Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0492-C0001
Номер на проект: ESF-2102-05-05005
Наименование: Осигуряване на европейско качество на обслужване в „Чайка Турист” ЕООД гр. Враца чрез обучение на заетите лица.
Бенефициент: "Чайка Турист" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 07.10.2010
Дата на приключване: 01.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: 1. Повишаване качеството на обслужване в хотелски комплекс „Чайка Турист” ЕООД чрез провеждане на обучения на персонала по професии и компетенции, необходими за утвърждаване на хотелския комплекс като предпочитано място за посещения. 2. Мотивиране на заетите лица в хотелския комплекс за придобиване на нови професионални квалификации и умения чрез включване в обучения по профессии, търсени на пазара на труда и необходими за професионалната им реализация.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Управление и вътрешен контрол Подготвителен етап: Провеждане на първа работна среща между Ръководителя на проекта и членовете на екипа за управление, на която членовете на екипа ще се запознаят с конкретните им права и задължения.Подготовка на договори с екипа за управление. Подготовка на подробен план за действие, който ще съдържа времеви график за дейностите
Изпълнение на дейност 1 Управление и вътрешен контрол Етап на изпълнение: Основните аспекти от изпълнението на дейността ще бъдат: 1. Провеждане на първа работна среща с партньорите по проекта, на която Ръководителят ще предложи за обсъждане разработения вече подробен план за действие. На тази среща ще се обсъди изпълнението на разписаните в плана дейности,отчитане и плащания по тях. 2. Периодично провеждане срещи и анкети с обучаемите относно очакванията им, качество на учебен процес, удовлетвореност и интерес към последващо обучение, провеждане на работни срещи между екипа на проекта и партньорите, на които ще се анализират и отчитат реализираните дейности и изпълнението на поставените индикатори. 3 . Подготовка и оформяне на технически и финансови отчети Очаквани резултати: 1. Ефективно организиране и провеждане на планираните в проекта дейности. 2. Разпределени задачи и отговорности между екипа за управление и участниците в проекта. 3. Подготвена, отчетена и архивирана документация
Изпълнение на дейност 2 Подготовка за провеждане на професионални обучения Планирано е провеждане на професионални обучения за допълнителна квалификация и преквалификация на заети лица от хотелския комплекс по част от професиите „Готвач”, „Аниматор в туризма”, „Сервитьор – барман” и „Администратор в хотелиерството”. През месец 2 след подписване на договор с ДО ще стартира подготовка за провеждане на планираните професионални обучения. Дейността ще включва следните поддейности: • Сформиране на групите и оформяне на документацията - Всички лица, желаещи да участват в съответното обучение /я/ ще попълнят заявление до Управителя на хотелския комплекс и ще приложат копие на документ/и/ за завършено образование/ диплома/към момента и медицинско свидетелство удостоверяващо, че лицето може да упражнява професията за която ще се обучава. На всички лица ще бъде изготвен личен картон съгласно изискванията на МОН, в който ще се отразява учебния план, резултатите от проведените изпити и издадени удостоверения. • Подготовка на учебната документация, закупуване и комплектоване на учебните комплекти. В хода на дейността ще бъде оформена и заверена част от учебната документация, удостоверяваща провеждането на обученията/ учебни програми, дневници и др./ Учебните комплекти ще бъдат закупени от „Чайка Турист”, която е водеща организация след съгласуване с ЦПО към ФНС , която е обучаваща организация. Очаквани резултати: 1. Сформирани групи за професионално обучение. 2. Подготвена и заверена учебна документация по съответните професионални обучения в съответствие с разпоредбите на МОН 3. Закупени и комплектовани учебни комплекти
Изпълнение на дейност 3 Провеждане на професионално обучение по част от професията „готвач” През месец 3 ще започне професионално обучение на 11 заети лица по част от професията „Готвач”, модул „Технология на кулинарната продукция”. Учебната програма е разработена в съответствие с Рамкова програма Д. Предвидено е обучение за приготвяне на специалитети и ястия свързани с националната и чуждестранни кухни. Учебният план ще включва 40 часа теория и 150 практика, общо 190 учебни часа. Учебните занятия ще се провеждат съгласно разработен времеви график, съобразен с работното време и почивките на лицата включени в обучението.Часовете по теория ще се провеждат в зала на хотелския комплекс, а часовете за практика - в кухнята на ресторанта, която разполага с необходимото оборудване.В хода на обучението са предвидени методи за текуща проверка. След приключване на обучението през месец 4 ще се проведат изпити по теория и практика на професията.Часовете за провеждане на изпити са включени в учебния план. Изпитите ще бъдат подготвени и проведени от обучаващата организация и съгласувани с ВО.Успешно издържалите изпити ще получат Удостоверение образец 3- 37 на МОН.
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на обучение по част от професията „Аниматор в туризма” Паралелно с предходното обучение през месец 3 ще започне обучение на 7 лица по част от професията „Аниматор в туризма”, модул „Технология и организация на развлекателната дейност”.Обучението се обуславя от необходимостта да бъдат предоставяни нови услуги, чрез които ще се разнообрази престоя на българските и чуждестранни туристи. Организирано е в съответствие с Рамкова програма Д на МОН, като учебния план ще включва 60 часа теория и 120 практическо обучение, общо 180 учебни часа.В учебният план са предвидени часовете за провеждане на изпити.Теоретическото обучение ще бъде в зала на комплекса, а практическото – в съответствие с планираната програма. След приключване на обучението в края на месец 4, ще се проведат изпити по теория и практика на професията, които ще бъдат подготвени и проведени от обучаващата организация. Всички лица успешно издържали изпитите ще получат удостоверение образец 3- 37 на МОН.
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на обучение по част от професията „Сервитьор – барман”, модул „Барман” През месец 6 ще започне обучение на 10 лица по част от професията”Сервитьор – барман”, модул по „Барман” по Рамкова програма Д. Учебната програма е разработена в съответствие с изискванията на комплекса при спазване разпоредбите на МОН, а учебният план съдържа 50 учебни часа теория и 140 практическо обучение, общо 190 учени часа. В предвидените часове са включени часовете за провеждане на изпити. Учебните занятия ще се провеждат по график съобразен с работното време и почивките на лицата включени в обучението. Теоретичните занятия ще се провеждат в зала на комплекса, а практическите занятия – в ресторанта. След приключване на обученията през месец 7 ще се проведат изпити по теория и практика, които ще бъдат организирани и проведени от обучаващата организация след съгласуване с ВО. Успешно издържалите изпитите ще получат удостоверение образец 3- 37 на МОН.
Изпълнение на дейност 6 Провеждане на обучение по част от професията „Администратор в хотелиерството” Oбучението е планирано за 6 лица по част от професията „Администратор в хотелиерството”, модул „ Организация и технология на обслужване на туристи” и ще започне през месец 5.Учебната програма и учебен план са разработени в съответствие с Рамкова програма „Д” на МОН. Предвидени са 50 учебни часа теория, 100 учебни часа за практическо обучение, общо 150 учебни часа. Часовете за теоретично обучение ще се провеждат в зала на хотелския комплекс, а практическото обучение – на работното място. Учебните занятия ще се провеждат по график, съобразен с работното време и почивките. След приключване на обучението през месец 6, ще се проведат изпити по теория и практика на професията. Предвидените часове за теория и практика са включени в хорариума часове за теоретично и практическо обучение. Изпитите ще се подготвят и провеждат от обучаващата организация. Всички лица, които са издържали успешно изпитите ще получат Удостоверение образец 3- 37 на МОН.
Подготовка на дейност 7 Организиране и провеждане на обучение по Английски език Подготвителен етап: Сформиране на група за провеждане на обучението – 15 лица. Провеждане на входящо ниво за установяване степента на владеене на английски език в съответствие с Европейската квалификационна рамка. Подготовка на учебна програма и закупуване на учебни комплекти / учебник и учебна тетрадка / с цел придобиване или надграждане на знанията.
Изпълнение на дейност 7 Провеждане на обучение на Английски език Предвиждат се общо 130 учебни часа, които ще се провеждат в зала на комплекса.В рамките на часовете за обучение са включени часове за установяване на входящо ниво, контролни тестове и изпит в края на обучението. Предвидено е използването на диференциран подход за обучение при необходимост. След приключване на обучението през месец 5 ще се проведе изпит за установяване ниво на владеене на английски език,съгласно Европейската квалификационна рамка.Всички участници успешно положили изпита ще получат Сертификат по образец на обучаващата институция. Очаквани резултати: 1. Организирано и проведено обучение по Английски език на 15 заети лица; 2. Придобити знания и компетенции по английски език, осигуряващи възможност за по-свободно общуване. 3. Получени сертификати удостоверяващи ниво на владеене на английски език.
Подготовка на дейност 8 Организиране и провеждане на обучение „Стилно поведение и етикет при посрещане на гости” сформиране на група от 23 обучаеми лица
Организиране на дейност 8 Провеждане на обучение „Стилно поведение и етикет при посрещане на гости” През месец 7 и 8 ще се проведе обучение на 23 лица на тема „Стилно поведение и етикет при посрещане на гости”. Обучението ще се провежда от лектор на „Англеланд” ЕООД, който е партньор 2 по проекта. С цел ефективна организация лицата ще бъдат разделени на две групи. Планирани са 24 учебни часа за една група, общо 48 учебни часа за двете групи. Занятията ще се провеждат в зала осигурена от ВО. Всички участници в обучението ще получат сертификат по образец на обучаващата организация. Очаквани резултати: 1. Придобити умения за поведение и посрещане на гости. 2. Получени сертификати за участие в проведеното обучение
Организиране на дейност 9 Публичност и визуализация Още със стартиране и по време на проекта са предвидени редица дейности за популяризиране и разпространение на целите, дейностите и резултатите по проекта. Предвидените дейности за популяризиране на проекта са насочени към информиране на обществеността и поддържане на непрекъсната осведоменост за развитието и целева ефективност на проекта. За реализиране на дейността са предвидени: • Периодично оповестяване за резултатите от напредъка на проекта в местни и регионални медии, в интернет-страниците на ВО • Изготвяне на бланки за писма и факсове, образци за представяне на доклади и др с надпис „Осигурено с подкрепата на ЕС”; • Анкети при старта, по време на реализацията и финала на проекта с обучаемите за индикация на очакванията и промените след приключване на обученията – 260 бр.; • Изработване и отпечатване рекламни брошури – 700 бр.; • Изработване и отпечатване на меню за предлаганите ястия и специалитети – 100 бр. • Отпечатване на цветни диплянки / тройно сгънати / - 710бр. • Изработване и окачване на информационна табела – 3 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 356 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 071 BGN
2011 - 5 071 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 310 BGN
2011 - 4 310 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 761 BGN
2011 - 761 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 205 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз