Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0076-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0015
Наименование: „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Дневен център” в Копривщица”
Бенефициент: Община Копривщица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Копривщица
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и интеграция в обществото на възрастни хора от град Копривщица чрез предоставяне на медицински, социални и образователни услуги в общността, водещи до подобряване качеството на живот, взаимопомощ и ефективна защита.
Дейности: Дейност 1: Създаване на информационна брошура Планира се създаване на 500 броя брошури, формат А4 тройно сгъната, пълноцветен печат 4+4, която съдържа информация за проекта, за създаденото партньорство между община Копривщица и фондация „Приобщаване”, информация за целия процес на предоставяне на услугата „Дневен център за стари хора”, описание на правата и задълженията на потребителите, услугите, които се предоставят и планираните дейности по проекта. За създаването на подходящият текст ще бъде наето подходящо лице, с опит в социалната област.
Дейност 2: Създаване на Интернет сайт на проекта Интернет сайтът ще съдържа подробна информация за възможностите за ползване на услугата „Дневен център за стари хора” и кратко представяне на проекта. Ще бъде избран подизпълнител, който да изготви дизайна, да форматира и аранжира текста в сайта. Ще има модул за задаване на въпроси, както и възможност за изтегляне на бланки за кандидатстване за достъп до социалната услуга. За изготвянето и аранжирането на текста ще бъде наето лице с опит в областта на реализирането на социални дейности.
Дейност 3: Изработване на материали за популяризиране на проекта Реализиране на дейността е в съответствие с т.9 – Мерки за комуникация и публичност от Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „– 2007-2013г. Предвижда се създаване и изработка на. материали и сувенири – чаши, чадъри, химикалки тениски и др., които да допринесат за популяризиране на проекта и публичност. Материалите за популяризиране на проекта ще се изработят в съответствие с изискванията за визуализация.
Дейност 4: Провеждане на встъпителна среща На встъпителната среща ще бъдат поканени местни ключови партньори, институции и медии, които да отразят събитието и да популяризират проекта. Ще бъде представен екипа по проекта, основните дейности, които предстои да бъдат изпълнени, социалните услуги, които ще се предоставят за целевите групи. Ще се представят очакваните резултати от изпълнение на проекта, както и очакваният ефект от реализирането му.
Дейност 5: Извършване на текущ ремонт в помещението Помещението, предвидено за създаване на Дневен център за стари хора в Копривщица се намира в самия център на града, на първия етаж на сградата на общинската администрация, като е осигурен достъп и за хора в неравностойно положение. Общата площ е 56 кв.м. Помещението е ремонтирано със средства от общинския бюджет на община Копривщица, като целта е да се създаде среда, подходяща за хората в над трудоспособна възраст от Копривщица и при възможност /както е по настоящата грантова схема/ да се кандидатства за финансиране от Европейския съюз. В помещението, отредено за Дневен център за стари хора, дограмата е изцяло подменена с PVC дограма и стените и тавана сa боядисани с латекс. Помещението отговаря изцяло на изискванията за ергономичност на обитаемата среда и е съобразено с грижа за здравето на потребителите. Поради това по настоящия проект за текущ ремонт се предвижда изпълнението само на следните дейности, касаещи ремонтни дейности: -подмяна на подовата настилка –56 кв.м. с гранитогрес; -освежаване на дървената обшивка на стените – 42 кв.м.; -ремонт и облицовка на съществуващ работен плот;
Дейност 6: Доставка на подходящо оборудване за изпълнение на социалната услуга Съгласно изискванията на нормативната база е наложително закупуването на оборудване и обзавеждане, което съответства на обема на дейността по проекта, на обхвата и сложността на предоставяната услуга. Необходимо е използването на принтер, компютър, шкафове, ксерокс за отразяване и мониториране хода на предоставяните социални услуги – изготвяне на договори, индивидуален план, индивидуални програми, осчетоводяване на проекта, изготвяне на отчети. Във връзка с доставката на готова храна за ежедневно хранене на 30 потребителя, както и за приготвяне на храна като част от трудотерапията и във връзка с организиране на свободното време, подготовка на празници др. е необходимо закупуване на микровълнова печка, кухненски шкаф, кухненска маса, кухненска посуда, кафе машина, автомат за вода, телевизор. Във връзка с организиране на свободното време на възрастните хора е необходимо закупуване на 8 маси и 30 стола, закачалка и осветителни тела.
Дейност 7: Подбор на персонал за Дневен център за стари хора Сформирането на екипа за обслужване на настанените лица се осъществява съгласно „Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността «Дневен център за стари хора”, както и Методика използвана при социалните услуги за възрастни хора. Персоналът включва управител, социален работник, трудотерапевт, рехабилитатор, социален консултант. Подбора на екипа на Дневния център включва няколко етапа: - Сформиране на комисия за подбор на специалистите, която включва представител на фондацията/като Доставчик на социалната услуга и работодател/, общината, дирекция „Социално подпомагане” и дирекция „Бюро по труда”; - Разработване на задания за длъжностите управител, социален работник, трудотерапевт, рехабилитатор, социален консултант; - Набиране на специалисти за работа в Дневния център: 1. Обявяване процеса на набиране на специалисти за работа в Дневния център /длъжности, изисквания, документи/; 2. Приемане на документите - Документите, които се подават при кандидатстване за работа в Дневния център са следните: заявление до ръководителя на проекта; биографична справка; копие от документ за самоличност; копие от документите за завършено образование и придобити квалификации; препоръки от предишни работодатели /ако има такива/; 3. Селекция на кандидатите – подбор на 5 човека: Първи етап – подбор по документи за определяне на съответствието с формалните критерии; Втори етап – провеждане на интервю с кандидатите за мотивацията и професионалния им опит; С подбраните лица ще се сключат договори за изпълнение на дейността. -Управител на Дневния център:организира цялостната дейност в Дневния център, като основната цел е комплексно въздействие, водещо до предотвратяване на социалната изолираност и повишаване качеството на живот на потребителите. -Социален работник:картотекира лица желаещи да ползват социалните услуги, изготвя потребителски договори с подбраните потребители, води личните досиета на потребителите на социални услуги. -Рехабилитатор:отговаря за изпълнението на индивидуалните здравни планове на бенефициентите, изработва индивидуална програма за двигателна рехабилитация, води документация на потребителя – обследване, индивидуални особености, методи на работа и постигнати резултати, провежда лечебна физкултура. -Трудотерапевт:отговаря за организирането и провеждането на трудотерапията с бенефициентите, /функционална, битова, занимателна, развлекателна, индустриална/. - Социален консултант:подпомага екипа на ДЦСХ при изпълнението на ежедневните им задачи, съдейства за решаването на възникнали проблеми в процеса на доставка на услугите, координира работата по случай, оказва морална подкрепа на потребителите, осъществява връзката със семействата им, подпомага работата по включване на нови потребители, както и дейностите по планиране и мониторинг на услугите. Всички членовете на екипа в “Дневен център за стари хора” отговарят пряко за изпълнение на стандартите и критериите за: местоположение и материална база; хранене; здравни грижи; образователни услуги и информация; организация на свободното време и личните контакти; обслужващ персонал. Всички специалисти участващи в пряката работа изготвят и представят седмичен отчет на управителя.
Дейност 8: Провеждане на обучение за повишаване на професионалния капацитет на персонала на Дневен център за стари хора Обучението е пет дневно като включва разработването на два модула /тридневен и двудневен/. Ще бъдат наети двама лектори с опит в социалната сфера, като обучението ще се проведе на място в Дневния център в Копривщица. Първият тридневен модул включва теми, свързани с предоставянето на услугата „Дневен център за стари хора” - конкретни дейности при приемането, настаняването и работата с бенефициентите в “ Дневен център за стари хора”. Участниците ще се запознаят с трудотерапевтични, образователни и информационни дейности, които ще се предоставят за потребителите на социалната услуга. Втория двудневен модул от обучението включва мерки за овладяване на стреса и напрежението при помагащите професии, работата в екип, връзки с институции, общественост и медии. 1. Първи модул – Първи ден – Екипът ще бъде запознат с целите и приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на алтернативни социални услуги в общността за най-уязвимите групи в обществото. Акцентът ще бъде социалната услуга “Дневен център” като форма на тези услуги. Участниците ще се запознаят с опита на Европейските страни и политиката насочена към социалното интегрирането на тези групи. Втори ден – Участниците ще бъдат запознати с конкретните изисквания по отношение организиране работата по подбора, настаняването, организирането и администрирането на социалната услуга. Ще бъдат обучени в разработването на дневна програма, индивидуален план, хранителен режим и др. Трети ден - В последния ден от обучението ще се представят дейностите с корекционно-компенсаторен ефект. Участниците ще се запозная с трудотерапевтични, образователни и информационни дейности. Ще бъдат поканени представители от други Дневни центрове за стари хора за споделяне на опит и обмяна на добри практики. 2. Втори модул Първи ден- Обучението ще бъде насочено към работа в екип, умения за комуникация с външни заинтересовани лица, медии и др. Втори ден – Екипът ще бъде запознат с конфликтния мениджмънт, с начините за контролиране и управляване на времето и стреса. Обучението е насочено към овладяване напрежението на професионалистите, както и за избягване на евентуално ”прегаряне” на някои от членовете на екипа („срив” заради натоварването).
Дейност 9: Подбор на потребители за Дневен център за стари хора Желаещите да ползват услугата „Дневен център за стари хора” подават заявление до Доставчика на социалната услуга. Процедурата по подбора на преките бенефициенти включва няколко етапа: 1. Сформиране на комисия за подбор на кандидатите, която включва представител на фондацията, представител на Дирекция “Социално подпомагане”, управителя и социалния работник на Дневния център за стари хора, както и общопрактикуващ лекар. 2. Набиране на желаещи да ползват услугите на Дневния център – разпространение на на информационни материали за проекта и услугите, които ще се предоставят в Дневния център /брошура/ и документите за кандидатстване /заявление за достъп/. 3. Актуализиране на информацията за възрастните хора, живеещи на територията на град Копривщица и по-конкретно за тези, за които съществува риск от постъпване в специализирана институция поради социална изолираност. Данните ще се актуализират от членове на комисията като целта е да се обхванат всички потенциални потребители; 4. Приемане на документите за кандидатстване - Документи ще се приемат в местния офис по проекта. Документи, които се подават при кандидатстване за ползване на услугите на Дневния център: • Заявление за ползване на услугата; • Копие от документ за самоличност; • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв; • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, при наличие на такова; • При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи. 5. Извършване на социални оценки от двама експерти - въз основа на подадената молба – декларация и приложените документи се изготвя социална оценка /становище/ за възможностите на потребителя да ползва услугата. Експертите ще посетят потребителите по домовете им. Ще се използва метод «социална анкета». Оценката на потребностите задължително включва преглед и характеристика на: • общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител: - зрение, слух и възможности за комуникация; - - способност за придвижване, необходимост от технически помощни средства, приспособления или съоръжения; - психично здраве; - умствени функции; • способността му за справяне с ежедневни дейности и обичайни задачи от бита; • социалната му активност и интереси; • взаимоотношенията със семейството му и други социални контакти; • изискванията за медикаментозно лечение и диети; • допълнителните му потребности, свързани със специфични състояния; • безопасност и рискове; Експертите предават изготвените социални оценки на комисията. 6. Провеждане на комисия за окончателен подбор на портебителите – комисията, съставена със заповед на председателя на фондацията разглежда документите на потенциалните потребители, както и изготвените социални оценки и взема решение за лицата които да бъдат включени в дейността на Дневния център за стари хора. Двамата експерти за изготвяне на оценките присъстват на комисията за да предоставят допълнителна информация при необходимост. При извършване на подбора на преките бенефициенти, живеещи в Копривщица се съблюдава спазването на следните критерии: • Самотни хора – приоритетно ще се подбират самотни възрастни хора; • Ниски доходи – приоритетно ще се подбират хора с ниски доходи; • Равенство на половете – при възможност ще се съблюдава принципа за равно участие на мъжете и жените; Комисията възлага на персонала на Дневния център да изготви цялостната документация за предоставяне на социалната услуга.
Дейност 10: Изготвяне на документация и предоставяне на услугата Дневен център за стари хора След като бъдат определени 30 потребителя на социалната услуга с тях се сключват потребителски договори за предоставянето на услуга „Дневен център за стари хора”. В договора се включват следните клаузи: 1. правата и задълженията на страните по договора; 2. описание на дейностите, които се предоставят в Дневния център за стари хора; 3. срок на договора; 4. условия и начин на прекратяване на договора. Следва изготвяне на индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план за работа е планът от грижи, който се съставя за съответния потребител. Изготвя се след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Съставянето му се предхожда от обсъждане в екип и след дискусия с лицето, за което се съставя. Формират се основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията на потребителя. Конкретни дейности, които ще се осъществяват при предоставяне на социалната услуга „Дневния център за стари хора”: 3.1. Медицински и парамедицински грижи • Изготвяне на индивидуалния писмен план за здравни грижи за всеки потребител; • Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми; 3.2. Организиране и провеждане на комплексна рехабилитационна програма подходяща за всеки според здравословното състояние и извършване на индивидуални рехабилитационни процедури. • Провеждане на функционална трудотерапия; • Организиране и провеждане на активна и пасивна кинезитерапия; • Организиране и провеждане на гимнастика за развитие на двигателните умения и закаляване на организма; • Извършване на рехабилитационни процедури – лечебна физкултура, раздвижване и масажи; • Организиране и провеждане на групови и индивидуални възстановителни дейности и програми; 3.3. Организиране и провеждане на трудотерапия – Целта на трудотерапията е да подпомага социално-трудовото адаптиране на лицата в риск. Насочена е към изграждане на умения за преодоляване на трудности и интегриране в обществото. • Битова – придобиване на елементарни трудови умения; • Индустриална – включване в разнообразни дейности: правене на сувенири; ръчно и плетачество; шивачество; работа в селското стопанство – полевъдство, овощарство, зеленчукопроизводство, цветарство, животновъдство и др.; • Занимателна – поддържане на лични интереси, социализация на личността; • Развлекателна – обхваща дейности свързани с общуването, чрез изкуство или хоби: изработване на картички, мартенички; различни видове рисуване и др.; 3.5. Предоставяне на информация, организиране на свободното време и личните контакти, и съвместни мероприятия със социални домове, неправителствени организации, училища, читалища и детски заведения /честване на празници, екскурзии, спортни празници, изложби, срещи с интересни личности. • Осигуряване на достъп до информация; • Провеждане на групови дискусии по актуални законови, обществено значими промени и проблеми с водещи експерти; • Осигуряване на възможност на потребителите самостоятелно да организират свободното си време; • Организиране и празнуване на празници като Коледа и Нова година, Бабин ден, Първи март, Осми март, Първа пролет; • Празнуване на рождени и именни дни; • Организиране на увеселения веднъж месечно, като лицата, обхванати по проекта сами ще се грижат за забавната програма; • Организиране на излети сред природата и организиране на екскурзии до известни забележителности на страната; • Организиране на срещи с други възрастни хора от други дневни центрове от други населени места и празнуване на празници заедно; • Организиране на клуб за взаимопомощ на бенефициентите с доброволци; 3.6. Хранене – доставка на готова храна един път дневно, както и приготвяне на храна /десерти, тестени изделия, напитки и др./ от самите потребители в рамките на провежданата трудотерапия или при организиране на празници и тържества;
Дейност 11: Разработване и прилагане на индивидуални програми в съответствие с индивидуалните нужди на потребителите В зависимост от потребностите на потребителите на социални услуги, се определят програмите за грижи за тях. За разработването на програмите, както и за тяхното актуализиране и мониториране на изпълнението ще се наемат двама специалисти с опит в социалната сфера. В разработването на програмите и актуализирането им ще участва и екипа на “ Дневен център за стари хора”, който се състои от специалисти с опит при работа с хора със специфични потребности, както и с участието на потребителите. 1.Изработване на Дневна програма Екипът на Дневния център участва в изготвянето на дневната програма с цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот от потребителите на услугата. Дневните програми включват трудова дейност, движение и учение, групи за разходка и спорт, сръчност, развитие на творчески способности, културни дейности, екскурзии и отдих. 2.Изготвяне на програма за здравни грижи Рехабилитаторът включен в екипа на Дневния център участва в разработването на план за здравни грижи. Целта е задоволяване на здравните потребности на обитателите. Планът съдържа данни за здравния статус, необходими превантивни мерки, потребност от лечение или оздравителна програма. 3. Изготвяне на образователна програма Основната и цел е оказване на психологическа рехабилитация и терапия, която включва: 3.1. Групов комуникативно-социален тренинг – основава се на силното социално-интегративно въздействие на групата като модел на общуване, себеразкриване, подкрепа, обмен на личен опит и знания; 3.2. Индивидуални срещи – посветени на лични и семейни проблеми на потребителите; търсене на доверие за споделени преживявания – негативни и положителни; житейски кризи и разочарования, преодоляване на някои депресивни симптоми, подкрепа в преживяване на някои загуби; преформулиране на ежедневни нужди и задължения, спрямо промените на възрастта и др. 1. Изготвяне на програма за трудотерапия Целта на трудотерапията е да подпомага физическото, умственото и социалното адаптиране на възрастните хора. Трудотерапията ще позволи на лицето да вижда обществената полезност на своя труд, защото всеки труд представлява неотделимо съчетание от физически и умствени усилия заедно със социална обоснована мотивировка за него. Необходимо е редуване на различни видове трудотерапевтични дейности. Трудотерапевтът в Дневния център участва в разработването и. При възрастните хора зрителните възможности, координацията на опорно-двигателния апарат, както и двигателните способности са ограничени. Вниманието и схватливостта са намалени. Поради това дейности, които предявяват високи изисквания за мануална сръчност, висока прецизност и сила не са подходящи. За поощряване на общителността, за стимулиране на удоволствието от работата и повишаване на терапевтичния ефект е особено подходяща груповата терапия, съобразена с индивидуалните потребности и възможности на всеки. Предвид физическото състояние на хората, потребностите и интересите им, ще се приложат различни варианти на трудотерапевтични дейности: 4.1. Занимателно-развлекателна трудотерапия Този вид терапия ще провокира креативните и естетически потребности на личността. По-важни са изобразителните и конструктивни дейности ( потребителите ще имат възможност да изработват украшения, картички, мартеници, различни видове предмети за бита, да моделират предмети от различни материали, да изработват мозайки и пана от природни и текстилни материали и др.) 4.2. Функционална трудотерапия Насочена е към личната и битовата хигиена на потребителите, както и към осъществяване на трудови умения за бита( плетене, гладене, шиене, бродиране, работа с платове, готварство, цветарство, градинарство и т.н) 4.3. Музикотерапия Музикотерапията активира и отключва емоционални процеси, регулира психофизческото напрежение и развива способността за естетическо преживяване и наслада. Музикотерапията може да е пасивна, т.е. лицето слуша музикални изпълнения, или активна, когато индивидуално или групово се изпълняват любими песни или се свирят мелодии от самите потребители. Изпълнението на програмите, мониторинга и актуализацията им ще се съгласува с двама експерти в социалната сфера, които ще бъдат включени в проекта.
Дейност 12: Провеждане на «Ден на отворените врати» в Дневен център за стари хора Срещата ще се състои в ДНСХ, за да могат на място поканените участници в срещата да се запознаят с потребителите и с услугата, която те ползват. Целта на срещата е да се популяризират алтернативните социални дейности, да се набележат мерки за развитието и разширяването на соцалната услуга, да се провокира доброволчеството и съпричастност, да се визират мерки за бъдещо сътрудничество между институциите и хората. За посетителите ще се организира кулинарна изложба, която е приготвена от потребителите, както и ще бъдат изложени изделия, направени от тях по време на провежданата трудотерапия.
Дейност 13: Актуализиране на индивидуалните планове на потребителите След пет месечно предоставяне на социалната услуга „Дневен център за стари хора” се планира извършване на актуализация на индивидуалните планове на потребителите. Целта на актуализацията е да се отразят настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в индивидуалния план.
Дейност 14: Създаване на информационна брошура за хода на проекта и обобщаване на резултатите от него За създаването на информационната брошура ще бъде наето лице с опит в сферата на предоставяне на социалните услуги. Екипът по проекта, както и персонала в Дневния център също ще подпомогне създаването на информационната брошура. Ще се търси мнение на потребителите на социалната услуга, техни близки, както и други заинтересовани страни и партньори. Целта е да се обхванат всички участници в проекта и да се обобщят данните и анализира отношението им към проекта, като се вземат в предвид препоръките им и конкретните им нужди. В информационната брошура ще се представят количествено резултатите от реализацията на проекта, както на индикаторите за изпълнение. Ще се представи подробно нормативната уредба на Доставчика на социалната услуга, създадена за успешна реализация на проекта и постигане на високо качество на социалната услуга.
Дейност 15: Създаване на «Сборник със социалните услуги в общността в региона» За създаването на информационната брошура ще бъде наето лице с опит в сферата на предоставяне на социалните услуги. В книгата ще се направи съпоставка на различни социални услуги, предоставяни за целевите групи, както и ще се представят възможностите за достъп до други алтернативни социални услуги в общността. Ще набележат стъпки за разширяване менюто от социални услуги, предоставяни в общините от Средногорския регион. Книгата ще се отпечата в 500 екземпляра, като ще се разпространи сред потребители и техни близки, социални служби, общини от региона и други заинтересовани страни.
Дейност 16: Провеждане на заключителна среща Планира се провеждане на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители на ключови партньори, на Дирекция “Социално подпомагане”, близки на потребители на социални услуги и заинтересовани лица. На срещата ще се представят резултатите от реализирането на проекта – качествено и количествено, постигнатите индикатори и ще се дискутират потенциални източници на финансиране с цел създаване на устойчивост на настоящия проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 168 621 BGN
Общ бюджет: 159 249 BGN
БФП: 159 249 BGN
Общо изплатени средства: 159 225 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 724 BGN
2011 101 173 BGN
2012 24 328 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 225 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 665 BGN
2011 85 997 BGN
2012 20 679 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
135 341 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 059 BGN
2011 15 176 BGN
2012 3 649 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 884 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 076
Индикатор 4 Брой обучени лица, ангажирани с предоставяне на социалната услуга 076
Индикатор 5 Брой проведени информационни кампании за информиране на обществеността -брой участници в информационните кампании 076
Индикатор 6 Брой обслужвани потребители /брой лица/ от целевата група, включени в проекта 076
Индикатор 7 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа за техни близки
Индикатор 8 Брой лица, желаещи да ползват социалната услугата и след приключване на проекта 076


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз