Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0523-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-11014
Наименование: Професионалнокомпетентни водачи на автобуси в „ХЕБРОС БУС” ООД – гаранция за сигурност и безопасност на пътниците
Бенефициент: "ХЕБРОС БУС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 01.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на човешкия потенциал на „Хеброс бус” ООД чрез обучения на служителите в необходими знания за ефикасното изпълнение на трудовите дейности
Дейности: Сформиране на екип по проекта, разпределение на дейностите, изготвяне на конкретни графици по дати сформиране на екипа и запознаване на членовете му със задълженията и отговорностите; информиране на лицата, предвидени за обучение относно графика на обученията и постигането на заложените индикатори за реализиране на проекта.
Публичност и визуализация
Подготовка на документи за избор на доставчици, съгласно ПМС 55/2007
Провеждане на тръжни процедури
Сключване на договори с избраните изпълнители
Доставка на материали и консумативи за обучение на групи от №1 до №20
Теоретично обучение на групи от №1 до №20
Практическо обучение на групи от №1 до №20
Провеждане на изпит и издаване на квалификационни документи на групи от №1 до №20
приключване на дейностите по публичност - информиране обществеността
Подготовка и предаване на финални отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 089 BGN
Общ бюджет: 139 305 BGN
БФП: 97 514 BGN
Общо изплатени средства: 96 544 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 617 BGN
2011 0 BGN
2012 57 927 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 544 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 824 BGN
2011 0 BGN
2012 49 238 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 793 BGN
2011 0 BGN
2012 8 689 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 482 BGN
Финансиране от бенефициента 81 928 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз