Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово, чрез предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник"
Бенефициент: Народно читалище "Братство"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Дейностите „социален асистент” /СА/ и „домашен помощник” /ДП/, включват предоставяне на социални услуги в семейна среда, които са насочени към: Повишаване социалната активност на хората с увреждания Консултации на потребителите Организация на свободното време Осъществяване на контакти Поддържане на хигиената в обитаваното жилище Пазаруване Приготвяне на храна Пране и други комунално-битови дейности.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта Водещата организация и партньорите ще формират екип, който ще бъде отговорен за управлението и реализацията на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими следните позиции в Екипа за управление на проекта: Ръководител на проекта – Ръководи, Участва в планирането и контролира изпълнението на всички дейности по проекта. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта и участва в отчитането на всички извършени разходи. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Организиране на система за контрол върху изпълнението на дейностите След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за коригиране на работата Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Популяризиране на дейностите по проекта Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, брошури, диплянки, поставени на централно място във всички селища, където се реализират дейности по проекта. Ще бъде създадена интернет страница, на която поетапно ще има текуща информация за резултатите от поректа.
Представяне на проекта пред местната общност и медии Провеждане на Пресконференция за обявяване началото на проекта и заключителна пресконференция за обявяване на резултатите от проекта с участието на екипа за управление на проекта, избрани СА и ДП, бенефициенти на услугата, представители на медиите.
Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен подробен списък от социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” ще посетят бенефициентите и ще направят индивидуална оценка за нуждите на всеки от тях със съдействието на представители на партньора по проекта.
Подбор на бенефициентите на услугата Екипът за управление на проекта съвместно със социалните работници, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Разработване на индивидуален план за предоставяне на услугите Изготвя се на база на индивидуалната оценка и анализ на индивидуалните потребности от услуги.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” и екипът на проекта и представители на партньорските организации ще подбере безработни лица, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с клубовете на пенсионерите за включване в проекта на по-млади мотивирани да работят пенсионери.
Обучение на социални асистенти и домашни помощници Предвижда се провеждането на 7-дневно обучение на предварително подбрани СА и ДП, които не са преминали курс на обучение в предишни фази. За обучители ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата СА и ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно специализираната Методика за предоставяне на социалните услуги в общността.
Назначаване на подбраните социални асистенти и домашни помощници Кандидатите за социални асистенти/ домашни помощници се интервюират с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа. Показалите удовлетворителни резултати се назначават на трудов договор, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените се предоставя длъжностна характеристика включваща подробно описание на дейностите, които трябва да изпълняват.
Сключване на договори с потребителите на услугите На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Сдружение НЧ „ Братство” като доставчик на услугата и съответния бенефициент. За целта ще бъде нает правоспособен юрист.
Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на СА и ДП, а те от своя страна ще разработят досиетата на потребителите.
Предоставяне на социална услуга „домашен помощник” Текущо почистване /подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение/; Основно почистване /измиване на прозорци, врати, баня и др./; Поддържане на личната хигиена /помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане, сресване и др./; Хранене /приготвяне на храна, подпомагане при хранене, сервиране, отсервиране/; Битови услуги /закупуване на хр. продукти, хигиенни м-ли, вещи от първа необходимост със средства на клиента и др./
Осигуряване здравословни и безопасни условия Разработване на планове, инструкции, правила и оценка на риска за осигуряване здравословни и безопасни условия при предоставяне и получаване на услугите. Бенефициентът запознава социалните асистенти/ домашни помощници и потребителите с горепосочените документи и им предоставя копие от тези, които са относими към тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 841 BGN
Общ бюджет: 165 852 BGN
БФП: 165 852 BGN
Общо изплатени средства: 152 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 968 BGN
2011 46 349 BGN
2012 72 251 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 873 BGN
2011 39 397 BGN
2012 61 413 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 683 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 095 BGN
2011 6 952 BGN
2012 10 838 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 885 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0013-C0001
Индикатор 9 Брой лица с ментални увреждания, подкрепени на работното място BG051PO001-5.2.07-0013-C0001
Индикатор 10 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз