Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Ти не си сам” – предоставяне на социални услуги за деца и възрастни хора на територията на община Луковит”
Бенефициент: ЕТ "ДВ-Васил Николов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Дейност 1. Организационна – мониторинг и контрол Дейност 2. Обучение на „социални асистенти” и „домашни помощници” Дейност 3. Обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд. Дейност 4. Предоставяне на социалната услуга „социален асистент” и „домашен помощник” Дейност 5. Популяризиране и визуализация на проекта
Дейности: 1.Организационна – мониторинг и контрол Организационни дейности: информиране на местната общественост за предлаганите услуги, подбор на бенефициенти, социална оценка на нуждите от услуги. Подбор на домашни помощници за деца и възрастни и социални асистенти за възрастни – безработни, заети, пенсионери, изявили желание да се включат в обучение и да предоставят социални услуги. Разработване на Правилник за вътрешния ред с процедури. Ежемесечен мониторинг на удовлетвореността от предоставяната услуга. Изготвяне на междинни и финален технически и финансови отчети за изпълнението на проекта.
2.Обучение на „социални асистенти” и „домашни помощници” Обученията ще се проведат в помещение, което е необходимо и ще се използва за предоставяне на социалната услуга - срещи и конфиденциални разговори с родителите на деца, с потребителите и др. За лицата, които ще работят за първи път като „социални асистенти” и „домашни помощници” и нямат документ за преминато обучение, ще се проведе 3-дневно въвеждащо обучение (24 учебни часа), ще се работи в 2 групи, 48 учебни часа общо. През шестия месец от началото на предоставяне на социалните услуги ще се проведе двудневно поддържащо обучение (16 учебни часа) за всички назначени на работа „социални асистенти” и „домашни помощници”. Ще се работи в 2 групи - общо 32 учебни часа. По време на обучението ще се разискват възникнали казуси и специфични проблеми при предоставяне на услугите, ще се сподели опит. По време на обученията ще бъде осигурена храна и напитки за обучаемите лица, ще се поемат и пътните на лицата, които пътуват от друго населено място до гр. Луковит. Ще бъдат предоставени материали за обучението.
3.Обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд. Закупуване на работно облекло за назначените на работа лица.
4.Предоставяне на социалната услуга „социален асистент” и „домашен помощник” Предоставяне на услуги, според нуждите и изискванията на конкретния потребител, съобразно методиката за предоставяне на социални услуги и разработения Правилник за вътрешния ред с процедури. Преглед и евентуални корекции на индивидуалните планове за социални услуги. Предоставяне на помещение за срещи на потребителите, съвместно празнуване на лични празници, за конфиденциални разговори с експертите и др. подобни дейности, пряко свързани с предоставянето на социалната услуга. Четири пъти по време на предоставяне на социалните услуги ще бъдат организирани съвместни тържества по определени поводи – напр. съвместно празнуване на рождени дни, Бабин ден за жените, 1 юни за децата - потребители на услугите и др. поводи.
5.Популяризиране и визуализация на проекта За популяризиране и информиране на обществеността за дейностите и резултатите от изпълнението на проекта и получената безвъзмездна финансова помощ ще бъдат организирани:  1 информационна среща – в началото на проекта;  1 заключителна конференции за представяне на резултатите от проекта, възникнали проблеми при реализирането му и начини за справяне със затрудненията; За визуална идентификация ще се изработят:  Табела за офиса на проекта – 1 бр.;  Табела за помещението за срещи на потребителите – 1 бр.  дипляни с информация за проекта и финансиращите институции – 300 бр.;  плакати с информация за дейностите по проекта – 50 бр.;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 313 BGN
Общ бюджет: 175 756 BGN
БФП: 175 756 BGN
Общо изплатени средства: 162 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 463 BGN
2011 39 418 BGN
2012 87 009 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 993 BGN
2011 33 506 BGN
2012 73 958 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 457 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 469 BGN
2011 5 913 BGN
2012 13 051 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 434 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз