Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0043-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0019
Наименование: „Представяне на иновационни мобилни услуги в семейно-битова среда за лица с тежки физически и умствени увреждания”
Бенефициент: Сдружение “Различни, но равни”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на достъпа до социални услуги за лица с висока степен на инвалидност и повишаване на включването им в обществот чрез създаване и прилагане на иновативни методи за предоставяне на социални услуги. Организиране предлагането на терапевтични услуги в семейно-битова среда, насочени към конкретните нужди на избраната целева група, вземащи под внимание нейните възможности и ограничения. Повишаване информираността на хората с увреждания и на обществото като цяло за мястото на хората с увреждания в него и осигуряване на информация за правата им.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта 1.1 Сформиране на екип за управление на проекта (ЕУ) Управлението на проекта ще се осъществяват от екип за управление, който ще включва ръководител, координатор и счетоводител. Автобиографиите на предложените лица са приложени към проектната документация. При стартиране на проекта предварително избраният ръководител ще запознае останалите членове на екипа с принципите на доброто управление и с конкретното изражение на задълженията им. Дейността на екипа ще гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, цялостната организация за изпълнение на заложените дейности – избиране на изпълнители на основните дейности по проекта, спазване изискванията и правилата на ОПРЧР 2007-2013 г.; съблюдаване на регламенти на ЕС и постановленията на МС /ПМС 245/09.10.2007 г., ПМС 62/21.03.2007 г., ПМС 121/31.05.2007 г., поддържане на ефективна комуникация с УО, както и други свързани институции, подготовката на междинните и финални технически доклади и финансови отчети, мониторинг и контрол, публичност и визуализация, съхранение на документация, т.н. 1.2. Подбор на лица, обект на предоставяните социални услуги. Тази поддейност ще бъде осъществена по утвърдена методика с помощта на АСП и ДАЗД. 1.3 Подготовка на технически доклади и финансови отчети Техническото и финансово отчитане на проекта е ангажимент на бенефицента на безвъзмездна финансова помощ. С всяко искане за междинно плащане ЕУ ще изготвя и представя междинен технически доклад и финансов отчет, в които ще отчита напредъка за съответния отчетен период. При приключване на проекта екипът ще изготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане на изпълнението ще бъде съобразена с изискванията по договора с УО и Ръководството за бенефициентите на ОПРЧР. Съгласно изискванията ще бъде определено място и служител за съхранение на проектното досие, както ще се спази и условието, документацията по проекта да бъде съхранявана. 1.4. Мониторинг Мониторингът е цялостен преглед на дейността по изпълнение на проекта и има за цел да удостовери, че дейностите се изпълняват спрямо планираното и са ефективни във времето.
2. Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация Екипът за управление на проекта предвижда серия от действия за популяризиране дейностите и целите на настоящия проект. Те ще бъдат стриктно изпълнени съгласно чл. 8 от Регламент на Комисията 1828/2006 за осъществяване на мерките за информация и публичност. Информационни средства за популяризиране проекта и донорите по проекта: 1. Разпространение на листовки (флаери) за начало и край на проекта – 300 бр. 2. Информационни банери за събития – 2 бр. 3. Разпространение на плакати - 100 бр. плакати ще бъдат изработени и разпространени за популяризиране дейността. Плакатите ще съдържат информация относно дейностите, целите на проекта и донора. Плакатите ще бъдат разпространени в социалните звена в общините, включени в проекта, в институциите, ангажирани в социалната система и на обществени места, достъпни за населението. 4. Пакети информационни и промоционални материали - изработване на 50 пакета, съдържащи папка, химикал, бележник, ключодържател с и компакт диск (представяне на проекта и интерактивна визуализация на дейностите и обектите на интервенция), тениска и шапка. В материалите ще бъде включено логото на ЕСФ, ОПРЧР, името на проекта, името на оперативната програма, изречението “Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България”, флагът на ЕС и интернет сайта на ОПРЧР. 5. Уеб-страница на проекта – ще бъде създадена интернет страница на проекта, която ще позволи на целевата група да се информира за основните си права и задължения по лесен и достъпен начин. Овен за самия проект на страницата ще бъде качена информация и за социалните услуги в областта с оглед информиране на всички заинтересовани лица за възможностите, които имат за получаване на такива услуги. Сайта ще бъде създаден и във формат подходящ за използване от хора с нарушено зрение. По време на реализацията на проектните дейности ще бъдат организирани следните ПР събития: 1.1. Официален старт на проекта. В рамките на брифинг-среща ще бъде анонсиран старта, като публично ще бъдат представени всички подробности и параметри свързани с реализацията на проекта. 1.2. Обръщения към медиите - публикации и репортажи – 5 броя. С цел поддържане на интереса и предоставяне на актуална информация, ЕУ регулярно ще подготвя прессъобщения за местните медии и водещи Интернет сайтове за да информира за напредъка по реализацията; 1.3. Край на проекта - Ще бъде организирана брифинг-среща за представяне на резултатите и извършените дейности при реализация на проекта, както и отчет за финансовия и експертен ресурс въвлечен в проекта.
3. Подготовка и провеждане на тръжни процедури По настоящия проект ще бъдат подготвени и проведени няколко процедури за избор на изпълнител по ЗОП или НВМОП които ще бъдат подготвени и проведени в първите месеци от началото на проекта. При подготовката на процедурите ще бъде използвана консултантска помощ, която ще бъде осигурена чрез наемането на Експерт „Обществени поръчки”. В рамките на проекта се предвиждат да се изпълнят следните дейности, които подлежат на подконтрактиране: • Разработване на Интернет странцица, достъпна за хора с увредено зрение; • Дизайн и отпечатване на Печатни издания • Изработка на Пакети с информационни и промоционални материали • Провеждане на обучения • Създаване и изграждане на методика за провеждане на „Хипотерапия” Ще бъдат наети и 3 Обучители и 1 експерт „Социална адаптация на лица с увреждания” за консултиране на родителите и близките на лицата с увреждания
4.Предоставяне на социални услуги в домашно – битова среда на лица с над 90% инвалидност – с физически или умствени увреждания На лицата, включени в проекта ще бъдат предоставяни терапевтични услуги, съгласно разработена методология. В рамките на 10 месеца от проекта ще бъдат организирани и провеждани следните видове дейности: 4.1. Двигателна рехабилитация за лица с физически увреждания. Рехабилитацията ще бъде провеждана в семейно-битова среда от специалист рехабилитатор, въз основа на предварително разработена оценка на нуждите на лицето и програма, съответгстваща на тях. Процедурите ще бъдат извършвани в домовете на лицата именно поради техните специфични нужди и ограничения – над 90% увреждане, отдалеченост и невъзможност за придвижване до съществуващи дневни центрове, липса на средства и физическа възможност на близките за организиране на рехабилитация в специалицирана институция. Дейността ще включва измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване; двигателни умения и масаж; пасивно раздвижване и активни упражнения; и др, съгласно утвърдена от АСП методика. Специфичните материали за провеждане на дейностите ще бъдат предоставени чрез проекта. Графикът за провеждане на рехабилитацията ще бъде съобразен с възможностите на родителите или близките, които се грижат за лицата, като за всяко лице, включено в групата (общо 12 лица от 24, включени по проекта) ще бъдат отделени 4 часа в месеца – т.е. по един час всяка седмица. 4.2. Логопедична рехабилитация. И вторият вид дейност, която ще бъде предоставена на целевата група ще бъде организирана в семейно битова среда. Освен удобството за ползващите услугата това ще позволи на родителите или близките на лицето с увреждания да вземат участие в процедурите. По този начин те също ще повишат своите познания за подобряване на общуването с лицата увреждания. Групата на лицата, които ще получат логопедична рехабилитация е 12 човека. На тях ще бъдат предоставяни следните по конкретни дейности изследване на езиковата и звуковата страна при различни дефицити; терапия за корекция на плавността на речта: масаж (лицев); хранителна стимулация; хранителна терапия; развитие на обща и фина моторика, сензорна стимулация и др. Услугите ще бъдат организиране четири пъти на месец за всяко лице, включено в групата, като часовете ще са съобразени с лицата. 4.3. Психологична подкрепа. Всяко лице включено в проекта в началото ще премине през консултация с психолог с оглед на определяне на оптимален подход за работа от страна на специалистите – логопед и рехабилитатор. Тази оценка ще бъде повторена още два пъти – на 5-я месец от предоставянето на услугите и при тяхното приключване. Целта е да се следи начина на възприемане на предлаганите услуги и да бъдат правени промени в подхода на работа при нужда. 4.4. Хипотерапия. На лицата, включени в проекта ще бъда предоставена и социална услуга, наречена Хипотерапия. Това е лечебно-терапевтична процедура, която включва терапевтична езда и помага за подобряването на физическото и психическото състояни на лица с увреждания. Този вид лечбна процедура е наложена в Западно-европейските страни, САЩ и Канада и от няколко години успешно се практикува и в България. Въпреки, че няма утвърдена от държавните структури методика, по която дейноситте да се прилагат се наблядават положителни резултати от изпползването й. За успешното провеждане на заложените дейности ще бъдат закупени необходимите материали.
5. Разработване на методика за прилагане на терапевтична езда за хора с двигателни и психически увреждания. Ще бъде разработена и представена за обсъждане методика за прилагане на специфичната дейност. Методиката ще бъде координирана със специалисти и с представитле на АСП и ЦРЗ – Пловдив. Целта е тази методика да бъде предоставена в последсвие за одобрение и да бъде популяризирана и включена в списъка на предлаганите социални услуги в общността. Методиката ще бъде създадена от специалисти, като нейното създаване ще бъде контрактувано кат овъншна услуга.
6. Провеждане на обучения по социално включване за родители и близки на лицата от избраната целева група Важна дейност, неразделна част от философията на проекта е работата с близките на лицата с увреждания и организирането на обучения, насочени към повишаването на техните познания за нуждите на техните близки. Дейността включва провеждането на мотивационни обучения на следните основни теми 1. Психологически нагласи и ефективна комуникация; 2. Достоен живот и социално включване на хората с увреждания 3. Алтернативни социални услуги за лица с увреждания В рамките на 3 двудневни обучения в град Пловдив ще се проведат посочените модули за 30 човека, родители или близки, грижещи се за лица с увреждания. Експерти в областта, ще бъдат поканени да осъществят обученията в трите модула. Целта на тази дейност е да се създаде предпоставка за социално включване на хората с увреждания, чрез запознаване на най-близките им хора със специални умения и знания, чрез които да оказват им подкрепа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 519 BGN
Общ бюджет: 105 406 BGN
БФП: 105 406 BGN
Общо изплатени средства: 105 406 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 504 BGN
2011 0 BGN
2012 79 902 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 406 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 678 BGN
2011 0 BGN
2012 67 917 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 595 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 826 BGN
2011 0 BGN
2012 11 985 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 811 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи
Индикатор 2 Приложени иновативни подходи при предоставяне на социални услуги
Индикатор 3 Разработена и утвърдена методика за провеждане на социална услуга „Хипотерапия”
Индикатор 4 Проведени информационни кампании за привличане на гражданското общество и повишаване на обществената информираност за проблемите и възможностите за включване на хората с увреждания
Индикатор 5 Подобряване на физическото и психическото състояние на лицата и техните близки
Индикатор 6 Брой обучени близки и лица, подобрили своето разбиране за социалното отражение ан физическите и умствените увреждания
Индикатор 7 Брой попълнени форми за обратна връзка в интернет сайта, от страна на хора с увреждания.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз