Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социални асистенти и домашни помощници в подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат
Бенефициент: Сдружение "Равновесие" - Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Устройване на местен офис и сформиране на екип за управление на проекта Дейност 2: Провеждане на информационна кампания по проекта Дейност 3: Подбор на потребители на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Дейност 4: Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Дейност 5: Подбор на социални асистенти и домашни помощници Дейност 6: Обучение и консултиране на социалните асистенти и домашни помощници Дейност 7: Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” на 75 лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат Дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта
Дейности: Устройване на местен офис и сформиране на екип за управление на проекта Дейността включва: 1.1 Устройване на местен офис на проекта за управление и работа по предоставянето на услугите Офисът на проекта ще бъде устроен в помещение, предоставено от Община Карнобат, което се намира в сградата на Дирекция „Социално подпомагане” на ул. “Граф Игнатиев” 2. Офисът е ремонтиран и е закупено офис оборудванe по ОП “РЧР” BG051PO001/5.2-01 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2. Закупуването на мултимедиен проектор и екран е от съществена необходимост за провеждането на предвидените обучения – надграждащо, въвеждащо и две поддържащи – поради наличието на големи затруднения в намирането на мултимедийна техника. Община Карнобат ще предостави местен офис на проекта за доброто координиране на проектните дейности и продължаване поддържането на подходящи условия за работа по предоставянето на услугите – консултиране и супервизия на СА/ДП, както и провеждане на консултации на потребителите и техните семейства. 1.2 Сформиране на екипа за управление на проекта Екипът за управление и администриране на проекта ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Сформираният екип ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на дейностите, включени в настоящото проектно предложение, както и за подготовката на индивидуалните задания и длъжностни характеристики в зависимост от спецификата на трудово-правните отношения; организиране на срещи с потребителите или техни представители за подписване на договорите, създаване на условия за информационно обезпечаване и прозрачност на проекта.
Провеждане на информационна кампания по проекта 2.1 Изработване и разпространение на информационни материали по проекта • дипляна за СА/ДП и за бенефициентите с информация за предоставяните услуги, изискванията и възможностите пред потенциалните кандидати за СА/ДП, процедурата за кандидатстване на потребителите (1000 копия, А4 формат, пълноцветен печат). Дипляната ще се разпространява в Дирекция СП, Дирекция СУУЗ, Бюро по труда – Карнобат, учебни и здравни заведения и др.; • плакат с информация за проекта (50 копия, А3 формат, пълноцветен печат). Плакатите ще се поставят в Дирекция СП, Дирекция СУУЗ, Бюро по труда – Карнобат, кметства и кметски наместничества по села и др.; • информационна табела за проекта (1 брой, поставена на местния офис). 2.2 Провеждане на пресконференция с цел представяне на проекта пред местната общност, потенциалните потребители на социални услуги и кандидатите за СА/ДП; 2.3 Провеждане на финална работна среща с цел оценка на проекта, обобщаване на проектните резултати, планиране на предоставянето на социални услуги в общността след приключването на проекта. 2.4 Публикуване на периодични публикации в пресата и излъчване на репортажи за дейностите по проекта в местните общински средства за осведомяване – радиовъзел, кабелна телевизия, вестник; 2.5 Разработване и поддържане на интернет страница за проекта.
Подбор на потребители на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Ще бъде извършена оценка на нуждите от социални услуги на потребителите, отчитайки социалния статус и потребности на бенефициентите, включително и възможностите за социално включване и работа с близкото семейно обкръжение. За всеки потребител ще се попълни социална анкета, която представлява неразделна част от процедурата по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги, които ще се ползват в рамките на проекта. Екипът по проекта събира и обработва данните заявленията и декларациите за доходите на потребителите. Определя часовете, на които потребителят има право на достъп. Изчислява месечната такса. Подборът на потребители ще се извършва при необходимост и по време на цялото изпълнение на проекта.
Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Дейността включва: 4.1 Изготвяне и сключване на договори с потребителите. Договорът между доставчика и потребителя ще съдържа описание на конкретните потребности на потребителя, услугите, които ще бъдат предоставяни в рамките на проекта, тяхното времетраене и честота на предоставяне, размерът на потребителската такса и основанията за нейното определяне, процедури за взаимодействие и комуникация между екипа на проекта и бенефициента, условията за актуализиране и/ или прекратяване на договора. Ще се организират срещи с потребителите или техни представители за разясняване, консултиране и подписване на договорите; 4.2 Изготвяне и актуализиране на индивидуални планове за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Индивидуалният план за предоставяне на услугите ще описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Въз основа на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги, ще се разработи и план за на намаляване на рисковете – съвместно с потребителя или неговия законен представител, .
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Дейността включва: 5.1 Провеждане на процедура по подбор на кандидати за социални асистенти и домашни помощници. След първоначалния подбор по документи, ще бъдат одобрени СА/ДП като ще бъдат включени и СА/ДП, които са предоставяли социалните услуги по Фаза 2. Следваща стъпка е провеждането на интервю с цел определяне мотивацията на кандидатите за работа, нагласите към предоставянето на грижи в домашни условия за различните целеви групи и потребностите от обучение и квалификация. 5.2 Изготвяне и подписване на договори с 25 одобрени кандидати за социални асистенти и домашни помощници. Договорите ще бъдат трудови с ясно разписани права и задължения на двете страни. Като част от договора ще бъде подписана длъжностна характеристика, която описва задълженията и отговорностите на предоставящите услугите. При дългосрочно отсъствие (временна нетрудоспособност или отпуск) ще бъдат наемани социални асистенти/домашни помощници, преминали обучение за социален асистент/домашен помощник. Всеки СА/ДП, нает на пълен работен ден ще обслужва двама или повече преки потребители.
Обучение и консултиране на социалните асистенти и домашни помощници Дейността включва: 6.1 Провеждане на надграждащо обучение на СА/ДП, преминали въвеждащо обучение по Фаза 2. Обучението ще се проведе в рамките на три дни съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент” и “Домашен помощник”; 6.2 Провеждане на въвеждащо обучение за кандидати за СА/ДП, непреминали въвеждащо обучение по Фаза 2. Обучението ще се проведе в рамките на пет дни и включва общи познания за грижите в домашна среда, умения и задължения на предоставящите услугите, спецификата на работа с различните целеви групи, методика на предоставяне на услугата „Социален асистент”/ “Домашен помощник”; здравословни и безопасни условия на труд; етични стандарти при предоставяне на социални услуги в домашна среда и др. , съгласно Методики за предоставяне на услугите в общността “Социален асистент” и “Домашен помощник”; 6.3 Провеждане на две еднодневни поддържащи обучения през приблизително три месеца, съобразени с потребностите на социалните асистенти и домашни помощници и спецификата на работата им с конкретните бенефициенти; 6.4 Провеждане на 48 индивидуални и 12 групови консултации на социалните асистенти и домашните помощници, периодична супервизия и психологическа подкрепа в кризисни ситуации. Предвижда се извършването на индивидуални консултации за всеки СА/ДП, потребителите и техните семейства; оценка изпълнение на индивидуални планове; 6.5 Провеждане на ежемесечна супервизия над работата на социалните асистенти и домашни помощници в рамките на 48 часа за целия период на изпълнение на дейността. Община Карнобат ще предостави подходящи помещения за осъществяване на предвидените обучения и груповото консултиране на социалните асистенти и домашните помощници,
Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” на 75 лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат Дейността включва: 7.1 Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Всеки социален асистент и домашен помощник предоставя услуги на минимум двама бенефициенти на пълен работен ден, според конкретните нужди на бенефициента; 7.2 Преразглеждане, оценка и актуализиране на индивидуалните планове за предоставяне на услуги веднъж на 6 месеца и по-често, ако са настъпили изменения; 7.3 Консултиране на СА/ДП и на потребителите/техните семейства и фасилитиране на процеса на разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент, основаващи се на наличната вече документация и извършена оценка на нуждите, включително план за намаляване на рисковете както и експертно консултиране на потребителите. Ще се предоставят редовни индивидуални и групови консултации на СА/ДП, ще осъществяват регулярни контакти и консултации с потребителите и техните семейства, ще се осигури психологическа подкрепа при стресови и кризисни ситуации. 7.4 Провеждане на супервизия над работата на екипа по проекта за осъществяване на оценка на напредъка на екипа по отношение на доброто и ефективно управление с цел качественно предоставяне на услугата, както и супервизия над работата на социалните асистенти и домашни помощници за осигуряване на качествени грижи в домашна среда. 7.5 Изграждане на ясна процедура за приемане на жалби свързани с предоставянето на услугите, включваща срокове, носене на отговорност, решаване на проблема; 7.6 Осигуряване на консултации на потребителите и техните семейства. Предоставяне на консултации както в дома на потребителите, така и в местния офис, в зависимост от желанието и нуждите на бенефициентите; 7.7 Извършване на постоянен мониторинг на предоставянето на услугите чрез регулярна супервизия на работата на социалните асистенти и домашни помощници и оценка на качеството на услугите. Посещения в дома на потребителя, проследяване текущото качество на предоставените услуги, спазване на работно време и график, правилно попълване на водената документация от изпълнителите на услугата; Разработване и попълване на формуляри за обратна връзка за качеството на услугите степента на удовлетвореност на потребителите;
Мониторинг и отчетност на проекта Дейността включва: 8.1 Вътрешен мониторинг Осъществяване на мониторинг и контрол на проекта, изработване на подробен времеви график за изпълнение, извършване оценка на удовлетвореността на представителите на целевата група, ползвали или предоставяли социални услуги 8.2 Отчитане изпълнението на проекта Изготвяне на текущи отчети, съгласно изискванията на Програма ОПРЧР, контрол върху дейностите, анализ на реализацията на проекта, изготвяне на финален технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 428 BGN
Общ бюджет: 163 254 BGN
БФП: 163 254 BGN
Общо изплатени средства: 149 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 086 BGN
2011 58 255 BGN
2012 57 112 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 973 BGN
2011 49 516 BGN
2012 48 545 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 035 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 113 BGN
2011 8 738 BGN
2012 8 567 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 418 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз