Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0153-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Първи стъпки”
Бенефициент: Фондация "Младежки център"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: 1. Провеждане на информационна кампания за популяризиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 2. Изработване на Правилници за вътрешния ред при предоставяне на услугите СА и ДП 3. Подбор и назначаване на персонал за предоставяне на социални услуги. 4. Обучение на Социални асистенти и Домашни помощници за качествено предоставяне на услугата. 5. Набиране на желаещи да ползват услугите СА и ДП -подбор и сключване на договори с потребителите. 6. Предоставяне на услугите СА и ДП на потребителите 7. Мониториране на качеството на предоставяне на услугата.Отчетност и водене на документацията
Дейности: 1.Провеждане на информационна кампания за популяризиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Възнамеряваме да организираме пресконференция на която, ще бъдат разяснени подробно целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Ще изработим и разпространим 900 броя дипляни. Те ще съдържат: информация за Фондация ”Младежки център” като доставчик на услугите; информация за услугите с кратко описание на отделните етапи- оценка на потребностите, оценка на рисковете, изработване на индивидуални планове; размер на потребителската такса. Дипляната ще съдържа точна информация за начина, мястото и изискванията за кандидатстване. Ще изработим 30 плаката , които ще бъдат разлепени на ключови места в гр. Попово Възнамеряваме да осигурим ежедневно присъствие на консултанти- социални работници в офиса на Фондация ”Младежки център”, където ще предоставяме информация на потенциалните потребители и на желаещите да работят като СА и ДП. За популяризиране на социалните услуги предоставяни от неправителствана организация, възнамеряваме да направим три радио излъчвания, две телевизионни предавания и три публикации в местния вестник. В края на проекта ще проведем заключителна пресконференция, на която ще отчетем постигнатите резолтати пред обществеността и медиите.
2.Изработване на Правилници за вътрешния ред при предоставяне на услугите СА и ДП Всеки правилник ще съдържа следните раздели: Всеки правилник ще съдържа следните раздели: 1. Ръководните принципи в процеса на предоставяне на съответната услуга. 2. Правилата и процедурите при предоставянето на услугата в общността като например: „Правила и процедури в защита на правата и интересите на потребителите”; ”Правила и процедури за своевременно сигнализиране и компетентна намеса в случей на злоупотреба, неглижиране или насилие”; ”Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителя”; „Правила и процедури за отчитане на операции свързани с финансовите средства на потребителя”; „Процедури за достъп на предоставящия услугата до дома на потребителя”; „Правила и процедури за осигуряване здравето и безопасността на извършващия услугата” и др. 3. Управление на основните рискове: Описание на стъпките по оценка на риска и работа по намаляване на рисковете за потребителите; Дейности, свързани с опазване на здравето на потребителите; Закрила на личността; Обезопасяване на дома; Водене на документация; 4. Организация и управление на доставката на услугите: Този раздел ще включва регламентиране на организацията и управлението на предоставяните услуги; финансовите процедури ; мерки по осигуряване на качеството; критерии за подбора и назначаването на СА и ДП; изисквания за извършване на работата; безопасни услови на труд; обучения и мониторинг и др.
3.Подбор и назначаване на персонал за предоставяне на социални услуги. Ще проведем конкурс за избор на двама социални работници- консултанти., които ще отговарят за изработване на: Правилниците за вътрешния ред за предоставяне на услугите; критериите за оценка при избора на Социални асистенти и Домашни помощници; „оценките на риска за потребителите”; „Индивидуални планове” за предоставяне на услугите, въз основа на направените оценки съвместно с потребителите. Ще организират обученията; ще участват при осъществяването на контрол върху качеството на предоставените услуги; Ще следят за правилното водене на „Дневник на потребителя”. На 3 месеца- анкети и доклади. Ще сключим граждански договори с тях. Психиатъра- консултант ще отговаря за връзката между личния лекар, личния психиатър на потребителите и ДП/ СА при проблеми със здравословното им състояние ще даде рамките при които ДП и СА могат да влияят при приема на лекастства и други медицински дейности, ще участва в оценката на риска и ще съдейства в кризисни ситуации; в определени часове в офиса на проекта, ще осигурява консултиране, психологическа подкрепа и ще извършва супервизия Предвиждаме да дадем обяви в местите медии. В тях ще се разясняват възможностите за заетост- граждански или трудови договори, ще бъдат обявени сроковете и мястото за прием на документи. Кандидатите ще получават допълнителна информация в офиса на проекта. Ще подават молба, автобиография, диплом за завършено образование, мотивационно писмо. Ще съставим комисия от 5 члена с представители от водещата и партньорска организации и специалисти. Ще бъдат разглеждани всички кандидатури и приложени критериите за подбор, изработени и вписани в „Правилник за вътрешния ред”. Комисията ще проведе интервюта и ще направи окончателния избор за включване в обученията. От одобрените кандидати, преминали успешно обучението, ще изберем подходящите хора и ще подпишем трудови или граждански договори с тях, изготвени по реда и условията на Кодекса на труда. Те ще подпишат декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията. Ще им предоставим длъжностни характеристики и ще получават копие от „Правилника за вътрешния ред”. Ще осъществим обратна връзка с отхвърлените кандидати като им предоставим информация за причините за тяхното неодобрение.
4.Обучение на Социални асистенти и Домашни помощници за качествено предоставяне на услугата. Ще осигурим екип от специалисти/психиатър- фамилен терапевт, юрист, психолог, специалист социални дейности и социален работник от партниращата НПО, който да сподели преки впечатления от пречките, проблемите и спецификата на работа с хора с психични разстройства/, които да проведат качествено обучение и възможности за придобиване на нова квалификация чрез провеждане на едноседмично обучение. В рамките на 3- дневно обучение ще се проведе общ въвеждащ модул за двата компонента, който ще включва следните теми: - Специфика на грижите за лица с психични разстройства; - Етични стандарти в работата на СА и ДП; - Антидискриминационни знания включващи зачитане на различията. - Основи на фамилната подкрепа при семейства с психични разстройства. - Основни психологични защитни механизми. - Приложение на трудовото законодателство при изпълнение на длъжностите ДП/ СА и възможности за извънсъдебно решаване на спорове при конфликти. Втората част на обучението ще се проведе под формата на два самостоятелни „специализирани” модула за отделните компоненти, с продължителност от 2 работни дни до приключване на обучението. Тук темите ще бъдат следните: - Основни задължения на СА и ДП; - Поверителност на личните данни и информация; - Действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; Всеки обучител ще бъде задължен да изготви презентация по зададената му тема; план програма; материали на хартиен носител за раздаване на обучаващите се; да събере чрез анкети обратна връзка от участниците; да изготви аналитичен доклад за проведеното обучение, който да предостави на екипа на проекта. Възнамеряваме да провеждаме ежемесечно по едно поддържащо обучение, в което наетите по проекта психиатър- консултант и социални работници- консултанти да опресняват знанията на наетите ДП и СА и да отговарят на възникналите въпроси при изпълнение на преките им задължения.
5.Набиране на желаещи да ползват услугите СА и ДП -подбор и сключване на договори с потребителите. След излизане на обявата в местни медии, ще започне и набирането на желаещи да ползват социалните услуги. Ежедневно в офиса обслужващ СА и ДП по проекта ще се предоставя информация. Доброволците на водещата и партньорската организация ще подпомогнат достигането на информация до потребителите. Кандидатите ще подават документи в определен срок- заявление за ползване на услугата, документ удостоверяващ психично заболяване и попълнена саморъчна декларация за доходите. След набирането на молбите ще се изготвя „Оценка на потребностите” от специалисти от Дирекция „Социално подпомагане”. Въз основа на направените оценки и класирани от специалистите на ДСП/ ще подберем най-нуждаещите се потребители. Ще подпишем „Договор за предоставяне на социална услуга” с всеки от тях, негов настойник или попечител в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата. Договорът ще бъде подписан в три еднообразни екземпляра - по един за потребителя, за предоставящия услугата и за нас. Съвместно с конкретния потребител ще изготвим „Индивидуални планове за предоставяне на услугата”. При доказана необходимост и желание, на един потребител могат да се предоставят и двете услуги социален асистент и домашен помощник, но от две различни лица.
6.Предоставяне на услугите СА и ДП на потребителите Услугата ще се предоставя в рамките на 12 месеца, за нейното качествено извършване ще бъдат наети 10 СА и 10 ДП от обучените лица/ ако са на пълен работен ден и удвояване на бройката, ако са на 4 часов работен ден/. Ще се определят конкретните изпълнители на услугата за всеки потребител, съобразно индивидуалните им предпочитания. Ще изработим индивидуални графици за всеки потребител и всяко от лицата, наети като СА и ДП, което ще стане с тяхното пряко участие. Ще се търси обратна връзка за преценка на качеството на предоставяната услуга и спазването на правилата и процедурите за работа.
7.Мониториране на качеството на предоставяне на услугата. Отчетност и водене на документацията. Ежемесечно ще има посещения в дома на потребителите във връзка с мониториране на предлаганата услуга. При извършване на проверката ще се попълват листи за посещение, в които проверяващият ще вписва констатирани обстоятелства. Листът ще бъде подписван от потребителя, проверяващият и предлагащият услугата. Ще се проверява дневника на потребителя за редовно и вярно попълване, за подписи и на потребител и предоставящ услугата. Предоставящият услугата ще записва важни ежедневни дейности, които е извършил в дома на потребителя и извън него, като: посочва времето и дозата на взето под контрол лекарство; молба или препоръка за допълнителна медицинска помощ; действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя /получаване на пенсия, по-голяма покупка, др./; промени в състоянието на потребителя /физическо състояние, нови потребности и др./; инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. На период от 3 месеца в доклади ще се обобщава и описва дали има констатиран напредък в социалното включване на потребителят. Съществен момент ще бъде мнението на самите потребители и техните семейства. Документацията ще бъде водена стриктно и съхранявани в офиса по проекта, според указанията на ОП”РЧР”. Всеки един документ и регистър ще бъде съхраняван в посочените от българското законодателство срокове. Ще създадем следните регистри: „Регистър на трудови злополуки и инциденти» , както и докладите за тях; „Регистър на установените случаи на насилие/злоупотреба или подозрение за насилие/злоупотреба», както и за действията и мерките, които са предприети; „Регистър на отправените похвали и жалби» и предприетите действия; „Регистър на финансовите операции”. Ще създадем лично досие за всеки потребител; лични досиета за всеки СА и ДП в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 968 BGN
Общ бюджет: 131 667 BGN
БФП: 131 667 BGN
Общо изплатени средства: 122 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 600 BGN
2011 72 431 BGN
2012 23 538 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 610 BGN
2011 61 566 BGN
2012 20 007 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 990 BGN
2011 10 865 BGN
2012 3 531 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 385 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0153-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз