Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0619-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07065
Наименование: „Повишаване конкурентноспособността и устойчивостта на заетите в БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД – пътят към успешна кариера”
Бенефициент: "БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 08.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Придобиване и усъвършенстване на ключови компетенции с цел повишаване адаптивността, устойчивостта и професионалното качество на човешкия капитал в „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД чрез провеждане на програма за обучение на служители и мениджъри за развитие на техните ключови умения, респективно осигуряване на по-висока конкурентноспособност на дружеството на българския и европейския финансов пазар.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Дейност 2. Подписване на анекс към трудов договор за запазване на заетостта съгласно чл. 234 от Кодекса на труда
Дейност 3. Провеждане на входяща атестация на обучаемите
Дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007г. за избор на подизпълнители за провеждане на обученията.
Дейност 5. Прецезиране на времевия график, организация на обученията и адаптиране на учебните програми.
Дейност 6. Провеждане на обучение по „Ефективен търговски мениджмънт”
Дейност 7. Провеждане на обучение по „Успешни продажби на кредитни услуги”
Дейност 8. Провеждане на обучение по „Ефективно водене на преговори”
Дейност 9. Постоянен процес на координация и оценка на провежданите обучения
Дейност 10. Обобщаване на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и провеждане на „Кръгла маса” с цел запознаване на всички заинтересовани страни с тях.
Дейност 11. Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта.
Дейност 12. Дейности, свързани с визуализация и публичност на проекта.
Дейност 13: Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ.
Дейност 14. Изготвяне и предаване на финални технически и финансови отчети и съпътстваща документация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 188 BGN
Общ бюджет: 99 382 BGN
БФП: 69 568 BGN
Общо изплатени средства: 69 568 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 568 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 568 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 132 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 132 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 435 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 435 BGN
Финансиране от бенефициента 39 081 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз