Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0610-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07058
Наименование: Развитие и усъвършенстване на ключови компетентности – символ на стремежа за професионална реализация в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”
Бенефициент: Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 05.10.2010
Дата на приключване: 01.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Придобиване и усъвършенстване на ключовите компетенции, водещи към повишаване адаптивността, устойчивостта и професионалното представяне на човешкия капитал в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” чрез провеждане на обучения на служители и мениджъри на различни нива в компанията с цел развитие на техните ключови умения, респективно осигуряване на по-висока конкурентноспособност и пазарна реализация на дружеството на българския и европейски финансов пазар.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за изпълнение на проекта и на необходимите организационни дейности.
Дейност 2 Подписване на споразумения за запазване на заетостта, подписани двустранно от името на ръководството и от всеки служител, включен в обученията
Дейност 3 Провеждане на входяща атестация на обучаемите.
Дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007г. за избор на изпълнител/и за печат на материали съгласно приложение Б 3
Дейност 5 Подготовка и комплектоване на пълния набор от необходими учебни материали за съответното обучение в зависимост от вида, темата на обучението и числеността на групата.
Дейност 6 Провеждане на обучение: „Търговски мениджмънт”
Дейност 7 Провеждане на обучение: „Мениджмънт съвършенство”
Дейност 8 Провеждане на обучение: „Търговска проактивност
Дейност 9 Провеждане на обучение: „Комуникацион –но и презентационно майсторство”
Дейност 10 Провеждане на обучение: „Управление на възприятията”
Дейност 11 Провеждане на обучение: „Ефективно обслужване на клиенти”
Дейност 12 Постоянен процес на координация и оценка на провежданите обучения.
Дейност 13 Обобщаване на постигнатите резултати след завършване на всички обучения и провеждане на „Кръгла маса” с цел запознаване на всички заинтересовани страни с тях.
Дейност 14 Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта.
Дейност 15 Дейности, свързани с визуализация и публичност на проекта Дейността е с продължителност 7 месеца с прекъсване - 1-2, 5-6, 8-9, 11.
Дейност 16 Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ.
Дейност 17 Изготвяне и предаване на финални технически и финансови отчети и съпътстваща документация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 995 BGN
Общ бюджет: 79 776 BGN
БФП: 55 843 BGN
Общо изплатени средства: 41 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 599 BGN
2011 - 14 599 BGN
2012 41 244 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 409 BGN
2011 - 12 409 BGN
2012 35 057 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 057 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 190 BGN
2011 - 2 190 BGN
2012 6 187 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 187 BGN
Финансиране от бенефициента 31 284 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз