Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0122-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Отново сме заедно”
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: 1.Управление на проекта. 2.Организиране на външни услуги и доставки от фирми. 3.Провеждане на информационна кампания. 4.Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители. 5.Обучение на социални асистенти и домашни помощници. 6.Подкрепа на хора с увреждания в семейна среда - предоставяне на социалните услуги в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Дейности: Дейност 1-Управление на проекта: Дейност 1.1-Провеждане на екипни срещи; Дейност 1.2-Провеждане на работни срещи с партньори и заинтересовани страни (1.2.1-Въвеждаща, 1.2.2-Първа междинна, 1.2.3-Втора междинна и 1.2.4-Заключителна); Дейност 1.3-Админ Дейностите са необходими за: детайлно запознаване с идеята и предвидените инициативи; уточняване начините за съгласуване на действията в процеса на реализация; развитието на проекта; предприемане на коригиращи действия и представяне на оценки по изпълнението. Ще бъде приложена социометрия за обратна връзка, позволяваща отчитане на нагласите и очакванията на участниците; степента на тяхната ангажираност във всяка проведена инициатива; нивото на осъзната потребност от сътрудничество. Ще бъдат ангажирани и представители на заинтересованите страни – ДСП, РДСП, ОЗД, ОССП, ДБТ, РИО, РИОКОЗ, РЦЗ, ДОИТ, НПО на хора с увреждания, обществени и частни организации – доставчици на социални услуги. Ще се извършва ежемесечен мониторинг с цел осигуряване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги.
Дейност 2-Организиране на външни услуги и доставки от фирми: Дейност 2.1 (2.1.1-Избор на изпълнител; 2.1.2- Изготвяне на информационни средства); Дейност 2.3 (2.3.1-Избор на изпълнител; 2.3.2-Доставка/монтаж на оборудване); Дейност 2.4 (2.4.1-Избор н Общината е задължена, при привличане на външни ресурси, да организира тръжни процедури за избор на фирми-изпълнители според ЗОП и НВМОП. Описаните услуги и доставки подлежат на такъв ограничителен режим. Посочените позиции са необходими за техническо обезпечаване и гарантиране качество на дейностите по: управление, информационно осигуряване, организиране на обучения и предоставяне на социални услуги.
Дейност 3-Провеждане на информационна кампания: Дейност 3.1-Пресконференции (3.1.1-Начална, 3.1.2-Междинна и 3.1.3-Заключителна); Дейност 3.2-Публични форуми (3.2.1- Кръгла маса „Подкрепата за хора с увреждания – споделена отговорност на цялото общес Пресконференциите, кръглата маса и дискусията са организирана форма за масово информиране, където присъствието на представители на медиите и другите заинтересовани страни осигурява публичен форум за поставяне във фокус актуалната проблематика, адресиране на послания и популяризиране на намерения за предприемане на целенасочени действия. Презентациите и печатните материали придружават проектното изпълнение в отделни негови части – партньорски срещи, пресконференции, публични форуми, обучения и представяне на социалните услуги; позволяват фрагментиране на конкретиката; отразяват етапното развитие и онагледяват резултатите от осъществените инициативи. Публикациите са медиен инструментариум за въздействие в полза на проекта, за да бъде припознат от обществеността като приоритетен; имат характер на обяви, когато се отнасят до провеждането на предстоящи събития; притежават предимството да представят тематичната обвързаност на дейностите по уникален начин; позволяват поддържането на „горещи” рубрики по дадени проблеми.
Дейност 4-Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители: Дейност 4.1-Подбор на кандидати за предоставяне на социални услуги; Дейност 4.2-Назначаване на социални асистенти (СА) и домашни помощници (ДП); Методологията на двете социални услуги изисква извършването на персонална работа с потребителите в семейна среда, специфична за всеки отделен случай. Това налага диференциран подбор, основан на обективна оценка за личните качества на кандидатите за СА и ДП и техните реални възможности да се справят успешно със задълженията си по предоставянето на услуги. Аналогичен индивидуален подход се прилага за селективно определяне на обслужваните лица, с оглед оказване на адекватна помощ за максимално задоволяване на заявените потребности от социална подкрепа.
Дейност 5-Обучение на социални асистенти и домашни помощници: Дейност 5.1-Въвеждащо „Запознаване с услугите”; Дейност 5.2 - Консултации и поддържащо „Интервизия”; Дейност 5.3-Специализирано „Супервизия” Предоставянето на социалните услуги СА и ДП изисква усвояване на допълнителни знания и умения за формиране на необходимата професионална подготовка за работа. Обучението започва още на етап-подбор на кандидатите, като въвеждащо „Запознаване с услугите” в сферата на тази специализирана дейност и степента на успеваемост, която доказват участниците, предопределя избора на наетите лица. Програмата за обучение ще бъде разработена, като адаптирано приложно издание в съответствие с т.4.8 от Методиките за предоставяне на социалните услуги в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник” и „Наръчника на социалния асистент в България” на МТСП. В процеса на обслужване на потребителите, 13 месеца ще се водят консултации и поддържащо обучение „Интервизия” за надграждане компетентността на персонала по предоставянето на социалните услуги, а 2 пъти (през 6 месеца), като външна експертиза, по отношение прецизността на прилаганата методика - специализирано обучение „Супервизия”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 988 BGN
Общ бюджет: 175 189 BGN
БФП: 175 189 BGN
Общо изплатени средства: 162 876 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 598 BGN
2011 0 BGN
2012 125 278 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 876 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 958 BGN
2011 0 BGN
2012 106 487 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 640 BGN
2011 0 BGN
2012 18 792 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 431 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 Брой деца, ползващи услугата „от, до и на училище” BG051PO001-5.2.07-0122-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз