Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0053-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” в населените места на община Тутракан
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: 1.Разработване на информационни материали и провеждане на компании сред реалните потребители; 2.Подбор на потребители; 3.Подбор и назначаване на домашни помощници; 4.Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител; 5.Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на домашните помощници ; 6.Безопасни условия на труд; 7.Предоставяне на социалната услуга „домашен помощник”; 8. Мониторинг; 9.Организация и управление на проект;
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на компании сред реалните потребители Ще се разработят брошури, които ще се разпространят по пенсионерските клубове и обществените места в гр.Тутракан и селата. По местния радиовъзел ще се подготви предаване за проекта и целевата група. Предвижда се четири публикации във вестниците.Една публикация при стартирането на проекта, две по време на изпълнение на дейностите за изпълнението на индикаторите и степента на постигнатите резултати. Последната публикация се предвижда в последния месец на проекта за осведомяване на обществеността за постигнатите резултати.
Подбор на потребители В резултата на проведената информационна кампания всички желаещи на територията на община Тутракан попадащи в целевата група подават необходимите документи за ползване на услугата
Подбор и назначаване на домашни помощници В резултата на проведената информационна кампания всички желаещи да предоставят социалната услуга „домашен помощник” ще подадат документи в администрацията на Община Тутракан. Кандидатите за домашни помощници ще се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. С одобрените домашни помощници се подписват трудов договор.
Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител Ще бъде направена оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му да се справя с ежедневните дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията с хората; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. На база на тази оценка ще се разработят индивидуални планове, в които се описват дейностите, които Община Тутракан се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Ще се сключат тристранни договори.
Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на домашните помощници Ще се праведно въвеждащо обучение, където домашните помощници ще получат знания и умения необходими за удовлетворяване потребностите на потребителите. Обучението ще е с продължителност минимум три дни и ще се спазят изискванията разписани в Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”, утвърдени от Изпълнителния директор на АСП. По време на поддържащото обучение домашните помощници ще се запознаят с теми в областта на социалната работа и услуги, заявени от домашните помощници, както и практическа работа за предоставяне и работа по случаи от практиката им.
Безопасни условия на труд Ще се разработят правила и процедури за осигуряване на здравето и безопасността на домашните помощници, които задължително ще съдържат: -оценка на риска за здравето и безопасността, която обхваща работните процеси и други странични фактори; -планирани подходящи мерки за предотвратяване на риска; Ще се осигурят работни облекла на домашните помощници.
Предоставяне на социалната услуга „домашен помощник” Осигуряване на достоен живот и независимост на хората с увреждане и самотно живеещи хора . Предоставянето на услугата”домашен помощник” има за своя основна цел удовлетворяването на специфичните потребности на потребителите.
Мониторинг Екипа на проекта съвместно с социалният работник ежемесечно ще посещава домовете на потребителите по предварително изготвен график. Посещението ще се документира чрез така наречения формуляр “Проверка на място”, който ще се съхранява в досиета на потребителя. Ще се водят и проверяват дневниците на потребителя. В съдържанието на дневниците ще присъстват дата и подпис на домашния помощник, ако е възможно и на потребителя. След приключване на мониторинга ще се изготвят отчети за свършената работа.
Организация и управление на проект Офисът на проекта се помещава в сградата на Община Тутракан и достъпен за хора с двигателни затруднения и предлага сигурна работна среда. Изградена е ясна управленска структура и разпределение на отговорностите в екипа чрез, разработени длъжностни характеристики на екипа. Екипът се състои от ръководител, координатор, счетоводител и касиер. Разработват се правила за вътрешен ред, правила за предоставяне на социалната услуга, процедури за подбор на потребители на услугата и процедура за подбор на домашни помощници. Правата и интересите на потребителя се защитават чрез водене на прецизна и периодично актуализирана документация. Екипът на проекта създава и съхранява всички документи, необходими за ефективно управление на социалната услуга “домашен помощник”и защита на потребителите и включително: • Лично досие на всеки потребител; • Регистър на потребителите; • Лично досие за всички домашни помощници; • Правилник за вътрешен ред; • Регистър на трудови злополуки и инциденти, както и докладите за тях ; • Регистър за установени случаи на насилие; • Регистър на отправените похвали и жалби и предприети действия; • Финансови документи за всички осъществени транзакции; Ръководителят на проекта съвместно с координатора и социалния консултанта ежемесечно извършва мониторинг на социалната услуга и се изготвят отчети за свършената работа. Периодично се изготвят междини технически доклади и искане за средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 396 BGN
Общ бюджет: 176 622 BGN
БФП: 176 622 BGN
Общо изплатени средства: 160 954 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 479 BGN
2011 85 539 BGN
2012 36 936 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 954 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 707 BGN
2011 72 708 BGN
2012 31 395 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 810 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 772 BGN
2011 12 831 BGN
2012 5 540 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 143 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0053-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз