Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.06-0001-C0001
Номер на проект: заповед № 1699 от 04.10.2010
Наименование: Ново начало – от образование към заетост
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.09.2010
Начална дата: 04.10.2010
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предоставяне възможност на младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование (дипломирани) да стажуват по специалността си при работодател с цел повишаване конкурентноспособността на младежите на пазара на труда, което ще улесни прехода от образование към заетост.
Дейности: Дейност 2. Информиране на работодателите за възможностите на схемата 1. С помощта на действащата информационна система на Агенцията по заетостта, се генерира списък на работодатели, които отговарят на изискването за включване в Проекта и се изготвят графици за посещения при работодателите. 2. Извършват се посещения, от служители на ДБТ, на място при работодателите за предоставяне на информационни материали и запознаване с възможността за включване в схемата и мотивиране за участие в Проекта.
Дейност 1. Организация и управление на Проекта Успешната реализация на Проекта изисква добра организация, координация, управление и контрол, предвид широката мащабност на Проекта. За целта се сформира Екип за организация и управление на Проекта, който се състои от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник, Юрист и Експерти. Дейността на екипа се подпомага и от експерти, оказващи техническа подкрепа за изпълнението на проекта - служители от дирекции “Бюро по труда” /ДБТ/ и дирекции “Регионална служба по заетостта”/ДРСЗ/. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ при реализирането на Проекта; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на Проекта; - контролиране на работодателите за спазване поетите ангажименти по осигуряване на заетост на лицата; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на Проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по Проекта.
Дейност 4. Професионално ориентиране и консултиране на безработни младежи за включване в схемата 1. Подготвителни действия за постигане целите на дейността. - С помощта на действащата информационна система на Агенцията по заетостта, се генерира списък на регистрираните безработни младежи до 29 г. завършили средно - специално или висше образование. - Извършва се селекция на безработните лица от генерирания списък, които са без трудов стаж по придобитата специалност; 2. При наличие на заявка за свободни работни места за стажант от работодател се осъществяват контакти и разговори с подходящите безработни лица от селектирания списък, като се информират и консултират за възможността, и мотивират да бъдат наети, като стажанти при работодател за период от 6 месеца. Предоставят им се рекламно-информационни материали
Дейност 3. Набиране на заявки за свободни работни места за стажанти 1. Подготвителни действия за постигане целите на дейността. ● Разработване на материали и формуляри за изпълнение на дейността: - процедура за набиране на заявки от работодатели; - формат на заявка за обявяване на работни места по Проекта от работодателите; - регистър на работодателите по Проекта; - регистър на заявките за разкриване на работни места по Проекта. Посочените формати на документи се отпечатват и се предоставят целево за ползване. 2.Набиране на заявки от работодатели - Работодателите представят в ДБТ заявки за свободни работни места, на които ще наемат безработни лица от целевата група по Проекта. Към заявката се прилагат автобиографии на определения от работодателя наставници. - Информация за обявените свободни работни места се изнася на информационното пространство в ДБТ. - Заявките се описват в Регистър на заявките за разкриване на работни места, специално създаден по Проекта. - Подалите заявки работодатели се описват в Регистър на работодателите по Проекта.
Дейност7. Осигуряване на стажуване по специалността при работодател, с определени от него наставници, за всички включени в схемата безработни лица, за срок от 6 месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целева 1. Подготвителни действия за постигане целите на дейността. ●Разработване на материали и формуляри за изпълнение на дейността: - договор за финансиране на заетост по Проекта; - формат на присъствена форма; - формуляр за проверка на място. 2. АЗ чрез териториалните си поделения сключва договор с работодателите за предоставянето на средствата за обезпечаване на заетостта на наетите по Проекта лица и определените от работодателя наставници. 3. Работодателите наемат по трудово правоотношение по КТ одобрените от тях безработни младежи на разкритите работни места. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя месечно за период от 6 месеца средства за осигуряване на заетост на всяко включено в стажуване лице по Проекта, в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място. За лицата наети от работодатели – общини, общински предприятия по чл. 52 от ЗОС и структури на държавната администрация, основното възнаграждение е в размер на 400 лв. 4. Работодателите назначават определените от тях наставници по условията на чл.119 от КТ или по условията на Закона за държавния служител,. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за възнаграждение на всеки определен от него наставник, в размер на 1/2 от минималната работна заплата, установена за страната за съответната година месечно за период от 6 месеца(за наснтавниците назначени по трудов договор).За наставниците назначени по Закона за държавния служител-в месечен размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната за съответната година в съответствие със закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души от целевата група. Средствата по Проекта се предоставят на работодателите по банков път. Действително отработеното време от наетите лица се документира от работодателите, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. По време изпълнението на договорите се извършват проверки на място от екипа по Проекта и териториалните поделения на АЗ, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта. След приключване заетостта на наетите лица по Проекта, се извършва обобщаване на резултатите от изпълнението на дейността.
Дейност 8. Визуализация и публичност В съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на ЕК /ЕС/ № 1828 от 2006 г. и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., се предприемат необходимите действия за популяризиране на Проекта, а именно: 1. Провеждане на информационна кампания при стартиране на Проекта за представяне на неговите цели и дейности. 2. Публикуване в официалната електронна страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на Проекта. 3. Разработване на информационни материали, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетостта”, както следва : - 200 броя плакати; - 31 825 броя дипляни с възможностите за обучение по проекта; - 27 099 броя флаери; 4.Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване. - широка информационна дейност за популяризиране на Проекта сред обществеността и младежите завършващи средни - специални и висши учебни заведения
Дейност 6. Въвеждащо обучение за формиране на трудови навици на представителите на целевата група, извършвано от определени от работодателя наставници Провеждане на въвеждащо обучение на стажантите от определените наставници, което включва: - запознаване с режима на работа, инструктиране за спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието; - запознаване с прилаганите в предприятието условия за икономичност при използване на ресурсите за опазване на природата, околната среда и разделно събиране и рециклиране на отпадъците; - представяне на стажанта на служителите и работниците от колектива; - запознаване с основните дейности и процеси, извършвани в предприятието; - запознаване със специфичните изисквания за дейността, изпълнявана от стажанта;
Дейност 5. Извършване на подбор на младежите, съгласно изискванията на работодателя за съответното място; 1. Подготвителни действия за постигане целите на дейността. ●Разработване на формуляри за изпълнение на дейността: - формат на заявление за включване по Проекта от всяко безработно лице от целевата група; - регистър на безработните лица по Проекта. Посочените формати на документи се отпечатват и се предоставят целево за ползване. 2. Подбор и насочване на безработни лица от целевата група - Изявилите желание безработни лица попълват Заявление за включване в Проекта. - Всички безработни лица, попълнили Заявление, се описват в Регистър на безработните лица по Проекта. - Подборът на безработните лица се извършва, съобразно изискванията на работодателите, посочени в Заявката, и изявените желания на безработните лица, включени в селектирания списък. - Безработните младежи се насочват с насочващо писмо към работодателя за провеждане на среща-интервю. - Посредническите услуги на всяко безработно лице се отразяват в Индивидуален план за действие. - Работодателите предоставят обратна информация в ДБТ за резултатите от насочването на безработните лица.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 550 000 BGN
Общ бюджет: 36 002 047 BGN
БФП: 36 002 047 BGN
Общо изплатени средства: 35 967 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 002 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 943 BGN
2011 1 488 083 BGN
2012 6 693 984 BGN
2013 26 082 675 BGN
2014 408 869 BGN
2015 1 282 328 BGN
35 967 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 601 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 151 BGN
2011 1 264 871 BGN
2012 5 689 886 BGN
2013 22 170 273 BGN
2014 347 539 BGN
2015 1 089 978 BGN
30 572 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 400 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 791 BGN
2011 223 212 BGN
2012 1 004 098 BGN
2013 3 912 401 BGN
2014 61 330 BGN
2015 192 349 BGN
5 395 182 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой лица преминали посреднически услуги
Индикатор 2 брой лица преминали стаж (последваща заетост)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз