Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0012-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0007
Наименование: Създаване и устойчиво развитие на център за обществена подкрепа в Община Карнобат
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Комплексът от дейности, планирани в проектно предложение е насочен към създаване на такива привлекателни условия за алтернативни дейности за семействата и децата в риск, които да предотвратят социалната изключеност и девиантно поведение на деца от ромски, български и турски етнически произход в Община Карнобат, които нямат възможност за избор.
Дейности: Дейност 1: Структуриране на екип Дейността включва: 1.Сформиране на екип за управление на проекта в състав: ръководител на проекта, координатор, технически сътрудник и счетоводител; Подписване на договори в съответствие с българското законодателство. 2.Разработване на необходимите документи и форми на вътрешнопроектна отчетност и мониторинг; 3.Подбор и разпределение на ролите и отговорностите между експертите, пряко ангажирани с осъществяването на дейностите по проекта – директор ЦОП, социални работници, психолози, педагози, 3 ръководители арт ателиета, юрист, поддръжка; 4.Разработване на длъжностни характеристики, технически работни задания и правила за работа в Центъра. 5.Провеждане на ежемесечни екипни срещи за координация и планиране на предстоящи дейности;
Дейност 2: Дейности за информиране и публичност Работата с общността и медиите е ключова за успешното реализиране на проекта. Значителна част от проблемите на децата в риск и техните семейства са свързани с начина, по който те се възприемат от общността и институциите. Дейността ще включва различни форми на медийни изяви, публични събития, информационна кампания за превенция на насилието, срещи с представители от конкретните институции (училища, социални служби, ДСП, ОЗД, ДПС, пробационна служба, звена на общинската администрация, и т.н.) Предвидените по проекта дейности включват: - Изработване на общ проект и стратегия за информационни дейности по проекта; - провеждане на пресконференция за стартиране на проекта; - подготовка и разпространение на информационен лист, популяризиращ целите на проекта, предлаганите в ЦОП услуги, достъпа до тях, спецификата на Оперативната програма и финансовия принос на ЕС в тираж 1000 броя; -Информационна кампания, целяща снижаване на агресията сред децата и младите хора; -Изработване на видеоклип и видеофилм за снижаване на толерантността към насилието; - Периодични публикации и излъчване на репортажи за дейностите по проекта в регионалните/ местните средства за осведомяване (местен печат, радиовъзел, кабелна телевизия); - Организиране на кръгла маса в края на проекта за популяризиране на резултатите от проекта и постигане на договореност с Община Карнобат за запазване, развитие и финансиране на услугата след края на проектния период. - разпространение на информационен диск с видеофилм за дейностите, осъществени с и от децата от ЦОП и техните връстници от град Карнобат – 500 броя; - изготвяне на постоянна информационна табела на ЦОП, визуализираща приноса на ЕСФ; - отпечатване на стикери за идентифициране, че оборудването е закупено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 100 броя стикери.
Дейност 3: Оборудване на Център за обществена подкрепа За предоставянето на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа”, община Карнобат, след проведено ХХV редовно заседание на Общински съвет – Карнобат от 23.12.2009 г. , предоставя подблокови помещения в партера на 6-етажен жилищен блок, находящ се в УПИ – 4060 от кв. 125 (сто двадесет и пет) по плана на гр. Карнобат, ул. „Алески Нейчев” №5. Помещенията са на достъпно и комуникативно място в ЦГЧ, съгласно стандарт 10 от приложение №1 към чл. 17 на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Състоят се от: 6 стаи, 2 санитарни възела, коридор и антре, с обща площ от 188,34 кв.м. Предстои помещенията да бъдат оборудвани така, че да предоставят комфортна среда – едновременно защитена и безопасна и предразполагаща към труд и творчество. Дейността по оборудването ще се състои от избор на доставчици, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на обзавеждане и оборудване. Необходимо е обзавеждане и оборудване, което съответства на функциите на помещенията, описани в т.5.2.1. – за арттерапия, подкрепящи учебни занятия, индивидуално консултиране и групова работа.
Дейност 4: Психосоциално консултиране на деца и техните семейства Това ще бъде централна за проекта дейност. Всеки един случай, насочен от ОДЗ ще има водещ на случая, който координира работата по него и отговаря за цялостното му развитие и изпълнение плана за действие. Планът за действие ще бъде разработен въз основа на изградена характеристика на случая, която ще бъде изработена от външна организация, наета след възлагане на поръчка. Външната организация ще изготви интервю с всяко дете. Като конкретни интервенции са предвидени: семейни консултации; индивидуално психологическо консултиране на детето; участие в група; посредничество и работа с институциите, с които семейството е свързано и др. Достъпът е свободен, като за всеки случай се преценя необходимостта от включване на социален работник и/или психолог. Конкретното развитие на всеки случай ще се обсъжда на регулярни екипни съвещания и ще бъде редовно супервизиран. Към всеки случай ще се води документация, отразяваща развитието на случая. 4.1. Разработване на програми, съответстващи на спецификата на групите бенефициенти. 4.2. Работни срещи с представители на социалните институции (представители на РДСП Бургас, ДАЗД Бургас, ОЗД Карнобат, ДПС на РПУ Карнобат, секретар на ОКБППМН Карнобат, отдел „Образование” на община Карнобат и др.) за представяне на програмите, възможностите за достъп до услугите в Центъра и договаряне процедурите за насочване. 4.3.Оказване на висококвалифицирана диагностична, консултативна и терапевтична психологическа, социална и психосоциална помощ на родителите при отглеждане на децата в риск. Родителите на децата с проблемно поведение изпитват огромни затруднение в разбирането на случващото се и в овладяване на собствените емоции. Често пъти те са толкова отчаяни, че са склонни да стигнат и до крайни решения, като например, настаняването на детето в институция. В този смисъл активната психологическа помощ за родителите е от ключово значение за повишаване на капацитета им да преодолеят собствените си емоционални проблеми и да подкрепят детето да се промени. Тази програма ще бъде насочена към широкия кръг родители във и извън системата за закрила на детето. Тя е за всички родители, които забелязват проблеми в поведението на децата си и искат да се консултират, за да разберат какво се случва и как да постъпят. Консултациите (психологически, социални и юридически) са и за родителите на девиантните деца, с които вече работят ОЗД, ДПС или КБППМН. 4.4. Подкрепа на млади майки (приоритетно ромки) за превенция на изоставяне на децата им чрез индивидуална работа и участие в групови сесии. Тази програма включва работа на терен от мултидисциплинарен екип-психолог, социален работник и други специалисти. Социалната работа, която се осъществява от ОЗД, провеждането на актуална оценка на родителския капацитет и на възможностите на средата за подкрепа за превенция изоставянето на деца в институции. В работата си социалните работници изследват ключовите области като: Причините за извеждане на детето от семейството; Дали има промяна в семейния статус и семейната ситуация; Степента на осъзнаване от родителите на влиянието на раздялата и на институцията върху развитието на детето. В хода на този процес е необходимо и полезно да има достатъчно подготвени специалисти, които да работят съвместно със социалните работници от ОЗД и да подпомогнат родителите (роднините) за справяне с психологическите проблеми – преодоляване на отдалечаването, приемане на детето, такова каквото е в момента, страховете за справяне с поведенческите проблеми, ако има такива, притеснения за финансовото бъдеще и осъзнаване на промяната. В рамките на тези консултации, родителите или роднините ще имат възможност да поставят и обсъждат въпроси свързани с особеностите на конкретното дете и неговите потребности: здравни и социални. Основна задача на консултациите е да подпомогне решаването на конфликти и справяне с трудностите на адаптацията. 4.5. Превенция на насилието срещу деца и от деца в общността. Подкрепа за реинтеграция на децата, преживели насилие в семействата им. Тази програма ще се осъществява в сътрудничество с целия екип, които работи с детето, преживяло насилие. В повечето случаи в работа с тези деца са ангажирани няколко институции. Психологът, които се предвижда да работи с детето ще бъде част от мултидисциплинарния екип и ще работи в координация с другите. Консултациите ще се осъществяват в кабинет, който е специално оборудван за работа с деца с агресивно поведение.
Дейност 5: Подкрепа за усвояване на учебния материал и повишаване самооценката на децата в риск Разработените индивидуални планове за всяко дете ще съдържат оценка на потенциала и потребностите на всяко дете. Установено е, че най-често проблеми има с усвояването на основните учебни предмети – български и математика. Центърът ще предлага индивидуални или в малки групи занятия по български и математика. Особено внимание ще бъде отделено на тези деца, чийто майчин език е различен от български.
Дейност 6: Насърчаване развитието на творческите способности на децата в риск Програмата „Творчески ателиета" за психологическа работа и подкрепа на деца и юноши се базира на методите на арт-терапията. Програмата е опит да бъде създадено пространство – едновременно сигурно и защитено, и в същото време отворено да приеме заявеното от всеки желание за участие, в което посредством запознаването и заниманието с различни видове изкуство, деца и юноши от различни възрастови групи имат възможност да усвоят и развият различни умения, да експериментират в различни посоки – със себе си и с пространството на околния свят, да изследват своите търсения, да поставят своите въпроси и евентуални разочарования, без заплахата това да се случва по деструктивен или опасен начин в процеса на тяхното развитие и израстване. Ще бъдат организирани 3 творчески ателиета: 1.Театрална формация 2.Изобразително изкуство 3.Приложно изкуство.
Дейност 7: Повишаване на професионалния капацитет на екипа, доброволците и експертите от социалните служби за предоставяне на алтернативни социални услуги В рамките на дейността се предвиждат: 7.1.Обучение на екипа. Обучението на екипа и доброволци и на необходимостта от оптимално синхронизиране на умения и знания у помагащите професионалисти, които ще участват в екип, обслужващ специфичните нужди на децата в риск и техните семейства. Обучението ще се основава изцяло на конкретната практика на професионалистите от екипа, на учене от опита, като се създава пространство за неговото обсъждане и разбиране и свързването му с релевантни теоретични знания. Така обучението ще е изцяло насочено към практиката в конкретната ситуация и на практическите нужди на екипа. Обучението ще се провежда от обучителна организация- подизпълнител, която има капацитет за обучение на възрастни обучители-професионалисти с практически и академичен опит в конкретната област. От своя страна обучителните дейности се разделят на: 7.1.1.Въвеждащо тридневно обучение в две групи х 12 участника. Във всяка група ще се включат 8 специалиста и 4 доброволци. 7.1.2.Обучение за работа в мултидисциплинарен екип, непосредствено преди старта на проектните дейности 7.1.3. Организиране и провеждане на учебно посещение за обмен на добри практики до работещ Център за обществена подкрепа в гр. София 7.2. Супервизия и продължаващо обучение на екипа – извършва се ежемесечно след старта на услугите. Регулярната супервизия и продължаващо обучение ще се провеждат като една дейност, която има за цел от една страна да помага на професионалистите от екипа да се развиват и усъвършенстват, като използват конкретния си опит от работата с клиентите, и от друга страна да се гарантира качество на работата с децата и техните семейства. 7.3.Организационно консултиране на екипа - извършва се веднъж на три месеца. Тази дейност има за цел да спомогне за организационното структуриране на Центъра и екипа, и да позволи регулярното им консултиране по повод на текущи организационни трудности, които неизбежно възникват в хода на естественото развитие на всяка институция. Планирането на подобна дейност се базира на опита на повечето неправителствени организации и нововъзникнали служби в България, които срещат сериозни трудности в организационното си развитие и част от тях бързо се провалят. Обсъждането на такива важни теми като лидерство, роли, комуникация, екипна динамика ще позволи те да се отчитат като фактори в дейността на Центъра и да се търсят конструктивни решения на възникналите трудности.
Дейност 8: Подготовка за преминаване към делегирана от държавата дейност През втората половина на реализацията на проекта ще започнат срещи и договаряния с цел преминаване към държавно делегирана дейност. Ще бъде организирана кръгла маса за отчитане на резултатите от проекта и постигане на договореност с АСП за запазване, развитие и финансиране на услугата след края на проектния период. Ще се проведе анкетно проучване: 1.сред интитуциите, които сътрудничат на ЦОП - общинските училища, социалните служби, ДСП, ОЗД, ДПС, пробационната служба, общинската комисия за БППМН и 2.сред потребителите на услугата – родители и деца в риск. Подготвеният анализ на анкетното проучване ще послужи за коригиране дейността на Центъра, за по-адекватна на потребностите на бенефициентите социална услуга в общността. Екипът за организация и управление на проекта съвместно със специалистите, ангажирани с предоставянето на социалната услуга ЦОП ще подготвят необходимата документация и ще я внесат да одобрение Общински съвет - Карнобат. Предварително ще бъде проведена лобистка кампания сред общистките съветници. След подготвяне на проектобюджет за конкретната социална услуга социалната дирекция ще внесе искане в АСП, за да бъде заложена сумата в държавния бюджет.
Дейност 9: Мониторинг и оценка 6.1. Вътрешен мониторинг за оценка на удовлетвореността на участниците в проекта. 6.2. Анализ на разработените програми 6.3. Подготовка на технически и финансови отчети съгласно изискванията на ФМ на ЕИП 6.4. Изготвяне на финални технически и финансов отчети
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кейбъл Тех ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 044 BGN
Общ бюджет: 88 107 BGN
БФП: 88 107 BGN
Общо изплатени средства: 86 797 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 809 BGN
2011 47 130 BGN
2012 18 858 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 797 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 687 BGN
2011 40 060 BGN
2012 16 030 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 777 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 121 BGN
2011 7 069 BGN
2012 2 829 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 020 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой лица от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Брой лица, ползващи социална услуга в общността
Индикатор 4 Дейност1: Структуриране на екип -Брой сключени договори -брой процедури за администриране
Индикатор 5 Дейност2: Информиране и публичност -информационна стратегия -инфо лист -пресконференция -инф. кампания за превенция на насилието -видеоклип -видеофилм превенция на агресията -видеофилм резултати от работата на децата-копия -кръгла маса -табела -
Индикатор 6 Дейност3:Оборудване -Брой оферти -брой доставки
Индикатор 7 Дейност4: Психосоциално консултиране -разработени консултативни програми -подобрено качество на живот на деца -изградена характеристика на случая, проведено оценъчно интервю
Индикатор 8 Дейност5: Подкрепа за усвояване на учебния материал -брой обхванати деца
Индикатор 9 Дейност6:Творчески ателиета -брой ателиета -брой обхванати деца
Индикатор 10 Дейност7: Изграждане на професионални компетенции -начално въвеждащо обучение -обучение екипна работа -организационни консултации -супервизии -обмен на добри практики
Индикатор 11 Дейност8: Преминаване към делегирана от държавате дейност Подготвен комплект документи
Индикатор 12 Дейност 9: Мониторинг и оценка -вътрешен мониторинг -анализ програми -междинни отчети -краен отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз