Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0489-C0001
Номер на проект: ESF-2102-02-02010
Наименование: За едно успешно начало
Бенефициент: ЕТ "Стил - Саркис Алтънджиян"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 04.10.2010
Дата на приключване: 01.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността на труда, конкурентноспособността, повишаване адаптивността на заетите лица. Повишаване качеството на човешкия ресурс и подобряване качеството на предлагания труд.
Дейности: Д1-Сформиране на екип и създаване на с-ма за управление на проекта сформиране на екип от трима души, разпределение на функциите
Д2- Осигуряване на оборудване и материали за нуждите на обучението закупуване на материали
Д3-Предоставяне на необходимите документи от лицата,включени в обучението. Лекция относно спазването на хоризонталните принципи при реализация на проекта създаване на досиета на обучаемите, провеждане на лекция
Д4 - Провеждане на обучение по професия "Оператор на компютър" провеждане на обучение - теория, практика
Д5 - Наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите Мониторинг на изпълнението на дейностите и постигнатите резултати
Д6 - Приключване на дейностите по проекта полагане на държавен изпит, раздаване на свидетелства, публикуване на статия, изготвяне на техн. и финансови отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 745 BGN
Общ бюджет: 48 886 BGN
БФП: 39 108 BGN
Общо изплатени средства: 38 682 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 949 BGN
2011 22 415 BGN
2012 6 318 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 682 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 457 BGN
2011 19 053 BGN
2012 5 370 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 880 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 492 BGN
2011 3 362 BGN
2012 948 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 802 BGN
Финансиране от бенефициента 12 436 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз