Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0069-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0022
Наименование: „Център за социална рехабилитация и интеграция ”ХУМАНИТАС ” – шанс за социално включване”
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Хуманитас"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Развитие и подобряване на качеството на социалните услуги за деца с епилепсия и деца с интелектуални увреждания, като се разшири многообразието и целенасочеността на социалните услуги в община Русе.
Дейности: 1. Управление на проекта Дейността включва структуриране на управленския екип; Създаването на длъжностни характеристики. Описание и обосновка: Организационната структура за управление и изпълнение на проекта ще включва следното структурна ниво:. Екипа по проекта ще включва: Ръководител, координатор и счетоводител. Управленският екип ще бъде ангажиран на 8 часов работен ден. Ръководителят на екипа ще осъществява връзката, с Управляващия орган и с Междинното звено и други компетентни органи . Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Координатора - ще подпомага Ръководителя на екипа по проекта в изпълнението на задълженията му. Ще подпомага и ръководителя при синхронизиране на дейностите. Ще отговаря за организирането на деловодната система по проекта и правилното съхранение и архивиране на документите. Ще подопомага изготвянето на задания и процедури за обществени поръчки. Счетоводителя (Икономист)- ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето на цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта.
2. Информационна кампания. Дейността е насочена към целевата група по проекта - Тази група ще бъде запозната с целите и очакваните резултати от проекта, с конкретните ползи за децата и хората от тяхното обкръжение, с техните права, с ангажиментите на Доставчика на услугата и пр. Дейността ще се осъществи чрез следните форми: създаване и разпространение на информационна брошура в тираж от 150 бр., разпространение на прессъобщения до местните информационни средства, създаване на специализиран сайт и провеждане на информационни срещи в Центъра. Изпълнението на тази дейност ще улесни подбора на преки бенефициенти по проекта и ще ги мотивира за активно и равноправно участие. В същото време ще публичността ще формира нагласи в общността за поведение стимулиращо социалното включване на уязвимите целеви групи.
3. Извършване на специализирана услуга - Изработване на Първоначална оценка /психологическо изследване,психологичен статус, социална оценка/ Извършване на специализирана услуга - Изработване на Първоначална оценка /психологическо изследване,психологичен статус, социална оценка/ на 90 конкретни потенциални клиенти на социалната услуга, на базата на които ще се направи подбор аза окнчателната целева група от 90 деца / условно разпределена 18 деца с епилепсия и 72 с интелектуални увреждания/. Това е необходимо, т.к. децата се насочват с направление за ползване на социална услуга от ДСП само с оценка на потребностите, а за разработването на индивидуалния план за предоставяне на услугата е необходима специализирана диагностика относно статуса на детето. Така послезващото активно обгрижване ще бъде максимално пълноценно. Извършените в по голям брой оценки са буфер и предпазител от промяна на ситуацията и отпадането на определени бенефициенти.Прдполага се че дейноста ще бъде извършена от 4 експерти за 8 дена .
4. Избор на бенефициенти. Дейноста трябва да подбере преките бенефициети – децата с епилепсия и децата с умствена изостаналост Оценката за тези бенефицити ще се извърши в съотвествие с правилата и законодателството .Улеснение за дейностат е подготвениети предварителни оценки. Така ,чрез дейността се подготвя вид здравно досие на децата в риск ,което ще съдържа следните видове информации: • Здравният статус на бенефициета и ограниченията, които те налагат • Диагностика на проблема, процесите на комуникация между членовете, моделите на поведение, нормите и правилата на общуване, семейните роли ( тук следва да се приеме ,допълни или отхвърли направената електронна диагностика) • Планиране целите, стратегиите и успеха, ресурсите, учебните и поведенчески умения, подлежащи на промяна; ( тук следва да се приеме, допълни или отхвърли направените поелектронен път планирани планове ,цели и стратегии ) • Степен на оказвана помощ от експертите наети по проекта конкретизация на часовете и помоща ,която трябва да бъде оказана ) • Степен на дейности и действия извършвани от семейството и насърчаване сами да стигнат до разрешаване на проблема ( тук е задължителна информацията за възможноста на семеството да прави диагностика по електронен път , наличито на компютър и боравене с интернет • консултации - среща с експерти наети по проекта , които ще оказват специализирана помощ в различни направления • Терапия -когаато диагнозата изсква такива дейности ,ще се извършват в кабинетите на центъра за „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА ” В ГР.РУСЕ • Планиране на посредничество между семейството и други специалисти и институции. Предполага се дейноста да бъде извършена за около 5 дена.
5. Профилирано обучение на специалистите,които ще работят в центъра, за работа с конкретните целеви групи на проекта. По проекта ще бъдат наети възпитатели , психолози , логопеди, детски социални педагози , експери музикотерапевти ,рехабилитатори идр Идеята е вцентъра да пъдат назначени по договор трима експерта – Психолог и двама детски педагога ( възпитатели), а аостаналят персонал да бъде ангажиран на почасови консултации. Като общ брой на хората ангацирани с почасовите консултации ще бъде около 12. Това са високо квалифициран персонал. Обучението произтича от нуждата да бъдат сверени и потвърдени /корегирани определените подходи или методи за работа с деца. Практически семинара ще бъде ориентиран към определени казуси на целевата група .Лектори ще бъдат висикоквалифицирани преподаватели от София /Плевен /Варна
6. Обучение за социална адаптация и рехабилитация на родители и деца в риск. Дейноста се налага и произтича от същноста на проектното предложение . След направените оценки , подбор на преки бенефициенти , допълнително обучение на експертният потенциал. Това ще преставлява индувиализация на конкретното помощ ,която ще бъде оказана . Лектори ще бъдат избраният експертен и преминал през допълнително обучение експертен потенциал. Целта е родителите да са наясно какво предстои по проекта. Какво се цели и каква е тяхната роля в процеса.
7. Изработване на индивидуални планове за предоставяне на услугата. За разработването на индивидуалнате планове , водеща роля ще имата имат психолозите на “Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца” гр.Русе Подбраните бенефициети ,ще имата оценка на потребностите . Предстои планиране на дйноста .Индивидуалните планове ще бъдат съобразени с : Психологичен статус на децата което включва: Психологични процеси: 1Възприятия и представи (за време, за цветове, за форма, числа, ориентиране в пространството): 2.Внимание (устойчивост, концентрация, превключваемост): 3. Памет: 4.Мислене и реч: 5.Въображение: Особености на личността: 1.Темперамент: 2.Характер, поведение, чувства и емоции: 3.Интелектуално развитие: 4.Консултации и работа със семейството: При изготвянето наплановете ще се вземат в предвид : 1.Комуникативни умения. 2.Социални умения – взаимодействие с околните. 3.Умения и способности за самообслужване. 4.Хранене – навици и изградени умения. 5.Дейности с горните и долните крайници. 6.Дейности, свързани с функционирането на опорно-двигателния апарат. 7.Социални умения.
8. Активно обгрижванена деца със СОП На 58 деца със СОП ще бъдат предоставени социални услуги, ще се предоставят социални услуги, съгласно планираното качество и многообразие, отразено в индивидуалните план-графици, съобразени със специфичните им потребности. Общата типология на дейностите обхваща: Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Ще предлага специализирано оборудване и обзавеждане, както осигуряване и включващо, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, в зависимост от конкретните потребности на възрастните с увреждания на детето . На 116 родителя на деца със СОП , ще се окаже подкрепа чрез обучение ,и подкрепа за социално включване на родителите Предвижда се да бъдат назначени следните Експертите по проекта ( Детски педагог – възпитатели -2 ; Психолог 1 ; Логопед 1 Те ще бъдат назначени на трудово договор по 8 часа. Или това прави – 3200 часа работа с преките бенефициенти за 11 месеца Освен това се предвижда високо експертна почасова помощ и консултации оказвани от : Детски психолог ;социален педагог; арт терапевт ;музико терапевт ; равняващи се на 3000 часа за 11 месеца Оказаната консултанска помощ измерена в часове на наетите и почасово ангажирани експерти е около 10 часа за 11 месеца за едно дете . Изън това са оказваните консултации на родители на деца със СОП , които ще са минимум около 500 часа.
9. Техническа екипировка за предоставяне на социалната услуга. Техническата екипировка е напълно изброена в PRILOJENIE B-4. Това включва многожество рехабилатационни уреди за реализране на комплекс от услуги . Предвиждат се уреди за музико терапия и компщтърно оборудване
10. Осигуряване на условия за кратковременна форма за колективен отдих на родителите и децата, съчетан с оказване на психологическа подкрепа – мултиплициране на добра практика на „Хуманитас”, насочена към социалното включване на уязвимите групи. „Хуманитас” има добра практика да организира летни лагери на деца със специални потребности в Шкорпиловци. Желанието този път това да е отдих съчетан с родителски грижи и организирани забавни игри за децата със СОП. С оглед икономия на ресурси всяко дете може да бъде придружавано само от един родител
11. Финално събитие на проекта. Изпълнението на тази дейност се изразява в : пресконференция; организиране на дискусионна Кръгла маса за бъдещето на услугите за деца със СОП .Това е финала на проекта и той ще бъде отчетен .ще присъствата родители , деца , представители на специализирани институции ,експерти по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 202 950 BGN
Общ бюджет: 15 577 BGN
БФП: 15 577 BGN
Общо изплатени средства: 34 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 590 BGN
2011 0 BGN
2012 24 084 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 30 673 BGN
34 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 502 BGN
2011 0 BGN
2012 20 472 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 089 BGN
2011 0 BGN
2012 3 613 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 30 673 BGN
- 20 972 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори с преките потребители на социалната услуга – деца „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе ( Хуманитас)
Индикатор 2 Брой сключени договори с експери по проекта за извършване на услугата с одобрените кандидати за извършване на услугата - Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе ( Хуманитас)
Индикатор 3 Брой разработени индивидуални досита за Диагностициране проблема на конкретенните деца бенефициенти От Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе ( Хуманитас)
Индикатор 4 Брой проведени часове за подпомагане на преките бенефициенти за услугата От Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе ( Хуманитас)
Индикатор 5 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе ( Хуманитас)
Индикатор 6 Подпомогнати деца и родители със СОП при оранизиране на действия със свободното време ,чрез услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе ( Хуманитас)
Индикатор 7 Брой успешно управляван европейски проект
Индикатор 8 Брой обслужвани лица – потребители на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе (Хуманитас)
Индикатор 9 Брой деца , Интегрирани в обществото повишили социалната си адаптация следствие ползване на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе ( Хуманитас)
Индикатор 10 Брой проведени часове за подпомагане на преките бенефициенти за услугата От Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе (Хуманитас) 069
Индикатор 11 Брой насърчени родители и семейства с деца ев риск Вследствие услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на деца » гр Русе (Хуманитас)
Индикатор 12 Брой Успешно реализиран проект по ОП „Човешки ресурси” – Компонент Социални услуги за социално включване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз