Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0608-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07063
Наименование: „Високата квалификация – път към адаптивност и конкурентноспособност на работещите в ЦЕРБ АД”
Бенефициент: Централна енергоремонтна база ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 07.10.2010
Дата на приключване: 01.12.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на кадровата политика на Кандидата, насочена към повишени изисквания към „качеството на труд и качеството на работната сила, повишаване производителността и адаптивността на заетите”, което напълно отговаря и на специфичните цели на Оперативната програма”Развитие на човешките ресурси”. В резултат на повишената квалификация на работещите ще се постигнат по-високи нива на конкурентоспособност, подобряването на качеството на влагания труд и на качеството на живот на членовете на трудовия колектив, което ще засили както тяхното социално включване, така и социалните интеграционни процеси.
Дейности: І.1. Организиране на ръководен екип и ясно разпределение на задачите и отговорностите За да се постигне изпълнението на Проекта и Водещата организация сформира управленски екип. Още при разработка на Проекта са определени Ръководителят, счетоводителят и съответните координатори. При одобрение и стартиране на Проекта, Управленският екип, съвместно с Партньора и в съответствие с Плана за действие, изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по Проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение.
І.2. Управление на проекта Управлението на Проекта се осъществява от Ръководителя,. Неговите задължения са да осъществи цялостното ръководство на Проекта, да разпределя задачите и координира дейността на другите членове на екипа, да планира месечната дейност и да подготвя месечните отчети, да контролира изпълнението на месечния план-график и спазването на сроковете за изпълнение на задачите, при необходимост да поставя нови, възникнали в хода на реализация на проекта задачи, а при завършване на проекта да отчете неговото цялостно изпълнение и осигури приемането му от агенцията. Счетоводителят води всички счетоводни операции по проекта и отговаря за финансовото му отчитане. Координатор обучителна организация организира връзката и взаимодействието между трите субективни центъра по Проекта – Водеща организация-Партньор-Целева група. Отговаря за логистичното и материално осигуряване на процесите по Проекта. Той контролира изпълнението на месечния план-график и спазването на сроковете за изпълнение на задачите, при необходимост поставя нови, възникнали в хода на реализация на проекта задачи. Координаторът консултира и коригира връзката и взаимодействието между учебния и производствен процес в предприятието; координира взаимодействието между учебно-теоретичния и учебно-практическия процес в рамките на учебната програма; организира провеждането на съвещанията на проектния екип и изготвя съответни протоколи, следи сроковете за изпълнение на задачите ; Идентифицира отклоненията от утвърдения график и определя причините за тях, подпомага процеса на търсене и намиране на алтернативни методи за ускоряване или едновременно изпълнение на дейностите; Подготвя месечните отчети; Обобщава подадената отчетна информация от Директорите на курса; Съблюдава за правилното провеждане на обучението и разходване на средствата по изпълнението на проекта; Отговаря за изготвяне на информационните материали за популяризиране на проекта и резултатите от него; Участва в изготвянето на междинните и окончателни технически отчети; Осигурява техническото обезпечение на проекта.
І.3. Техническо обезпечение на проекта При осъществяване на Проекта всеки от партньорите има конкретни отговорности и ангажименти, които са ясно определени и обосновани в съответствие с тяхната специфична дейност и опит. Водещата организация има ангажимента да обезпечи технически обучението, да подготви учебните и производствени помещения за нормално протичане на курса.
І.4. Организиране на система за наблюдение и оценка Ръководителят на Проекта оперативно наблюдава изпълнението на изработения график за изпълнение. Той има точна представа за състоянието на всеки един етап, във всеки момент. Тази организация позволява навременно отстраняване на възникнали трудности и пречки. Едновременно с това се предвижда и създаване на организация за текущ и етапен вътрешен контрол (вътрешен мониторинг), която ще позволи във всеки един момент осигуряването на бърза, точна и обективна информация за външен текущ и/или етапен контрол (външен мониторинг). Доколкото извършването на дейностите по осъществяване на образователната и обучителни програми (включително и провеждането на изпитите и издаването на свидетелствата за придобита квалификация) е възложено на Партньора, в сътрудничество с него Кандидатът (ВО) ще има непосредствено наблюдение върху процесите. Така, в хода на осъществяването на тази форма на оперативно сътрудничество, няма да се затрудни нито вътрешният, нито външният контрол (мониторинг).
ІІ.1. Изработване на програмата и модулите на обучението Учебната програма определя целите и задачите на обучението, представя тематично съдържанието на учебния материал. Учебната програма определя целите и задачите на обучението, представя тематично съдържанието на учебния материал. Учебното съдържание в учебната програма за професия „Заварчик” специалност „Заваряване” е структурирано в 8 модула, а във всеки модул е групирано по теми. Общият брой часове е 300 часа. Теоретичните модули са 6 и включват 100 часа, а практическите – 2 и включва 200 часа, както следва: • „Здравословни и безопасни условия на труд”- 10 часа; • „Машинно чертане” – 15 часа; • „Материали и заготовки” – 10 часа; • „Техническа механика” – 12 часа; • „Електротехника и електроника” – 7 часа; • „Техника и технология на заваряването” – 46 часа; • Учебна практика – 120 часа; • Производствена практика – 80 часа; Учебното съдържание в учебната програма за професия „Шлосер” специалност „Шлосерство” код 5211101 е структурирано в следните 10 модула, а във всеки модул е групирано по теми. Общият брой часове е 300. Теоретичните модули са 8 и включват общо 102 часа, а практическите – 2 и включват 198 часа, както следва: • „Здравословни и безопасни условия на труд” - `6.; • „Машинно чертане” – 6 часа; • „Технология на металите” - 12 часа; • „Техническа механика” – 18 часа; • „Електротехника” – 12 часа; • „Основи на топлата обработка на металите” – 12 часа; • „Технология на машиностроенето” – 18 часа • „Технология на специалността” – 18 часа; • „Учебна практика” – 118 часа • „Производствена практика” – 80 часа Учебното съдържание в учебната програма за професията „Стругар”, специалност „Стругарство”, код 5211001, е структурирано в 10 модула, а във всеки модул е групирано по теми. Общият брой часове е 300. Теоретичните модули са 8 и включват общо 102 часа, а практическите – 2 и включват 198 часа, както следва: • „Здравословни и безопасни условия на труд” - `6.; • „Машинно чертане” – 6 часа; • „Технология на металите” - 12 часа; • „Техническа механика” – 18 часа; • „Електротехника” – 12 часа; • „Обработка на металите чрез рязане” – 12 часа; • „Технология на машиностроенето” – 18 часа • „Технология на специалността” – 18 часа; • „Учебна практика” – 118 часа • „Производствена практика” – 80 часа
ІІ.2. Изготвяне на детайлизиран график II.2 Изготвяне на детайлизиран график за осъществяване на конкретните задачи по Проекта съвместно с Партньора и определяне на конкретните отговорници. Детайлизираният график за осъществяване на Проекта е приложен в Плана за действие, посочен в т.2 от Раздел V. Описание на Проектното предложение на тази Апликационна форма
ІІ.3. Техническо обезпечаване на обучението ІІ.4. Подготвяне и оборудване на учебните площадки и оборудване за провеждане на практическите обучения Техническо обезпечаване на обучението. Водещата организация има ангажимента да обезпечи технически обучението, да подготви учебните и производствени помещения за нормално протичане на курса. Подготвяне и оборудване на учебните площадки и оборудване за провеждане на практическите обучения. Тези дейности ще бъдат извършени от Водещата организация при стартиране на Проекта. Производствената дейност на „ЦЕРБ”АД е твърде динамична и още от сега е рано да се определят площадките, където ще се осъществят практическите дейности от обучението.
ІІІ.1. Определяне входното ниво на всички участници в курса ІІІ.2. Окончателно утвърждаване на състава на Целевата група ІІІ.3. Подготовка, организация и утвърждаване на Учебни програми и Учебни планове III.1 Определяне входното ниво на всички участници в курса. Предварително, според предложението в Проекта, се предвижда целевата група да включва: • Под 20 години – 0 човек • 20-24 години – 3 човека; • 25-44 години – 31 човека; • 45-49 години – 16 човек; • Над 50 години – 70 човека Някои от служители на Кандидата ще бъдат преквалифицирани, което ще им позволи да добият допълнителни умения с цел обогатяване профила на фирмата. Целевата група е разделена на 3 курса х 2 групи всеки х 20 човека. Мотивите за това разделение са следните. От една страна при този състав на групите е възможно постигането на най-добри учебни резултати. От друга страна по този начин може да се постигне необходимия компромис между постигането на квалификационните цели на Проекта и поддържането на относително нормален производствен ритъм на строителните площадки на Водещата организация. В противен случай Кандидатът би трябвало да спре дейността си за времето на обучение, което нито един работодател може да си позволи. Това би противоречало на здравата стопанска логика. За пълноценно осъществяване целите и задачите на Проекта ще се определи входното ниво на участниците в Целевата група. III.2 Окончателно утвърждаване на състава на Целевата група съвместно с Партньора при стартиране на Проекта. След окончателното утвърждаване на състава на Целевата група участниците в нея ще се запознаят подробно с технология на цялостния производствения цикъл и поетапността на дейностите и след това ще се премине към усвояване учебното съдържание при което се формират професионални компетенции в професията. III.3 Подготовка, организация и утвърждаване на Учебни програми и Учебни планове за професията, както следва: • За професията „Заварчик”, специалност „Заваряване”, код 5210901 • За професията „Шлосер”, специалност „Шлосерство”, код 5211101. • За професията “ Стругар”, специалност „Стругарство”, код 5211001. Указаните кодове са според Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение. Структурата на учебната програма е подчинена на изискването първоначално обучаваните да усвоят тази част от научната информация, която служи като база за изясняване на останалото учебно съдържание. Предвижда се едновременно с усвояване на теоретичните знания обучаваните да формират практически умения, значими при овладяване на професията, .критерии за качество на извършената работа и трайни навици за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна и аварийна безопасност. Темите, заложени в програмата, задълбочават и разширяват основните теоретични знания с приложен характер, подпомагат прехода от теоретичното към практическото обучение, формират умения като основа за изграждането на трайни професионални навици и компетенции. Формата на обучение е дневна, а организационната форма - лекционна с практически упражнения с възможност за самостоятелно изпълнение на учебни теоретични и практически задачи. Прилагат се междинни и окончателни тестове, които дават възможност за проверка на обучаваните.
ІІІ.4.а. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Заварчик” (1-ва група) Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Заварчик” (1-ва група)
ІІІ.4.б. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Заварчик” (2-ра група) Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Заварчик” (2-ра група)
ІІІ.4.в. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Шлосер” (1-ва група) Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Шлосер” (1-ва група)
ІІІ.4.г. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Шлосер” (2-ра група) Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Шлосер” (2-ра група)
ІІІ.4.д. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Стругар” (1-ва група) Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Стругар” (1-ва група)
ІІІ.4.е. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Стругар” (2-ра група) Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Стругар” (2-ра група)
ІІІ.5. Определяне резултатите от обучението и приключване на обучителните курсове В процеса на обучение Бенефициентите трябва да формират общи професионални компетенции и да: • познават организацията на предприятието и правомощията на длъжностните лица, разбират ролята си в производството; • познават и спазват технологичната дисциплина при изпълнение на технологичните операции; • умеят да разчитат технологична документация; • прилагат основните правила за безопасна работа на работното място, да не замърсява с работата си околната среда; • познават санитарно-хигиенните норми и изисквания в производствени условия; могат да: • спазват изискванията по техника на безопасност и изпълняват точно технологичните операции; • осъществяват ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умения за формулиране на въпроси, • правят отчет за извършената работа; • участват при разпределение на задачите, • съдействат и търсят помощ от членове на екипа, • се отнасят с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която е възложена; • разбират собствената си роля в производството и да съзнават необходимостта от повишаване на квалификацията си. Обучаваните по сп. „Заваряване” трябва да знаят: основите на техническото чертане, елементарни понятия в механиката, електротехниката, електрониката, икономиката, топлата обработка на металите, основните документи и изисквания на охраната на труда и пожарната безопасност; същност на заваръчния процес, начини за избор и проверка на личните предпазни средства, инструменти, приспособления, токоизточници, заваръчни кабели и връзки; начините за организация и обезопасяване на работното място. Те трябва да могат: в реални производствени условия да проверяват изправността на всички съоръжения, лични предпазни средства и на всички параметри, гарантиращи безопасна работа; да разчитат чертежа на заварявания детайл и изпълняват изискванията за неговото заваряване; да проверяват и ползват правилно инструментите, приспособленията, съоръженията, позиционерите, манипулаторите и другите технически средства и средствата за безопасност и пожарна да разчитат техническа документация, да измерват извършената работа. По сп. „Шлосерство” обучаваните трябва да знаят:основните понятия и принципи в техническото чертане, технологията на материалите, електротехника, техническата механика, обработката на металите чрез рязане, технологията на машиностроенето; процесите на обработка на металите с ръчни и механизирани инструменти; видовете шлосерски инструменти , тяхното предназначение, функции и начини на работа; устройството и действието на шлосерските ръчни и електрически машини; технологичната последователност при шлосерските операции; Те трябва да могат: в реални производствени условия да измерват линейни и ъглови размери и да оценяват височината на грапавините; да изработват детайли чрез струговане , фрезоване и шлифоване; да разчитат конструктивна и технологична документация; да подбира инструменти /режещи , измервателни, шлосерски/ , технологична екипировка и при необходимост самостоятелно да я проектира и изработва; да подбира рационалните режими на работа за съответните машини и съоръжения; да настройва металорежещи машини и други съоръжения , които използва; да извършва междинен и окончателен контрол на изделията; да открива дефекти на машини и съоръжения , и да ги отстранява; да обслужва /управлява/ машини и съоръжения с компютърно /цифрово програмно/ управление; да заточва режещите инструменти; да сглобява възли , машини и съоръжения. По сп. „Стругарство” обучаваните трябва да знаят:основните понятия и принципи в техническото чертане, технологията на материалите, електротехника, техническата механика, обработката на металите чрез рязане, технологията на машиностроенето;основно предназначение на всички метолорежещи машини,в частност струговите машини;видове стругови инструменти и машини и техните предназначение,функции и начини на работа; процесите на обработка на металите с ръчни и механизирани инструменти; видовете стругарски инструменти , тяхното предназначение, функции и начини на работа; устройството и действието на стругови електрически машини;технологичната последователност при струговите операции; Те трябва да могат: в реални производствени условия да анализират условията за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности;да изработват детайли чрез струговане , фрезоване и шлифоване;да разчитат конструктивна и технологична документация;да подбира инструменти /режещи , измервателни, стругарски/, технологична екипировка и при необходимост самостоятелно да я проектира и изработва;да подбира рационалните режими на работа за съответните машини и съоръжения; да настройва металорежещи машини и други съоръжения, които използва;да осъществява определени операции и режими на рязане;да извършва междинен и окончателен контрол на изделията;да открива дефекти на машини и съоръжения , и да ги отстранява;да обслужва /управлява/ машини и съоръжения с компютърно /цифрово програмно/ управление; да заточва режещите инструменти;да сглобява възли , машини и съоръжения;да спазва принципите на безопасна работа. В края на практическото си обучение (учебната и производствена практика) членовете на Целевата група (крайните преките бенефициенти) трябва да могат да прилагат усвоените теоретични и практически знания и умения в реални производствени условия. Това е особено важно с оглед успешно и дълготрайно им интегриране в конкретна операционна среда, което от своя страна ще намали текучеството на изпълнителския състав.
ІІІ.6. Подготовка, организация и провеждане на изпитите по теория и практика III.6 Подготовка, организация и провеждане на изпитите по теория и практика по утвърдените национални изпитни програми за придобитата квалификация и издаване на квалификационните удостоверения. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията по практика по утвърдените национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията, според чл. чл. 34 – 37 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО). Изпитът по теория е във формата на тест върху съдържанието на теоретични модула по съответния курс. Продължителността на изпита е 2 часа. Изпитът по практика – изработване на практическо задание –– 6 часа. За всеки курс той е отделен и е съобразен със спецификата на специалността. Издържалите получават Свидетелство за придобита квалификация І-ва степен по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване”, код 5210901., Свидетелство за придобита квалификация І-ва степен по професията „Шлосер”, специалност „Шлосерство”, код 5211101, Свидетелство за придобита квалификация І-ва степен по професията „Стругар”, специалност „Стругарство”, код 5211001;, съгласно чл.38, ал.2 от ЗПОО.
ІV.1. Затвърждаване на практическия опит, знания и умения IV.1 Затвърждаване на практическия опит, знания и умения, усвоени в обучението за повишаване на квалификацията. На основата на проведеното теоретични и практическо обучение бенефициентите повишават професионалната си квалификация, а от там производителността и адаптивността си, което е гаранция за успешна интеграция в колектива и в производствения процес. Трайното и устойчиво интергриране на преминалите курса на квалификация ще допринесе за затвърждаване и доразвиване на практическите знания, опит и умения, усвоени при изпълнението на Проекта. Сред първите отрасли на националното стопанство, които вече осезателно са засегнати от глобалната криза, е енергетиката. Вече е налице свиването на пазара, което ще продължи в обозримо бъдеще. За справяне с настъпващите трудности на този чувствителен пазар е необходимо повишаване на конкурентоспособността. Важен инструмент за това е повишаването на квалификацията на кадровия потенциал, за да се посрещне с по-добро качество на изпълнението пазарния натиск. По-добрата квалификация на изпълнителския персонал ще допринесе за по-добро качество на изпълнението при съкращаване на сроковете. Тази комбинация води до повишаване на конкурентоспособността при съизмеримите други показатели.
IV.2 Изготвяне на стратегия за човешките ресурси. Стопанските проблеми, произтичащи от глобалната финансова криза изискват адекватно управленско поведение на фирмено ниво. Справянето с тези проблеми е едно от най-сериозните предизвикателства пред фирмения мениджмънт. Ясното разбиране за необходимостта от справянето с настъпващите (и в известни отношения – вече настъпили) трудности поставя във фокуса на вниманието този важен възел от проблеми. В „ЦЕРБ”АД се работи по изготвяне стратегия за развитие на човешките ресурси. И един от ключовите стратегически инструменти е повишаването на квалификацията, а чрез това – и стабилизиране на квалифицирания кадрови потенциал. Това е сред основните мотиви да се кандидатства с това Проектно предложение.
V.1. Изработване и поставяне на табло за визуална идентификация Изработване и поставяне на табло за визуална идентификация
V.2 Разпространение на рекламни листовки. V.2 Разпространение на рекламни листовки. Отпечатване на 300 рекламни листовки за изпълнението на проекта;
V.3 Организиране на две пресконференции Организиране на две пресконференции (Първата пресконференция се провежда при стартиране на проекта. На тази пресконференция ще се представи самият Проект, партньорите по Проекта. Ще се представят основните идеи, трудности и проблеми. Втората ще се проведе при приключване на Проекта. На нея ще се представят заключителните резултати, степента, в която Проектът е постигнал предварително поставените цели и задачи, перспективите за очаквано устойчиво продължаване на дейността.);
V.4 Съобщения към медиите – осигуряване на текуща публична информация по изпълнение на Проекта. Съобщения към медиите – осигуряване на текуща публична информация по изпълнение на Проекта.
Работен пакет VI. Отчитане на Проекта. За успешното провеждане и изпълнение на предложения Проект Ръководителят на проекта ще има задължението да изготви и представи пред Агенцията по заетостта при МТСП междинни отчети за извършените дейности и краен финансов и технически отчети, според предварително установените правила. Това свое задължение Ръководителят осъществява с помощта на целия управленски екип, но носи своята персонална отговорност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 784 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 356 BGN
2011 - 15 356 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 053 BGN
2011 - 13 053 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 303 BGN
2011 - 2 303 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 32 986 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял от служителите завършили обучение за професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз