Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0494-C0001
Номер на проект: ESF-2102-05-05006
Наименование: Придобиване на квалификация и компетенции от заетите лица в „Каракочев – 04”ООД – начин за по- добро обслужване
Бенефициент: „Йордан Каракочев-04” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 07.10.2010
Дата на приключване: 11.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: 1.Придобиване на професионални знания и умения чрез провеждане на обучения на заетите лица във фирма „Каракочев – 04” ООД. 2.Повишаване конкурентноспособността и адаптивността на заетите лица по професия търсена на пазара на труда.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Дейности по стартиране и управление на проекта, информиране на обществеността за целите и дейностите по проекта 1.Подготовка на материалите за провеждане на първа работна среща с членовете на екипа за управление на проекта. 2. Изготвяне на гражданските договори за членовете на екипа и конкретните им задължения. 3. Изготвяне на проектни предложения за времеви график по дейностите на проекта и методи за вътрешно наблюдение и оценка по изпълнението на проекта. 4. Подготовка и отпечатване на материалите за информиране на обществеността за целите и дейностите по проекта.
Изпълнение на дейност 1 Дейности по стартиране и управление на проекта, информиране на обществеността за целите и дейностите по проекта След извършване на подготовката ще се проведе първа работна среща с членовете на екипа за управление на проекта, на която всеки ще се запознае с конкретните си задължения и отговорности. На срещата ще бъдат поканени и представители на партньора
Изпълнение на дейност 2 Подготовка за провеждане на професионално обучение по част от професията „Сервитьор барман” 1. Приемане на заявление за участие в обучението с придружаващи документи за завършено образование и медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на лицата, включени в обучението. 2. Подготовка на учебна документация – учебен план, учебна програма, лични картони и др. В личните картони ще се отразява конкретната информация за всеки обучаем, свързана с професионалното обучение – учебен план, постигнати резултати и издаден документ. 3. Закупуване на учебни пособия и материали за провеждане на обученията.
Изпълнение на дейност3 Провеждане на обучение по част от професията „Сервитьор барман” През месец 3 след сключване на договор с ДО ще стартира професионално обучение на 12 лица по част от професията „Сервитьор барман” , модул: Технология за приготвяне на напитки, подготвяне на търговска зала и обслужване на клиенти”. Предвидени са 60 учебни часа теория и 200 учебни часа практика, общо 260 учебни часа.
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции Обучение 2. Етикет за посрещане и общуване с гости Обучение 1: Умението да бъдем екип През месец 6 и 7 ще се проведат обучения за 12 лица за придобиване на ключови компетенции, както следва:
Изпълнение на дейност 5 Информиране и визуализация на проекта Предвидени са следните дейности свързани с публичност и визуализация:  информиране на обществеността чрез публикации в местни и регионални медии / печатни и електронни/ ;  изготвяне, отпечатване и разпространение на цветни диплянки;  изготвяне, отпечатване и разпространение на цветни рекламни брошури;  разпространение на информационни материали съдържащи инициалите на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси” – информационни папки, химикалки, поставени стикери на учените материали и др.  определяне на лица, отговорни за подбора на предоставяната информация и оформяне на материалите.
Изпълнение на дейност 5 Информиране и визуализация на проекта Предвидени са следните дейности свързани с публичност и визуализация:  информиране на обществеността чрез публикации в местни и регионални медии / печатни и електронни/ ;  изготвяне, отпечатване и разпространение на цветни диплянки;  изготвяне, отпечатване и разпространение на цветни рекламни брошури;  разпространение на информационни материали съдържащи инициалите на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси” – информационни папки, химикалки, поставени стикери на учените материали и др.  определяне на лица, отговорни за подбора на предоставяната информация и оформяне на материалите.
Изпълнение на дейност 5 Информиране и визуализация на проекта Предвидени са следните дейности свързани с публичност и визуализация:  информиране на обществеността чрез публикации в местни и регионални медии / печатни и електронни/ ;  изготвяне, отпечатване и разпространение на цветни диплянки;  изготвяне, отпечатване и разпространение на цветни рекламни брошури;  разпространение на информационни материали съдържащи инициалите на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси” – информационни папки, химикалки, поставени стикери на учените материали и др.  определяне на лица, отговорни за подбора на предоставяната информация и оформяне на материалите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 625 BGN
Общ бюджет: 11 612 BGN
БФП: 11 612 BGN
Общо изплатени средства: 11 611 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 720 BGN
2011 8 891 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 611 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 312 BGN
2011 7 558 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 870 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 408 BGN
2011 1 334 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 742 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз