присъствени срещи. Практическите занятия ще съдържат разнообразни методи запрактическо приложение на теоретичният материал: дискусии, работа по групи, решаване на практически казуси, ролеви игри и др.
8. Провеждане на цикъл от девет онлайн обучения За период от девет месеца ще бъдат проведени девет онлай обучения: изпращане по е-майл от всеки експерт на предварително подготвените теми. Участниците във всяка група ще дискутират в рамките на своя мейлинг лист въпроси, възникнали по теоретичният материал и темата, която се разглеждат в момента. Ще бъде определен и веднъж седмично ден за консултиране със съответният експерт, който ще се провежда в реално време под формата на чат. Експертът ще отговаря на въпросите на родителите, ще ги насочва, предоставя допълнителна информация и помощни материали и др.
9. Провеждане на междинни срещи на екипа и експертите За периода на проекта ще бъдат проведени 6бр. междинни срещи на екипа на проекта и експертите. На всяка междинна среща експертите последователно ще докладват напредъка на своята група, успехите и срещнатите трудности, както и анализ на необходимостта от предприемане на допълнителни действия за повишаване на ефективността и устойчивостта на проекта.
10. Провеждане на междинни срещи на групите За периода на проекта ще бъдат осъществени три междинни срещи на участниците в проекта. Те ще бъдат съботно-неделни, изнесени обучения, като от всяка група ще участват по 10бр участници – общо 40 бр. По време на срещите ще бъдат прилагани практически методи за усвояване на теоретичният материал: дискусии, ролеви игри, работа по групи, решаване на казуси и др.
11. Провеждане на Конференция по отговорно родителство Конференцията по отговорно родителство ще се проведе във финалният етап от проекта. В работата на конференцията ще вземат участие представители на институции, НПО, участници в проектните дейности, представители на заинтересованите заинтересовани страни, медии, които ще дискутират мястото и ролята на отговорното родителство в процеса на изграждане на личността, ще споделят добри практики от осъществени проекти и инициативи в тази област.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 556 BGN
Общ бюджет: 65 719 BGN
БФП: 65 719 BGN
Общо изплатени средства: 65 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 111 BGN
2011 12 949 BGN
2012 36 651 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 695 BGN
2011 11 007 BGN
2012 31 154 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 417 BGN
2011 1 942 BGN
2012 5 498 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 857 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз