Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0611-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07055
Наименование: Комплексни знания, иновативност – човекът във фокуса на високотехнологичното производство
Бенефициент: "ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 04.10.2010
Дата на приключване: 01.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда и адаптивността на човешкия капитал, респективно конкурентноспособността на „Телетек Електроникс” АД и „Телетек” ЕООД чрез провеждане на програма за обучение на служители и мениджъри за развитие, подобряване и усъвършенстване на техните професионални и ключови компетенции.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта В рамките на първия месец от изпълнението на проекта се сформира екип за управление на проекта. Членовете на екипа се назначават на граждански договори за периода на проекта. В рамките на тази дейност се подготвя изпълнението на проекта и на необходимите организационни процедури за провеждане на регулярни работни на екипа по проекта. Индикатори за реализация: заповед за сформиране на екип за управление на проекта; сключени граждански договори; протокол от проведена среща на екипа за управление на проекта.
Дейност 2: Подписване на анекс към трудов договор за запазване на заетостта съгласно чл. 234 от Кодекса на труда Тази дейност се предвижда за месец първи и втори, като целта й е да гарантира ефикасност и мултиплицираност на резултатите от успешното изпълнението на настоящия проект. Съгласно действащото трудово законодателство на Република България се предоставя възможността на работодателите и служители да поемат двустранно ангажимента и отговорността за запазване на устойчивостта на работните места. По проекта следва този ангажимент да бъде с продължителност не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца след приключване на съответното обучение. Индикатори за реализация: подписани анекси не по-малко от 80% от предвидените обучаеми
Дейност 3: Провеждане на входяща атестация на обучаемите През първи и втори месец от изпълнението на проекта ще бъде проведена атестация на предвидените за обучения служители с цел определяне на текущото ниво на компетенции. Чрез този метод на оценка се идентифицират индивидуалните нужди на всеки един служител. Това създава предпоставки за повишаване резултатността, полезността и ефикасността от изпълнението на проекта. Индикатори за реализация: доклад с резултатите, анализа и оценката на входящото ниво на служителите
Дейност 4: Подготовка и провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007г. за избор на подизпълнители за провеждане на заложените в проекта обучения Съгласно регламентите и условията на ПМС 55/12.03.2007г. и конкретно чл. 8 от цитираното постановление на база процедура за открит избор се предвижда да бъде осъществен подбор на подизпълнител/и за провеждане на заложените в проекта обучения. Тази дейност по проекта обхваща първи, втори и трети месец от реализацията и спомага за спазване на принципа на свободна конкуренция и публичност при избора на подизпълнители. Индикатори за реализация: изготвена тръжна документация и обявяването на процедура за открит избор; протокол за оценка на получените оферти; подписан договор за доставка на услуга с избрани подизпълнители
Дейност 5: Прецезиране на времевия график, организация на обученията и адаптиране на учебните програми След избора на доставчик/ци за обученията по ключови компетенции ще бъде изготвен график за тяхното провеждане по месеци и дни с оглед непълното откъсване на служителите на „Телетек Електроникс” АД и „Телетек” ЕООД от работния процес. Ще бъдат взети необходимите решения в областта на конкретната логистика на организацията на обученията. Ръководителите на различните отдели и специалистите по развитие на човешките ресурси съвместно с експертите от спечелилите търга за доставка на обучения обучителни организации ще прецизират съдържанието на учебните програми, за да гарантират пълно съответствие на заявителя с потребностите от вътрешно фирмено обучение.
Дейност 6 Провеждане на обучение по ключови компетенции „Основни мениджърски компетенции” С провеждането на това обучение 35 мениджъри на „Телетек Електроникс” АД и „Телетек” ЕООД ще подобрят и разширят своите професионални знания и компетенции, по отношение на основните принципи на управление на хора и бизнес процеси. След провеждане на програмата ще бъдат усвоени умения за целеполагане, делегиране, оценка на представянето и др. Период на реализация: от четвърти до пети месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 7 Провеждане на обучение по ключови компетенции „Ефективни търговски умения” С провеждането на това обучение 65 служителя на „Телетек Електроникс” АД и „Телетек” ЕООД ще подобрят и разширят своите професионални знания и компетенции, касаещи осъзнаване и прилагане на гъвкави техники за продажба и осъзнаване на основните мотиватори на покупка в клиента. Набляга се на развитие на умения за работа с корпоративни клиенти, като се разглеждат основните стъпки в процеса на продажба. Период на реализация: от пети до шести месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 8 Провеждане на обучение по ключови компетенции „Бизнес креативност” С провеждането на това обучение 20 служителя на „Телетек Електроникс” АД и „Телетек” ЕООД ще подобрят и разширят своите професионални знания и ключови компетенции, по отношение на способността им да генерират нови идеи и реализират нови бизнес възможности за компаниите. Обучението включва различни техники за креативност, нестандартно мислене, избор и оценка на различни алтернативи за реализация. Период на реализация: от шести до седми месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 9 Провеждане на обучение по ключови компетенции „Междуекипна ефективност” С провеждането на това обучение 161 служителя на „Телетек Електроникс” АД и „Телетек” ЕООД ще усвоят нови знания и умения по отношение на различните фактори, които влияят на междуекипната ефективност. В обучението ще се засегнат темите за междуекипна комуникация, обслужване на т.нар. „вътрешен клиент”, техники за създаване на взаимно доверие и постигане както на личния/екипен интерес, така и въобще целите на компанията без това да се отразява на резултатите на другите екипи в нея. Период на реализация: седми, осми и девети месец Индикаторите за реализация: попълнени карти за основни поуки от обученията; присъствени списъци на лицата по дати; анкетна карта за оценка на обучението
Дейност 10 Постоянен процес на координация и оценка на провежданите обучения Провеждане на постоянен процес на комуникация между екипа за управление на проекта, лекторите по проекта и обучаемите лица. След приключването на всяко обучение се изготвя доклад за оценка на резултатите от него. Дейността се осъществява по време на периода на провеждане на обученията и обхваща 7 /седем/ месеца – от четвърти до девети месец. Индикатори за реализация: протоколи от проведени работни срещи на екипа по проекта; доклади за оценката и резултатите от обученията; други материали, ако е приложимо.
Дейност 11: Обобщаване на постигнатите резултати, след завършване на всички обучения и провеждане на „Кръгла маса” с цел запознаване на всички заинтересовани страни с тях. Анализ и оценка на същинската част на проекта. Постигнатите резултати и ефекти от заложените обучения. Извеждане на добрите практики от реализацията на проекта и възможностите за мултиплицирането им. Период на реализация: девети и десети месец Индикатори за реализация: доклад за постигнатите резултати от обученията по проекта
Дейност 12: Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта През целия период на изпълнение на проекта, той е обезпечен с постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане. Тази дейност предвижда спазване на план график за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на обученията; анализиране и оценка на документи и др. Индикатори за реализация: месечни протоколи от срещи на екипа за управление на проекта; доклади; анализи; оценки и други материали
Дейност 13: Дейности, свързани с визуализация и публичност на проекта Съгласно изискванията на Регламента на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. за публичност и визуализация са предвидени:  изработката на 180 /сто и осемдесет/ информационни дипляна; 2 /две/ информационни табели, 1 /един/ информационен рол банер за учебните зали, съдържащи логата и слоган на ЕС, ЕСФ и АЗ, информация за източниците на финансиране, номер на бюджетната линия, цели на програмата, наименование на проекта, цел на проекта, срок за изпълнение;  30 /тридесет/ информационни плаката за проекта, които ще бъдат разлепени в офисите на ВО и партньора из цялата страна и в ДБТ;  изготвянето на учебни материали, които да съдържат логата на ЕС, ЕСФ, АЗ, водещата организация и партньора, както и информация за източниците на финансиране, номер на процедурата и договора за финансиране, наименование на програмата и проекта, слоган на ЕС  публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративните сайтове на „Телетек Електроникс” АД и „Телетек” ЕООД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности,  3 /три/ публикации, две от които в началото и в края на проекта в печатни издания с цел постигане на информираност относно заложените и постигнати резултати и ползи.  провеждане на „Кръгла маса” с представители на водещата организация, партньора и всички заинтересовани страни за информираност и дискусия по проекта, заложените цели и постигнатите резултати от неговата реализация;  други възможни канали за публичност и визуализация на проекта – вътрешни за компанията бюлетини, рекламни материали, информационни табли и др. Дейността обхваща: първи, четвърти, пети, шести, седми, девети и десети месец
Дейност 14: Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ В хода на изпълнението на проекта е заложен постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ, за да бъде осигурена постоянна информираност относно изпълнението на проекта и всички касаещи го обстоятелство, както и, за да бъде обезпечено правилното управление и отчитане на заложените в него дейности. Поддържане на необходимия документен регистър и архив на документацията по проекта. Индикатори за реализация: писма, заявления, анекси, обяснителни записки и др.
Дейност 15: Изготвяне и предаване на финални технически и финансови отчети и съпътстваща документация Успешното финализиране на проекта през единадесети месец ще бъде отразено с изготвянето на финални технически и финансови отчети съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, както и изискванията на Агенция по заетостта, в качеството й на МЗ по Оперативната програма и регламентите за управление на проекти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 452 BGN
Общ бюджет: 68 004 BGN
БФП: 47 603 BGN
Общо изплатени средства: 47 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 290 BGN
2011 0 BGN
2012 37 304 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 747 BGN
2011 0 BGN
2012 31 709 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 456 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 544 BGN
2011 0 BGN
2012 5 596 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 139 BGN
Финансиране от бенефициента 22 051 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз