Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0023-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0017
Наименование: Надежда за всеки
Бенефициент: Сдружение "Галатея"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към прилагане на нов за община Плевен, комплексен подход за повишаване качеството на живот на групата на онкоболните и техните семейства и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, развитие на социални услуги в общността, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите от целевите групи – онкоболни и техните семейства и прилагане на иновативни подходи при предоставянето на социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване на онкоболните и членовете на техните семейства;
Дейности: Дейност 1. Оборудване на помещенията с необходимата материална среда. За да се оборудват помещенията е необходимо да се закупят мебели, както и по-специфично оборудване, свързано с ефективното провеждане на групови сесии и информационни събития. Ще бъде закупено и презентационно оборудване – мултимедиен проектор и екран. За организирането на свободното време е предвидено да се закупят две компютърни конфигурации, които да бадат свързани с глобалната мрежа Internet.
Дейност 2. Подбор на екипа, който пряко ще предоставя услуги на целевата група Дейността има два компонента: 1. Разработване на система от критерии за подбор на персонал – ще се разработи система от критерии: формални – образование, професионален опит и други, които ще се използват в етапа на набиране на документи на кандидатите и качествени – въпросник за интервю и оценка, които ще се използват за самия подбор на кандидатите. 2. Провеждане на процедулрата на подбор: обявяване на свободните позиции и формалните критерии за кандидатстване и провеждани на интервю с кандидатите за подбор на най-подходящите от тях за работа по пряко предоставяне на услуги в центъра.
Дейност 3. Обучение на екипа, който пряко ще предоставя услуги на целевата група. Екипът, които пряко ще предоставя услуги в ЦСРИ е необходимо да премине подготовка по методика на предоставянето на социалните услуги и специфика в работата с онкоболни и членове на техните семейства. Подготовката ще е модулна като се предвиждат три модула – един базов и два допълнителни. Базовия модул е тридневен и в него се разглеждат теми като: основи на предоставянето на социални услуги; правна рамка на предоставянето на социални услуги; работа в мултидисциплинарен и мултиинституционален екип; събиране на информация и оценка на потребности; споделяне на оценката; планиране на услугата; изпълнение и преглед на плана; документиране на услугата. Допълнителните модули са двудневни. В първият от тях се разглеждат теми, свързани с директна подкрепа на хора с онкологична диагноза; основи на психологическото консултиране и подкрепа; професионален стрес и превенция на професионалния стрес; скръб и загуба. Във втория допълнителен модул са темите за личностови промени при хора с онкологична диагноза; промени в семействата; подкрепа на семействата на хора с онкологична диагноза.
Дейност 4 Пряко предоставяне на услугите за целевата група. Услугата се предоставя съгласно изискванията на Методика за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността «Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни» № 9100-293 от 12.12.2006 г. ДЕЙНОСТИ: Социална интеграция: Планиране на дейностите по социалната интеграция; Организиране и стартиране на дейностите по социалната интеграция; Работа с роднини: Запознаване на роднините с индивидуалните програми на техните близки. Запознаване на роднините с текущите оценки на лицето ползващо услугите на ЦСРИ и нанесените корекции в индивидуалната му програма. Сформиране на група за взаимопомощ на роднините на ползвателите. Изработване на статут на групата и планиране на дейността й. Провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел. Провеждане на психологически, социални, медицински и други консултации по заявка на роднините. Обучение на роднините по програмата за домашни упражнения с участието на специалисти от ЦСРИ. Връзки с обществеността: Подготвяне на материали популяризиращи дейността на центъра в средствата за информация, съвместно с представители на медиите. Запознаване на обществеността с проблемите на хората с онкологични заболявания и техните семейства. Създаване и разширяване на контактите на центъра с академичната среда (университети, факултети, институти) – посещения на водещи специалисти по онкология и изнасяне на лекции и беседи. Осъществяване на международни контакти с други центрове. Изработване на коледни картички, мартеници и други с благотворителна цел. Изработване на поздравителни картички, сувенири и други за дарителите на ЦСРИ. Свободно време, отдих и развлечение: Отбелязване на национални и религиозни празници. Честване на рождени дни и именни дни. Излети сред природата. Организиране на пикници и екскурзии. Други. Психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността. Развитие на познавателните процеси. В зависимост от психологичната оценка се работи по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението. Адаптационни тренинги – два пъти месечно Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице. Работа със семейството – консултации и изработване на домашни програми за продължаване на постигнатото в ЦСРИ. Поддържащи групи за подкрепа на лицата, които ползват услугите на ЦСРИ.
Дейност 5. Подкрепа за специалистите, които пряко предоставят услугите. Специалистите, които работят в областта на предоставянето на социални услуги са високо рискова група за развитие на професионален стрес. Това рязко влошава качеството на тяхната работа и в крайна сметка страдат ползватилите на услугата. За да не се допусне професионалния стрес да доведе до развитие на професионално прегаряне е нобходимо в процеса на работа специалистите да получават индивидуална и групова подкрепа. Това означава, че всеки месец те ще имат достъп до специалисти по стрес превенция. Индивидуалната подкрепа е насочена към анализ на процесите в дейността на специалисти от ЦСРИ и откриване на трансферни и контра-трансферни процеси, пряко анализиране на казуси и/или случаи и продължаващо обучение в практиката.
Дейност 6. Информационни дейности по проблемите на онкологичните заболявания, лечението и възстановяването. Хората с онкологични заболявания се приемат като “белязани” или “обречени”. При всички случаи отношението към тях не е като към всички останали. Част от причините за този вид социално изключване е липсата на достатъчно информация за това какво се случва с човек, след като има поставена онкологична диагноза. Информационните дейности са насочени към общността като цяло, към клиентите на ЦСРИ и към членовете на техните семейства. В рамките на проекта се предвижда провеждането на една кръгла маса по проблемите на социалната ре-интеграция на хората с онкологични заболявания. Предвижда се провеждането на една информационна кампания по проблемите и ресурсите на хората с онкологични заболявания. Ще се издаде “Наръчник за семействата на онкоболните” и информационни дипляни по проблемите на ре-интеграцията на онкоболните в общността.
Дейност 7. Дейности по публичност на проекта Принципите на добро управление на проекти и програми изизскват тяхната реализация да става при висока степен на прозрачност. Затова е необходимо да се дава публичност на всички дейности по проекта, така че те да станат достояние на всички заинтересовани страни. Предвидени дейности по публичност: - три пресконференции – по една в началото, средата и в края на проекта; - информационни материали за проекта – брошура и флаери за целевата група; - подготовка на материали за визуална идентификация – информационни табели, билборд за стена, плакати
Дейност 8. Дейности по вътрешен мониторинг и оценка Вътрешната оценка и мониторинг на проектното предложение ще позволи да се проследява процеса на изпълнение на проекта, неговата логика и постигането на заложените цели. За постигане на качествена вътрешна оценка и мониторинг на третия и деветия месец от реализирането на проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг, а на шестия месец междинна оценка. Резултатите от мониторинга и оценката ще бъдат предоставени на екипа, участващ в реализирането на проекта и на финансиращия орган Ще се наблюдават показатели на индивидуално, групово и организационно равнище. Методите за извършване на вътрешния мониторинг и оценка са анализ на планове и отчети, обратна връзка от клиентите на Центъра и техните семейства, документация по предоставянето на услугата, счетоводна документация. Планирането на вътрешните мониторинг и оценка позволява на всяко тримесечие да се изпраща междинен съдържателен и финансов отчет на финансиращия орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 106 BGN
Общ бюджет: 90 553 BGN
БФП: 90 553 BGN
Общо изплатени средства: 89 954 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 221 BGN
2011 56 067 BGN
2012 11 973 BGN
2013 - 307 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 954 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 888 BGN
2011 47 657 BGN
2012 10 177 BGN
2013 - 261 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 461 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 333 BGN
2011 8 410 BGN
2012 1 796 BGN
2013 - 46 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 493 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори с преките потребители на услугата ЦСРИ:
Индикатор 2 Брой сключени договори с одобрените кандидати за пряко предоставяне на услугата ЦСРИ /трудови и граждански договори/.
Индикатор 3 Брой проведени информационни инициативи за популяризиране на проблемите на онкоболните и техните семейства
Индикатор 4 Брой на разработените индивидуални оценки и планове на потребителите на услугата.
Индикатор 5 Брой обслужвани лица – потребители на услугата ЦСРИ
Индикатор 6 Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата ЦСРИ
Индикатор 7 Брой лица, желаещи да ползват услугата ЦСРИ за хора с онкологични заболявания и след приключване на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз