Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0557-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-08006
Наименование: Професионалната квалификация от ключово значение за стопанския просперитет и конкурентноспособност на Клио Комер”
Бенефициент: ЕТ „Теодоро Бабаров-КЛИО КОМЕРС”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 06.10.2010
Дата на приключване: 01.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е осъществяване на кадровата политика на Кандидата, насочена към „качеството на труд и качеството на работната сила, повишаване производителността, квалификацията и адаптивността на заетите”, което напълно отговаря на специфичните цели на Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси”. В резултат от по-високата квалификация на работещите ще се постигнат по-високи нива на конкурентоспособност, подобряването на качеството на влагания труд и на качеството на живот на членовете на трудовия колектив, което ще засили както тяхното социално включване, така и социалните интеграционни процеси. В резултат от действията, насочени към постигането на тази цел, се очаква като благоприятен резултат повишаване на качеството на труд и качеството на предлаганите услуги във ВО, да се повиши производителността и адаптивността на заетите в търговската дейност на Дружеството, което ще им позволи да се интегрират и в други колективи от бранша.
Дейности: Дейност 1. Организационно обезпечение на Проекта Организиране на ръководен екип и разпределение на задачи и отговорности
Дейност 2. Техническо обезпечение на проекта Дейността се извършва през месеците Декември 2010, Януари и Март 2011 /временно спиране от 18.02.2011/
Дейност 3. Адаптиране на учебните програми към спецификата на производство на Предприятието на ВО
Дейност 4. Определяне състава на целевите групи
Дейност 5. Изготвяне на детайлизиран учебен график по групи
Дейност 6.Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс -„Монтьор на автотранспортна техника”
Дейност 7. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс -„Бизнес Администрация”
Дейност 8. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс -„ Работник в Хранително вкусова промишленост” І гр. - Разград, м. 03-07.2011; ІІ гр. - Разград, м. 08-11.2011; ІІІ гр. - Шумен, м. 03-07.2011
Дейност 9. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Икономика и мениджмънт” І гр. - Разград, м. 03-06.2011; ІІ гр. - В.Търново, м.08-10.2011 Дейността не се изпълнява през м.07.2011
Дейност 10. Провеждане на теоретичните и на практическите модули от курс „Търговия” І гр. - Русе, м.04-06.2011; ІІ гр. - Русе, м.05-07.2011; ІІІ гр. - Шумен, м.03-06.2011; ІV гр. - Силистра, м.07-09.2011; V гр. - Добрич, м.07-09.2011; VІ гр. - В.Търново, м.08-10.2011; VІІ гр. Варна, м.09-11.2011
Дейност 11. Изработване и поставяне на табло за визуална идентификация
Дейност 12. Разпространение на рекламни листовки Дейността ще се проведе през месеците Януари, Март и Септември 2011
Дейност 13. Организиране на пресконференция
Дейност 14. Отчитане на Проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 582 BGN
Общ бюджет: 136 249 BGN
БФП: 95 374 BGN
Общо изплатени средства: 95 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 916 BGN
2011 0 BGN
2012 56 509 BGN
2013 0 BGN
2014 9 920 BGN
2015 0 BGN
95 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 579 BGN
2011 0 BGN
2012 48 033 BGN
2013 0 BGN
2014 8 432 BGN
2015 0 BGN
81 043 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 337 BGN
2011 0 BGN
2012 8 476 BGN
2013 0 BGN
2014 1 488 BGN
2015 0 BGN
14 302 BGN
Финансиране от бенефициента 61 964 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз