Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0028-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0010
Наименование: Център за иновационни социални стратегии и практики за подобряване живота на хората в пенсионна възраст
Бенефициент: ЕТ „Христинка Стефанова”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Прилагане на нов комплексен подход за повишаване качеството на живот и осмисляне на ежедневието на хора в пенсионна възраст от община Луковит, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици. Развитие на социални услуги в общността, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите и осигуряване възможност за социални контакти. Прилагане на иновативни подходи при предоставянето на социални услуги за превенция и преодоляване на социалното изключване чрез създаване на условия и възможности за участие на подпомаганите лица в обществения живот. Оптимизиране на системата за предоставяне на социални услуги.
Дейности: 1. Организационна дейност, мониторинг и отчетност Сключване на граждански договори с членовете на екипа Изготвяне и запознаване на екипа с техническите задания към гражданските договори Разработване на Правилник за вътрешен ред. Изготвяне на оперативна документация за работа на Центъра - бланки на документи за кандидатстване, оперативен план за действие, форми на индивидуални договори, регистри, графици, изготвяне на критериите за включване и оценка на потребностите на потребителите. Ежемесечни посещения в изнесените в селата офиси за проверка качеството на предоставяните услуги и удовлетвореността на бенефициентите. Събиране на потребителски такси в размер на 10.00 лв. месечно; Сключване на трудови договори с персонала; Сключване на граждански договори; Сключване на договори за предоставяне на услуги; Изготвяне на междинни и финални технически и финансови отчети.
2. Информационна дейност и популяризиране на проекта За информиране на обществеността и потенциалните бенефициенти на проекта се предвижда, провеждане на информационни срещи във всички населени места на общината; изготвяне, отпечатване и разпространение на 600 дипляни; изработване на 11 информационни табели, които ще бъдат поставени на сградата на Центъра за иновационни социални политики и стратегии в гр. Луковит и на изнесените в селата офиси; изработване на 1 табела за офиса на проекта, изработване на 500 афиши, с които ще се информират потребителите и обществеността за масовите събития, предвидени в проекта: беседи, лектории, срещи; изработване и публикуване на прессъобщения и провеждане в края на проекта на заключителна конференция с участието на 40 лица за отчитане на постигнатите резултати. На закупеното оборудване ще бъдат поставени обозначителни етикети с информация за финансиращия орган.
3. Подбор, обучение на персонала и наемане на работа - Обявяване процедурата за подбор в Дирекция „Бюро по труда” Луковит и местната преса - приемане на заявления - сформиране на комисия и подбор на кандидатите - сключване граждански договор с лектор - обучение на персонала за работа с възрастни хора при предоставяне на социални услуги в общността
4. Ремонт и оборудване на помещение - провеждане на търг за възлагане ремонта на помещенията на изпълнител; - провеждане на търг за доставка на оборудване и обзавеждане; - извършване на ремонт, съгл. количествено-стойностната сметка. - доставка на обзавеждането и оборудването. Изпълнителите ще бъдат избрани след провеждане на тръжни процедури по реда на ПМС55.
5. Подбор на потребители Приемане на заявления и документи Сформиране на комисия Оценка и подбор на потребители.
6. Предоставяне на социалните услуги Социалните услуги ще се предоставят от назначените 11 сътрудника социални дейности, арттерапевт, медицинска сестра, организатор културно-масови дейности, компютърен специалист и хигиенист. Специализирани консултации по юридически, здравни и психологически въпроси ще предоставят от наети по гражджански договори експерти – юрист, лекар и психолог. Сътрудниците социални дейности ще бъдат с постоянно работно място, по един в Центъра в гр. Луковит и изнесените офиси в 10 села. Те ще приемат заявления от кандидат потребителите, ще консултират потребителите по социални въпроси, ще оказват съдействие при изготвяне на пакети документи, необходими пред различни институции, ще организират предвидените масови събития, ще контактуват с институциите по места и ще водят оперативната документация. Въз основа на направените оценки и изготвените индивидуални планове ще се изготви график за предоставяне на услугите по места от мобилен екип – организатор културно-масови дейности, арттерапевт, медицинска сестра и компютърен специалист. Планираните социални услуги са: 1. Медицински услуги 1.1. Измерване на кръвно налягане, пулс, температура – два пъти месечно и при необходимост 1.2. Поддържане на медицинска чанта с медикаменти и консумативи за спешна медицинска помощ 2. Организиране на свободното време и социално интегриране 2.1. Занимателна трудотерапия - арттерапия –изработване на мартеници, макраме; - конструктивна дейност - изработване на пана от различни природни и текстилни материали 2.2 Функционална терапия - цветарство – засаждане, размножаване и отглеждане на цветя; - зеленчукопроизводство – производство на разсад. 2.3. Организиране на социални контакти: - екскурзии – до Троянски манастир, Съева дупка, Велико Търново, Габрово, Плевен и София, като в последните две се предвижда и посещение на театър и кино. Екскурзиите са съвместни за всички потребители. - празнуване на лични празници (съвместно по населени места за всички потребители) – 10 месеца, ежемесечно; - празнуване на традиционни и религиозни празници – Осми март, Великден, Нова година; 2.4. Релаксация чрез развлекателни игри и забавления – гледане на телевизионни предавания, сериали; игра на табла, шах, карти, излет за посрещане на Първа пролет. 3. Образователни услуги 3.1 Организиране на лектории – здравни, правни и психологични; 3.2 Обучение за ползване на Интернет; 3.3 Повишаване информираността – гледане на новинарски емисии, публицистични предавания, преглед, прочит и обсъждане на вестници и списания. (Ще се направи абонамент за в. „Трета възраст” и в. „ Телеграф”). Провеждане на търг за доставка на материали и консумативи; за избор на транспортна фирма за провеждане на екскурзиите. Предвижда се произведените от потребителите изделия, засадените цветя и отгледаните разсади да бъдат изложени и продадени, като получените средства ще бъдат дарени на младежите от „Защитено жилище за младежи с физически увреждания” в гр. Луковит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Тодор иванов тодоров
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 242 BGN
Общ бюджет: 155 219 BGN
БФП: 155 219 BGN
Общо изплатени средства: 152 290 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 448 BGN
2011 62 589 BGN
2012 52 253 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 290 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 831 BGN
2011 53 200 BGN
2012 44 415 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 617 BGN
2011 9 388 BGN
2012 7 838 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 843 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Общ брой потребители на услугата
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата 028
Индикатор 4 Брой назначени лица по трудов договор за предоставяне на услугите
Индикатор 5 Брой назначени лица по граждански договор за предоставяне на услугите
Индикатор 6 Брой лица, ползващи социални услуги в общността,
Индикатор 7 Брой договори за предоставяне на социална услуга
Индикатор 8 Брой издадени сертификати за преминало обучение
Индикатор 9 Брой трудови договори
Индикатор 10 Брой граждански договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз