Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.04-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОЛЕТ (Продължаващо обучение на лекари чрез ефективни технологии)
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.06.2010
Начална дата: 06.10.2010
Дата на приключване: 06.07.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността на здравната система чрез инвестиция в знания и въвеждане на иновации в продължаващото медицинско обучение
Дейности: Дейност 1 - Цялостно управление и администриране на проекта За нуждите на проекта ще бъде сформиран екип, като всички експерти, включени в него, ще притежават необходимия опит за организация, управление и изпълнение на проекти, ще се отличават с инициативност и умение за работа в екип. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител на проекта, координатор на проекта, правен експерт, двама експерти по продължаващо медицинско обучение, финансист и двама асистенти.
Дейност 2 - Изграждане и поддръжка на електронно базирана платформа за дистанционно обучение Електронно базираната платформа ще съдържа всички създадени в рамките на проекта материали и специализирана информация за социално-значимите заболявания и медицинската етика и право, насочена към общопрактикуващи лекари, лекари-специалисти и специализанти в областта на кардиологията, ендокринологията, пулмологията, неврологията, диететиката, съвременната терапия, медицинската етика и право, курсове за дистанционно обучение, форуми за добри практики и др.
Дейност 3 - Изготвяне и разпространение на специализирана информация в областта на социално – значимите заболявания и медицинската етика и право Изготвяне на специализирана информация в областта на социално – значимите заболявания и медицинската етика и право, насочена към общопрактикуващи лекари, лекари-специалисти и специализанти. Предвид спецификата специализираната информация се разделя в следните области: Кардиология; Ендокринология; Пулмология; Неврология; Хранене и диететика; Съвременна терапия; Медицинска етика и право.
Дейност 4 - Провеждане на специализирани тридневни училища Написване на програми, съдържание на лекции и провеждане на специализирани тридневни училища по кардиология, ендокринология, пулмология (общо за периода на изпълнение 15 училища, около 200 участници във всяко).
Дейност 5 - Провеждане на интердисциплинарни конференции Написване на програми, съдържание на лекции и провеждане на интердисциплинарни конференции (общо за периода на изпълнение 5 конференции, около 3 000 участници във всяка). Специализираната информация в областта на социално-значимите заболявания, медицинската етика и деонтология, медицинското право следва да се изготвя от/съвместно с научните медицински дружества и да се съгласува с националните консултанти по съответните специалности.
Дейност 6 - Провеждане на международна конференция по профилактика и рехабилитация на социално значимите заболявания Провеждане на международна конференция по профилактика и рехабилитация на социално значимите заболявания. Специализираната информация в областта на социално-значимите заболявания, медицинската етика и деонтология, медицинското право следва да се изготвя от/съвместно с научните медицински дружества и да се съгласува с националните консултанти по съответните специалности. Изборът на участниците ще се осъществи на базата на предварително изготвени критерии от съответните научни медицински дружества.
Дейност 7 - Обмяна на опит с водещи специалисти от ЕС в областта на социално-значимите заболявания Обмяната на опит с водещи специалисти несъмнено ще подобри знанията и уменията на експерти в областта на социално-значимите заболявания. Това ще се реализира чрез: 1.Участия в тематични специализирани 5-дневни обучения на територията на страни от ЕС, организирани от европейските научни медицински дружества в следните области: кардиология; неврология; ендокринология; пулмология; хранене и диететика. 2.Участие на водещи експерти от ЕС в международната конференция по дейност 6.
Дейност 8 - Осигуряване публичност на дейностите по проекта За целта ще се проведат пресконференции, ще се публикуват множество информации в медиите и ще се изготвят и ползват транспаранти, табели, знамена и други информационни материали, осигуряващи публичност за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 999 977 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 999 995 BGN
2012 - 1 999 995 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 699 996 BGN
2012 - 1 699 996 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 299 999 BGN
2012 - 299 999 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 Лекари, получаващи периодика
Индикатор 4 Действаща електронно базирана платформа за информация и обучение.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз