Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0502-C0001
Номер на проект: ESF-2102-05-10006
Наименование: Професионално обучение за запазването на качествена и стабилна заетост в “Май Хале” ЕАД - Монтана
Бенефициент: «МАЙ-ХАЛЕ» ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 22.10.2010
Дата на приключване: 01.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Проектът да допринесе за повишаване производителността на труда и конкурентноспособността на предприятията в страната посредством обучение на заетите лица и насърчаване на инвестирането в най-ценния капитал в условия на криза – хората в България.
Дейности: Изпълнение на дейност 1: Разпределение и график на дейностите С оглед успешното изпълнение на дейностите се предвижда формирането на екип за управлението на проекта от 3 души – ръководител на проекта, счетоводител и организатор на обученията. Членовете на екипа ще сключат граждански договори с водещата организация, в които ще бъдат дефинирани всички техни задачи и отговорности. Екипът ще разработи подробен план-график за действие по изпълнение на заложените дейности, ще формулира индикатори за напредъка им и ще провежда текущ оперативен контрол. За по-доброто изпълнение на проектните цели екипът ще се събира на оперативни работни срещи, на които ще обсъжда текущите задачи. Екипът по управление на проекта ще изготвя междинни доклади като в края на проекта ще бъде изготвен общ финален отчет. Ще се организира първа работна среща между екипа, обучаващата организация-партньор и водещата организация-работодател. На тази среща ще се обсъжда разработеният актуализиран план-график за изпълнението на проекта и ще бъде сключено споразумение за взаимопомощ и определяне ангажиментите и отговорностите на водещата организация и партньора.
Подготовка на дейност 2: Квалификационно обучение Тази дейност е основна в реализацията на проекта. Професионално обучение по учебния план и програма за придобиване на първа степен на квалификация по професия «Шивач», специалност «Шивачество» ще преминат 84 заети във водещата организация лица, разпределени в 6 учебни групи по 14 участници.
Изпълнение на дейност 2: Квалификационно обучение Обучението ще бъде извършено от ЦПО към ЕТ „Пламък-96”, партньор по проекта. Обучителният процес от 300 учебни часа ще протича в рамките на 4,5 месеца за всяка група обучаеми. Дейността по обучението на всички групи, предвидени по проекта, е с обща продължителност 11 месеца. Професионалното обучение е насочено към предоставяне на базисни теоретични познания и придобиване на практически умения, отговарящи на специфичните потребности на фирмата–работодател. Учебната програма е съставена на модулен принцип. За осигуряване на качествено протичане на професионалното обучение като лектори ще вземат участие преподаватели по теория с богат педагогически опит и специалисти от фирмата за практическите занятия. Пълният курс на професионално обучение приключва с провеждане на държавни изпити по теория на професията под формата на изпитен тест с продължителност 6 уч. часа и по практика на професията под формата на индивидуално практическо задание, изработено в рамките на 6 уч. часа. На успешно завършилите пълния курс на обучение ще бъде издадено Свидетелство за придобита първа степен на професионална квалификация по образец 3-54 на МОН. Постигнати резултати: 1. Организирано и проведено в рамките на 300 учебни часа за всяка група професионално обучение по професия „Шивач”, специалност „Шивачество”. 2. Включени 84 заети лица от „Май-Хале” ЕАД в курс за професионално обучение за получаване на първа степен на професионална квалификация. 3. Не по-малко от 90% от обучаваните, т.е. най-малко 76 лица успешно завършили обучението и получили сертификат за първа СПК.
Подготовка на дейност 3: Мониторинг и контрол За постигане на съответствие със заданието и условията на програмата в хода обучението ще бъде осъществяван текущ контрол върху присъствието и активността на обучаемите, спазване на учебния график и програмата за обучение от преподавателите, доставяне на необходимите средства за обучението от изпълнителите и др
Изпълнение на дейност 3: Мониторинг и контрол Предвиждат се тестове за определяне нивото на усвоените нови знания след приключване на модул № 4 «Основи на технологията на шевното производство» и модул № 8 «Технологична последователност на изработване на облеклата» от учебната програма, ушиване на определени детайли за проверка на придобитите практически умения и попълване на анкети за обратна връзка, по които ще се оценява работата на преподавателите. Ръководителят на проекта ще има права да подменя преподаватели в случай, че в анкетата обучаемите изтъкнат мотивирани причини. Ще се следи за спазване на седмичното разписание и учебната програма от преподавателите. В края на обучението на всяка учебна група ще се извършва заключителна проверка на придобитите знания и умения с провеждането от изпитна комисия на държавен изпит по теория и практика на професията. Постигнати резултати: 1. Изготвени и водени присъствени форми за отразяване участието на обучаемите лица. 2. Проведени минимум по 2 броя анкети с всяка група обучаеми. 3. Проведени 2 броя тестове за текущо усвояване на учебния материал и заключителен тест при провеждане на държавен изпит по теория на професията.
Подготовка на дейност 4: Процедури за определяне на изпълнители Водещата организация ще проведе процедури за определяне на изпълнители доставчици в съответствие с ПМС № 55 от 12 март 2007 г.
Изпълнение на дейност 4: Процедури за определяне на изпълнители 1. Проведена процедура за определяне на изпълнител за доставка на материали за обучение. 2. Сключен договор за доставка. 3. Доставени необходимите материали за практическо обучение.
Подготовка на дейност 5: Материали за информиране и публичност Водещата организация „Май-Хале” ЕАД планира провеждането на различни мерки за постигане на оптимална информационна прозрачност и публичност по всички дейности на проекта. Те ще бъдат отразени от регионалните масмедии – регионалното радио „Беркк”, местната кабелна телевизия „Монт-7”, вестник „Слово Плюс”, в които ще бъдат направени 2 публикации и обществеността в региона ще бъде изцяло информирана за същността, целите и задачите както на самия проект, така и на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”
Подготовка на дейност 5: Материали за информиране и публичност Водещата организация „Май-Хале” ЕАД планира провеждането на различни мерки за постигане на оптимална информационна прозрачност и публичност по всички дейности на проекта. Те ще бъдат отразени от регионалните масмедии – регионалното радио „Беркк”, местната кабелна телевизия „Монт-7”, вестник „Слово Плюс”, в които ще бъдат направени 2 публикации и обществеността в региона ще бъде изцяло информирана за същността, целите и задачите както на самия проект, така и на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”
Изпълнение на дейност 5: Материали за информиране и публичност Ще бъдат изготвени рекламни плакати и ще бъдат раздадени брошури при започване на работата по проекта, в които ще бъдат изложени неговата същност и приоритети. Планира се поставянето на информационна табела, която ще обозначава мястото на провеждане на проекта и ще носи отличителните знаци на Европейския съюз, Европейския Социален фонд и Оперативна програма „РЧР”. Към времето на приключване на работата по проекта се планира провеждането на пресконференция, на която ще присъстват представители на медиите от региона, представители на браншовите организации, бизнеса, нестопанския сектор и договарящия орган Агенция по заетостта. Участващите ще бъдат запознати чрез изготвена мултимедийна презентация с дейностите и резултатите от изпълнението на проекта, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ЕС, както и с приоритети на ОП „РЧР”. Постигнати резултати: 1. Направена една постоянна информационна табела за проекта. 2. Отпечатани и разпространени 200 цветни плакати и 200 цветни брошури. 3. Публикувани 2 материала за проекта в регионални масмедии. 4. Публикувана 1 брой обява в национален ежедневник. 5. Изготвена и представена мултимедийна презентация на изпълнението на проекта. 6. Проведена заключителна пресконференция.
Изпълнение на дейност 5: Материали за информиране и публичност Ще бъдат изготвени рекламни плакати и ще бъдат раздадени брошури при започване на работата по проекта, в които ще бъдат изложени неговата същност и приоритети. Планира се поставянето на информационна табела, която ще обозначава мястото на провеждане на проекта и ще носи отличителните знаци на Европейския съюз, Европейския Социален фонд и Оперативна програма „РЧР”. Към времето на приключване на работата по проекта се планира провеждането на пресконференция, на която ще присъстват представители на медиите от региона, представители на браншовите организации, бизнеса, нестопанския сектор и договарящия орган Агенция по заетостта. Участващите ще бъдат запознати чрез изготвена мултимедийна презентация с дейностите и резултатите от изпълнението на проекта, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ЕС, както и с приоритети на ОП „РЧР”. Постигнати резултати: 1. Направена една постоянна информационна табела за проекта. 2. Отпечатани и разпространени 200 цветни плакати и 200 цветни брошури. 3. Публикувани 2 материала за проекта в регионални масмедии. 4. Публикувана 1 брой обява в национален ежедневник. 5. Изготвена и представена мултимедийна презентация на изпълнението на проекта. 6. Проведена заключителна пресконференция.
Подготовка на дейност 6: Отчетна дейност В края на проекта водещата организация и партньорът ще подготвят презентации и отчети за проведените мероприятия и постигнати резултати, които ще бъдат обявени на финалната пресконференция. Водещата организация ще изготвя и представя пред Договарящия орган междинни доклади за напредъка на проекта.
Изпълнение на дейност 6: Отчетна дейност Водещата организация ще изготвя и представя пред Договарящия орган междинни доклади за напредъка на проекта. След приключване на дейностите по проекта ще изготви окончателен технически доклад, който включва информация за постигнатите резултати и обобщаващ финансов отчет за средствата, изразходвани за изпълнението на проекта. Водещата организация носи цялата отговорност за правилното разходване на финансовите средства и за верността на финансовата отчетност. Тя изготвя и съхранява досие на проекта, което съдържа цялата документация, свързана с управлението на проекта, съгласно ПМС № 180/27.07.2007 г. Постигнати резултати: 1. Изготвени междинни технически доклади и финансови отчети. 2. Изготвен окончателен доклад - технически и финансов
Изпълнение на дейност 6: Отчетна дейност Водещата организация ще изготвя и представя пред Договарящия орган междинни доклади за напредъка на проекта. След приключване на дейностите по проекта ще изготви окончателен технически доклад, който включва информация за постигнатите резултати и обобщаващ финансов отчет за средствата, изразходвани за изпълнението на проекта. Водещата организация носи цялата отговорност за правилното разходване на финансовите средства и за верността на финансовата отчетност. Тя изготвя и съхранява досие на проекта, което съдържа цялата документация, свързана с управлението на проекта, съгласно ПМС № 180/27.07.2007 г. Постигнати резултати: 1. Изготвени междинни технически доклади и финансови отчети. 2. Изготвен окончателен доклад - технически и финансов
Изпълнение на дейност 6: Отчетна дейност Водещата организация ще изготвя и представя пред Договарящия орган междинни доклади за напредъка на проекта. След приключване на дейностите по проекта ще изготви окончателен технически доклад, който включва информация за постигнатите резултати и обобщаващ финансов отчет за средствата, изразходвани за изпълнението на проекта. Водещата организация носи цялата отговорност за правилното разходване на финансовите средства и за верността на финансовата отчетност. Тя изготвя и съхранява досие на проекта, което съдържа цялата документация, свързана с управлението на проекта, съгласно ПМС № 180/27.07.2007 г. Постигнати резултати: 1. Изготвени междинни технически доклади и финансови отчети. 2. Изготвен окончателен доклад - технически и финансов.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 398 BGN
Общ бюджет: 89 087 BGN
БФП: 71 269 BGN
Общо изплатени средства: 71 269 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 400 BGN
2011 13 126 BGN
2012 42 743 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 269 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 090 BGN
2011 11 157 BGN
2012 36 331 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 579 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 310 BGN
2011 1 969 BGN
2012 6 411 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 690 BGN
Финансиране от бенефициента 19 349 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз