Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0043-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1668/05.10.2010
Наименование: Повишаване на мотивацията на служителите в ГД ПРР чрез материално стимулиране, обвързано с конкретния напредък, постигнат по управление и изпълнение на ОПРР
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.10.2010
Начална дата: 05.10.2010
Дата на приключване: 05.10.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване и повишаване на административния капацитет на УО за успешно изпълнение и осигуряване висока степен на усвояване на средствата по ОПРР чрез подкрепа за допълнително материално стимулиране обвързана пряко с реалния принос на служителите и ръководството на УО при качествено и количествено, ефективно изпълнение на възложените задачи, както и повишаване мотивацията им във връзка с изпълнението на дейности осигуряващи правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР.
Дейности: Организация и управление на проекта
Представяне на методология за оценка и разпределяне на материалното стимулиране на служителите в УО на ОПРР
Верификация на разходите по проекта.
Изготвяне на доклад за напредъка по проекта до УО на тримесечна периодична база.
Окончателно отчитане на дейностите и разходите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 641 521 BGN
Общ бюджет: 792 135 BGN
БФП: 792 135 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 792 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 229 734 BGN
2011 562 401 BGN
2012 - 400 000 BGN
2013 - 392 135 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 673 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 195 274 BGN
2011 478 040 BGN
2012 - 340 000 BGN
2013 - 333 315 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 460 BGN
2011 84 360 BGN
2012 - 60 000 BGN
2013 - 58 820 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 % на служителите спрямо общия брой с изпълнени дейности, които надхвърлят изискванията за длъжността / оценка по качествени показатели с оценка 2 и 3.
Индикатор 2 % от общия брой материално стимулирани служители с висока степен на удовлетвореност от материалното стимулиране


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз