Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0008-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0005
Наименование: „Достоен и пълноценен живот”
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Летница
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на качествен живот на пълнолетни лица, основан на социално включване и превенция на институционализацията на грижите. Предоставяне на услуги в общността чрез разкриване на Дневен център за пълнолетни лица
Дейности: Дейност 1 Обзавеждане и оборудване на помещенията на Дневния център За осъществяване на цялостната дейност на Дневния център по предоставянето на социални услуги е необходимо помещенията, в които ще се разположи да бъдат оборудвани и обзаведени адекватно на потребностите. За целта е необходимо да бъдат закупени климатици, телевизор за залата за занимания и социални контакти, фотоапарат, компютри за залата за компютърни умения, маса и столове за залата по трудотерапия, бюра и столове за персонала и други мебели за оформяне на пространствата в помещенията на Дневния център
Дейност 2 Изготвяне на информационни материали и провеждане на медийна кампания сред потенциалните потребители на услугите и общността Отпечатване на информационни брошури, публикации в регионален вестник „Ловеч прес” и телевизинна презентация в кабелна телевизия , местен радиовъзел и интернет сайта на Община Летница Досегашната информация не е достатъчна за подробно запознаване на потенциалните потребители с дейностите на проекта
Дейност 3 Подбор и назначаване на персонал на Дневния център За да стартира същинската дейност на Дневния център е необходимо да бъде подбран персонал, който ще осъществява социалните услуги и директната социална работа с потребителите. Подборът на персонала включва следните етапи: - Обявяване на конкурс за набиране на персонал; - Провеждане на събеседване за наемане на персонал на Дневния център за пълнолетни лица – 7 души Предвижда се да бъдат наети: организатор; социален работник; трудотерапевт; медицинска сестра; компютърен специалист; кухненски работник; хигиенист
Дейност 4 Организиране на социалните услуги в Дневния център пълнолетни лица Стартирането на реалните социални услуги в Дневния център включва: - Организиране работата в Залите за занимания и социални контакти, за компютърни умения и за трудотерапия чрез разработване на ежемесечни програми с цел осмисляне на свободното време на възрастните хора и пълнолетните лица, обект на социално подпомагане, повишаване на самооценката им, създаване на условия за актуализация на жизнения опит, признаване на утвърдените ценности - Организиране работата на медицински кабинет за проследяване здравословното състояние на потребителите и оказване на съдействие при необходимост чрез придружаване при личен лекар или лекар-специалист - Организиране на дейности извън Дневния център – посещения на различни мероприятия и срещи, провеждане на тематични екскурзии в Трявна, Плевен и Троян
Дейност 5 Предоставяне на хранене за потребителите в Дневния център Потребността от предоставяне на хранене е продиктувана от приетата Методика на работа на социалните услуги от този тип - Дневен център
Дейност 6 Методическа подкрепа на персонала В дейността е включена съвместна работа на персонала на Дневния център и на методически консултанти от партньорската организация за изграждане на модел на социалната услуга в общността През периода на директна работа с потребителите е предвидена подкрепа на персонала и предоставяне на методическо консултиране с цел осъществяване на качествена социална услуга Предвижда се 2 методически консултанти да подпомагат персонала по предоставянето на социалната услуга
Дейност 7 Супервизия Работата на специалистите в Дневния център е в групата на помагащите професии, с висок риск от емоционално прегаряне. Дори и в начална фаза това крие рискове за качеството на предоставяните услуги – риск от поемане на чужди роли, синдром на зависимост, неудовлетвореност от работата. Това налага включването на супервизията като основно средство за професионална подкрепа. Предвижда се провеждане на индивидуална супервизия 3 месеца по 6 часа на месец и групова супервизия 3 месеца по 10 часа на месец. Общо за проекта 48 часа. Часовете за супервизия са организирани в 9 дни.
Дейност 8 Организация и управление на проекта, контрол и наблюдение на качеството на предоставените социални услуги Реализация на проекта изисква оптимална организация и управление на дейностите Извършване на ежемесечни проверки и периодични оценки за качеството на предоставените услуги в Дневния център Поддържане на високо ниво на качеството на социалните услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 913 BGN
Общ бюджет: 139 839 BGN
БФП: 139 839 BGN
Общо изплатени средства: 138 935 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 139 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 383 BGN
2011 83 530 BGN
2012 26 022 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 935 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 975 BGN
2011 71 001 BGN
2012 22 119 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 095 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 407 BGN
2011 12 530 BGN
2012 3 903 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 840 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обзаведени и оборудвани на помещения в Дневния център
Индикатор 2 Брой сключени договори с назначен персонал
Индикатор 3 Брой включени възрастни хора в Дневния Център
Индикатор 4 Брой включени пълнолетни лица в Дневния Център
Индикатор 5 Брой дни проведена методическа подкрепа и консултиране на персонала
Индикатор 6 Брой дни проведена супервизия на персонала
Индикатор 7 Брой обзаведени и оборудвани помещения
Индикатор 8 Брой работни места за персонал
Индикатор 9 Брой възрастни хора, ползвали социалните услуги
Индикатор 10 Брой пълнолетни лица, ползвали социалните услуги
Индикатор 11 Брой подкрепени и консултирани специалисти от Дневния център
Индикатор 12 Брой специалисти, получили супервизия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз